Category Archives:

Nuttaporn Phakdee (ณัฐพร ภักดี)

Name : ณัฐพร ภักดี  
Nuttaporn Phakdee
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : Ph.D. (Research and Statistics in Cognitive Science), Burapha University
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาการสารสนเทศ Informatics
Department : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Software Engineering
E-Mail : nuttaporn@go.buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

55871854600

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Phakdee, N. | Chaiprasart, P.
Publication year: 2020
Journal / Book title: International Journal of Fruit Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:08 am
Author(s):Phakdee, N. | Chaiprasart, P.
Publication year: 2017
Journal / Book title: Acta Horticulturae

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:08 am
 1. INTERNATIONAL JOURNAL OF FRUIT SCIENCE   Volume: ‏ 20   Issue: ‏ 3   Pages: ‏ 495-505   Published: ‏ JUL 2 2020
  Early Access: AUG 2019

ปีงบประมาณ 2564

 1. การผลิตสื่อการสอนออนไลน์ รายวิชา 89530164 ทักษะดิจิทัล
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนรู้ทางไกลกับเรียนรู้ในห้องเรียน สำหรับการศึกษาวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอไจล์ด้วยเกมมิฟิเคชัน

ปีงบประมาณ 2561

 1. นวัตกรรมซอฟต์แวร์เพื่อการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสถาบันการศึกษา เขตพื้นที่ภาคตะวันออก

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. Adopting the UAT Scrum Framework for Systematic Quality Assurance

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. เครื่องมือควบคุมการปรับแต่งแม่แบบเว็บแอปพลิเคชันแบบไดนามิค

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. ระบบติดตามการดําเนินงานโครงการวิจัย

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. แฟ้มประวัติครุภัณฑ์แบบพลวัต สำหรับสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้สถาปัตยกรรมเชิงบริการ
 2. การประยุกต์ใช้วิธีการเอไจล์สำหรับกระบวนการทดสอบการยอมรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อรองรับการตรวจประกันคุณภาพของสภาพยาบาล
 3. Engaging and Motivating Developers by Adopting Scrum Utilizing Gamification
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างการควบรวมตาแหน่งประธานกรรมการบริษัทและความระมัดระวังทางบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. อิทธิพลของคณะกรรมการที่มีความรู้ด้านบัญชีการเงินที่ส่งผลกระทบต่อความมีเสถียรภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. Adopting a Combination of Scrum and Waterfall Methodologies in Developing Tailor-made SaaS products for Thai Service and Manufacturing SMEs
 2. เครื่องมือควบคุมการปรับแต่งแม่แบบเว็บแอปพลิเคชัน

ปีที่ตีพิมพ์ 2550

 1. Adopting a Combination of Scrum and Waterfall Methodologies in Developing Tailor-made SaaS products for Thai Service and Manufacturing SMEs

 

Nattharat Jearapong (ณัฐรัตน์ เจียระพงษ์)

Name : ณัฐรัตน์ เจียระพงษ์ (ลาออก)  
Nattharat Jearapong
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Expertise :
Contact Address : Faculty : เภสัชศาสตร์ Pharmaceutical
Department : สำนักงานการศึกษา General Education Office
E-Mail : n_jearapong@hotmail.com

 

SCOPUSISI Web of Science

55773049900

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Jearapong, N. | Chatuphonprasert, W. | Jarukamjorn, K.
Publication year: 2015
Journal / Book title: Chemico-Biological Interactions

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 5:33 am
Author(s):Jarukamjorn, K. | Chatuphonprasert, W. | Jearapong, N. | Punvittayagul, C. | Wongpoomchai, R.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Journal of Functional Foods

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 5:33 am
Author(s):Jarukamjorn, K. | Jearapong, N. | Pimson, C. | Chatuphonprasert, W.
Publication year: 2016
Journal / Book title: Scientifica

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 5:33 am
Author(s):Jearapong, N. | Chatuphonprasert, W. | Jarukamjorn, K.
Publication year: 2014
Journal / Book title: Journal of Natural Medicines

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 5:33 am

Nattanichcha Kulthanachairojana (ณัฏฐณิชชา กุลธนชัยโรจน์)

Name : ณัฏฐณิชชา กุลธนชัยโรจน์  
Nattanichcha Kulthanachairojana
Title : เภสัชกรหญิง อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : วท.ด. (เภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร (นานาชาติ)), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Expertise :
Contact                                                  Address : Faculty : เภสัชศาสตร์ Pharmaceutical
Department : เภสัชกรรมสังคมและบริหารเภสัชกิจ Social Pharmacy and Pharmacy administration
E-Mail : nattanichcha@go.buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

57204980373

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Leeyaphan, C. | Bunyaratavej, S. | Taychakhoonavudh, S. | Kulthanachairojana, N. | Pattanaprichakul, P. | Chanyachailert, P. | Ongsri, P. | Arunkajohnsak, S. | Limphoka, P. | Kulthanan, K.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Journal of Dermatological Treatment

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 5:33 am

ปีงบประมาณ 2564

 1. การประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ของการดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ ในคลินิกโรคหัวใจล้มเหลวในประเทศไทย
 2. การประเมินต้นทุนของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีความพิการระยะยาวในประเทศไทย

ปีงบประมาณ 2558

 1. การประเมินความต้องการบัณฑิตสมุทรเภสัช (นานาชาติ)มหาวิทยาลัยบูรพาพ.ศ.2558
 2. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ และพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าในร้านขายยา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินไปของโรคที่แย่ลงของผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี ณ คลินิกนิรนาม โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. Cost-effectiveness analysis and safety of erythromycin 4% gel and 4% chlorhexidine scrub for pitted keratolysis treatment
 2. Economic Impact of Vaccine Procurement Strategies: Case Study of Japanese Encephalitis Vaccine

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. Cost-benefit analysis of biosimilar development candidates: A case study of adalimumab and bevacizumab in Thailand

Nichakan Peerakam (ณิชกานต์ ภีระคำ)

Name : ณิชกานต์ ภีระคำ
Nichakan Peerakam
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Assistant Professor, Dr.
Education : วท.ด. (เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Expertise :
Contact Address : Faculty : เภสัชศาสตร์ Pharmaceutical
Department : เภสัชเวทและเภสัชเคมี Pharmacognosy and Pharmaceutical Chemistry
E-Mail : nichakan@go.buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticles

57195248814

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Peerakam, N. | Sirisa-Ard, P. | Quoc Huy, N. | van On, T. | Tuan Long, P. | Intharuksa, A.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Asian Journal of Chemistry

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 5:09 am
Author(s):Hadpech, S. | Peerakam, N. | Chupradit, K. | Tayapiwatana, C.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Bioscience Reports

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 5:09 am
Author(s):Intharuksa, A. | Kitamura, M. | Peerakam, N. | Charoensup, W. | Ando, H. | Sasaki, Y. | Sirisa-ard, P.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Journal of Natural Medicines

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 5:09 am
Author(s):Onozawa, T. | Kitajima, M. | Kogure, N. | Peerakam, N. | Santiarworn, D. | Takayama, H.
Publication year: 2017
Journal / Book title: Journal of Natural Products

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 5:09 am

ปีงบประมาณ 2564

 1. การวิเคราะห์หาตำแหน่งจับจำเพาะของโปรตีน alpha-Rep4E3 บนโปรตีนแก็กของเชื้อไวรัสเอชไอวี ๑
 2. การศึกษาฤทธิ์ในหลอดทดลองต่อการต้านการเกิดริ้วรอยของผิวหนังของน้ำมันหอมระเหยจากใบส่องฟ้า (Clausena harmandiana) และการพัฒนาเป็นระบบนำส่งยารูปแบบนาโนเพื่อประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง

ปีงบประมาณ 2562

 1. ปริมาณสารประกอบฟีนอลิคและฟลาโวนอยด์ที่มีผลต่อการดักจับอนุมูลอิสระ การยับยั้งเอ็นไซม์ไทโรซิเนสและคอลลาจิเนส รวมทั้งความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดที่แยกได้จากหอมแย้
 2. องค์ประกอบทางเคมี และ ฤทธิ์ทางชีวภาพของ Clausena harmandiana สำหรับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ปีงบประมาณ 2561

 1. องค์ประกอบทางเคมีและการติดตามฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดที่แยกด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีจากส่วนเหนือดินของ Anethum graveolens L.

ปีงบประมาณ 2560

 1. ผลของพืชที่มีเส้นใยอาหารต่อการเปลี่ยนการสร้างอะเซตัลดีไฮล์กิจกรรมการย่อยโปรตีนและแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกในอุจจาระของมนุษย์ที่ได้รับแอลกอฮอล์
 2. เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ก่อนและหลังได้รับการรักษาด้วยยา Rivastigmine และ Galantamine

ปีงบประมาณ 2559

 1. ภูมิปัญญาสมุนไพรไทยในตำบลโขมง (อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี) และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. Chemical Profiling Revealed a Dominant Compound trans-Anethole and Biological Evaluation of an Edible Plant Clausena harmandiana Containing Essential Oil

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. Occupation of a thermoresistant-scaffold (alpha-Rep) at SP1-NC cleavage site disturbs the function of HIV-1 protease

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ก่อนและหลังได้รับการรักษาด้วยยา Rivastigmine และ Galantamine

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. A Cyclopeptide and a Tetrahydroisoquinoline Alkaloid from Ophiorrhiza nutans
 2. Biological Evaluation and Application of Fermented Miang (Camellia sinensis Var. assamica (J.W.Mast.) Kitam.) for Tea Production

Natsalil Pongthanaracht (ณัฐสลิล พงษ์ธนรัชต์)

Name : ณัฐสลิล พงษ์ธนรัชต์
Natsalil Pongthanaracht
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education :
Expertise :
Contact Address : Faculty : เภสัชศาสตร์ Pharmaceutical
Department : เภสัชวิทยาและเภสัชศาสตร์ชีวภาพ

Pharmacology and Biopharmaceutical

E-Mail : natsalil.po@go.buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of Science

57194419394

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Pongthanaracht, N. | Yanarojana, S. | Pinthong, D. | Unchern, S. | Thithapandha, A. | Assantachai, P. | Supavilai, P.
Publication year: 2017
Journal / Book title: Clinical Interventions in Aging

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:23 am

Nattawut Luangoon (ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน)

Name : ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน
Nattawut Luangoon
Title :  นาย
 Mr.
Education :
Expertise :
Contact Address : Faculty : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล Institute of Marine Science
Department : วิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล
E-Mail : nattawut@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

56495347100

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Kasiroek, W. | Luangoon, N. | Supiwong, W. | Tengjaroenkul, B. | Pinthong, K. | Tanomtong, A.
Publication year: 2017
Journal / Book title: Cytologia

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:08 am
Author(s):Toshino, S. | Miyake, H. | Srinui, K. | Luangoon, N. | Muthuwan, V. | Sawatpeera, S. | Honda, S. | Shibata, H.
Publication year: 2017
Journal / Book title: Hydrobiologia

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:08 am
Author(s):Pratoomyot, J. | Choosri, S. | Muthuwan, V. | Luangoon, N. | Charoendee, W. | Phuangsanthia, W. | Shinn, A.P.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Aquaculture

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:08 am
Author(s):Kasiroek, W. | Indananda, C. | Luangoon, N. | Pinthong, K. | Supiwong, W. | Tanomtong, A.
Publication year: 2017
Journal / Book title: Cytologia

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:08 am
Author(s):Kasiroek, W. | Luangoon, N. | Getlekha, N. | Saowakoon, S. | Phinrub, W. | Tanomtong, A.
Publication year: 2014
Journal / Book title: Cytologia

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:08 am
 1. AQUACULTURE   Volume: 484   Pages: 351-360   Published: FEB 1 2018
 2. HYDROBIOLOGIA   Volume: 792   Issue:   Pages: 37-51   Published: MAY 2017
 3. CYTOLOGIA   Volume: 82   Issue:   Special Issue: SI   Pages: 9-15   Published: 2017
 4. CYTOLOGIA   Volume: 82   Issue:   Special Issue: SI   Pages: 59-65   Published: 2017

ปีงบประมาณ 2561

 1. การศึกษาโครโมโซมและความหลากหลายของคาริโอไทป์ในวงศ์ย่อยปลาบู่ (Subfamily Gobiinae)
 2. ชนิดของอาหารต่อการสืบพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์ปลาบู่ทะเล วงศ์ Gobiidae

ปีงบประมาณ 2559

 1. การพัฒนาเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นภาคตะวันออกและภาคใต้
 2. การศึกษาวงจรชีวิตของแมงกะพรุนในธรรมชาติ
 3. ศึกษาการเกิดปรากฏการณ์แมงกะพรุนหลากสี บริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดตราด

ปีงบประมาณ 2558

 1. การค้าสัตว์ทะเลสวยงามในกลุ่มพรมทะเล (Order Zoanthidea) และเห็ดทะเล (Order Corallimorpharia) บริเวณตลาดนัดจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 2. การออกแบบและพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงปลาแมนดาริน, Synchiropus splendidus (Herre, 1927)
 3. ผลของการเสริมกรดไขมันและวิตามินซีลงในแพลงก์ตอนสัตว์ต่ออัตรารอด การเจริญเติบโต และพัฒนาการของลูกปลาแมนดาริน, Synchiropus splendidus (Herre,1927)

ปีงบประมาณ 2557

 1. การพัฒนาวิธีการขยายพันธฺุ์ปะการังดอกกะหล่ำ Pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758) ในระบบเลี้ยงเพื่อให้ได้จำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น
 2. การสำรวจความชุกและโอกาสการเกิดโรคในปลาแมนดาริน Synchiropus splendidus Herre 1927
 3. การออกแบบและพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงปลาแมนดาริน, Synchiropus splendidus (Herre, 1927)
 4. ผลของการเสริมกรดไขมันและวิตามินซีลงในแพลงก์ตอนสัตว์ต่ออัตรารอด การเจริญเติบโต และพัฒนาการของลูกปลาแมนดาริน, Synchiropus splendidus (Herre,1927)

ปีงบประมาณ 2556

 1. การพัฒนาวิธีการขยายพันธุ์ปะการังดอกกะหล่ำ Pocillopora damicornis Linnaeus, 1758 ในระบบเลี้ยงเพื่อให้ได้จำนวนมาก ในระยะเวลาอันสั้น
 2. การสำรวจความชุกและโอกาสการเกิดโรคในปลาแมนดาริน, Synchiropus splendidus Herre, 1927
 3. การออกแบบและพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงปลาแมนดาริน, Synchiropus splendidus Herre, 1927

ปีงบประมาณ 2555

 1. การเจริญเติบโต และผลของการเสียรยางค์ ต่อการเจริญเติบโตและการงอกใหม่ของรยางค์ของปลาดาวแดงที่เป็นอาหารของกุ้งการ์ตูน (Hymenocera picta)
 2. พัฒนาการ การเจริญเติบโต และ อัตราการรอดตายของลูกกุ้งการ์ตูนวัยอ่อน (Hymenocera picta) ที่อนุบาลด้วยระบบการเลี้ยงที่แตกต่างกัน
 3. พันธุศาสตร์เซลล์ของปลาวงศ์ย่อยปลาสลิดหินบางชนิดในประเทศไทย

ปีงบประมาณ 2554

 1. การเจริญเติบโต และผลของการเสียรยางค์ ต่อการเจริญเติบโต และการงอกใหม่ของรยางค์ของปลาดาวแดงที่เป็นอาหารของกุ้ง การ์ตูน (Hymenocera picta)
 2. ธุรกิจการค้าสัตว์ทะเลสวยงามในกลุ่มกุ้ง กั้ง ปู ของประเทศไทย
 3. ผลของชนิดของอาหารและความถี่ในการให้อาหารต่อการเจริญเติบโตการสืบพันธุ์ และการผลิตตัวอ่อนของกุ้งการ์ตูน(Hymenocer picta)
 4. พัฒนาการ การเจริญเติบโต และ อัตราการรอดตายของลูกกุ้งการ์ตูนวัยอ่อน (Hymenocera picta) ที่อนุบาลด้วยระบบการเลี้ยงที่แตกต่างกัน

ปีงบประมาณ 2553

 1. การเจริญเติบโต การเจริญพันธุ์ และพฤติกรรมการสืบพันธุ์ของกุ้งการ์ตูน (Hymenocera picta)
 2. ธุรกิจการค้าสัตว์ทะเลสวยงามในกลุ่มกุ้ง กั้ง ปู ของประเทศไทย
 3. ผลของชนิดของอาหารและความถี่ในการให้อาหารต่อการเจริญเติบโตการสืบพันธุ์ และการผลิตตัวอ่อนของกุ้งการ์ตูน(Hymenocer picta)
 4. พัฒนาการ การเจริญเติบโต และ อัตราการรอดตายของลูกกุ้งการ์ตูนวัยอ่อน (Hymenocera picta) ที่อนุบาลด้วยระบบการเลี้ยงที่แตกต่างกัน

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. ชนิด ปริมาณ และมูลค่า ของปลาบู่ทะเล วงศ์ Gobiidae ที่จำหน่ายในร้านค้า สัตว์ทะเลสวยงาม บริเวณตลาดนัดจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. Sand star, Astropecten indicus Doderlein, 1888, as an alternative live diet for captive harlequin shrimp, Hymenocera picta Dana, 1852
 2. วงจรชีวิตแมงกะพรุนถ้วยหลากสี (Catostylus townsendi Mayer, 1915) ภายใต้สภาพห้องปฏิบัติการ

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. First Report of Chromosome Analysis of Two Dragonets (Perciformes, Callionymidae)
 2. การศึกษาโรคในปลาแมนดาริน, Synchiropus splendidus (Herre, 1927)

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

 1. ผลของความเข้มข้นของฮอร์โมนโกนาโดโทรปิน รีลีสซิ่งฮอร์โมน อนาลอกซ์ (Gonadotropin Releasing Hormone Analogues) ชนิดออกฤทธิ์นานในรูปแบบไมโครสเฟียร์ต่อการวางไข่ของปลาการ์ตูนอานม้า Amphiprion polymnus (Linnaeus 1758)
 2. ผลของวิตามินซีต่ออัตรารอด อัตราการเติบโตและพัฒนาการของปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830) ระยะวัยอ่อน

 

Nattawat Asawaworarit (ณัฐวัฒน์ อัศววรฤทธิ์)

Name : ณัฐวัฒน์ อัศววรฤทธิ์  
Nattawat Asawaworarit
Title : นายแพทย์
Education :
Expertise :
Contact Address : Faculty : แพทยศาสตร์  Medicine
Department : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
E-Mail : nattawata@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of ScienceArticles

57188747868

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Limchareon, S. | Asawaworarit, N. | Klinwichit, W. | Dinchuthai, P.
Publication year: 2016
Journal / Book title: Journal of the Chinese Medical Association

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 11:56 pm

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. Development of the ultrasonography learning model for undergraduate medical students: A case study of the Faculty of Medicine, Burapha University

 

Nattawut Leelakanok (ณัฐวุฒิ ลีลากนก)

Name : ณัฐวุฒิ ลีลากนก  
Nattawut Leelakanok
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Assistant Professor, Dr.
Education : Ph.D. (Pharmacy Clinical Pharmaceutical Sciences), Graduate Student, College of Pharmacy, The University of Iowa, U.S.A.
Expertise :
Contact Address : Faculty : เภสัชศาสตร์ Pharmaceutical Sciences
Department : เภสัชกรรมปฏิบัติและการบริบาล
E-Mail : nattawut.le@go.buu.ac.thnleelakanok@gmail.com

 

SCOPUSISI Web of ScienceArticles

56866249400

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Leelakanok, N. | D’Cunha, R.R. | Sutamtewagul, G. | Schweizer, M.L.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Nutrition and Health

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 7:13 am
Author(s):Methaneethorn, J. | Leelakanok, N.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 7:13 am
Author(s):Leelakanok, N. | Methaneethorn, J.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Clinical Drug Investigation

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 7:13 am
Author(s):Soontaros, S. | Leelakanok, N.
Publication year: 2019
Journal / Book title: American Journal of Infection Control

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 7:13 am
Author(s):Leelakanok, N. | Holcombe, A. | Schweizer, M.L.
Publication year: 2016
Journal / Book title: Clinical Drug Investigation

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 7:13 am
Author(s):Leelakanok, N. | D'Cunha, R.R.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Aging and Mental Health

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 7:13 am
Author(s):Leelakanok, N. | Geary, S.M. | Salem, A.K.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Journal of Pharmaceutical Sciences

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 7:13 am
Author(s):Do, A.-V. | Geary, S.M. | Seol, D. | Tobias, P. | Carlsen, D. | Leelakanok, N. | Martin, J.A. | Salem, A.K.
Publication year: 2018
Journal / Book title: International Journal of Pharmaceutics

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 7:13 am
Author(s):Leelakanok, N. | Holcombe, A.L. | Lund, B.C. | Gu, X. | Schweizer, M.L.
Publication year: 2017
Journal / Book title: Journal of the American Pharmacists Association

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 7:13 am
Author(s):Leelakanok, N. | Geary, S. | Salem, A.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Journal of Pharmaceutical Sciences

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 7:13 am
Author(s):Leelakanok, N. | Fischer, C.L. | Bates, A.M. | Guthmiller, J.M. | Johnson, G.K. | Salem, A.K. | Brogden, K.A. | Brogden, N.K.
Publication year: 2015
Journal / Book title: Toxicology Letters

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 7:13 am
 1. JOURNAL OF PHARMACY PRACTICE AND RESEARCH 
  Early Access: JUL 2021
 2. OCL-OILSEEDS AND FATS CROPS AND LIPIDS   Volume: ‏ 28     Article Number: 28   Published: ‏ APR 28 2021
 3. SEIZURE-EUROPEAN JOURNAL OF EPILEPSY   Volume: ‏ 82   Pages: ‏ 133-147   Published: ‏ NOV 2020
 4. CLINICAL DRUG INVESTIGATION   Volume: 40   Issue:   Pages: 395-420   Published: MAY 2020
 5. JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY AND THERAPEUTICS   Volume: ‏ 46   Issue: ‏ 1   Pages: ‏ 198-207   Published: ‏ FEB 2021
  Early Access: SEP 2020
 6. AMERICAN JOURNAL OF INFECTION CONTROL   Volume: 47   Issue: 10   Pages: 1200-1212   Published: OCT 2019
 7. AGING & MENTAL HEALTH   Volume: 23   Issue:   Pages: 932-941   Published: AUG 3 2019
 8. INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS   Volume: 539   Issue: 1-2   Pages: 139-146   Published: MAR 25 2018
 9. JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES   Volume: 107   Issue:   Pages: 513-528   Published: FEB 2018
 10. JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES   Volume: 107   Issue:   Pages: 690-697   Published: FEB 2018
 11. JOURNAL OF THE AMERICAN PHARMACISTS ASSOCIATION   Volume: 57   Issue:   Pages: 729-+   Published: NOV-DEC 2017
 12. CLINICAL DRUG INVESTIGATION   Volume: 36   Issue:   Pages: 97-107   Published: FEB 2016
 13. TOXICOLOGY LETTERS   Volume: 239   Issue:   Pages: 90-96   Published: DEC 3 2015

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. Antioxidant in cosmeceutical products containing Calophyllum inophyllum oil
 2. Predictive ability of published population pharmacokinetic models of valproic acid in Thai manic patients
 3. Pharmacokinetic variability of phenobarbital: a systematic review of population pharmacokinetic analysis

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. Sources of lamotrigine pharmacokinetic variability: A systematic review of population pharmacokinetic analyses
 2. A Systematic Review and Meta-analysis of the Adverse Effects of Levonorgestrel Emergency Oral Contraceptive
 3. A Systematic Review of Population Pharmacokinetics of Carbamazepine

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. Association between carbapenem-resistant Enterobacteriaceae and death: A systematic review and meta-analysis

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1.  Association between polypharmacy and dementia – A systematic review and meta-analysis

Nattapan Thanomsat (ณัฐพันธ์ ถนอมสัตย์)

Name : ณัฐพันธ์ ถนอมสัตย์  
Nattapan Thanomsat
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : Diplom-Ingenieur (Energie system technik), Technische Universität Clausthal, Germany
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิศวกรรมศาสตร์ Engineering
Department : วิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Engineering
E-Mail : ballcitychon@yahoo.de

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

57045947800

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Thanomsat, N. | Plangklang, B.
Publication year: 2016
Journal / Book title: 2016 13th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2016

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 6:53 pm
Author(s):Plangklang, B. | Thanomsat, N. | Phuksamak, T.
Publication year: 2016
Journal / Book title: Energy Reports

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 6:53 pm
Author(s):Thanomsat, N. | Plangklang, B. | Ohgaki, H.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Energies

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 6:53 pm
Author(s):Saijai, J. | Thanomsat, N.
Publication year: 2016
Journal / Book title: 2016 13th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2016

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 6:53 pm
Author(s):Thanomsat, N. | Plangklang, B.
Publication year: 2016
Journal / Book title: Energy Procedia

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 6:53 pm
 1. ENERGIES   Volume: 11   Issue:     Article Number: 1742   Published: JUL 2018  
 2. By: Plangklang, B.; Thanomsat, N.; Phuksamak, T.
  ENERGY REPORTS   Volume:   Pages: 1-7   Published: NOV 2016

ปีงบประมาณ 2563

 1. เครื่องผลิตโอโซนฆ่าเชื้อโรค

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. Modeling and Analysis for Temporary Over Voltage of Capacitor Bank for Grid Locations connected a PV System by using PSCAD

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. การแยกแยะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกระแสรั่วในโครงข่าย ไฟฟ้าแรงต่าด้วยวิธีวิเคราะห์ความถี่

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. Modeling and Analysis of Temporary Fault Simulation in Self-Excited Induction Generator System Applied for Fixed-Speed Wind Turbine

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. Impact of Different Roof Types on produced Power of Photovoltaic Rooftop System

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. การจำลองเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าปลายสายของระบบจำหน่ายที่เชื่อมต่อระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
 2. Effect of Inrush Current in Distribution System Integrated with a small PV Source using PSCAD

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. Earth leakage current detection and identification scheme for a single-phase low-voltage electrical appliance system using frequency domain analysis

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

 1. The comparison for a small scale wind farm which is composed of singly fed induction and doubly fed induction wind turbine generator systems

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

 1. System Performance of a Hybrid System for a house in remote area : BUU Eneergy House Thailand

Nattaya Chaothanaphat (ณัฐธยาน์ เชาว์ธนาพัฒน์)

Name : ณัฐธยาน์ เชาว์ธนาพัฒน์  
Nattaya Chaothanaphat
Title : เภสัชกรหญิง อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : Ph.D. (Biopharmaceutical Sciences), Chulalongkorn University
Expertise :
Contact Address : Faculty : เภสัชศาสตร์ Pharmaceutical Sciences
Department : เภสัชวิทยา Pharmacology
E-Mail : nattaya.chao@gmail.com

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticles

55823470000

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Chakraborty, I. | Sukul, N.C. | Mesripong, R. | Chaothanaphat, N. | Dhummaupakorn, P. | Sukul, A.
Publication year: 2013
Journal / Book title: International Journal of High Dilution Research

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 4:32 pm
 1. DRUG METABOLISM REVIEWS   Volume: ‏ 41   Pages: ‏ 98-98   Meeting Abstract: ‏ 219   Published: ‏ AUG 2009

ปีงบประมาณ 2564

 1. การพัฒนานาโนอิมัลชันบรรจุน้ำมันหอมระเหยจากกระวานไทยเพื่อใช้เป็นทางเลือกในการรักษาเสริมของโรคมะเร็งช่องปาก
 2. การพัฒนาอนุภาคนาโนไขมันบรรจุเคอร์เซตินเพื่อยับยั้งการอักเสบของระบบทางเดินหายใจจากการกระตุ้นโดยพีเอ็ม 2.5

ปีงบประมาณ 2561

 1. การประเมินฤทธิ์ในการต้านจุลชีพของสารอนุพันธ์เบนซาไมด์

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

 1. High dilutions of homeopathic remedies induce relaxation of rat aorta precontracted with noradrenalin