Category Archives: Nursing

Chotip Phonkusol (ช่อทิพย์ ผลกุศล)

Name : ช่อทิพย์ ผลกุศล
Chotip Phonkusol
Title : อาจารย์
Lecturer
Education : พย.ม. (การผดุงครรภ์ขั้นสูง), มหาวิทยาลัยบูรพา
Expertise :
Contact Address : Faculty : พยาบาลศาสตร์ Nursing
Department : การพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์ Maternal-Newborn Nursing and Midwifery
E-Mail : chotip.phon@hotmail.comchotip.ph@buu.ac.th

 

ISI Web of ScienceResearchesArticles
 1. PACIFIC RIM INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING RESEARCH   Volume: ‏ 25   Issue: ‏ 3   Pages: ‏ 494-504   Published: ‏ JUL-SEP 2021

ปีงบประมาณ 2562

 1. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์แรงงานข้ามชาติ ในเขตจังหวัดชลบุรี

ปีงบประมาณ 2560

 1. การรับรู้ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์ พฤติกรรมสุขภาพและความต้องการบริการสุขภาพแบบองค์รวมของหญิงตั้งครรภ์อายุมาก

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. การรับรู้ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์และปัจจัยด้านสูติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในสตรีตั้งครรภ์อายุมาก
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์และพฤติกรรมสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์อายุมาก

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์แรงงานข้ามชาติในเขตจังหวัดชลบุรี

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอดในโรงพยาบาลเอกชน จังหวัดชลบุรี

Sawitree Lakthong (สาวิตรี หลักทอง)

Name : สาวิตรี หลักทอง
Sawitree Lakthong
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : Ph.D. (Nursing), Saint Louis University, U.S.A.
Expertise :
 •  การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
Contact Address : Faculty : พยาบาลศาสตร์ Nursing
Department : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช Psychiatric and Mental Health Nursing
E-Mail : sawitree_l@nurse.buu.ac.th

 

ISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings
 1. PACIFIC RIM INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING RESEARCH   Volume: ‏ 25   Issue: ‏ 1   Pages: ‏ 143-153   Published: ‏ JAN-MAR 2021

ปีงบประมาณ 2565

 1. ขุมปัญญาสวนทุเรียนอินทรีย์เพื่อสังคมแห่งความสุขของผู้สูงอายุยุคใหม่ในเขตพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก
 2. นวัตกรรมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเกื้อกูลบริการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม : ภูมิปัญญาสุขภาพผู้สูงอายุ

ปีงบประมาณ 2564

 1. การพัฒนาและทดสอบดัชนีชี้วัดการฟื้นคืนสู่สุขภาวะสำหรับผู้ใช้สารเสพติดในเขตภาคตะวันออก ประเทศไทย

ปีงบประมาณ 2562

 1. การตรวจสอบความตรงและความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการมีปฏิสัมพันธ์ทางวาจาและสังคมสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ให้การดูผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตฉบับภาษาไทย

ปีงบประมาณ 2561

 1. ประสบการณ์การคืนสู่สุขภาวะในเยาวชนชายที่ได้รับการบำบัดยาเสพติด
 2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นของนักศึกษาพยาบาลในเขตภาคตะวันออก ประเทศไทย

ปีงบประมาณ 2555

 1. กระบวนการหล่อหลอม “ความรัก” ของวัยรุ่นที่ใช้สารเสพติดผ่านการวาดภาพ
 2. ประสิทธิผลของการใช้ศิลปกรรมในโปรแกรม “กล้าอยู่อย่างเบิกบาน” ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่รักษาด้วยเคมีบำบัดและครอบครัวของผู้ป่วย

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
 2. ช่วงเวลาการฟื้นตัวของชีวิต: ประสบการณ์การฟื้นคืนสู่สุขภาวะในเยาวชนชายที่ได้รับการบำบัดยาเสพติด
 3. การแปลและการตรวจสอบแบบสอบถามการมีปฏิสัมพันธ์ทางวาจาและสังคมสำหรับนักศึกษาพยาบาลในประเทศไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความผาสุกทางใจของผู้ดูแลเด็กออทิสติกในภาคตะวันออกของประเทศไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. Effects of the Solution-Focused Group Intervention on Recovery Process among Thai Male Youth Substance Abusers

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. การเสริมสร้างกระบวนการฟื้นคืนสภาพด้วยกลุ่มบำบัดที่เน้นการหาทางออกในเยาวชนชายไทยที่ใช้สารเสพติด : การศึกษานำร่อง

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. A Part to Know a Patient: Listening to Patient’s Illness Narrative among Undergraduate Nursing Students

Photjanart Sarapat (พจนารถ สารพัด)

Name : พจนารถ สารพัด  
Photjanart Sarapat
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Assistant Professor Dr.
Education : Ph.D. (Nursing Science), Chiangmai University
Expertise :
Contact Address : Faculty : พยาบาลศาสตร์ Nursing
Department : การพยาบาลเด็ก Pediatric Nursing
E-Mail : photjanart@yahoo.com

 

ISI Web of ScienceResearchesArticles
 1. PACIFIC RIM INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING RESEARCH   Volume: ‏ 25   Issue: ‏ 1   Pages: ‏ 143-153   Published: ‏ JAN-MAR 2021
 2. By: Sarapat, Photjanart; Fongkaew, Warunee; Jintrawet, Usanee; et al.
  PACIFIC RIM INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING RESEARCH   Volume: 21   Issue:   Pages: 220-233   Published: JUL-SEP 2017

ปีงบประมาณ 2563

 1. สถานการณ์ปัญหาและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ในประชาชน ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยบูรพา

ปีงบประมาณ 2562

 1. การตรวจสอบความตรงและความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการมีปฏิสัมพันธ์ทางวาจาและสังคมสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ให้การดูผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตฉบับภาษาไทย

ปีงบประมาณ 2561

 1. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตภาคตะวันออก
 2. ประสบการณ์การมีส่วนร่วมของบิดาในการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดที่เข้ารับการรักษาในหอทารกแรกเกิดป่วย

ปีงบประมาณ 2560

 1. ประสบการณ์ของผู้ดูแลเด็กในการป้องกันโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กก่อนวัยเรียน

ปีงบประมาณ 2554

 1. ประสบการณ์ของมารดาในการจัดการเมื่อบุตรมีภาวะไข้สูง

ปีงบประมาณ 2550

 1. การทดสอบคุณสมบัติของโปรแกรมวัดพัฒนาการสมองในกลุ่มตัวอย่างเด็กไทย
 2. การศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองของนิสิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. การแปลและการตรวจสอบแบบสอบถามการมีปฏิสัมพันธ์ทางวาจาและสังคมสำหรับนักศึกษาพยาบาลในประเทศไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการตนเองของเด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย
 2. รูปแบบการจัดการตนเองของเด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย
 3. การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนากับการสร้างความเข้าใจการดูแลในครอบครัวภายใต้บริบทของสังคมวัฒนธรรมไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. การรับรู้และการปฏิบัติของบิดามารดาในการมีส่วนร่วมดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

 1. ประสบการณ์ของบิดามารดาที่ลงนามยินยอมให้บุตรรับการผ่าตัด

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

 1. การศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองของนิสิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 2. คุณภาพสถานบริการเลี้ยงเด็กในจังหวัดชลบุรี
 3. การทดสอบคุณสมบัติของโปรแกรมวัดพัฒนาการสมองในกลุ่มตัวอย่างเด็กไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2552

 1. ความคิดเห็นของผู้ดูแลเด็ก พยาบาลและแพทย์ เกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยเด็ก

Nujjaree Chaimongkol (นุจรี ไชยมงคล)

Name : นุจรี ไชยมงคล  
Nujjaree Chaimongkol
Title : รองศาสตราจารย์ ดร.
Associate Professor, Dr.
Education : Ph.D. (Nursing), Saint Louis University, U.S.A.
Expertise : การพยาบาลเด็ก
Contact Address : Faculty : พยาบาลศาสตร์ Nursing
Department : การพยาบาลเด็ก Pediatrics Nursing
E-Mail : nujjaree@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

14024113500

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Phianching, K. | Chaimongkol, N. | Pongjaturawit, Y.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Pacific Rim International Journal of Nursing Research

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 16, 2020, 9:13 am
Author(s):Tshomo, Y. | Chaimongkol, N.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Archives of Psychiatric Nursing

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 16, 2020, 9:13 am
Author(s):Chaimongkol, N.N. | Flick, L.H.
Publication year: 2006
Journal / Book title: Journal of Nursing Measurement

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 16, 2020, 9:13 am
 1. Early Access: AUG 2021
 2. PACIFIC RIM INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING RESEARCH   Volume: ‏ 25   Issue: ‏ 3   Pages: ‏ 421-436   Published: ‏ JUL-SEP 2021
 3. JOURNAL OF TRANSCULTURAL NURSING     Article Number: 10436596211023968 
  Early Access: JUN 2021
 4. CHILDREN AND YOUTH SERVICES REVIEW   Volume: ‏ 120     Article Number: 105737   Published: ‏ JAN 2021
 5. Translation and Testing of the Verbal and Social Interaction for Nursing Students Questionnaire in Thailand
  PACIFIC RIM INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING RESEARCH   Volume: ‏ 25   Issue: ‏  Pages: ‏ 143-153   Published: ‏ JAN-MAR 2021
 6. PACIFIC RIM INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING RESEARCH   Volume: 24   Issue:   Pages: 246-259   Published: APR-JUN 2020
 7. ARCHIVES OF PSYCHIATRIC NURSING   Volume: 33   Issue:   Pages: 347-351   Published: AUG 2019
 8. By: Rungsang, Benjamaporn; Chaimongkol, Nujjaree; Deoisres, Wannee; et al.
  PACIFIC RIM INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING RESEARCH   Volume: 21   Issue:   Pages: 97-107  Published: APR-JUN 2017
 9. By: Klommek, Jirawan; Chaimongkol, Nujjaree; Flick, Louise H.; et al.
  PACIFIC RIM INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING RESEARCH   Volume: 19   Issue:   Pages: 345-358  Published: OCT-DEC 2015

ปีงบประมาณ 2562

 1. การตรวจสอบความตรงและความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการมีปฏิสัมพันธ์ทางวาจาและสังคมสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ให้การดูผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตฉบับภาษาไทย

ปีงบประมาณ 2561

 1. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตภาคตะวันออก
 2. ประสบการณ์การคืนสู่สุขภาวะในเยาวชนชายที่ได้รับการบำบัดยาเสพติด
 3. รูปแบบการเรียนรู้และการรับรู้ความสามารถด้านการเรียนในนักศึกษาพยาบาล

ปีงบประมาณ 2560

 1. ประสบการณ์ของผู้ดูแลเด็กในการป้องกันโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กก่อนวัยเรียน
 2. ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการยืนหยัดเผชิญวิกฤตของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชน

ปีงบประมาณ 2558

 1. โรค Metabolic Syndrome ในเด็กวัยเรียน ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย: ความชุก และการศึกษาติดตาม

ปีงบประมาณ 2557

 1. โรค Metabolic Syndrome ในเด็กวัยเรียน ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย: ความชุก และการศึกษาติดตาม

ปีงบประมาณ 2556

 1. ความสุขในการทำงานของอาจารย์พยาบาล
 2. พฤติกรรมสุขภาพในเด็กวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ 2554

 1. ประสบการณ์ของมารดาในการจัดการเมื่อบุตรมีภาวะไข้สูง

ปีงบประมาณ 2550

 1. การทดสอบคุณสมบัติของโปรแกรมวัดพัฒนาการสมองในกลุ่มตัวอย่างเด็กไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. การแปลและการตรวจสอบแบบสอบถามการมีปฏิสัมพันธ์ทางวาจาและสังคมสำหรับนักศึกษาพยาบาลในประเทศไทย
 2. A self-management support intervention on knee functional status and health-related quality of life among middle-age women: A randomized controlled trial

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. Effects of the Parental Sensitivity Intervention Among Mothers and Fathers of Preterm Infants: A Quasi-Experimental Study
 2. การศึกษาความเป็นไปได้ของกิจกรรมความไวในการตอบสนองของบิดามารดาต่อสัมพันธภาพและความสามารถตนเองของมารดาและบิดาของทารกเกิดก่อนกำหนด
 3. การพัฒนารูปแบบการดูแลและติดตามทารกเกิดก่อนกำหนดหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล
 4. ปัจจัยทำนายภาระของผู้ดูแลเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า
 5. ปัจจัยทํานายการนําหลักฐานเชิงประจักษ์ไปใช้สำหรับการจัดการภาวะตกเลือดหลังคลอดในพยาบาลห้องคลอด โรงพยาบาลชุมชน
 6. ปัจจัยทํานายการนําหลักฐานเชงประจักษ์ไปใช ิ ส้ ําหรับการจัดการภาวะตกเลือดหลังคลอดในพยาบาลห้องคลอด โรงพยาบาลชุมชน
 7. พฤติกรรมของมารดาในการส่งเสริมการเล่นในเด็กป่วยวัยก่อนเรียนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. Prevalence of depression and its associated factors among persons with chronic medical illness in Bhutan
 2. Factors Associated with Mothers’ Perceived Quality of Life among Young Children with Pneumonia in Dhaka, Bangladesh
 3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการยืนหยัดเผชิญวิกฤตของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชน: การทดสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
 4. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลและติดตามทารกเกิดก่อนกำหนดหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล
 5. ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ตลอดชีวิต คุณลักษณะของงานกับความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดชลบุรี
 6. ผลของการใช้หุ่นนิ้วมือหรรษาประกอบการเล่านิทานต่อความกลัวการพ่นยาฝอยละอองในเด็กวัยก่อนเรียน

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. ความคิดฆ่าตัวตายในวัยรุ่นและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
 2. ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังในประเทศภูฏาน
 3. Effects of the Solution-Focused Group Intervention on Recovery Process among Thai Male Youth Substance Abusers
 4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความทุกข์ทรมานของบิดํามารดาที่มีบุตรเป็นโรคมะเร็ง
 5. ปัจจัยทำนายการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับยาเคมีบำบัด
 6. ปัจจัยทำนายการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลืองที่ได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟ
 7. สัมพันธภาพระหว่างมารดากับบุตรวัยหัดเดินที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
 8. ปัจจัยด้านครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยก่อนเรียน
 9. ประสบการณ์การเป็นแม่ของวัยรุ่นตอนต้นชาวไทย
 10. ภาพลักษณ์ของพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอก

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. การเสริมสร้างกระบวนการฟื้นคืนสภาพด้วยกลุ่มบำบัดที่เน้นการหาทางออกในเยาวชนชายไทยที่ใช้สารเสพติด : การศึกษานำร่อง
 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสบการณ์อาการความดันโลหิตตกจากการเปลี่ยนอิริยาบถในผู้สูงอายุชาวไทยที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
 3. Relationships between Childhood Fever Management of Bhutanese Parents and Their Knowledge, Attitude, and Perceived Self-efficacy
 4. ปัญหาและความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 5. The Prevalence of Suicidal Ideation among High School Students in Thailand and Its Potential Related Risk Factors
 6. ปัจจัยทำนายการคิดฆ่าตัวตายในวัยรุ่นชาวไทย
 7. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอาการภูมิแพ้ของเด็กวัยเรียนโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้
 8. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของมารดาในการส่งเสริมการเล่นแก่บุตรวัยก่อนเรียน
 9. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขของนักศึกษาพยาบาลในมหาวิทยาลัยเอกชน
 10. ความคิดฆ่าตัวตายในวัยรุ่นชาวไทย: การทดสอบเชิงประจักษ์ของแบบจำลองเชิงสาเหตุ
 11. ความสัมพันธ์ระหว่างการทำหน้าที่ของครอบครัวกับทักษะชีวิตของเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องด้านบุคลิกภาพ
 12. อิทธิพลของพื้นอารมณ์ที่มีต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารในเด็กวัยเรียน
 13. Perceptions of Newly Registered Thai Nurses about Workplace Bullying
 14. อิทธิพลของทักษะชีวิตที่มีต่อภาวะสุขภาพจิตในวัยรุ่นตอนต้น
 15. ภาพลักษณ์พยาบาลเชิงวิชาชีพตามการรับรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออก

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการทางภาษาในเด็กวัยเตาะแตะ
 2. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองของผู้ดูแลต่อคุณภาพชีวิตทารกเกิดก่อนกำหนดมุสลิมในจังหวัดนราธิวาส
 3. Factors Associated with Maternal Perception of Health-related Quality of Life of Vietnamese Preschoolers with Acute Lymphoblastic Leukemia
 4. Factors Associated with Maternal Behavior in Prevention of the Hand, Foot and Mouth Disease in Young Children, Vietnam
 5. RELATIONSHIPS BETWEEN CHILD TEMPERAMENT AND EATING BEHAVIORS IN VIETNAMESE SCHOOL-AGE CHILDREN
 6. Relationships between Protective Factors and Mental Health of Adolescents in Mongar, Bhutan
 7. ประสิทธิผลของโปรแกรมที่มุ่งเน้นบิดามารดาในการปรับปรุงพฤติกรรม การรับประทานอาหาร รูปแบบการรับประทานอาหาร และค่าดัชนีมวลกายของเด็กวัยก่อนเรียน
 8. นิเวศวิทยาครอบครัว: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการเด็กวัยเตาะแตะ
 9. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตในตำรวจชั้นประทวน
 10. Comparison Between Actual and Preferred Participation in the Care Among Parents of Hospitalized Children in Vietnam
 11. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของมารดาในการป้องกันโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กวัยก่อนเรียน
 12. ภาพลักษณ์พยาบาลเชิงวิชาชีพตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. คุณภาพชีวิตของทารกแรกเกิดก่อนกำหนดมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตทารกแรกเกิดก่อนกำหนดมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
 3. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ที่ได้รับการผ่าตัดขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
 4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยรุ่นตอนต้นที่ติดเกม
 5. PREDICTORS OF UNINTENTIONAL HOME INJURY IN TODDLERS: AN EMPIRICAL TEST OF A CAUSAL MODEL
 6. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด: แบบจำลองเชิงสาเหตุ
 7. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการเล่นของเด็กวัยก่อนเรียนที่เข้ารับบริการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 8. ปัจจัยทำนายสัมพันธระหว่างบิดาวัยรุ่นกับบุตรวัยทารก
 9. ASSOCIATIONS BETWEEN CHILD GENDER, SEVERITY OF ILLNESS, SOCIAL SUPPORT, AND SELF-MANAGEMENT OF VIETNAMESE SCHOOL-AGE CHILDREN WITH ASTHMA

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. พฤติกรรมสุขภาพในเด็กวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
 2. การตรวจสอบความตรงและความเชื่อมั่นของแบบวัดพื้นอารมณ์เด็กวัยเรียนฉบับภาษาไทย
 3. Health behaviors, family and social factors among late school-age children in Thailand
 4. ผลของโปรแกรมการโอบกอดร่วมกับการอ่านอัลกุรอานของมารดามุสลิมต่อการเจริญเติบโตของทารกคลอดก่อนกำหนดและความผูกพันรักใคร่ระหว่างมารดา-ทารก
 5. ประสบการณ์ของมารดาในการจัดการเมื่อบุตรมีภาวะไข้
 6. ปัจจัยทำนายความสุขในการทำงานของอาจารย์พยาบาล
 7. Association between Selected Family and Social Factors and Health Behavior of School-age Children in Thailand
 8. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของมารดาต่อความสามารถในการดูแลบุตรที่มีภาวะชักจากไข้สูง
 9. อิทธิพลของความผูกพันรักใคร่ระหว่างมารดา-ทารก ที่มีต่อการเจริญเติบโตของทารกเกิดก่อนกำหนดในหออภิบาลแรกเกิดโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
 10. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อความมั่นใจในความสามารถของมารดาในการล้างจมูกบุตรป่วยที่มีน้ำมูกคั่งค้าง
 11. ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ดูแลเด็กต่อความสามารถและความรู้สึกเป็นภาระในการดูแลเด็กสมองพิการ
 12. ปัจจัยทำนายความเครียดในการเป็นมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรกวัยทารก
 13. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมทางสังคมในเด็กวัยก่อนเรียนที่รับบริการในศูนย์เลี้ยงเด็ก ในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดชลบุรี

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

 1. ปัจจัยทำนายความรู้สึกไม่แน่นอนของบิดามารดาที่มีบุตรรับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤต
 2. ความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของวัยรุ่นในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

 1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการของบิดามารดาเมื่อเด็กมีภาวะไข้

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

 1. ผลของโปรแกรมการฝึกกิจกรรมโยคะต่อความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กวันก่อนเรียน
 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กป่วยที่รับการรักษาในโรงพยาบาล
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพกับความกลัวการผ่าตัดในเด็กวัยเรียน
 4. ผลของการฟังดนตรีไทยบรรเลงต่อพฤติกรรมอารมณ์และระยะเวลาการนอนหลับของทารก
 5. การตอบสนองของมารดาและความผูกพันมั่นคงของทารก: การทดสอบคุณสมบัติเครื่องมือวิจัยแปล
 6. ประสบการณ์ของบิดามารดาที่ลงนามยินยอมให้บุตรรับการผ่าตัด
 7. ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลทารกแรกเกิดป่วยกับคุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ปกครอง
 8. ผลของการให้ดูดนมมารดาอย่างมีแบบแผนต่อความปวดจากการเจาะเลือดในทารกแรกเกิด
 9. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการปรับตัวของเด็กวัยก่อนเรียนที่รับบริการในศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน
 10. ผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมของกมารดาในการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

 1. ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อความสามารถของมารดาในการดูแลบุตรป่วยโรคหอบหืด
 2. อิทธิพลของการสนับสนุนของคู่สมรสและการทำหน้าที่ของครอบครัวที่มีต่อความไวในการตอบสนองสื่อสัญญาณทารกของมารดาวัยรุ่น
 3. การทดสอบคุณสมบัติของโปรแกรมวัดพัฒนาการสมองในกลุ่มตัวอย่างเด็กไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2552

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างการทำหน้าที่ของครอบครัวกับคุณภาพชีวิตคนพิการ
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกับภาวะของครอบครัวผู้ดูแล
 3. ความคิดเห็นของผู้ดูแลเด็ก พยาบาลและแพทย์ เกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยเด็ก
 4. ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่บิดามารดาเสียชีวิตจากโรคเอดส์
 5. ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดของบิดามารดากับสัมพันธภาพระหว่างบิดามารดาและผู้ป่วยที่รับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต
 6. การรับรู้ของมารดาที่นำบุตรมารับการดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปีที่ตีพิมพ์ 2549

 1. Maternal Sensitivity and Attachment Security in Thailand: Cross-Cultural Validation of Western Measures
 2. ปัจจัยพื้นฐานทางครอบครัวและความฉลาดทางอารมณ์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของนิสิตพยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. The Effectiveness of Dyadic Care Management Programs of Informal Caregivers for Persons with Dementia on Well-being Outcomes: A Systematic Review
 2. Effectiveness of Interventions to Prevent Adolescent Pregnancy: An Integrated Review

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. ปัจจัยทำนายสัมพันธภาพระหว่างมารดากับเด็กวัยหัดเดินที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
 2. ผลของการจัดการพยาบาลแบบทีมต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนด้านสุขภาพของมารดาที่มารับการผ่าตัดคลอด
 3. Matabolic syndrome and obesity: prevalence and associates in Thai school children

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. RELATIONSHIPS BETWEEN TEMPERAMENT AND EATING BEHAVIORS AMONG VIETNAMESE SCHOOL-AGE CHILDREN
 2. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมของมารดาในการป้องกันโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กวัยก่อนเรียน
 3. FACTORS RELATED TO MATERNAL SELF-EFFICACY FOR DIARRHEA PREVENTION IN YOUNG CHILDREN, VIETNAM
 4. FACTORS RELATED TO BURDEN AMONG CAREGIVERS OF CHILDREN WITH AUTISM IN VIETNAM
 5. FACTORS RELATED TO SELF-EFFICACY IN CARING FOR YOUNG CHILDREN WITH PNEUMONIA AMONG VIETNAMESE MOTHERS
 6. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพในเด็กวัยเรียนตอนปลาย
 7. พฤติกรรมการป้องกันอาการภูมิแพ้ของเด็กวัยเรียนโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. Factors Associated with Mothers’ Perceived Quality of Life among Young Children with Pneumonia in Dhaka, Bangladesh
 2. ปัจจัยทำนายความรักใคร่ผูกพันระหว่างบิดากับทารก
 3. Factors associated with self-care behaviors among school-age Children with Thalassemia in Thai Nguyen, Viet Nam
 4. อิทธิพลของพื้นอารมณ์ของเด็ก สัมพันธภาพระหว่างผู้ดูแลกับเด็กและภาพแบบการเลี้ยงดูที่มีต่อความวิตกกังวลในเด็กวัยก่อนเรียนที่มารับบริการในศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

 1. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของมารดาต่อความสามารถในการดูแลบุตรที่มีภาวะชักจากไข้สูง
 2. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมทางสังคมในเด็กวัยก่อนเรียนที่รับบริการในศูนย์เลี้ยงเด็กในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดชลบุรี
 3. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อความสามารถของมารดาในการล้างจมูกบุตรป่วยที่มีน้ำมูกคั่งค้าง

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

 1. Eating Habits, Physical Activity, and Their Associated Factors among Vietnamese School Children

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

 1. Parenting stress among Vietnamese mothers of young children with acute illness
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณความเครียดทางกายภาพกับพฤติกรรมความเครียดในทารกคลอดก่อนกำหนดที่ได้รับการเจาะเลือดทางหลอดเลือดดำ
 3. ความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของวับรุ่นในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 4. Quality of life among Vietnamese school-age children with asthma

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

 1. การเปรียบเทียบความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของเด็กป่วยด้วยโรคเรื้อรังและพี่น้อง
 2. ประสบการณ์ของบิดามารดาในการลงนามยินยอมให้บุตรรับการรักษาโดยการทำหัตถการ
 3. ผลของการฟังดนตรีไทยบรรเลงต่อพฤติกรรมอารมณ์และระยะเวลาการนอนหลับของทารก

Suwanna Junprasert (สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ)

Name : สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ  
Suwanna Junprasert
Title : รองศาสตราจารย์ ดร.
Associate Professor, Dr.
Education : ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข), มหาวิทยาลัยมหิดล
Expertise :
Contact Address : Faculty : พยาบาลศาสตร์ Nursing
Department : การพยาบาลชุมชน Community Nursing
E-Mail : suwanna@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of ScienceArticles

12799206600

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Nabkasorn, C. | Miyai, N. | Sootmongkol, A. | Junprasert, S. | Yamamoto, H. | Arita, M. | Miyashita, K.
Publication year: 2006
Journal / Book title: European Journal of Public Health

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 4:38 am
Author(s):Nabkasorn, C. | Miyai, N. | Sootmongkol, A. | Junprasert, S. | Yamamoto, H. | Arita, M. | Miyashita, K.
Publication year: 2005
Journal / Book title: Journal of the Wakayama Medical Society

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 4:38 am
 1. By: Nabkasorn, C; Miyai, N; Sootmongkol, A; et al.
  EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH   Volume: 16   Issue: 2   Pages: 179-184   Published: APR 2006

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. ผลการชี้แนะต่อพฤติกรรมสุขภาพและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้เป็นเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ในชุมชน อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 2. ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภาคตะวันออก
 3. การประเมินความต้องการการอบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปของผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในบุคลากรเทศบาลอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 2. ปัจจัยทานายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านโภชนาการของชาวไทยมุสลิม อําเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 3. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมความปลอดภัยในการขับขี่จักรยานยนต์ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออก
 4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
 5. ปัจจัยทำนายภาวะโภชนาการเกินของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร
 6. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมทางกายของคนวัยทำงานในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. การปฏิบัติบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพในภาคตะวันออก
 2. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคเรื้อรังของคนวัยกลางคน
 3. ผลของการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพและสมรรถภาพไตของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะไตเสียหน้าที่ระยะที่ 2
 4. การติดตามประเมินสมรรถนะและการปฏิบัติบทบาทการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ พื้นที่ภาคตะวันออก ของประเทศไทย
 5. ปัจจัยส่งแวดล้อมในโรงเรียนที่มีผลต่ออัตราภาวะโภชนาการเกินของเด็กนักเรียนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
 2. ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและผลการตรวจเสมหะของผู้ป่วยวัณโรค
 3. ผลของการพัฒนาความเชื่อด้านสุขภาพต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของทหารกองประจำการในจังหวัดนครราชสีมา
 4. การพัฒนาหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกของศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
 5. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการตรวจคัดกรองโรคของสามีหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นพาหะโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ในกรุงเทพมหานคร
 6. การรับรู้ความเสี่ยง ความรู้ระดับปฏิบัติ และการจัดการของภาคีเครือข่ายสุขภาพชุมชนในภาวะน้ำมันรั่วลงทะเล
 7. การใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐานเพื่อการเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนิสิตพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
 8. สมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ ภาคตะวันออก

Watchara Tabootwong (วัชรา ตาบุตรวงศ์)

Name : วัชรา ตาบุตรวงศ์  
Watchara Tabootwong
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ), มหาวิทยาลัยบูรพา
Expertise :
Contact Address : Faculty : พยาบาลศาสตร์ Nursing
Department : การพยาบาลผู้สูงอายุ Gerontological Nursing
E-Mail : watchara.t2525@gmail.com

 

SCOPUS

57215873404

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Tabootwong, W. | Kiwanuka, F.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Working with Older People

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:08 am
Author(s):Tabootwong, W. | Kiwannuka, F.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Working with Older People

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:08 am

Wiriya Mahikul (วิริยะ มหิกุล)

Name : วิริยะ มหิกุล
Wiriya Mahikul
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : Ph.D. (Trop.Med.), Mahidol University
Expertise :
Contact Address : Faculty : พยาบาลศาสตร์ Nursing
Department : พื้นฐานสาธารณสุข
E-Mail : wiriya.ma@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of Science

57209088242

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Mahikul, W. | White, L.J. | Poovorawan, K. | Soonthornworasiri, N. | Sukontamarn, P. | Chanthavilay, P. | Pan-Ngum, W. | Medley, G.F.
Publication year: 2019
Journal / Book title: International Journal of Environmental Research and Public Health

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:01 am
Author(s):Mahikul, W. | Kripattanapong, S. | Hanvoravongchai, P. | Meeyai, A. | Iamsirithaworn, S. | Auewarakul, P. | Pan-Ngum, W.
Publication year: 2020
Journal / Book title: International Journal of Environmental Research and Public Health

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:01 am
Author(s):Mahikul, W. | White, L.J. | Poovorawan, K. | Soonthornworasiri, N. | Sukontamarn, P. | Chanthavilay, P. | Medley, G.F. | Pan-Ngum, W.
Publication year: 2019
Journal / Book title: PLoS ONE

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:01 am
Author(s):Mahikul, W. | White, L.J. | Poovorawan, K. | Soonthornworasiri, N. | Sukontamarn, P. | Chanthavilay, P. | Medley, G.F. | Panngum, W.
Publication year: 2019
Journal / Book title: PLoS Neglected Tropical Diseases

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:01 am
 1. Early Access: FEB 2021
 2. BIOLOGY-BASEL   Volume: ‏ 10   Issue: ‏ 2     Article Number: 80   Published: ‏ FEB 2021
 3. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH   Volume: ‏ 17   Issue: ‏ 7     Article Number: 2237   Published: ‏ APR 2020
 4. PLOS ONE   Volume: 14   Issue:     Article Number: e0219323   Published: JUL 9 2019
 5. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH   Volume: 16   Issue: 12     Article Number: 2207   Published: JUN 2 2019
 6. PLOS NEGLECTED TROPICAL DISEASES   Volume: 13   Issue:     Article Number: e0007380   Published: MAY 2019
 7. AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE   Volume: 99   Issue:   Supplement:   Pages: 594-594   Meeting Abstract: 1889   Published: 2018                                                                                                                                                                                                                                                                           

Tanawan Asarath (ธนวรรณ อาษารัฐ)

Name : ธนวรรณ อาษารัฐ  
Tanawan Asarath
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Assistant Professor
Education : พย.ม. (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Expertise :
Contact Address : Faculty : พยาบาลศาสตร์ Nursing
Department : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช Psychiatric and Mental Health Nursing
E-Mail : tanawan07@gmail.com

 

SCOPUSISI Web of Science

57208499584

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Poonnotok, P. | Kaewmart, N. | Asarath, T. | Pratoomsri, W.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Journal of Health Research

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:08 am
 1. JOURNAL OF HEALTH RESEARCH   Volume: 33   Issue:   Pages: 238-246   Published: 2019
                                                                                                                                                               

Pornpan Srisopa (พรพรรณ ศรีโสภา)

Name : พรพรรณ ศรีโสภา
Pornpan Srisopa
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Assistant Professor
Education : พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Expertise :
Contact Address : Faculty : พยาบาลศาสตร์ Nursing
Department : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช Psychiatric and Mental Health Nursing
E-Mail : pornpansri@gmail.com

 

ISI Web of Science

Jantana Koedbangkham (จันทนา เกิดบางแขม)

Name : จันทนา เกิดบางแขม
Jantana Koedbangkham
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education :
Expertise :
Contact Address : Faculty : พยาบาลศาสตร์ Nursing
Department : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช Psychiatric and Mental Health Nursing Division
E-Mail : jantana_ct@hotmail.com

 

ISI Web of Science
 1. CIN-COMPUTERS INFORMATICS NURSING   Volume: 37   Issue: 12   Pages: 628-637   Published: DEC 2019
 2. SLEEP   Volume: 42   Supplement:   Meeting Abstract: 0949   Published: APR 2019
 3. SLEEP   Volume: 41   Supplement:   Pages: A383-A384   Meeting Abstract: 1033   Published: APR 2018
 4. SLEEP   Volume: 41   Supplement:   Pages: A384-A384   Meeting Abstract: 1035   Published: APR 2018