Category Archives: Informatics

Ponlawat Chophuk (พลวัต ช่อผูก)

Name : พลวัต ช่อผูก  
Ponlawat Chophuk
Title : อาจารย์
Lecturer
Education : วท.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาการสารสนเทศ Informatics
Department : ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
E-Mail : ponlawat.ch@buu.ac.th, ponlawat.ch@go.buu.ac.th

 

ResearchesArticlesProceedings

ปีงบประมาณ 2565

 1. การตรวจจับโรคกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ

ปีงบประมาณ 2564

 1. การตรวจจับความผิดปกติของการจัดแนวกระดูกสันหลังส่วนเอว

ปีที่ตีพิมพ์ 2565

 1. Emotion Recognition for Partial Faces Using a Feature Vector Technique
 2. Backhand-Approach-Based American Sign Language Words Recognition Using Spatial-Temporal Body Parts and Hand Relationship Patterns

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. Backhand-View-Based Continuous-Signed-Letter Recognition Using a Rewound Video Sequence and the Previous Signed-Letter Information

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. การจำแนกท่ามวยไทยในวิดีโอโดยใช้รูปแบบการเปลี่ยนแปลงสถานะ

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. Consideration of a selecting frame of finger-spelled words from backhand view

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. Fist american sign language recognition using leap motion sensor
 2. Backhand-based video frame selection for finger alphabet recognition

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. Hand postures for evaluating trigger finger using leap motion controller

Wantana Sisomboon (วันทนา ศรีสมบูรณ์)

Name : วันทนา ศรีสมบูรณ์  
Wantana Sisomboon
Title : อาจารย์
Lecturer
Education : วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาการสารสนเทศ Informatics
Department : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Software Engineering
E-Mail : wantanasi@buu.ac.th

 

SCOPUS

57212476437

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Sisomboon, W. | Phakdee, N. | Denwattana, N.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Proceedings of 2019 4th International Conference on Information Technology: Encompassing Intelligent Technology and Innovation Towards the New Era of Human Life, InCIT 2019

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:08 am

Nuttaporn Phakdee (ณัฐพร ภักดี)

Name : ณัฐพร ภักดี  
Nuttaporn Phakdee
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : Ph.D. (Research and Statistics in Cognitive Science), Burapha University
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาการสารสนเทศ Informatics
Department : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Software Engineering
E-Mail : nuttaporn@go.buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

55871854600

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Phakdee, N. | Chaiprasart, P.
Publication year: 2020
Journal / Book title: International Journal of Fruit Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:08 am
Author(s):Phakdee, N. | Chaiprasart, P.
Publication year: 2017
Journal / Book title: Acta Horticulturae

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:08 am
 1. INTERNATIONAL JOURNAL OF FRUIT SCIENCE   Volume: ‏ 20   Issue: ‏ 3   Pages: ‏ 495-505   Published: ‏ JUL 2 2020
  Early Access: AUG 2019

ปีงบประมาณ 2564

 1. การผลิตสื่อการสอนออนไลน์ รายวิชา 89530164 ทักษะดิจิทัล
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนรู้ทางไกลกับเรียนรู้ในห้องเรียน สำหรับการศึกษาวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอไจล์ด้วยเกมมิฟิเคชัน

ปีงบประมาณ 2561

 1. นวัตกรรมซอฟต์แวร์เพื่อการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสถาบันการศึกษา เขตพื้นที่ภาคตะวันออก

ปีที่ตีพิมพ์ 2565

 1. ความเหมือนทางบุคลิกภาพกับประสิทธิภาพของทีมพัฒนาซอฟต์แวร์กรณีศึกษานิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. Adopting the UAT Scrum Framework for Systematic Quality Assurance

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. เครื่องมือควบคุมการปรับแต่งแม่แบบเว็บแอปพลิเคชันแบบไดนามิค

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. ระบบติดตามการดําเนินงานโครงการวิจัย

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. แฟ้มประวัติครุภัณฑ์แบบพลวัต สำหรับสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้สถาปัตยกรรมเชิงบริการ
 2. การประยุกต์ใช้วิธีการเอไจล์สำหรับกระบวนการทดสอบการยอมรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อรองรับการตรวจประกันคุณภาพของสภาพยาบาล
 3. Engaging and Motivating Developers by Adopting Scrum Utilizing Gamification
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างการควบรวมตาแหน่งประธานกรรมการบริษัทและความระมัดระวังทางบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. อิทธิพลของคณะกรรมการที่มีความรู้ด้านบัญชีการเงินที่ส่งผลกระทบต่อความมีเสถียรภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. Adopting a Combination of Scrum and Waterfall Methodologies in Developing Tailor-made SaaS products for Thai Service and Manufacturing SMEs
 2. เครื่องมือควบคุมการปรับแต่งแม่แบบเว็บแอปพลิเคชัน

ปีที่ตีพิมพ์ 2550

 1. Adopting a Combination of Scrum and Waterfall Methodologies in Developing Tailor-made SaaS products for Thai Service and Manufacturing SMEs

 

Peerasak Painprasit (พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์)

Name : พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์  
Peerasak Painprasit
Title : อาจารย์
Lecturer
Education : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยบูรพา
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาการสารสนเทศ Informatics
Department : สำนักงานการศึกษา
E-Mail : peerasak@buu.ac.th

 

SCOPUS

57193734838

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Pianprasit, P. | Seesai, P. | Rimcharoen, S.
Publication year: 2017
Journal / Book title: Proceeding of 2017 2nd International Conference on Information Technology, INCIT 2017

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:08 am
Author(s):Charoenporn, T. | Sunate, T. | Pianprasit, P. | Kesphanich, S. | Bunpeng, A. | On-Uean, A.
Publication year: 2017
Journal / Book title: 20th International Computer Science and Engineering Conference: Smart Ubiquitos Computing and Knowledge, ICSEC 2016

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:08 am

Aekapop Bunpeng (เอกภพ บุญเพ็ง)

Name : เอกภพ บุญเพ็ง  
Aekapop Bunpeng
Title : อาจารย์
Lecturer
Education : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยบูรพา
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาการสารสนเทศ Informatics
Department : สำนักงานการศึกษา
E-Mail : aekapop@buu.ac.th

 

SCOPUS

56811658600

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Suttapakti, U. | Bunpeng, A.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Proceedings - 2019 19th International Symposium on Communications and Information Technologies, ISCIT 2019

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 10:34 pm
Author(s):Chaisoongnoen, B. | Amphawan, K. | Bunpeng, A.
Publication year: 2018
Journal / Book title: ICAICTA 2018 - 5th International Conference on Advanced Informatics: Concepts Theory and Applications

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 10:34 pm
Author(s):Charoenporn, T. | Sunate, T. | Pianprasit, P. | Kesphanich, S. | Bunpeng, A. | On-Uean, A.
Publication year: 2017
Journal / Book title: 20th International Computer Science and Engineering Conference: Smart Ubiquitos Computing and Knowledge, ICSEC 2016

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 10:34 pm

Ungsumalee Suttapakti (อังศุมาลี สุทธภักติ)

Name : อังศุมาลี สุทธภักติ  
Ungsumalee Suttapakti
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education :  ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาการสารสนเทศ Informatics
Department : เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology
E-Mail : ungsumalee.su@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of Science

56516853700

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Woraratpanya, K. | Pasupa, K. | Suttapakti, U. | Boonchukusol, P. | Titijaroonroj, T. | Hokking, R. | Kuroki, Y. | Kato, Y.
Publication year: 2014
Journal / Book title: Proceedings - 2014 6th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering: Leveraging Research and Technology Through University-Industry Collaboration, ICITEE 2014

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:17 am
Author(s):Suttapakti, U. | Pasupa, K. | Woraratpanya, K.
Publication year: 2017
Journal / Book title: IEEE Access

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:17 am
Author(s):Suttapakti, U. | Bunpeng, A.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Proceedings - 2019 19th International Symposium on Communications and Information Technologies, ISCIT 2019

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:17 am
Author(s):Titijaroonroj, T. | Kaewaramsri, Y. | Suttapakti, U. | Woraratpanya, K. | Kuroki, Y.
Publication year: 2017
Journal / Book title: Proceedings of 2016 8th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering: Empowering Technology for Better Future, ICITEE 2016

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:17 am
Author(s):Suttapakti, U. | Woraratpanya, K. | Pasupa, K.
Publication year: 2013
Journal / Book title: Proceedings of the 13th IAPR International Conference on Machine Vision Applications, MVA 2013

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:17 am

Pichet Wayalun (พิเชษ วะยะลุน)

Name : พิเชษ วะยะลุน  
Pichet Wayalun
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : Ph.D. (Information Technology), Khonkaen University
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาการสารสนเทศ Informatics
Department : วิทยาการคอมพิวเตอร์ Computer Science
E-Mail : vayalun@gmail.com

 

SCOPUSISI Web of Science

55511644100

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Wayalun, P. | Saiyod, S. | Chamadol, N.
Publication year: 2014
Journal / Book title: Proceedings - 2014 6th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering: Leveraging Research and Technology Through University-Industry Collaboration, ICITEE 2014

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 2:00 pm
Author(s):Wayalun, P. | Chomphuwiset, P. | Laopracha, N. | Wanchanthuek, P.
Publication year: 2012
Journal / Book title: Proceedings - 2012 8th International Conference on Computing and Networking Technology (INC, ICCIS and ICMIC), ICCNT 2012

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 2:00 pm
Author(s):Kubola, K. | Wayalun, P.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Proceeding of 2018 15th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, JCSSE 2018

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 2:00 pm
Author(s):Saiyod, S. | Wayalun, P.
Publication year: 2014
Journal / Book title: Studies in Computational Intelligence

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 2:00 pm
Author(s):Wayalun, P. | Saiyod, S. | Chamadol, N.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Malaysian Journal of Computer Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 2:00 pm
Author(s):Wayalun, P. | Kubola, K.
Publication year: 2019
Journal / Book title: BMEiCON 2019 - 12th Biomedical Engineering International Conference

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 2:00 pm
Author(s):Khorinphan, C. | Saiyod, S. | Wayalun, P.
Publication year: 2017
Journal / Book title: 20th International Computer Science and Engineering Conference: Smart Ubiquitos Computing and Knowledge, ICSEC 2016

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 2:00 pm
Author(s):Saiyod, S. | Wayalun, P.
Publication year: 2014
Journal / Book title: 2014 4th International Conference on Digital Information and Communication Technology and Its Applications, DICTAP 2014

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 2:00 pm
Author(s):Saiyod, S. | Wayalun, P. | Khorinphan, C. | Chaichawananit, J. | Boonkwang, S.
Publication year: 2017
Journal / Book title: 20th International Computer Science and Engineering Conference: Smart Ubiquitos Computing and Knowledge, ICSEC 2016

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 2:00 pm
Author(s):Wayalun, P. | Saiyod, S. | Chamadol, N.
Publication year: 2014
Journal / Book title: Advanced Materials Research

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 2:00 pm
Author(s):Saiyod, S. | Wayalun, P. | Khorinphan, C. | Chaichawananit, J. | Boonkwang, S.
Publication year: 2017
Journal / Book title: 20th International Computer Science and Engineering Conference: Smart Ubiquitos Computing and Knowledge, ICSEC 2016

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 2:00 pm
Author(s):Wayalun, P. | Laopracha, N. | Chomphuwiset, P. | Songrum, P. | Wanchanthuek, P.
Publication year: 2012
Journal / Book title: Journal of Convergence Information Technology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 2:00 pm
 1. MALAYSIAN JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE   Volume: 31   Issue:   Pages: 238-254   Published: 2018
 2. Conference: 15th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE) Location: Mahidol Univ, Fac ICT, THAILAND Date: JUL 11-13, 2018
  Sponsor(s): IEEE
  2018 15TH INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND SOFTWARE ENGINEERING (JCSSE)   Book Series: International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering   Pages: 1-5   Published: 2018
 3. Conference: 20th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC) Location: Maejo Univ, Chiang Mai, THAILAND Date: DEC 14-17, 2016
  Sponsor(s): Elect Elect Engn Comp Telecommunicat & Informat Technol Assoc
  2016 20TH INTERNATIONAL COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CONFERENCE (ICSEC)   Book Series: International Computer Science and Engineering Conference   Published: 2016
 4. Conference: 20th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC) Location: Maejo Univ, Chiang Mai, THAILAND Date: DEC 14-17, 2016
  Sponsor(s): Elect Elect Engn Comp Telecommunicat & Informat Technol Assoc
  2016 20TH INTERNATIONAL COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CONFERENCE (ICSEC)   Book Series: International Computer Science and Engineering Conference   Published: 2016
 5. Conference: 20th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC) Location: Maejo Univ, Chiang Mai, THAILAND Date: DEC 14-17, 2016
  Sponsor(s): Elect Elect Engn Comp Telecommunicat & Informat Technol Assoc
  2016 20TH INTERNATIONAL COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CONFERENCE (ICSEC)   Book Series: International Computer Science and Engineering Conference   Published: 2016
 6. Conference: 6th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE) Location: Yogyakarta, INDONESIA Date: OCT 07-08, 2014
  2014 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION TECHNOLOGY AND ELECTRICAL ENGINEERING (ICITEE)   Pages: 2-6   Published: 2014
 7. Conference: 4th International Conference on Digital Information and Communication Technology and it’s Applications (DICTAP) Location: Bangkok, THAILAND Date: MAY 06-08, 2014
  2014 FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DIGITAL INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY AND IT’S APPLICATIONS (DICTAP)   Book Series: International Conference on Digital Information and Communication Technology and it’s Applications   Pages: 400-404   Published: 2014
 8. Conference: 8th International Conference on Computing and Networking Technology (ICCNT) Location: Gyeongju, SOUTH KOREA Date: AUG 27-29, 2012
  Sponsor(s): Inst Elect & Elect Engineers (IEEE); Inst Elect & Elect Engineers (IEEE), Korea Council; AICIT
  2012 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTING AND NETWORKING TECHNOLOGY (ICCNT, INC, ICCIS AND ICMIC)   Pages: 163-168   Published: 2012

Benchaporn Jantarakongkul (เบญจภรณ์ จันทรกองกุล)

Name : เบญจภรณ์ จันทรกองกุล
Benchaporn Jantarakongkul
Title : อาจารย์
Lecturer
Education : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาการสารสนเทศ Informatics
Department : สำนักงานการศึกษา General Education Office
E-Mail : benchapornj@yahoo.com

 

SCOPUSResearchesProceedings

55976292300

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Boonthong, P. | Jantarakongkul, B. | Rasmequan, S. | Rodtook, A. | Chinnasarn, K.
Publication year: 2014
Journal / Book title: 2014 Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference, APSIPA 2014

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:06 am
Author(s):Yookwan, W. | Chinnasarn, K. | Jantarakongkul, B.
Publication year: 2018
Journal / Book title: 2018 International Workshop on Advanced Image Technology, IWAIT 2018

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:06 am
Author(s):Yookwan, W. | Chinnasarn, K. | Jantarakongkul, B.
Publication year: 2018
Journal / Book title: ICAICTA 2018 - 5th International Conference on Advanced Informatics: Concepts Theory and Applications

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:06 am
Author(s):Intaramanee, T. | Rasmequan, S. | Chinnasarn, K. | Jantarakongkul, B. | Rodtook, A.
Publication year: 2016
Journal / Book title: 4th IGNITE Conference and 2016 International Conference on Advanced Informatics: Concepts, Theory and Application, ICAICTA 2016

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:06 am
Author(s):Onpans, J. | Rasmequan, S. | Jantarakongkul, B. | Chinnasarn, K. | Rodtook, A.
Publication year: 2013
Journal / Book title: 13th International Symposium on Communications and Information Technologies: Communication and Information Technology for New Life Style Beyond the Cloud, ISCIT 2013

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:06 am

ปีงบประมาณ 2562

 1. การพัฒนาระบบแนะนำการรับบริการวัคซีนสำหรับคลินิกเด็กสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

ปีงบประมาณ 2561

 1. การประกอบคืนสภาพจากภาพกระดูกสันหลังสองมิติเป็นภาพสามมิติเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยทางคลินิกและการคำนวณมวลกระดูกแบบอัตโนมัติ

ปีงบประมาณ 2560

 1. การศึกษาปัญหาและวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับรายวิชา 88510359 สำหรับนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 2. โครงการวิจัยในชั้นเรียน รายวิชา 88510259

ปีงบประมาณ 2559

 1. การคัดเลือกด้วยวิธีการเรียนรู้รวมแบบปรับตัวได้สำหรับการตรวจพบอาการเส้นเลือดฝอยโป่งพองและมีจุดเลือดออกในตาสำหรับผู้ป่วยเบาหวานในระยะเริ่มติน
 2. การแยกและการวิเคราะห์ความผิดปกติของโพรงสมองจากภาพ MRI
 3. พัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป 88510059
 4. วิธีการออน์โทโลยีแบบปรับตัวได้ด้วยเทคนิค Empirical Modelling สำหรับการวิเคราะห์กระแสข้อมูลของผู้ป่วยในห้อง ICU

ปีงบประมาณ 2558

 1. การคัดเลือกด้วยวิธีการเรียนรู้รวมแบบปรับตัวได้สำหรับการตรวจพบอาการเส้นเลือดฝอยโป่งพองและมีจุดเลือดออกในตาสำหรับผู้ป่วยเบาหวานในระยะเริ่มต้น
 2. การตรวจจับการหกล้มของผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา
 3. การตรวจหามะเร็งเต้านมโดยการตรวจหามวลที่มีรูปร่างแบบ Spiculation สำหรับคอมพิวเตอร์ช่วยการวินิจฉัยโรคในโรงพยาบาล
 4. วิธีการออนโทโลยีแบบปรับตัวได้ด้วยเทคนิค Empirical Modelling สำหรับการวิเคราะห์กระแสข้อมูลของผู้ป่วยในห้อง ICU

ปีงบประมาณ 2557

 1. วิธีการที่เหมาะสมสำหรับการแบ่งกลุ่มข้อมูลที่ไม่สมดุลสูง

ปีงบประมาณ 2556

 1. วิธีการที่เหมาะสมสำหรับการแบ่งกลุ่มข้อมูลที่ไม่สมดุลสูง

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. การตรวจหาตำแหน่งข้อมูลผิดปกติในสภาวะข้อมูลเบาบาง ด้วยเทคนิคซอฟต์คอมพิวติง

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. VR Training Environment for Electrical Vehicle Assembly Training in EEC
 2. Segmentation of Retinal Blood Vessels based on Adaptive Interval Top-Hat Filtering in Heterogeneous Environment Optic Disc Image

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. Region of Interest of Human Lumbar Spine Segmentation using Geometric Triangular Analysis
 2. Automated Vertebrae Pose Estimation in Low-Radiation Image using Modified Gabor Filter and Ellipse Analysis

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. Optic Disc Detection via Blood Vessels Origin using Morphological End Point

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. Semi-Automated Detection of Breast Mass Spiculation Using Active Contour

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

 1. Intrusion Feature Selection Using Modified Heuristic Greedy Algorithm of Itemset

Anusara Hirunyawanakul (อนุสรา หิรัญวนากุล)

Name : อนุสรา หิรัญวนากุล (ลาออก) arnuchsara
Anusara Hirunyawanakul
Title : อาจารย์
Lecturer
Education : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาการสารสนเทศ Informatics
Department : วิศวกรรมซอฟต์แวร์
E-Mail :

 

SCOPUS

57189627135

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Hirunyawanakul, A. | Kerdprasop, N. | Kerdprasop, K.
Publication year: 2018
Journal / Book title: International Journal of Machine Learning and Computing

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 2:00 am
Author(s):Kerdprasop, N. | Chanklan, R. | Hirunyawanakul, A. | Kerdprasop, K.
Publication year: 2015
Journal / Book title: Proceedings - 7th International Conference on Security Technology, SecTech 2014

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 2:00 am

Athitha On-uean (อธิตา อ่อนเอื้อน)

Name : อธิตา อ่อนเอื้อน arthita
Athitha On-uean
Title : อาจารย์
Lecturer
Education : วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาการสารสนเทศ Informatics
Department : วิศวกรรมซอฟต์แวร์
E-Mail : athitha.c@gmail.com

 

SCOPUS

55383372800

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Denwattana, N. | Iempairote, T. | Chokananrattana, A. | Sornlertlamvanich, V.
Publication year: 2009
Journal / Book title: WMSCI 2009 - The 13th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Jointly with the 15th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis, ISAS 2009 - Proc.

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 11:40 am

57172932100

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Onuean, A. | Lee, D. | Jung, H.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Journal of Information and Communication Convergence Engineering

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 10:03 am
Author(s):Onuean, A. | Gim, J. | Jang, Y. | Jung, H.
Publication year: 2017
Journal / Book title: 2017 9th International Conference on Knowledge and Smart Technology: Crunching Information of Everything, KST 2017

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 10:03 am
Author(s):Sengchuan, S. | Pantumchinda, W. | Onuean, A.
Publication year: 2015
Journal / Book title: ICAICTA 2015 - 2015 International Conference on Advanced Informatics: Concepts, Theory and Applications

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 10:03 am