Category Archives: Science and Social Sciences

Kittisak On-uean (กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน)

Name : กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน  
Kittisak On-uean
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Expertise :
 • Data Mining and Machine Learning
 • Information Technology and Computer Education
 • Knowledge Management, Web Application
 • Web Service, Management Information System
 • Customer Relation Management
 • Ontology
 • Software engineering, Computer Education
 • Semantic Web and Enterprise Resource Planning
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ Science and Social Sciences
Department : เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ Information Technology and Business Innovation
E-Mail : kittisak@go.buu.ac.th

 

SCOPUSResearchesProceedings

57208033531

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Onuean, K. | Sodsee, S. | Meesad, P.
Publication year: 2018
Journal / Book title: ECTI Transactions on Computer and Information Technology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 6:00 am

ปีงบประมาณ 2554

 1. การประยุกต์ใช้ Google Maps API ของแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้ว

ปีงบประมาณ 2562

 1. An improved items recommendation for memory-based collaborative filtering technique
 2. Top-k recommended items: applying clustering technique for recommendation

ปีงบประมาณ 2561

 1. การศึกษาการวัดความคล้ายคลึงในกระบวนการกรองแบบร่วมมือบนพื้นฐานความจำสำหรับระบบแนะนำ

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. การพัฒนาโปรแกรมเว็บแบบเรซสปอนซีฟสำหรับระบบจองคิวรถ
 2. ระบบบริหารจัดการร้านซ่อมไฟฟ้า กรณีศึกษา ร้านนายยู

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. การพัฒนาระบบสินค้าติดลัง กรณีศึกษาบริษัท ABC จำกัด (มหาชน)
 2. การพัฒนาระบบจองคิวรถโดยสารประจำทาง
 3. ระบบซื้อหนังสือออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านดอกหญ้า
 4. การพัฒนาระบบค้นหารถยนต์เช่าออนไลน์

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1.  โครงงานระบบบริหารจัดการร้านฟิตเนส กรณีศึกษาโรงแรมนครอินท์
 2. การพัฒนาระบบบริหารกลุ่มบริษัททัวร์
 3. โครงงานระบบลงเวลาเข้าเรียน กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
 4. ระบบรับสมัครงานออนไลน์
 5. การพัฒนาระบบการจองคิวรถออนไลน์
 6. ระบบการจัดการติว
 7. ระบบร้องขอใช้โดรนพ่นสารเคมีการเกษตรทางอากาศ
 8. Risk management system of Veterans General Hospital using laravel framework

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. ระบบธนาคารโรงเรียน
 2. การพัฒนาระบบบริการชำระภาษีรถยนต์และทำ พ.ร.บ.รถยนต์
 3. ระบบรับเหมาก่อสร้าง กรณีศึกษาจัดสรรคอนโดมิเนียม
 4. ระบบจัดการเงินเดือน กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
 5. ระบบจัดการแผนและรายงานผลการฝึกอบรม กรณีศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
 6. ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา ส.สยามภัณฑ์

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคอนโดมิเนียม
 2. การประยุกต์ใช้เจสันเว็บเซอร์วิสนำเสนอข้อมูลระบบฐานข้อมูลการค้าการลงทุนจังหวัดสระแก้ว

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรายวิชาบนพื้นฐานของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
 2. การประยุกต์ใช้ Google Maps API ในการประมวลผลข้อมูลทางการเกษตรกรณีศึกษา จ.สระแก้ว
 3. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผลงานสหิกิจศึกษา และโครงงานนิสิต
 4. ระบบสารสนเทศวางแผนและติดตามการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. ระบบบริหารจัดการข้อมูลทางการเกษตร กรณีศึกษา ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. การพยากรณ์ดัชนีราคาผู้บริโภคด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลกรณีศึกษาจังหวัดสระแก้ว
 2. การประยุกต์ใช้ Google Maps API เพื่อแสดงตำแหน่งของแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา จ.สระแก้ว

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

 1. การวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาผู้บริโภคเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

 1. ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

Likhit Noichaisin (ลิขิต น้อยจ่ายสิน)

Name : ลิขิต น้อยจ่ายสิน  
Likhit Noichaisin
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Assistant Professor, Dr.
Education : ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยบูรพา
Expertise :
 • การจัดการสิ่งแวดล้อม
 • มลพิษทางอากาศ
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ Science and Social Sciences
Department : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Natural Resources and Environment
E-Mail : likhit@buu.ac.th

 

SCOPUSResearchesArticlesProceedings

57212006450

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Noichaisin, L. | Buranapratheprat, A. | Manthachitra, V. | Intarawichian, N.
Publication year: 2019
Journal / Book title: International Journal of Agricultural Technology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 12:42 am

ปีงบประมาณ 2559

 1. การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมมนุษย์ กรณีศึกษา เทศบาลตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ปีงบประมาณ 2557

 1. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในจังหวัดสระแก้ว
 2. การสอนแบบ Mind Mapping เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา ๗๕๑๔๐๓ ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์

ปีงบประมาณ 2555

 1. การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงแล้งในพื้นที่จังหวัดสระแก้วโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

ปีที่ตีพิมพ์ 2565

 1. การประเมินพื้นที่อ่อนไหวและประเด็นปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. อิทธิพลของเอนโซ่ (ENSO) ต่อการแพร่กระจายปริมาณน้ำฝนในจังหวัดสระแก้ว
 2. การลดแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในนํ้าชะขยะมูลฝอยสังเคราะห์ ด้วยนํ้าหมักชีวภาพ

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. Drought risk area assessment using GIS in Sa Kaeo Province, Thailand

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. การประเมินประสิทธิภาพการระบายอากาศภายในห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
 2. The influence of El Nino on water shortage area in Sa Kaeo province, Thailand by using GIS

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมมนุษย์ กรณีศึกษาเทศบาลตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยน้าท่วมในจังหวัดสระแก้ว

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2565

 1. การประเมินการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานไฟฟ้าในห้องทำงานของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. การคัดแยกยีสต์ที่สามารถย่อยสลายไซโลสได้จากปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. การปรากฏของพืชต่างถิ่นรุกรานในพื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว
 2. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากบริการรถโดยสารสาธารณะในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี: กรณีศึกษารถสองแถว (สีน้ำเงิน)

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมบริเวณมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
 2. การติดตามคุณภาพน้ำผิวดินพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. ลักษณะทางกายภาพและทางเคมีบางประการของดินและฤดูกาลที่มีผลต่อการปนเปื้อนสารพาราควอทในดินพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

Sasiprapa Krongdang (ศศิประภา ครองแดง)

Name : ศศิประภา ครองแดง
Sasiprapa Krongdang
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ Science and Social Sciences
Department : สำนักงานจัดการศึกษา General Education Office
E-Mail : sasiprapa.kr@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of Science

57194102360

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Sinpoo, C. | Paxton, R.J. | Disayathanoowat, T. | Krongdang, S. | Chantawannakul, P.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Journal of Insect Physiology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 9:56 am
Author(s):Krongdang, S. | Evans, J.D. | Chen, Y. | Mookhploy, W. | Chantawannakul, P.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Insect Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 9:56 am
Author(s):Oppenheim, S. | Cao, X. | Rueppel, O. | Krongdang, S. | Phokasem, P. | Desalle, R. | Goodwin, S. | Xing, J. | Chantawannakul, P. | Rosenfeld, J.A.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Genome Biology and Evolution

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 9:56 am
Author(s):Krongdang, S. | Pettis, J.S. | Williams, G.R. | Chantawannakul, P.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Chiang Mai Journal of Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 9:56 am
Author(s):Krongdang, S. | Evans, J.D. | Pettis, J.S. | Chantawannakul, P.
Publication year: 2017
Journal / Book title: PLoS ONE

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 9:56 am
 1. INSECTS   Volume: ‏ 12   Issue: ‏ 6     Article Number: 525   Published: ‏ JUN 2021
 2. INSECTS   Volume: ‏ 12   Issue: ‏ 1     Article Number: 82   Published: ‏ JAN 2021
 3. GENOME BIOLOGY AND EVOLUTION   Volume: ‏ 12   Issue: ‏ 1   Pages: ‏ 3677-3683   Published: ‏ JAN 2020
 4. INSECT SCIENCE   Volume: 26   Issue:   Pages: 831-842   Published: OCT 2019
 5. CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE   Volume: 45   Issue:   Pages: 1202-1213   Published: MAY 2018
 6. PLOS ONE   Volume: 12   Issue:     Article Number: e0176831   Published: MAY 3 2017

Tawatchai Na-u-dom (ธวัชชัย นาอุดม)

Name : ธวัชชัย นาอุดม  
Tawatchai Na-u-dom
Title : อาจารย์
Lecturer
Education :
 • M.NS. (Physical Geography), University of Chinese Academy of Sciences, China
 • M.SC. (Water and Environment), University of Copenhagen, DENMARK
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ Science and Social Sciences
Department : สำนักงานจัดการศึกษา General Education Office
E-Mail : tawatchai.na@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of Science

57194491220

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Na-U-Dom, T. | Intacharoen, P. | Thodsan, T. | Jangkorn, S.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Springer Geography

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:39 am
Author(s):Na-U-Dom, T. | García, M. | Mo, X.
Publication year: 2017
Journal / Book title: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:39 am
Author(s):Na-U-dom, T. | Mo, X. | Garcìa, M.
Publication year: 2017
Journal / Book title: Environments - MDPI

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:39 am
 1. ENVIRONMENTS   Volume:   Issue:     Article Number: 17   Published: MAR 2017

Vachira Chaipackdee (วชิร ใจภักดี)

Name : วชิร ใจภักดี (ลาออก)
Vachira Chaipackdee
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education :  ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
Department : สำนักงานการศึกษา
E-Mail :

 

SCOPUS

55955276200

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Chaipackdee, V. | Pornpakakul, S. | Chokratin, P.
Publication year: 2013
Journal / Book title: Asian Journal of Microbiology, Biotechnology and Environmental Sciences

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 1:24 pm

Nirusa Sirivariskul (นิรุษา ศิริวริษกุล)

Name : นิรุษา ศิริวริษกุล  Chonticha_Mathuramaytha
Nirusa Sirivariskul
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Assistant Professor, Dr.
Education : Ph.D. (Management), Mahasarakham University
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ Science and Social Sciences
Department : สำนักงานจัดการศึกษา General Education Office
E-Mail : chonticha_m@buu.ac.th

 

SCOPUS

55497269900

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Mathuramaytha, C.
Publication year: 2014
Journal / Book title: International Journal of Applied Business and Economic Research

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:09 am
Author(s):Mathuramaytha, C.
Publication year: 2012
Journal / Book title: International Business Management

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:09 am

Jakkaphun Nanuam (จักรพันธ์ นาน่วม)

Name : จักรพันธ์ นาน่วม Jakkaphun-Nanuam
Jakkaphun Nanuam
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยบูรพา
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  Science and Social Sciences
Department : สำนักงานการศึกษา General Education Office
E-Mail : jakkaphu@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of Science

55778252500

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Nanuam, J. | Nongnutch, K. | Somnuek, C. | Cheevaporn, V.
Publication year: 2013
Journal / Book title: EnvironmentAsia

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:42 am
Author(s):Thanomsit, C. | Saowakoon, K. | Wattanakornsiri, A. | Khongchareonporn, N. | Nanuam, J. | Prasatkaew, W. | Nanthanawat, P.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Comparative Biochemistry and Physiology Part - C: Toxicology and Pharmacology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:42 am
Author(s):Thanomsit, C. | Nanuam, J. | Prasatkaew, W. | Meemon, P. | Nanthanawat, P.
Publication year: 2016
Journal / Book title: EnvironmentAsia

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:42 am
Author(s):Pachana, K. | Wattanakornsiri, A. | Nanuam, J.
Publication year: 2010
Journal / Book title: ScienceAsia

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:42 am

36185839200

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

 1. By: Nongnutch, Khobkul; Nanuam, Jakkaphun
  SURANAREE JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY   Volume: 23   Issue:   Pages: 1-4   Published: 2016
 2. By: Pachana, Katavut; Wattanakornsiri, Amnuay; Nanuam, Jukkaphun
  SCIENCEASIA   Volume: 36   Issue: 2   Pages: 165-168   Published: JUN 2010

Sununthar Vongjaturapat (สุนันทา วงศ์จตุรภัทร)

Name : สุนันทา วงศ์จตุรภัทร SununtharVongjaturapat
Sununthar Vongjaturapat
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ Science and Social Sciences
Department : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
E-Mail : sununtharv@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of Science

55972318400

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Vongjaturapat, S. | Chaveesuk, S.
Publication year: 2013
Journal / Book title: International Conference on Information Society, i-Society 2013

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:10 am
Author(s):Vongjaturapat, S.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Science and Technology Asia

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:10 am
Author(s):Vongjaturapat, S. | Chaveesuk, S. | Chotikakamthorn, N. | Tongkhambanchong, S.
Publication year: 2015
Journal / Book title: Journal of Information and Knowledge Management

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:10 am
Author(s):Chaveesuk, S. | Vongjaturapat, S. | Chotikakamthorn, N.
Publication year: 2013
Journal / Book title: Proceedings - 2013 International Conference on Information Technology and Electrical Engineering: "Intelligent and Green Technologies for Sustainable Development", ICITEE 2013

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:10 am
 1. Conference: 14th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management and Organisational Learning (ICICKM) Location: Hong Kong Polytechn Univ, Hong Kong, HONG KONG Date: DEC 07-08, 2017
  PROCEEDINGS OF THE 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLECTUAL CAPITAL, KNOWLEDGE MANAGEMENT & ORGANISATIONAL LEARNING (ICICKM 2017)   Book Series: Proceedings of the International Conference on Intellectual Capital Knowledge Management & Organizational Learning   Pages: 291-300   Published: 2017
 2. By: Vongjaturapat, Sununthar; Chaveesuk, Singha; Chotikakamthorn, Nopporn; et al.
  JOURNAL OF INFORMATION & KNOWLEDGE MANAGEMENT   Volume: 14   Issue: 3     Article Number: 1550023  Published: SEP 2015
 3. Conference: International Conference on Information Society (I-Society) Location: Toronto, CANADA Date: JUN 24-26, 2013
  INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SOCIETY (I-SOCIETY 2013)   Pages: 290-292   Published: 2013

Siriprapha Jangkorn (ศิริประภา แจ้งกรณ์)

Name : ศิริประภา แจ้งกรณ์ ศิริประภา1
Siriprapha Jangkorn
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education :
Expertise : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ Science and Social Sciences
Department : สำนักงานจัดการศึกษา General Education Office
E-Mail : siriprapha@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of Science

26032087600

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Jangkorn, S. | Kuhakaew, S. | Theantanoo, S. | Klinla-or, H. | Sriwiriyarat, T.
Publication year: 2011
Journal / Book title: Journal of Environmental Sciences

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:50 am
Author(s):Madmanang, R. | Jangkorn, S. | Charoenpanich, J. | Sriwiriyarat, T.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Environmental Engineering Research

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:50 am
Author(s):Na-U-Dom, T. | Intacharoen, P. | Thodsan, T. | Jangkorn, S.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Springer Geography

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:50 am
Author(s):Jangkorn, S. | Charoenpanich, J. | Sriwiriyarat, T.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Journal of Environmental Engineering (United States)

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:50 am
Author(s):Sriwiriyarat, T. | Jangkorn, S.
Publication year: 2009
Journal / Book title: Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:50 am
 1. By: Jangkorn, Siriprapha; Charoenpanich, Jittima; Sriwiriyarat, Tongchai
  JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING   Volume: 144   Issue:     Article Number: 04017112  Published: MAR 2018
 2. Evaluation of reusing alum sludge for the coagulation of industrial wastewater containing mixed anionic surfactants
  By: Jangkorn, Siriprapha; Kuhakaew, Sinchai; Theantanoo, Suwapee; et al.
  JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES   Volume: 23   Issue: 4   Pages: 587-594   Published: 2011
 3. By: Sriwiriyarat, Tongchai; Jangkorn, Siriprapha
  JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL ENGINEERING   Volume: 44   Issue: 5   Pages: 507-514   Article Number: PII 909023210  Published: 2009

Tanattrin Bunnag (ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค)

Name : ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค  
Tanattrin Bunnag
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Assistant Professor, Dr.
Education : Ph.D. (Economics) (International Program), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Expertise :
 • Economics
 • Econometrics
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ Science and Social Sciences
Department : สำนักงานจัดการศึกษา General Education Office
E-Mail : ratanan@buu.ac.th

 

SCOPUSResearchesArticlesProceedings

56422030600

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Bunnag, T.
Publication year: 2014
Journal / Book title: Journal of Environmental Management and Tourism

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 2:25 am
Author(s):Bunnag, T.
Publication year: 2016
Journal / Book title: International Journal of Energy Economics and Policy

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 2:25 am
Author(s):Bunnag, T.
Publication year: 2015
Journal / Book title: International Journal of Energy Economics and Policy

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 2:25 am
Author(s):Bunnag, T.
Publication year: 2015
Journal / Book title: Journal of Environmental Management and Tourism

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 2:25 am
Author(s):Bunnag, T.
Publication year: 2020
Journal / Book title: International Journal of Energy Economics and Policy

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 2:25 am
Author(s):Bunnag, T.
Publication year: 2015
Journal / Book title: International Journal of Energy Economics and Policy

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 2:25 am
Author(s):Bunnag, T.
Publication year: 2014
Journal / Book title: Journal of Environmental Management and Tourism

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 2:25 am
Author(s):Bunnag, T.
Publication year: 2015
Journal / Book title: Journal of Applied Economic Sciences

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 2:25 am
Author(s):Bunnag, T.
Publication year: 2014
Journal / Book title: Journal of Applied Economic Sciences

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 2:25 am

ปีงบประมาณ 2561

 1. แนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนของไมซ์ซิตี้เมืองพัทยา

ปีงบประมาณ 2560

 1. ประสิทธิภาพของการร่วมแรงร่วมใจในโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม จ. สระแก้วในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อรองรับการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ปีงบประมาณ 2559

 1. แนวทางการลดต้นทุนคุณภาพของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นเพื่อส่งเสริมขีดสมรรถนะในการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ปีงบประมาณ 2557

 1. การตัดสินใจเพื่อการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโดยใช้แบบจำลอง Binomial Logit:กรณีของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

ปีงบประมาณ 2555

 1. การจำลองแบบและการวิเคราะห์อุปสงค์โดยนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามายังประเทศไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2565

 1. Causality Relationship between Electric Power Consumption and Economic Growth in Malaysia and Thailand: Autoregressive Distributed Lag Bound Testing Approach

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. The Causal Relationship among CO2 Emission, Oil Consumption and Economic Growth in Thailand: ARDL Bound Testing Approach

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. Causality Relationship between Electricity Consumption and Economic Growth in Indonesia and Thailand

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. ศักยภาพในการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. ประสิทธิภาพของการร่วมแรงร่วมใจในโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มจังหวัดสระแก้วในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อรองรับการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
 2. การศึกษาการรับรู้ต้นทุนคุณภาพที่มีอิทธิพลต่อขีดสมรรถนะของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นในการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. ต้นทุนคุณภาพ และขีดสมรรถนะที่มีต่อความพร้อมของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นในการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. การวิเคราะห์ความเสี่๋ยงจากการเติบโตของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยการใช้แบบจำลอง GARCH และ GJR
 2. เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
 3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นด้วยการใช้ VECM และ COINTEGRATION: กรณีของประเทศไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. ระบบจัดการแผนและรายงานผลการฝึกอบรม กรณีศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
 2. ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา ส.สยามภัณฑ์