Category Archives: International College

Kongkidakarn Sakulsinlapakorn (ก้องกิดาการ สกุลศิลปกร)

Name : ก้องกิดาการ สกุลศิลปกร  
  Kongkidakarn Sakulsinlapakorn
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : Ph.D. (Business Administration), Huazhong University of Science and Technology, China
Expertise :
 •  ด้านการตลาด
 • ด้านแบรนด์
 • งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ
Contact Address : Faculty : วิทยาลัยนานาชาติ International College
Department : Holistic Health and Wellness Management
E-Mail : kongkidakarn.sa@go.buu.ac.th

 

ISI Web of ScienceArticlesProceedings

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. Love becomes hate? or love is blind? Moderating effects of brand love upon consumers’ retaliation towards brand failure

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. Attributes of Food and Beverage Quality Related to Customer Loyalty in Thai restaurants: A Case of Pattaya, Thailand

Siwaporn Kunnapapdeelert (ศิวพร คุณภาพดีเลิศ)

Name : ศิวพร คุณภาพดีเลิศ  
  Siwaporn Kunnapapdeelert
Title : อาจารย์
Lecturer
Education : วท.ม. (วิศวกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาลัยนานาชาติ International College
Department : สำนักงานจัดการศึกษา General Education Office
E-Mail : siwapornk@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of Science

24175771600

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Kunnapapdeelert, S. | Pitchayadejanant, K.
Publication year: 2020
Journal / Book title: International Journal of Business Performance and Supply Chain Modelling

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:09 am
Author(s):Kachitvichyanukul, V. | Sombuntham, P. | Kunnapapdeelert, S.
Publication year: 2015
Journal / Book title: Computers and Industrial Engineering

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:09 am
Author(s):Kunnapapdeelert, S. | Thepmongkorn, S.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Journal of Applied Engineering Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:09 am
Author(s):Kunnapapdeelert, S. | Kachitvichyanukul, V.
Publication year: 2018
Journal / Book title: International Journal of Services and Operations Management

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:09 am
Author(s):Kunnapapdeelert, S. | Klinsrisuk, R.
Publication year: 2019
Journal / Book title: International Journal of Logistics Systems and Management

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:09 am
Author(s):Prakasvudhisarn, C. | Kunnapapdeelert, S. | Yenradee, P.
Publication year: 2009
Journal / Book title: International Journal of Advanced Manufacturing Technology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:09 am

Passarin Phalitnonkiat (ภัสสริน ผลิตนนท์เกียรติ)

Name : ภัสสริน ผลิตนนท์เกียรติ  
Passarin Phalitnonkiat
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Assistant Professor
Education : M.Sc. (Strategic Marketing), Cardiff University, UK
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาลัยนานาชาติ International College
Department : Business Administration Programme
E-Mail : passarin_k@hotmail.com

 

SCOPUS

57211292454

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Phalitnonkiat, P.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Kasetsart Journal of Social Sciences

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:09 am

Parinya Nakpathom (ปริญญา นาคปฐม)

Name : ปริญญา นาคปฐม  
  Parinya Nakpathom
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Assistant Professor, Dr.
Education : Ph.D. (Management), Silpakorn University, Thailand
Expertise :
 • หลักการมัคคุเทศก์
 • พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
 • การวางแผนทางการท่องเที่ยว
 • จิตวิทยาการบริการ
 • วรรณคดีไทยเพื่อการท่องเที่ยว
 • การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
Contact Address : Faculty : วิทยาลัยนานาชาติ International College
Department : Holistic Health and Wellness Management
E-Mail : boontoob@hotmail.com, parinyan@go.buu.ac.th

 

SCOPUSResearchesArticlesProceedings

57201432964

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Pitchayadejanant, K. | Nakpathom, P.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Kasetsart Journal of Social Sciences

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 4:07 pm

ปีงบประมาณ 2560

 1. การศึกษาโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. การสร้างความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการที่มีต่อเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
 2. การส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์: ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และปัจจัยทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. การจัดประเภทแหล่งท่องเที่ยว และการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 2. ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในจังหวัดชลบุรีระยอง จันทบุรี และตราด

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. ฝ่าวิกฤติธุรกิจนำเที่ยวด้วยทฤษฎีทางนวัตกรรม
 2. การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 3. การจัดการเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์บริเวณแนวชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. Data mining approach for arranging and clustering the agro-tourism activities in orchard
 2. โครงสร้างองค์กรและองค์ประกอบสมรรถนะหลักบุคลากรของบริษัทจัดการจุดหมายปลายทางเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. Determinants Affecting Agritourist’s Travel Intention toward Agro-tourism around Eastern Coastal Region of Thailand
 2. รูปแบบและพฤติกรรมในการใช้บริการศาสตร์พยากรณ์ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
 3. กระบวนการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ ‘เน็ตไอดอล’: การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. ปัจจัยการตัดสินใจสำหรับการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษาความคาดหวังของนิสิตวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

 1. Success Factors of Community Based Tourism: A Case Study of Bali Community Based Tourism Association (Bali CoBTA), Bedulu Village, Bali, Indonesia

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. Sustainable Tourism Perception of local population perception and Commitment towards Festivals in Bangsaen City, Thailand
 2. Experiential Value for International Tourists’ Satisfaction and Loyalty Toward Beach Activities in Pattaya City, Thailand
 3. Determinants of E-service Quality Towards Continuing Using Mobile Application for Hotel Reservation: Case of Agoda Application

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. Employee’s Job Satisfaction Motivators in Destination Management Company (DMC) in MICE industry

Kanjanasit Chinnapha (กาญจน์สิทธิ์ ชินะผา)

Name : กาญจน์สิทธิ์ ชินะผา  
Kanjanasit Chinnapha
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : Ph.D., Southern Cross University, Australia
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาลัยนานาชาติ International College
Department : สำนักงานการศึกษา General Education Office
E-Mail : kanjanasit@buu.ac.th

 

ISI Web of ScienceArticlesProceedings

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิภาพในห้องเรียน: การสำรวจองค์ประกอบและความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. Sustainable Tourism Perception of local population perception and Commitment towards Festivals in Bangsaen City, Thailand

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. The acquisition of essential skills for ASEAN Economic Community on Curriculum And Instruction for Students in Hospitality and Tourism Management Programme

Toungporn Pinudom (ตวงพร พิณอุดม)

Name : ตวงพร พิณอุดม  
  Toungporn Pinudom
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Assistant Professor
Education : M.Com. (General Economics), University of Wollongong, Australia
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาลัยนานาชาติ International College
Department : สำนักงานจัดการศึกษา General Education Office
E-Mail : tuangporn.pin@gmail.com

 

SCOPUSResearchesArticlesProceedings

57193434865

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Chatterji, S.D. | Chatrakamollathas, S. | Pinudom, T.
Publication year: 2016
Journal / Book title: International Journal of Applied Business and Economic Research

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:09 am

ปีงบประมาณ 2564

 1. การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งานกระเป๋าเงินดิจิทัลผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย
 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการภักดีของแบรนด์ในธุรกิจพัฒนาบริการยานพาหนะผ่านทางแอปพลิเคชัน กรณีศึกษาประเทศไทย

ปีงบประมาณ 2563

 1. ปัจจัยที่ผลักดันความยั่งยืนและความได้เปรียบทางธุรกิจ: กรณีศึกษาของ องค์กรธุรกิจในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ปีงบประมาณ 2561

 1. ผลกระทบของเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 2549-2559

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. Macoreconomic factors influencing stock market index: Case study in Thailand

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. The Role of SMEs in Employment and Export to Economic Growth of Thailand

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและการเติบโตทางเศรษฐกิจ กรณีศึกษาประเทศไทย (2549-2559)

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. Impact of Private Capital Inflows to Economic Growth of Thailand

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. A Historical Approach on Impact of Interim Governments on Stock Market Fluctuations in Thailand (1991-2010)

Krittipat Pitchayadejanant (กฤษฏิพัทธ์ พิชญะเดชอนันต์)

Name : กฤษฏิพัทธ์ พิชญะเดชอนันต์
  Krittipat Pitchayadejanant
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Assistant Professor, Dr.
Education :  Ph.D. (Information Technology), Assumption University, Thailand
Expertise :
 •  Statistical Analysis, Data Analysis
 • Technology Management
 • Hospitality and Tourism Analysis
 • Logistics and Supply Chain Management
Contact Address : Faculty : วิทยาลัยนานาชาติ International College
Department : สำนักงานจัดการศึกษา General Education Office
E-Mail : krittipat@go.buu.ac.thkrittipat@scitech.au.edu

 

SCOPUSResearchesArticlesProceedings

57201420993

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Kunnapapdeelert, S. | Pitchayadejanant, K.
Publication year: 2020
Journal / Book title: International Journal of Business Performance and Supply Chain Modelling

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:09 am
Author(s):Boonsiritomachai, W. | Pitchayadejanant, K.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Kasetsart Journal of Social Sciences

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:09 am
Author(s):Pitchayadejanant, K. | Nakpathom, P.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Kasetsart Journal of Social Sciences

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:09 am

ปีงบประมาณ 2563

 1. การวิเคราะห์ปัจจัยกลยุทธ์ของห่วงโซ่อุปทานและกลยุทธ์การสร้างความร่วมมือภายในระบบห่วงโซ่อุปทานเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร

ปีงบประมาณ 2561

 1. การวิเคราะห์ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้ใช้เทคโนโลยี RFID ในโรงพยาบาล
 2. การศึกษาสมรรถนะที่จำเป็นด้านโลจิสติกส์ของนิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ในประเทศไทยภายใต้กรอบสมรรถนะ BLM: รูปแบบการวิเคราะห์เมทริกซ์ความสำคัญและความเชี่ยวชาญ

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. การส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์: ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และปัจจัยทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค
 2. การสร้างความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการที่มีต่อเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
 3. Analyzing the effect of supply chain strategies and collaboration on performance improvement using MIMIC model

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. Competence Requirements for Logistics and Supply Chain Management Students by Adopting BLM and APICS Competency Framework: An Importance-Expertise Matrix Analysis
 2. Hybrid SEM-neural networks for predicting electronics logistics information system adoption in Thailand healthcare supply chain

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. Data mining approach for arranging and clustering the agro-tourism activities in orchard
 2. Driver impacting residents’ attitudes toward sports event tourism: A hybrid SEM-Neural network approach

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. Determinants Affecting Agritourist’s Travel Intention toward Agro-tourism around Eastern Coastal Region of Thailand

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. Experiential Value for International Tourists’ Satisfaction and Loyalty Toward Beach Activities in Pattaya City, Thailand
 2. Determinants of E-service Quality Towards Continuing Using Mobile Application for Hotel Reservation: Case of Agoda Application

Sorrapakksorn Chatrakamollathas (สรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์)

Name : สรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์  
Sorrapakksorn Chatrakamollathas
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer Dr.
Education : Ed.D. (Educational Administration), Srinakharintrawirot University
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาลัยนานาชาติ International College
Department : สำนักงานการศึกษา General Education Office
E-Mail : sorrapakksorn@yahoo.com

 

SCOPUSISI Web of Science

57193989186

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Chatterji, S.D. | Chatrakamollathas, S. | Pinudom, T.
Publication year: 2016
Journal / Book title: International Journal of Applied Business and Economic Research

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:22 pm
 1. INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL SCIENCE   Volume: 12   Issue:   Pages: 29-42   Published: JAN 2017

Rungnapha Khamung (รุ่งนภา คำอึง)

Name : รุ่งนภา คำอึง  
Rungnapha Khamung
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Assistant Professor, Dr.
Education : Ph.D., Silpakorn University
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาลัยนานาชาติ International College
Department : สำนักงานจัดการศึกษา General Education Office
E-Mail : samart_saiut@hotmail.co.th

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

57188757592

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Miller, L.N. | Khamung, R.
Publication year: 2020
Journal / Book title: International Journal of Organizational Diversity

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 6:44 pm
Author(s):Khamung, R. | Hsu, P.S.
Publication year: 2019
Journal / Book title: International Journal of Assessment and Evaluation

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 6:44 pm
Author(s):Khamung, R. | Hsu, P.S.
Publication year: 2016
Journal / Book title: International Journal of Environmental Sustainability

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 6:44 pm
Author(s):Khamung, R. | Miller, L.N. | Chinnapha, K.
Publication year: 2019
Journal / Book title: International Journal of Diversity in Education

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 6:44 pm
Author(s):Khamung, R. | Hsu, P.S.
Publication year: 2017
Journal / Book title: Organizational Cultures

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 6:44 pm
Author(s):Khamung, R. | Holmes, M.V. | Hsu, P.S.
Publication year: 2019
Journal / Book title: International Journal of Learning in Higher Education

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 6:44 pm
Author(s):Khamung, R. | Majumdar, B. | Pongruengphant, R.
Publication year: 2016
Journal / Book title: International Journal of Learning in Higher Education

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 6:44 pm

ปีงบประมาณ 2564

 1. กระบวนการเปลี่ยนแปลงของการจัดการแหล่งท่องเที่ยว: กลยุทธ์เพื่อการเริ่มใหม่สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ชายหาดบางแสน หลังการแพร่ระบาดของโควิด -19

ปีงบประมาณ 2561

 1. การท่องเที่ยวและการบริหารจัดการชายฝั่งบางแสน: การศึกษาภาคสนามของกิจกรรมชายหาดและผลกระทบ
 2. การบูรณาการการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกับลักษณะภาวผู้นำในการสอนจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. การสำรวจแนวคิดเกี่ยวกับการใช้โลกัสเพื่อควบคุมการทดสอบก่อนการจ้างงาน

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. การจัดสรรอย่างเป็นธรรมของนักวิจัยและภาระหน้าที่: รูบริคกับเกณฑ์ประเมินวัดผล
 2. การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิภาพในห้องเรียน: การสำรวจองค์ประกอบและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 3. กรอบแนวคิด–การคิดเชิงกราฟิก–โครงสร้างการเขียน: กระบวนการส่งเสริมความสามารถให้ผู้สอนคิดเชิงรุกเกี่ยวกับการวิจัย

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. Active learning for knowledge development and management: A case study at Bangsaen, Thailand
 2. Analyses of sustainable agriculture elements that support agritourism and conservation in rural chiangkhan, thailand
 3. Analyses of Sustainable Agriculture Elements that Support Agritourism and Conservation in Rural Chiangkhan, Thailand

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. The Covid-19 Pandamic Brought Us a Chane: Rethingking Bangsaen Beach Tourism Destination Management Strategies

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. An Assessment Rubric for Authorship Contribution: Fair Authorship Allocation, Documentation, and Evaluation

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. Relevance and Lessons from Three Mature Coastal Destinations: A Strategy of Tourism Cooperation for the Regional Integration of Sustainable Coastal Tourism Development

Adisak Suvittawat (อดิศักดิ์ สุวิทวัส)

Name : อดิศักดิ์ สุวิทวัส (ลาออก) adisak
  Adisak Suvittawat
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : Doctor of Business Administration, Asian Institute of Technology
Expertise : Business Administration
Contact Address : Faculty : วิทยาลัยนานาชาติ International College
Department : สำนักงานจัดการศึกษา General Education Office
E-Mail :

 

SCOPUS

56068116600

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Suvittawat, A.
Publication year: 2016
Journal / Book title: Actual Problems of Economics

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 10:03 am
Author(s):Dave, D.S. | Dotson, M.J. | Stoddard, J.E. | Suvittawat, A.
Publication year: 2017
Journal / Book title: International Journal of Business Performance and Supply Chain Modelling

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 10:03 am
Author(s):Suvittawat, A.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Polish Journal of Management Studies

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 10:03 am
Author(s):Nakruang, D. | Donkwa, K. | Suvittawat, A.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Entrepreneurship and Sustainability Issues

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 10:03 am
Author(s):Suvittawat, A.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Australian Economic Papers

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 10:03 am
Author(s):Suvittawat, A.
Publication year: 2016
Journal / Book title: International Business Management

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 10:03 am
Author(s):Suvittawat, A.
Publication year: 2020
Journal / Book title: International Journal of Innovation, Creativity and Change

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 10:03 am
Author(s):Suvittawat, A.
Publication year: 2015
Journal / Book title: International Journal of Economic Perspectives

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 10:03 am
Author(s):Suvittawat, A. | Janchai, N.
Publication year: 2020
Journal / Book title: International Journal of Project Organisation and Management

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 10:03 am
Author(s):Suvittawat, A.
Publication year: 2017
Journal / Book title: International Journal of Applied Business and Economic Research

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 10:03 am
Author(s):Suvittawat, A.
Publication year: 2019
Journal / Book title: International Journal of Entrepreneurship

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 10:03 am
Author(s):Suvittawat, A.
Publication year: 2016
Journal / Book title: International Journal of Applied Business and Economic Research

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 10:03 am
Author(s):Suvittawat, A.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Entrepreneurship and Sustainability Issues

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 10:03 am
Author(s):Suvittawat, A.
Publication year: 2016
Journal / Book title: International Journal of Applied Business and Economic Research

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 10:03 am
Author(s):Suvittawat, A. | Maneenuam, T. | Bunliang, T.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Journal of Environmental Treatment Techniques

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 10:03 am
Author(s):Suvittawat, A.
Publication year: 2016
Journal / Book title: Actual Problems of Economics

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 10:03 am
Author(s):Suvittawat, A.
Publication year: 2017
Journal / Book title: International Journal of Economic Research

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 10:03 am
Author(s):Suvittawat, A. | Soni, P. | Igel, B. | Khang, D.B.
Publication year: 2014
Journal / Book title: Journal of Food, Agriculture and Environment

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 10:03 am