Category Archives: Sport Science

Austtasit Chainarong (อัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์)

Name : อัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์
Austtasit Chainarong
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education :  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Expertise :
 • Fundamental movement skills
 • coordination and response time exercises
 • Exercise and Activity for Autistic Children
 • Exercises for the Elderly
 • Tennis
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์การกีฬา Sport Science
Department : สื่อสารมวลชนทางกีฬา
E-Mail : austtasit@go.buu.ac.th

 

ResearchesArticlesProceedings

ปีงบประมาณ 2562

 1. การรับรู้ความสามารถตนเองและการรับรู้ในการปฏิบัติตน ในการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ต่อระดับไขมันของร่างกาย รอบเอว ดัชนีมวลกาย ของผู้สูงอายุ

ปีที่ตีพิมพ์ 2565

 1. Esports may improve cognitive skills in soccer players: A systematic review

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. ความพึงพอใจและการรับรู้ประโยชน์ที่มีต่อสื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับกีฬา E-Sports เรื่อง “Alternative Sports” ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. Exploring English Syntactic Structures and Tenses in Online International News
 2. การสื่อสารเพื่อส่งเสริมนโยบายการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี

Tanida Julvanichpong (ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์)

Name : ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์
Tanida Julvanichpong
Title : รองศาสตราจารย์ ดร.
Associate Professor, Dr.
Education :
Expertise :
 • การให้คำปรึกษาด้วยโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส เทคนิคสัญญาณพลังแบบองค์รวม และเทคนิคสร้างการเปลี่ยนแปลง
 • จิตวิทยาการกีฬา
 • จิตวิทยาการให้คำปรึกษา พยาบาลวิชาชีพ จิตวิทยาทั่วไป
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์การกีฬา Sport Science
Department : วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา Exercise and Sport Science
E-Mail : tanida@go.buu.ac.th

 

ISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings
 1. INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY   Volume: 39   Issue: 5-6   Supplement:   Pages: 600-600   Published: OCT-DEC 2004

ปีงบประมาณ 2565

 1. การขยายฐานนวัตกรรมการเรียนรู้จากฐานข้อมูลภูมิปัญญากีฬาพื้นบ้านของผู้สูงอายุในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 2. ขุมปัญญาสวนทุเรียนอินทรีย์เพื่อสังคมแห่งความสุขของผู้สูงอายุยุคใหม่ในเขตพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก
 3. นวัตกรรมการขับเคลื่อนชุมชนหัตถกรรมพื้นบ้านแบบจักสานเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่ง EEC
 4. นวัตกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญากีฬาไทยในผู้สูงอายุ EEC ผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล

ปีงบประมาณ 2564

 1. การพัฒนารูปแบบจิตภาวนาแห่งอีอีซี
 2. การพัฒนาเครื่องวัดแรงกดใต้ฝ่าเท้าแบบไร้สาย
 3. ขุมปัญญาหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อสังคมแห่งความสุขของผู้สูงอายุยุคใหม่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 4. ผลของการฝึกทักษะทางจิตวิทยาการกีฬาที่มีต่อความพร้อมด้านจิตใจในการแข่งขันกีฬาของนักกีฬาเทควันโด
 5. สร้างฐานข้อมูลภูมิปัญญากีฬาพื้นบ้านจากผู้สูงอายุในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
 6. สร้างฐานข้อมูลภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นจากผู้สูงอายุในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ปีงบประมาณ 2563

 1. ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายอยู่ที่บ้านในผู้สูงอายุ

ปีงบประมาณ 2562

 1. การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของบุคลากรทางการศึกษาด้วยโปรแกรมกิจกรรมทางกาย
 2. การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของบุคลากรทางการศึกษาด้วยโปรแกรมทางจิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ
 3. การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพด้วยโปรแกรมปัจจัยทางสังคม

ปีงบประมาณ 2561

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถตนเอง แรงจูงใจในการออกกำลังกาย และปัจจัยชีวสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

ปีงบประมาณ 2559

 1. การสังเคราะห์งานวิจัยของสาขาจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาในประเทศไทย
 2. ผลการใช้เทคนิตclassical relaxation ต่อระดับความเครียคของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง

ปีงบประมาณ 2558

 1. การพัฒนามาตรวัดทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนกีฬาไทย

ปีงบประมาณ 2555

 1. ปัจจัยที่ทำนายพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดชลบุรี
 2. ปัจจัยที่ทำนายพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดชลบุรี

ปีที่ตีพิมพ์ 2565

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้รูปแบบการฝึกทักษะทางจิตวิทยาของนักกีฬามหาวิทยาลัย
 2. The Mental Toughness and Coping Strategies of Thailand’s Competitive Sailors

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. ทุนจิตวิทยาด้านสุขภาพ: การประเมินความต้องการจําเป็น และอิทธิพลต่อสุขภาวะทางจิตของบุคคล
 2. การพัฒนาและทดสอบมาตรวัดความรอบรู้ทางสุขภาพด้านกิจกรรมทางกายสำหรับวัยรุ่น

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. ลักษณะงานและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการทำงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี
 2. รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาพครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก
 3. ลักษณะงานและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการทำงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถตนเองแรงจูงใจในการออกกำลังกายและปัจจัยชีวสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอาย
 5. การตรวจสอบความตรงโมเดลการวัดความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาเยาวชนลาว

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. Structural relationship of the mental toughness on athletes’ success in Thai Contact Sport
 2. ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยการแกว่งแขน และโปรแกรมแกว่งขาต่อการทรงตัวและการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. ผลการใช้บทผ่อนคลายแบบคลาสสิคต่อระดับความเครียดของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
 2. Comparison of the mental toughness of Burapha University athletes among men and women

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งทางจิตใจกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักกีฬารักบี้ฟุตบอล

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. เปรียบเทียบความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาคนพิการไทยระหว่างเพศชายและเพศหญิง

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. ผลการปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ต่อความเชื่อมั่นตนเองเฉพาะด้านและทักษะการเสิร์ฟแบดมินตัน
 2. ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของปัจจัยความเข้มแข็งทางจิตใจในนักกีฬาไทยชายและหญิง
 3. ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และแรงสนับสนุนทางสังคมต่อความเครียดของมารดาหลังคลอด
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลของพ่อแม่กับพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรออทิสติกวัยรุ่น

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

 1. ผลการปรึกษากลุ่มทฤษฎีอัตถิภาวะนิยมต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักกีฬาเทนนิสเยาวชนไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

 1. ผลการให้คำปรึกษาโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสต่อความสอดคล้องในการมองโลกของผู้หญิงในบ้านฉุกเฉิน

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

 1. ความมุ่งมั่นในการเล่นเทนนิสของนักกีฬาเยาวชนไทย
 2. ผลของดนตรีคลาสสิคต่อผลสัมฤทธิ์ในการสอบและความวิตกกังวล ในการสอบของผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัว

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

 1. การพัฒนาแบบสอบถามความเข้มแข็งทางจิตใจ ฉบับภาษาไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2552

 1. ผลการให้คำปรึกษาโปรแกรมภาษษประสาทสัมผัสต่อความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาเรือพายไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. ปัจจัยทางจิต อารมณ์ จิตวิญญาณ และคุณภาพชีวิตของบุคลากรทางการศึกษาภาครัฐในเขตภาคตะวันออก
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถตนเองในการออกกำลังกายกับพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ในจังหวัดชลบุรี

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยการแกว่งแขน และโปรแกรมแกว่งขา ต่อการทรงตัวและการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ
 2. ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกในน้ำประกอบเพลงไทยสากลต่อสุขภาพทางกายและจิตของผู้สูงอายุ ศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัย มหิดล
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งทางจิตใจกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักกีฬารักบี้ฟุตบอล
 4. แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกกาลังกาย ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. การพัฒนามาตรวัดทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนกีฬาไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

 1. A Sport Commitment for Young Thai Tennis Players

Chatkamon Singhnoy (ฉัตรกมล สิงห์น้อย)

Name : ฉัตรกมล สิงห์น้อย
Chatkamon Singhnoy
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา), มหาวิทยาลัยบูรพา
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์การกีฬา Sport Science
Department : วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา Exercise and Sport Science
E-Mail : chatkamon@gmail.com

 

ISI Web of Science
 1. INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY   Volume: 39   Issue: 5-6   Supplement:   Pages: 180-180   Published: OCT-DEC 2004

Onwaree Ingkatecha (อรวรีย์ อิงคเตชะ)

Name : อรวรีย์ อิงคเตชะ  
Onwaree Ingkatecha
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Assistant Professor, Dr.
Education : วท.ด., มหาวิทยาลัยมหิดล
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์การกีฬา Sport Science
Department : วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา Exercise and Sport Science
E-Mail : onwaree@buu.ac.thOnwaree_i@hotmail.com

 

SCOPUSISI Web of Science

57205340813

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Lertlum, P. | Ingkatecha, O.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Journal of Engineering and Applied Sciences

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:07 am
Author(s):Ingkatecha, O. | Hirunrat, S. | Vanadurongwan, B. | Tongkhambanchong, S.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Gazzetta Medica Italiana Archivio per le Scienze Mediche

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:07 am
 1. GAZZETTA MEDICA ITALIANA ARCHIVIO PER LE SCIENZE MEDICHE   Volume: 178   Issue:   Pages: 618-624   Published: SEP 2019

Phornpot Chainok (พรพจน์ ไชยนอก)

Name : พรพจน์ ไชยนอก
Phornpot Chainok
Title : อาจารย์
Lecturer
Education : วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), มหาวิทยาลัยมหิดล
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์การกีฬา Sport Science
Department : สำนักงานการศึกษา
E-Mail : phornpot@go.buu.ac.thphornpot_buu@hotmail.com

 

SCOPUSISI Web of Science

56335790800

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Tumnark, P. | Pitaksathienkul, C. | Chainok, P. | Conceição, F. | Vilas Boas, J.P.
Publication year: 2014
Journal / Book title: Cultura, Ciencia y Deporte

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 6:17 pm
Author(s):Zacca, R. | Azevedo, R. | Chainok, P. | Vilas-Boas, J.P. | Castro, F.A.S. | Pyne, D.B. | Fernandes, R.J.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Journal of strength and conditioning research

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 6:17 pm
Author(s):de Jesus, K. | de Jesus, K. | Abraldes, J.A. | Mourão, L. | Borgonovo-Santos, M. | Medeiros, A.I.A. | Gonçalves, P. | Chainok, P. | Fernandes, R.J. | Vaz, M.A.P. | Vilas-Boas, J.P.
Publication year: 2016
Journal / Book title: Sports Biomechanics

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 6:17 pm
Author(s):Chainok, P. | Zacca, R. | Tumnark, P. | Bogachko, P. | Fernandes, R.J. | Vilas-Boas, J.P.
Publication year: 2014
Journal / Book title: Cultura, Ciencia y Deporte

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 6:17 pm

Chirapa Nakhanakhup (จิรภา น้าคณาคุปต์)

Name : จิรภา น้าคณาคุปต์  
Chirapa Nakhanakhup
Title : อาจารย์
Lecturer
Education : วท.ม. (เวชศาสตร์การกีฬา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์การกีฬา Sport Science
Department : วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
E-Mail : Chirapan@buu.ac.th

 

SCOPUS

14042238400

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Nakhanakhup, C. | Moungmee, P. | Appell, H.J. | Duarte, J.A.
Publication year: 2006
Journal / Book title: European Review of Aging and Physical Activity

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:48 pm

Phuntila Tharabenjasin (ภัณฑิลา ธาราเบ็ญจศีล)

Name : ภัณฑิลา ธาราเบ็ญจศีล (ลาออก) phunthila
Phuntila Tharabenjasin
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย (หลักสูตรนานาชาติ)), มหาวิทยาลัยมหิดล
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์การกีฬา Sport Science
Department :
E-Mail : pacezen@yahoo.com

 

SCOPUSISI Web of Science

38962078100

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Tharabenjasin, P. | Pabalan, N. | Jarjanazi, H.
Publication year: 2019
Journal / Book title: PLoS ONE

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:49 pm
Author(s):Tharabenjasin, P. | Douard, V. | Patel, C. | Krishnamra, N. | Johnson, R.J. | Zuo, J. | Ferraris, R.P.
Publication year: 2014
Journal / Book title: American Journal of Physiology - Gastrointestinal and Liver Physiology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:49 pm
Author(s):Tharabenjasin, P. | Pabalan, N. | Jarjanazi, H. | Poachanukoon, O.
Publication year: 2020
Journal / Book title: International Archives of Allergy and Immunology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:49 pm
Author(s):Patel, C. | Douard, V. | Yu, S. | Tharabenjasin, P. | Gao, N. | Ferraris, R.P.
Publication year: 2015
Journal / Book title: American Journal of Physiology - Regulatory Integrative and Comparative Physiology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:49 pm
Author(s):Eiamsitrakoon, T. | Tharabenjasin, P. | Pabalan, N. | Tasanarong, A.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Transplantation Proceedings

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:49 pm
Author(s):Pabalan, N. | Tharabenjasin, P. | Natphopsuk, S. | Ekaratcharoenchai, N. | Jarjanazi, H.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Nutrition and Cancer

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:49 pm
Author(s):Chaisri, S. | Pabalan, N. | Tabunhan, S. | Tharabenjasin, P. | Sankuntaw, N. | Leelayuwat, C.
Publication year: 2019
Journal / Book title: PLoS ONE

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:49 pm
Author(s):Pabalan, N. | Tharabenjasin, P. | Phababpha, S. | Jarjanazi, H.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Sports Medicine - Open

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:49 pm
Author(s):Tasanarong, P. | Pabalan, N. | Tharabenjasin, P. | Jarjanazi, H.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Oral Diseases

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:49 pm
Author(s):Douard, V. | Patel, C. | Lee, J. | Tharabenjasin, P. | Williams, E. | Fritton, J.C. | Sabbagh, Y. | Ferraris, R.P.
Publication year: 2014
Journal / Book title: PLoS ONE

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:49 pm
Author(s):Tharabenjasin, P. | Pabalan, N. | Jarjanazi, H.
Publication year: 2019
Journal / Book title: PLoS ONE

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:49 pm
Author(s):Charoenphandhu, N. | Laohapitakworn, S. | Kraidith, K. | Nakkrasae, L.-I. | Jongwattanapisan, P. | Tharabenjasin, P. | Krishnamra, N.
Publication year: 2011
Journal / Book title: Biochemical and Biophysical Research Communications

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:49 pm
 1. PLOS ONE   Volume: 14   Issue:     Article Number: e0217390   Published: MAY 30 2019
 2. PLOS ONE   Volume: 14   Issue:     Article Number: e0200967   Published: JAN 9 2019
 3. By: Patel, Chirag; Douard, Veronique; Yu, Shiyan; et al.
  AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-REGULATORY INTEGRATIVE AND COMPARATIVE PHYSIOLOGY  Volume: 309   Issue: 5   Pages: R499-R509   Published: SEP 15 2015
 4. By: Tharabenjasin, Phuntila; Achalanan, Narin; Cherdrungsi, Pipat; et al.
  FASEB JOURNAL   Volume: 29   Supplement: 1   Meeting Abstract: 733.2   Published: APR 2015
 5. By: Douard, Veronique; Patel, Chirag; Lee, Jacklyn; et al.
  PLOS ONE   Volume: 9   Issue: 4     Article Number: e93611   Published: APR 9 2014
 6. By: Tharabenjasin, Phuntila; Douard, Veronique; Patel, Chirag; et al.
  AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-GASTROINTESTINAL AND LIVER PHYSIOLOGY   Volume: 306   Issue: 1  Pages: G1-G12   Published: JAN 2014
 7. By: Tharabenjasin, Phuntila; Douard, Veronique; Krishnamra, Nateetip; et al.
  FASEB JOURNAL   Volume: 27   Meeting Abstract: 1162.5   Published: APR 2013
 8. By: Charoenphandhu, Narattaphol; Laohapitakworn, Suparerk; Kraidith, Kamonshanok; et al.
  BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS   Volume: 409   Issue: 4   Pages: 775-779  Published: JUN 17 2011

Anek Sootmongkol (เอนก สูตรมงคล)

Name : เอนก สูตรมงคล  Anek-Sootmongkol
Anek Sootmongkol
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Assistant Professor
Education : กศ.ม. (พลศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์การกีฬา Sport Science
Department : สื่อสารมวลชนทางกีฬา
E-Mail : aneksoo@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of Science

12799033200

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Nabkasorn, C. | Miyai, N. | Sootmongkol, A. | Junprasert, S. | Yamamoto, H. | Arita, M. | Miyashita, K.
Publication year: 2006
Journal / Book title: European Journal of Public Health

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:49 pm
Author(s):Nabkasorn, C. | Miyai, N. | Sootmongkol, A. | Junprasert, S. | Yamamoto, H. | Arita, M. | Miyashita, K.
Publication year: 2005
Journal / Book title: Journal of the Wakayama Medical Society

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:49 pm
 1. By: Nabkasorn, C; Miyai, N; Sootmongkol, A; et al.
  EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH   Volume: 16   Issue: 2   Pages: 179-184   Published: APR 2006

Kawiya Sintara (กวีญา สินธารา)

Name : กวีญา สินธารา  
Kawiya Sintara
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Assistant Professor, Dr.
Education : วท.ด. (สรีรวิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Expertise :
 •  สรีรวิทยา
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์การกีฬา Sport Science
Department : วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
E-Mail : kawiya@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

36477605100

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Sintara, K. | Thong-Ngam, D. | Patumraj, S. | Klaikeaw, N.
Publication year: 2012
Journal / Book title: Journal of Biomedicine and Biotechnology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 2:59 pm
Author(s):Sintara, K. | Thong-Ngam, D. | Patumraj, S. | Klaikeaw, N. | Chatsuwan, T.
Publication year: 2010
Journal / Book title: World Journal of Gastroenterology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 2:59 pm
 1. PHARMACOGNOSY MAGAZINE   Volume: 15   Issue: 63   Pages: 402-409   Published: JUL-SEP 2019
 2. By: Sintara, Kawiya; Thong-Ngam, Duangporn; Patumraj, Suthiluk; et al.
  JOURNAL OF BIOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY     Article Number: 915380   Published: 2012
 3. Curcumin suppresses gastric NF-kappa B activation and macromolecular leakage in Helicobacter pylori-infected rats                                                                                          By: Sintara, Kawiya; Thong-Ngam, Duangporn; Patumraj, Suthiluk; et al.
  WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY   Volume: 16   Issue: 32   Pages: 4039-4046   Published: AUG 28 2010
 4. By: Thong-Ngam, D.; Sintara, K.; Prabjone, R.; et al.
  HELICOBACTER   Volume: 12   Issue: 4   Pages: 468-468   Published: AUG 2007

ปีงบประมาณ 2565

 1. การสำรวจความผิดปกติเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างกระดูกของคอและรยางค์บน ในผู้ที่เล่นกีฬาอีสปอร์ต

ปีงบประมาณ 2561

 1. การศึกษาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพปอดของสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี

ปีงบประมาณ 2559

 1. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าดัชนีมวลกายค่าดัชนีความสูงของโค้งฝ่าเท้าและการทรงตัวในผุ้สูงอายุ

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. การศึกษาสัดส่วนร่างกาย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และความอ่อนตัว ในกลุ่มสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. Protective effect of curcumin decreases incidence of gastric cancer induced by Helicobacter pylori and N-methyl-N-nitrosourea in rats

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. ผลการใช้โปรแกรมการฝึกความคล่องแคล่วร่วมกับการเพิ่มความหนักของงานต่อความคล่องแคล่วและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาของนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. การเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้ออกซิเจนที่เป็นผลจากการวิ่งด้วยรองเท้าวิ่งออกกำลังกาย รองเท้าวิ่งมินิมอลและการวิ่งเท้าเปล่า

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. Continuous Applicationsof Thai Massage Program on LowerLimbs Promotes Vertical Jump in Male Collegiate Volleyball Players, Burapha University, Thailand
 2. Continuous applications of Thai massage program on lower limbs promotes vertical jump in male collegiate volleyball players, Burapha University, Thailand

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. The effects of stacking practice on motor coordination and reaction time on fatigue condition in rugby football player of Burapha University
 2. THE RELATIONSHIP BETWEEN BODY MASS INDEX, ARCH HEIGHT INDEX AND BALANCE IN AGED PEOPLE WITH RIGHT-FOOT DOMINANCE

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว ความแข็งแรงของขาและการทรงตัวในผู้ที่มีกิจกรรมขี่ม้า
 2. ผลของการใส่เสื้อกล้ามรัดหน้าอกต่อการขยายตัวของทรวงอก สมรรถภาพปอดและสมรรถภาพเชิงแอโรบิกในนิสิตหญิงที่แต่งกายเหมือนผู้ชาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
 3. การประเมินทางปริชานปัญญาในกลุ่มนักกีฬาปะทะ มหาวิทยาลัยบูรพา
 4. การสำรวจสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพปอดของสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ในจังหวัดชลบุรีการสำรวจสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพปอดของสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ในจังหวัดชลบุรี
 5. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสรีรวิทยาและความแม่นยำในการยิงปืน ในนักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ 1

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. Effects of Thai massage program on vertical jump performance in Thai female collegiate volleyball players
 2. Cardiorespiratory performance at simulated altitude 2000 meters in endurance collegiate athletes
 3. Improved Physical Fitness in Prostatectomized Patients Undergone the Exercise Program
 4. Cardiorespiratory performance at simulated altitude 2000 meters in endurance collegiate athletes
 5. การเปรียบเทียบความคล่องแคล่วและความเร็วในการวิ่งเบส ของโปรแกรมความเร็ว ความคล่องแคล่วและความว่องไว (เอสเอคิว) แบบประยุกต์ 8 สัปดาห์ ในนักกีฬาซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. Effects of Musa (ABB group) ‘KluaiNamwa’ supplementation during post-exercise recovery on endurance time and blood glucose level
 2. Physical fitness of collegiate softball players, Burapha University, Thailand

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. Thai massage program enhances range of motion of lower extremities in male collegiate volleyball players, Burapha University, Thailand

Naruepon Vongjaturapat (นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร)

Name : นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร  
Naruepon Vongjaturapat
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Assistant Professor, Dr.
Education : Ph.D. (Sport Psychology), Oregon State University, U.S.A.
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์การกีฬา Sport Science
Department : วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
E-Mail : naruepon@go.buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of ScienceArticlesProceedings

55496591100

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

7801575829

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Li, F. | Harmer, P. | Acock, A. | Vongjaturapat, N. | Boonverabut, S.
Publication year: 1997
Journal / Book title: International Journal of Sport Psychology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:49 pm
Author(s):Li, F. | Harmer, P. | Cardinal, B.J. | Bosworth, M. | Johnson-Shelton, D. | Moore, J.M. | Acock, A. | Vongjaturapat, N.
Publication year: 2009
Journal / Book title: American Journal of Epidemiology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:49 pm
Author(s):Awikunprasert, C. | Vongjaturapat, N. | Li, F. | Sittiprapaporn, W.
Publication year: 2012
Journal / Book title: Research Journal of Applied Sciences

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:49 pm
Author(s):Mohamad, N.I. | Chinnasee, C. | Hemapandha, W. | Vongjaturapat, N. | Makaje, N. | Ratanarojanakool, P. | Pimjan, L.
Publication year: 2017
Journal / Book title: Walailak Journal of Science and Technology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:49 pm
Author(s):Choosakul, C. | Vongjaturapat, N. | Li, F. | Harmer, P.
Publication year: 2009
Journal / Book title: Measurement in Physical Education and Exercise Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:49 pm
Author(s):Li, F. | Harmer, P. | Fisher, K.J. | Xu, J. | Fitzgerald, K. | Vongjaturapat, N.
Publication year: 2007
Journal / Book title: Journal of Aging and Physical Activity

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:49 pm
Author(s):Li, F. | Harmer, P. | Cardinal, B.J. | Vongjaturapat, N.
Publication year: 2009
Journal / Book title: Preventive Medicine

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:49 pm
Author(s):Li, F. | Harmer, P. | Chi, L. | Vongjaturapat, N.
Publication year: 1996
Journal / Book title: Journal of Sport and Exercise Psychology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:49 pm
 1. BALANCE, GAIT, AND MOTOR IMPAIRMENT AMONG PATIENTS IN VARIOUS STAGES OF PARKINSON’S DISEASE
  By: Li, Fuzhong; Harmer, Peter; Galver, Johnny W.; et al.
  ANNALS OF BEHAVIORAL MEDICINE   Volume: 39   Supplement: 1   Pages: 184-184   Published: APR 2010
 2. By: Li, Fuzhong; Harmer, Peter; Cardinal, Bradley J.; et al.
  PREVENTIVE MEDICINE   Volume: 48   Issue: 3   Pages: 237-241   Published: MAR 2009
 3. By: Li, Fuzhong; Harmer, Peter; Cardinal, Bradley J.; et al.
  AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY   Volume: 169   Issue: 4   Pages: 401-408   Published: FEB 15 2009
 4. Density of Neighborhood Fast-Food Outlets Is Associated with Increased Obesity Risk in Older Adults
  By: Li, Fuzhong; Harmer, Peter; Cardinal, Bradley J.; et al.
  MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE   Volume: 40   Issue: 5   Supplement: S   Pages: S255-S255  Published: MAY 2008
 5. By: Li, Fuzhong; Harmer, Peter; Fisher, K. John; et al.
  JOURNAL OF AGING AND PHYSICAL ACTIVITY   Volume: 15   Issue: 2   Pages: 139-151   Published: APR 2007
 6. By: Singhnoy, C; Vongjaturapat, N; Plungsuwan, S; et al.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY   Volume: 39   Issue: 5-6   Supplement: S   Pages: 180-180  Published: OCT-DEC 2004
 7. A test of the sport commitment model in a Thai youth athlete population
  By: Choosakul, C; Vongjaturapat, N; Tayraukham, S
  INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY   Volume: 39   Issue:
  56   Supplement: S   Pages: 500-500  Published: OCT-DEC 2004
 8. By: Vongjaturapat, N; Choosakul, C; Tayraukham, S
  INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY   Volume: 39   Issue: 5-6   Supplement: S   Pages: 500-500  Published: OCT-DEC 2004

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. Development of sport psychology in Thailand

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของรูปแบบการเป็นผู้นำของผู้ฝึกสอน บรรยากาศการจูงใจ ความสามัคคี และความเชื่อมั่นในทีมที่มีต่อความพึงพอใจในประสิทธิภาพของทีมฟุตบอลอาชีพไทย
 2. การแปลและความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดการมีสติในการเล่นกีฬาฉบับภาษาไทย
 3. การตรวจสอบความตรงโมเดลการวัดความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาเยาวชนลาว

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. การศึกษาสภาพความร่วมมือกับชุมชนในด้านการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 2. Sports science-based research on the sport of muay thai: A review of the literature

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งทางจิตใจกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักกีฬารักบี้ฟุตบอล

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. การเปรียบเทียบการจินตภาพการเคลื่อนไหวระหว่างนักกีฬาและไม่ใช่นักกีฬา
 2. Development and Psychometric Evaluation of the Sport Imagery Ability Questionnaire Thai Version (SIAQt)

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

 1. ความมุ่งมั่นในการเล่นเทนนิสของนักกีฬาเยาวชนไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

 1. การพัฒนาแบบสอบถามความเข้มแข็งทางจิตใจ ฉบับภาษาไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. Exercise achievement goal orientation of university students
 2. Sport Psychology: The Missing Part of Athlete Peak Performance
 3. Exercise and sport psychology measure development: Thailand cases
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งทางจิตใจกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักกีฬารักบี้ฟุตบอล