Category Archives: Education

Pennapha Koolnaphadol (เพ็ญนภา กุลนภาดล)

Name : เพ็ญนภา กุลนภาดล
Pennapha Koolnaphadol
Title : รองศาสตราจารย์ ดร.
Associate Professor, Dr.
Education : กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
Expertise :
 • จิตวิทยาวัยรุ่น
 • จิตวิทยาครอบครัว
 • การให้การปรึกษาวัยรุ่นและครอบครัว
 • การพัฒนาทักษะการคิด
 • ศาสตร์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ
 • การพัฒนากรอบความคิดเติบโตสำหรับพ่อแม่และเด็กทุกช่วงวัย
Contact Address : Faculty : ศึกษาศาสตร์ Education
Department : วิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ Research and Applied Psychology
E-Mail : drpennapha@yahoo.compennapha@buu.ac.th

 

ResearchesArticlesProceedings

ปีงบประมาณ 2564

 1. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้บทบาทผู้ปกครองผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเลือกอาชีพของนักเรียนไทย
 2. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการให้การปรึกษาครอบครัวของครูที่ปรึกษา
 3. การเสริมสร้างสัมพันธภาพคู่สมรสในชีวิตวิถีใหม่ด้วยการปรึกษารูปแบบผสมผสาน

ปีงบประมาณ 2561

 1. การเสริมสร้างการควบคุมอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่นด้วยชุดกิจกรรมเชิงจิตวิทยา

ปีงบประมาณ 2560

 1. การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวสำหรับพ่อแม่ที่มีบุตรทุกช่วงวัย

ปีงบประมาณ 2558

 1. การสังเคราะห์รายงานการประเมินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2557
 2. รูปแบบการคิดสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาครู: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ปีงบประมาณ 2557

 1. การวิจัยพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษากรณีศึกษาโรงเรียนเกาะสีชัง
 2. การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีต่อการดำเนินงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของคณะ

ปีงบประมาณ 2555

 1. นวัตกรรมเครือข่ายประชาสังคมเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเตรียมรับภาวะวิกฤติชุมชน

ปีงบประมาณ 2553

 1. นวัตกรรมการมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัดภาคตะวันออก

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. ผลการปรึกษารายบุคคลตามทฤษฎีพิจารณา เหตุผล อารมณ์และพฤติกรรมต่อการมองโลกในแง่ดีของผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. การพัฒนาการรับรู้ความสามารถในการเลือกอาชีพของนักเรียน ด้วยการปรึกษารายบุคคลเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. ผลการปรึกษากลุ่มพฤติกรรมทางปัญญาที่มีต่อความตั้งใจ ในการเลิกสารเสพติดของผู้ติดสารเสพติด
 2. ผลการปรึกษาทฤษฎีเผชิญความจริงต่อพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนของนิสิตปริญญาตรี
 3. ผลการปรึกษาคู่สมรสทฤษฎีกลยุทธ์ต่อความมั่นคงในชีวิตสมรส
 4. ผลการปรึกษากลุ่มแบบอัตถิภาวะนิยมต่อการตระหนักรู้ในตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวในครอบครัวหย่าร้างด้วยการปรึกษาเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิคโดยใช้ทฤษฎีเป็นฐาน
 6. การพัฒนาสมดุลงานและครอบครัวของบุคคลวัยทางานโดยการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ
 7. การพัฒนาการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค โดยมีทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมเป็นฐาน ต่อมิตรภาพระหว่างเพื่อนของนักเรียนวัยรุ่นในภาคเหนือตอนล่าง
 8. ผลการปรึกษาทฤษฎีเผชิญความจริงต่อการยอมรับของภรรยาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม
 9. การพัฒนาจริยธรรมทางเพศวิถีของนักศึกษาโดยการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการ

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. ผลการปรึกษาทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นต่อการพึ่งตนเองของนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
 2. การเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวที่มีบุตรติดเกมออนไลน์ โดยการใช้รูปแบบการปรึกษาครอบครัวเชิงกลยุทธ์
 3. ผลการปรึกษาทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นต่อการพึ่งตนเองของนิสิตปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์
 4. การเสริมสร้างความหยุ่นตัวทางอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่นที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวด้วยรูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการ
 5. การพัฒนาโปรแกรมการจัดการความเครียดด้วยการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการร่วมกับศาสตร์แพทย์ทางเลือก
 6. การพัฒนาความฉลาดทางเพศของนักศึกษาปริญญาตรีโดยรูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการ
 7. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสุขในชีวิตสมรส ในเขตกรุงเทพมหานคร
 8. การพัฒนาเชาวน์สังคมของนักเรียนวัยรุ่นโดยการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ
 9. การศึกษาและพัฒนาการคืนสภาพครอบครัวในครอบครัวผู้ป่วยโรคหลอดเลือด สมองโดยการปรึกษาครอบครัวเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิคการปรึกษา

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. การพัฒนาความมั่นคงทางอารมณ์ของวัยรุ่นที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว โดยการปรึกษากลุ่มทฤษฎี เน้นทางออกระยะสั้น
 2. ผลการปรึกษาทฤษฎีเน้นทางออกที่มีต่อสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสที่ภรรยาป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก
 3. ผลการปรึกษาครอบครัวทฤษฏีการเชื่อมโยงระหว่างรุ่นต่อการยอมรับของครอบครัววัยรุ่นหญิงครรภ์แรก
 4. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครอบครัวด้วยโปรแกรมภาษารัก

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. ผลการปรึกษาทฤษฎีเล่าเรื่องต่อการแสดงออกทางอารมณ์ของวัยรุ่นชายที่มาจากครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว
 2. การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีต่อการดำเนินงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของคณะ
 3. ผลการปรึกษาทฤษฎีโครงสร้างครอบครัวต่อการดําเนินชีวิตของนักเรียนวัยรุ่น
 4. ผลการปรึกษากลุ่มทฤษฎีปัญญานิยมต่อการติดการใช้งานเฟซบุ๊กของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
 5. ผลการปรึกษารายบุคคลทฤษฎีการปรึกษาเน้นทางออกระยะสั้นต่อการกํากับอารมณ์ของมารดาวัยรุ่น

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. ผลการปรึกษากลุ่มทฤษฎีระบบครอบครัวต่อภาวะการตัดขาดทางอารมณ์จากครอบครัว ของนิสิตระดับปริญญาตรีที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
 2. ผลการปรึกษาทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นต่อการสะท้อนคิดภายในตนของพนักงาน
 3. การพัฒนาสมรรถนะการให้การปรึกษาวัยรุ่นของอาจารย์ที่ปรึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชลบุรี

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

 1. ผลการปรึกษาครอบครัวตามทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญาต่อความเข้มแข็งอดทนของครอบครัวผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 2. ผลการปรึกษาทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องต่อการเยียวยาตนเองของสตรีหย่าร้าง
 3. ผลการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงต่อการบริหารเวลาในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
 4. การพัฒนาสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน
 5. ผลการปรึกษาตามทฤษฎีโครงสร้างต่อบทบาทการเป็นมารดาวัยรุ่น

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

 1. การพัฒนาการทำหน้าที่ครอบครัวของบิดามารดาที่มีบุตรเป็นโรคสมาธิสั้น โดยการปรึกษาครอบครัวตามแนวทฤษฎีโซลูชั่นโฟกัส
 2. ผลการปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริงต่อการกำกับตนเอง ในการดูแลสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 3. ผลของการปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมต่อแบบแผนการปฏิบัติแห่งตนของผู้ป่วยเบาหวาน
 4. การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสำหรับนักศึกษาปีที่ 1 วิทยาลัยครูบ้านเกิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 5. การพัฒนาทักษะการสื่อสารของคู่สมรสที่พยายามฆ่าตัวตายด้วยการให้คำปรึกษาตามแนวทฤษฎีซะเทียร์
 6. การปรึกษาครอบครัวตามแนวทฤษฎีโครงสร้าง: กลยุทธ์การพัฒนาครอบครัวอย่างยั่งยืน
 7. การปรึกษาครอบครัวตามแนวทฤษฎีการเชื่อมโยงระหว่างรุ่น:จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมอารมณ์กับการตระหนักรู้ทางสังคมของนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

 1. ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่มีต่อความเครียดของนิสิตพยาบาล ชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 2. ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่มีต่อความเครียดของนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. Predictive Factors of Prisoner’s Family Adaptation
 2. The Relationship between Family Communication Style and Family Quality of Life for Delinquent Students

Sureeporn Anusasanan (สุรีพร อนุศาสนนันท์)

Name : สุรีพร อนุศาสนนันท์
  Sureeporn Anusasanan
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Assistant Professor, Dr.
Education : ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Expertise :
Contact Address : Faculty : ศึกษาศาสตร์ Education
Department : วิจัยและจิตวิทยาประยุกต์
E-Mail : sirimal@buu.ac.th

 

SCOPUS

57006643700

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Thakham, N. | Thaweesak, S. | Teerakulkittipong, N. | Traiosot, N. | Kaikaew, A. | Lirio, G.A. | Jangiam, W.
Publication year: 2020
Journal / Book title: International Journal of Food Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 6:20 pm
Author(s):Kaikaew, A. | Promptmas, C. | Angsuthanasombat, C.
Publication year: 2016
Journal / Book title: Biochemical and Biophysical Research Communications

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 6:20 pm

Phonchan Sangkarn (พรจันทร์ สั่งการ)

Name : พรจันทร์ สั่งการ  
Phonchan Sangkarn
Title : อาจารย์
Lecturer
Education : วท.ม. (เคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล
Expertise :
Contact Address : Faculty : ศึกษาศาสตร์ Education
Department : โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ
E-Mail : phonchan@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of Science

16200170300

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Nacapricha, D. | Sangkarn, P. | Karuwan, C. | Mantim, T. | Waiyawat, W. | Wilairat, P. | Cardwell, T. | McKelvie, I.D. | Ratanawimarnwong, N.
Publication year: 2007
Journal / Book title: Talanta

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:09 am
 1. By: Nacapricha, D.; Sangkarn, P.; Karuwan, C.; et al.
  TALANTA   Volume: 72   Issue:   Pages: 626-633   Published: APR 30 2007