Category Archives:

Sirirat Kiatkulanusorn (ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์)

Name : ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์  
Sirirat Kiatkulanusorn
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Assistant Professor
Education : วท.ม. (กายภาพบำบัด), มหาวิทยาลัยมหิดล
Expertise :
Contact Address : Faculty : สหเวชศาสตร์ Allied Health Sciences
Department : กายภาพบำบัด Physical Therapy
E-Mail : Ladyingirl@hotmail.comsiriratk@go.buu.ac.th

 

ISI Web of scienceResearchesArticlesProceedings
 1. JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION   Volume: ‏ 34   Issue: ‏ 3   Pages: ‏ 431-439   Published: ‏ 2021

ปีงบประมาณ 2563

 1. การประดิษฐ์และทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์กระดกข้อเท้าและยกขาอัตโนมัติ
 2. การออกกำลังกายด้วยการงุ้มอุ้งเท้าและการกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อป้องกันการล้มในผู้สูงอายุ
 3. นวัตกรรมไม้ค้ำยันรักแร้ฐานโค้งประหยัดพลังงาน: ยูครัช
 4. ประสิทธิผลของการออกกำลังกายแบบฝึกชี่กงต่อการรู้คิด ภาวะต้านอนุมูลอิสระ และภาวะทางโลหิตในสตรีวัยกลางคนและวัยสูงอายุที่ไม่ค่อยออกกำลังกาย และมีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ปีงบประมาณ 2562

 1. การพัฒนาคู่มือสำหรับครูเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวในเด็กที่มีความบกพร่องด้านการประสานสัมพันธ์ของร่างกาย
 2. การพัฒนาและทดสอบอุปกรณ์วัดองศาการเคลื่อนไหวข้อต่อเพื่อคัดกรองและติดตามภาวะข้อติดด้วยตัวเอง
 3. นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุปกรณ์ตรวจคัดกรองการรับความรู้สึกบริเวณฝ่าเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
 4. เครื่องวัดและออกแบบโปรแกรมการฝึกความแข็งแรงเฉพาะบุคคลอัตโนมัติ

ปีงบประมาณ 2561

 1. ผลของการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปต่อระดับความมั่นคงของกระดูกสันหลัง : การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม

ปีงบประมาณ 2560

 1. ผลของท่าทางการวางเท้าขณะออกกำลังกายท่าแพลงค์ต่อคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อหน้าท้องและรยางค์ล่าง

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. Analysis of neck and back muscle activity during the application of various pillow designs in patients with forward head posture

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. Increased upper and lower trapezius muscle activities during rest in side-lying position in young adults with forward head posture
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคะแนนความเสี่ยงต่อการหกล้มด้วยแบบสอบถาม แบบประเมิน Time up and Goต่อค่าความสมดุลของการลงน้้าหนักรยางค์ล่างในผู้สูงอายุ
 3. Effects of Hula Hooping Exercise on Lumbar Stability Level and Transversus Abdominis Function in Asymptomatic Individuals with Poor Lumbar Stability

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. DNA origami applications in cancer therapy
 2. ความสัมพันพันธ์ระหว่างการรับความรู้สึกข้อต่อกับความสามารถในการทรงตัวในผู้สูงอายุ

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. ผลของการเปลี่ยนตำแหน่งการวางเท้าในท่าแพลงค์คว่ำต่อการทำงานของกล้ามเนื้อหน้าท้องและรยางค์ส่วนล่างในชายสุขภาพดี
 2. ผลของการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวและระดับความมั่นคงของกระดูกสันหลัง
 3. การจัดการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยท่อน้ำนมอุดตัน
 4. ผลของท่าทางการกางสะโพกต่อคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ Vastus Medial Oblique (VMO) และ Vastus Lateralis (VL) ขณะออกกำลังกายท่าแพลงค์คว่ำ

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. การทำให้ระดับในไขมันในเลือดเข้าสู่ระดับปกติโดยการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปเป็นเวลา 12 สัปดาห์

Saedthawat Chamsart (เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์)

Name : เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์ Saedthawat
Saedthawat Chamsart
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Assistant Professor, Dr.
Education : Ph.D. (Chemical Engineering), University of Birmingham, UK
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์ Science
Department : ชีววิทยา Biology
E-Mail : saethawa@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

15843079300

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Chamsart, S. | Patel, H. | Hanak, J.A.J. | Hitchcock, A.G. | Nienow, A.W.
Publication year: 2001
Journal / Book title: Biotechnology and Bioengineering

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:50 am
Author(s):Malairuang, K. | Krajang, M. | Rotsattarat, R. | Chamsart, S.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Processes

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:50 am
Author(s):Chamsart, S. | Karnjanasorn, T.
Publication year: 2007
Journal / Book title: Biotechnology and Bioengineering

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:50 am
Author(s):Pacek, A.W. | Chamsart, S. | Nienow, A.W. | Bakker, A.
Publication year: 1999
Journal / Book title: Chemical Engineering Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:50 am
 1. BIOTECHNOLOGY FOR BIOFUELS   Volume: ‏ 14   Issue: ‏ 1     Article Number: 68   Published: ‏ MAR 16 2021
 2. PROCESSES   Volume: ‏ 8   Issue: ‏ 10     Article Number: 1321   Published: ‏ OCT 2020
 3. Alkaline-cell lysis through in-line static mixer reactor for the production of plasmid DNA for gene therapy                                                                                                                                     By: Chamsart, Saethawat; Karnjanasorn, Tanyawat
  BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING   Volume: 96   Issue: 3   Pages: 471-482   Published: FEB 15 2007
 4. By: Chamsart, S; Patel, H; Hanak, JAJ; et al.
  BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING   Volume: 75   Issue: 4   Pages: 387-392   Published: NOV 20 2001

ปีงบประมาณ 2561

 1. ปรับปรุงการผลิตกล้าเชื้อยีสต์ (Starter A และ Starter B) ของโรงงานผลิตเอทานอล
 2. โครงการใช้ประโยชน์จากน้ำนมที่เสียหายจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมเพื่อการผลิตเอทานอล

ปีงบประมาณ 2559

 1. การผลิตกรดซัคซินิกจากแบคทีเรียนในระดับห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบ-เน้นเพื่อการนำไปใช้ได้ในระดับอุตสาหกรรม
 2. การผลิตอัลคาไลน์โปรตีเอสจากเชื้อแบคที่เรียที่คัดแยกได้จากดินโดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงแบบเติมกะ
 3. การเพาะเลี้ยงเซลล์จุลินทรีย์ต้นแบบ 3 ชนิดที่ความเข้มข้นสูงด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงแบบหลายกะลําดับต่อเนื่องอย่างเข้มงวด
 4. การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเอทานอล
 5. ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของไวน์สับปะรดและไวน์หม่อน

ปีงบประมาณ 2558

 1. การปรับปรุงความใสและความคงตัวของไวน์ผลไม้เมืองร้อน

ปีงบประมาณ 2554

 1. การผลิตเอทานอลจากแป้งมันสำปะหลังดิบโดยวิธีการย่อยสลายแป้งเปลี่ยนให้เป็นน้ำตาลและการหมักในขั้นตอนเดียว

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. Single-step ethanol production from raw cassava starch using a combination of raw starch hydrolysis and fermentation, scale-up from 5-L laboratory and 200-L pilot plant to 3000-L industrial fermenters

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. การเพาะเลี้ยงยีสต์สายพันธุ์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus SS106 พร้อมไปกับการย่อยแป้งแบบเข้มงวดหลาย batch ลำดับต่อเนื่องเพื่อผลิตเอทานอลจากแป้งมันสำปะหลังดิบในขั้นตอนเดียว
 2. High Cell Density Cultivation of Saccharomyces cerevisiae with Intensive Multiple Sequential Batches Together with a Novel Technique of Fed-Batch at Cell Level (FBC)

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. Raw cassava starch hydrolysis for single-step ethanol production using combination of raw starch hydrolysis and Fermentation to pilot-scale

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. การพัฒนาสูตรอาหารเพื่อผลิตกล้าเชื้อยีสต์ราคาถูกในระดับอุตสาหกรรม

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

 1. High-Cell-Density Cultivation of Escherichia coli Using Sugar Oligomer with Sequential Batches

Sarunya Lertputtarak (ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์)

Name : ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์  

Sarunya Lertputtarak

Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Assistant Professor, Dr.
Education : Ph.D. , Victoria University, Australia
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ Graduate School of Commerce
Department : สำนักงานจัดการศึกษา General Education Office
E-Mail : saranya@buu.ac.thSarunyalmbabuu@gmail.com

 

SCOPUS

57202358531

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Rakjit, K. | Lertputtarak, S.
Publication year: 2019
Journal / Book title: ABAC Journal

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 10:58 am
Author(s):Sirinaphaphan, P. | Lertputtarak, S.
Publication year: 2018
Journal / Book title: ABAC Journal

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 10:58 am
Author(s):Lertputtarak, S. | Samokhin, D.
Publication year: 2017
Journal / Book title: e-Review of Tourism Research

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 10:58 am

Siwaporn Kunnapapdeelert (ศิวพร คุณภาพดีเลิศ)

Name : ศิวพร คุณภาพดีเลิศ  
  Siwaporn Kunnapapdeelert
Title : อาจารย์
Lecturer
Education : วท.ม. (วิศวกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาลัยนานาชาติ International College
Department : สำนักงานจัดการศึกษา General Education Office
E-Mail : siwapornk@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of Science

24175771600

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Kunnapapdeelert, S. | Pitchayadejanant, K.
Publication year: 2020
Journal / Book title: International Journal of Business Performance and Supply Chain Modelling

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:09 am
Author(s):Kachitvichyanukul, V. | Sombuntham, P. | Kunnapapdeelert, S.
Publication year: 2015
Journal / Book title: Computers and Industrial Engineering

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:09 am
Author(s):Kunnapapdeelert, S. | Thepmongkorn, S.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Journal of Applied Engineering Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:09 am
Author(s):Kunnapapdeelert, S. | Kachitvichyanukul, V.
Publication year: 2018
Journal / Book title: International Journal of Services and Operations Management

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:09 am
Author(s):Kunnapapdeelert, S. | Klinsrisuk, R.
Publication year: 2019
Journal / Book title: International Journal of Logistics Systems and Management

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:09 am
Author(s):Prakasvudhisarn, C. | Kunnapapdeelert, S. | Yenradee, P.
Publication year: 2009
Journal / Book title: International Journal of Advanced Manufacturing Technology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:09 am

Siriporn Tangjaturonrasme (ศิริพร ตั้งจาตุรนต์รัศมี)

Name : ศิริพร ตั้งจาตุรนต์รัศมี
Siriporn Tangjaturonrasme
Title : นายแพทย์ ดร.
Dr. M.D.
Education :
 • พบ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วว. อายุรศาสตร์โรคเลือด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด
Expertise :
Contact Address : Faculty : แพทยศาสตร์ Medicine
Department : อายุรศาสตร์โรคเลือด
E-Mail : kittiaroon@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of Science

56016817000

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Yongsiri, S. | Thammakumpee, J. | Prongnamchai, S. | Tengpraettanakorn, P. | Chueansuwan, R. | Tangjaturonrasme, S. | Dinchuthai, P.
Publication year: 2015
Journal / Book title: Therapeutic Apheresis and Dialysis

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:10 am
Author(s):Yongsiri, S. | Thammakumpee, J. | Prongnamchai, S. | Dinchuthai, P. | Chueansuwan, R. | Tangjaturonrasme, S. | Chaivanit, P.
Publication year: 2014
Journal / Book title: Journal of the Medical Association of Thailand

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:10 am

Sri-arun Iamjan (ศรีอรุณ เอี่ยมจันทร์)

Name : ศรีอรุณ เอี่ยมจันทร์  
Sri-arun Iamjan
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์), มหาวิทยาลัยนเรศวร
Expertise :
Contact Address : Faculty : สหเวชศาสตร์ Allied Health Sciences
Department : ชีวเวชศาสตร์ Biomedical Sciences
E-Mail : sriaruni55@hotmail.com

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

56928254700

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Nudmamud-Thanoi, S. | Iamjan, S.-A. | Kerdsan-Phusan, W. | Thanoi, S.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Neuroscience Letters

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:50 am
Author(s):Iamjan, S.-A. | Thanoi, S. | Watiktinkorn, P. | Reynolds, G.P. | Nudmamud-Thanoi, S.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Journal of Psychopharmacology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:50 am
Author(s):Iamjan, S.-A. | Thanoi, S. | Watiktinkorn, P. | Nudmamud-Thanoi, S. | Reynolds, G.P.
Publication year: 2015
Journal / Book title: Pharmacogenomics

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:50 am
 1. PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY   Volume: ‏ 108     Article Number: 110188   Published: ‏ JUN 8 2021
 2. EPIGENOMICS   Volume: ‏ 13   Issue: ‏ 12   Pages: ‏ 953-965   Published: ‏ JUN 2021
  Early Access: MAY 2021
 3. NEUROSCIENCE LETTERS   Volume: ‏ 726     Article Number: 134128   Published: ‏ MAY 1 2020
 4. EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY   Volume: 29   Supplement:   Pages: S81-S82   Meeting Abstract: P.094   Published: DEC 2019
 5. JOURNAL OF PSYCHOPHARMACOLOGY   Volume: 32   Issue:   Pages: 309-315   Published: MAR 2018
 6. PHARMACOGENOMICS   Volume: 16   Issue: 14   Pages: 1541-1545   Published: 2015

ปีงบประมาณ 2562

 1. ความสัมพันธ์ของการเกิดยีนโพลีมอร์ฟิซึมของยีน BDNF และ GRIA3 ต่อความไวในการเกิดโรคซึมเศร้าในประชากรไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. Changes of BDNF exon IV DNA methylation are associated with methamphetamine dependence

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. Early-life stress effects on BDNF DNA methylation in first-episode psychosis and in rats reared in isolation
 2. Pharmacogenetics of drug dependence: polymorphisms of genes involved in glutamate neurotransmission

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. Pharmacogenetics of drug dependence: polymorphisms of genes involved in glutamate neurotransmission

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. Histological assessment of liver cell in Methamphetamine-induced rats
 2. Proteomics analysis of protein responding to methamphetamine addiction in rat cerebellum
 3. Shotgun proteomics analysis of protein responding to methamphetamine addiction in rat cerebellum

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. AMPA3 glutamate receptor gene polymorphism (rs502434) is not associated with major depressive disorder

Sornchai Udomthanapong (ศรชัย อุดมธนาพงศ์)

Name : ศรชัย อุดมธนาพงศ์  
Sornchai Udomthanapong
Title : อาจารย์
Lecturer
Education : วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ Science and Arts
Department : เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology
E-Mail : sornchai.ud@buu.ac.th

 

SCOPUS

25032150400

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Tamee, K. | Rojanavasu, P. | Udomthanapong, S. | Pinngern, O.
Publication year: 2008
Journal / Book title: Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 2:05 am
Author(s):Chitsobhuk, O. | Warunsin, K. | Udomthanapong, S.
Publication year: 2018
Journal / Book title: 2018 3rd International Conference on Computer and Communication Systems, ICCCS 2018

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 2:05 am
Author(s):Huy, T.N. | Foitong, S. | Udomthanapong, S. | Pinngern, O.
Publication year: 2009
Journal / Book title: AIP Conference Proceedings

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 2:05 am
Author(s):Udomthanapong, S. | Tamee, K. | Pinngern, O.
Publication year: 2008
Journal / Book title: 5th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2008

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 2:05 am

Sasiprapa Krongdang (ศศิประภา ครองแดง)

Name : ศศิประภา ครองแดง
Sasiprapa Krongdang
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ Science and Social Sciences
Department : สำนักงานจัดการศึกษา General Education Office
E-Mail : sasiprapa.kr@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of Science

57194102360

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Sinpoo, C. | Paxton, R.J. | Disayathanoowat, T. | Krongdang, S. | Chantawannakul, P.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Journal of Insect Physiology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 9:56 am
Author(s):Krongdang, S. | Evans, J.D. | Chen, Y. | Mookhploy, W. | Chantawannakul, P.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Insect Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 9:56 am
Author(s):Oppenheim, S. | Cao, X. | Rueppel, O. | Krongdang, S. | Phokasem, P. | Desalle, R. | Goodwin, S. | Xing, J. | Chantawannakul, P. | Rosenfeld, J.A.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Genome Biology and Evolution

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 9:56 am
Author(s):Krongdang, S. | Pettis, J.S. | Williams, G.R. | Chantawannakul, P.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Chiang Mai Journal of Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 9:56 am
Author(s):Krongdang, S. | Evans, J.D. | Pettis, J.S. | Chantawannakul, P.
Publication year: 2017
Journal / Book title: PLoS ONE

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 9:56 am
 1. INSECTS   Volume: ‏ 12   Issue: ‏ 6     Article Number: 525   Published: ‏ JUN 2021
 2. INSECTS   Volume: ‏ 12   Issue: ‏ 1     Article Number: 82   Published: ‏ JAN 2021
 3. GENOME BIOLOGY AND EVOLUTION   Volume: ‏ 12   Issue: ‏ 1   Pages: ‏ 3677-3683   Published: ‏ JAN 2020
 4. INSECT SCIENCE   Volume: 26   Issue:   Pages: 831-842   Published: OCT 2019
 5. CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE   Volume: 45   Issue:   Pages: 1202-1213   Published: MAY 2018
 6. PLOS ONE   Volume: 12   Issue:     Article Number: e0176831   Published: MAY 3 2017

Sarunya Sanglimsuwan (ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ)

Name : ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ
Sarunya Sanglimsuwan
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education :
Ph.D. (Research and Statistics in Cognitive Science), The College of Research Methodology and Cognitive Science, Burapha University
Expertise :
Contact Address : Faculty : การจัดการและการท่องเที่ยว Management and Tourism
Department : สำนักงานจัดการศึกษา General Education Office
E-Mail : sarunyas@buu.ac.th

 

SCOPUS

24313255100

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Sanglimsuwan, S. | Yoshida, N. | Morinaga, T. | Murooka, Y.
Publication year: 1993
Journal / Book title: Journal of Fermentation and Bioengineering

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 5:21 am

Sakchai Setarnawat (ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช)

Name : ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช
Sakchai Setarnawat
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Assistant Professor, Dr.
Education : Ph.D. (Corporate Management), Xiamen University, China
Expertise :
Contact Address : Faculty : การจัดการและการท่องเที่ยว Management and Tourism
Department : สำนักงานจัดการศึกษา General Education Office
E-Mail : sakchais@buu.ac.th

 

SCOPUS

57202994524

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Sureephong, P. | Setarnawat, S. | Yodmongkol, P. | Rojanavasu, P. | Laohapensaeng, T. | Seeyam, S.
Publication year: 2020
Journal / Book title: 2020 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering, ECTI DAMT and NCON 2020

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:23 am
Author(s):Setarnawat, S.
Publication year: 2015
Journal / Book title: ICSIT 2018 - 9th International Conference on Society and Information Technologies, Proceedings

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:23 am