Author Archives: thitichaya

Pongsatean Luengalongkot (พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต)

Name : พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต  
Pongsatean Luengalongkot
Title : รองศาสตราจารย์ ดร.
Associate Professor, Dr.
Education : ปร.ด. (การศึกษาและการพัฒนาสังคม), มหาวิทยาลัยบูรพา
Expertise :
Contact Address : Faculty : รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ Political Science and Law
Department : รัฐประศาสนศาสตร์ Political Science
E-Mail : pongsate@hotmail.com

 

ResearchesArticles

ปีงบประมาณ 2564

 1. โครงการพัฒนากรอบแนวทางในการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เน้นผลที่เกิดกับประชาชน

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. Spiritual Intelligence and Factor of Personal Factors for Predicting Happy Work Life of Registered Nurses in Chonburi Private Hospitals

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. อิทธิพลสมรรถนะที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย
 3. Relationship between Quality of Life and Organization Commitment of Cambodian Civil Servants at Ministry of Economy and Finance: Asian Administration & Management Review
 4. GOOD GOVERNANCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT CASE STUDY OF NAKAWA MUNICIPALITY KAMPALA DISTRICT-UGAND
 5. อิทธิพลของธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลชุมชน ในเขตบริการสุขภาพที่ 3–6
 2. The Model of Service Quality at Na Yai Arm Sub-District Administrative Organization, Na Yai Arm District, Chantaburi Province, Thailand
 3. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันประสิทธิผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด
 4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออก

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

 1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุของบริษัทผลิตอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด

ปีที่ตีพิมพ์ 2552

 1. ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

Chotip Phonkusol (ช่อทิพย์ ผลกุศล)

Name : ช่อทิพย์ ผลกุศล  
Chotip Phonkusol
Title : อาจารย์
Lecturer
Education : พย.ม. (การผดุงครรภ์ขั้นสูง), มหาวิทยาลัยบูรพา
Expertise :
Contact Address : Faculty : พยาบาลศาสตร์ Nursing
Department : การพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์ Maternal-Newborn Nursing and Midwifery
E-Mail : chotip.phon@hotmail.comchotip.ph@buu.ac.th

 

ISI Web of ScienceResearchesArticles
 1. PACIFIC RIM INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING RESEARCH   Volume: ‏ 25   Issue: ‏ 3   Pages: ‏ 494-504   Published: ‏ JUL-SEP 2021

ปีงบประมาณ 2562

 1. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์แรงงานข้ามชาติ ในเขตจังหวัดชลบุรี

ปีงบประมาณ 2560

 1. การรับรู้ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์ พฤติกรรมสุขภาพและความต้องการบริการสุขภาพแบบองค์รวมของหญิงตั้งครรภ์อายุมาก

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. การรับรู้ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์และปัจจัยด้านสูติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในสตรีตั้งครรภ์อายุมาก
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์และพฤติกรรมสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์อายุมาก

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์แรงงานข้ามชาติในเขตจังหวัดชลบุรี

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอดในโรงพยาบาลเอกชน จังหวัดชลบุรี

Bhornluck Paepetch Suato (พรลักษณ์ แพเพชร์ เสือโต)

Name : พรลักษณ์ แพเพชร์ เสือโต  
 Bhornluck Paepetch Suato
Title : อาจารย์
Lecturer
Education : วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล
Expertise :
Contact Address : Faculty : สหเวชศาสตร์ Allied Health Sciences
Department : กายภาพบำบัด Physical Therapy
E-Mail : bhornluck@go.buu.ac.th

 

ISI Web of scienceResearchesArticles
 1. JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION   Volume: ‏ 34   Issue: ‏ 3   Pages: ‏ 431-439   Published: ‏ 2021

ปีงบประมาณ 2562

 1. การพัฒนาคู่มือสำหรับครูเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวในเด็กที่มีความบกพร่องด้านการประสานสัมพันธ์ของร่างกาย
 2. การพัฒนาและทดสอบอุปกรณ์วัดองศาการเคลื่อนไหวข้อต่อเพื่อคัดกรองและติดตามภาวะข้อติดด้วยตัวเอง
 3. นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุปกรณ์ตรวจคัดกรองการรับความรู้สึกบริเวณฝ่าเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
 4. เครื่องวัดและออกแบบโปรแกรมการฝึกความแข็งแรงเฉพาะบุคคลอัตโนมัติ

ปีงบประมาณ 2561

 1. ผลของการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปต่อระดับความมั่นคงของกระดูกสันหลัง : การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. Analysis of neck and back muscle activity during the application of various pillow designs in patients with forward head posture

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. Effects of Hula Hooping Exercise on Lumbar Stability Level and Transversus Abdominis Function in Asymptomatic Individuals with Poor Lumbar Stability
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคะแนนความเสี่ยงต่อการหกล้มด้วยแบบสอบถาม แบบประเมิน Time up and Goต่อค่าความสมดุลของการลงน้้าหนักรยางค์ล่างในผู้สูงอายุ

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. ความสัมพันพันธ์ระหว่างการรับความรู้สึกข้อต่อกับความสามารถในการทรงตัวในผู้สูงอายุ
 2. การศึกษาการทำงานในการประสานสัมพันธ์ของร่างกายในเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กปฐมวัย

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. ผลของการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวและระดับความมั่นคงของกระดูกสันหลัง
 2. ผลของท่าทางการกางสะโพกต่อคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ Vastus Medial Oblique (VMO) และ Vastus Lateralis (VL) ขณะออกกำลังกายท่าแพลงค์คว่ำ

Sirirat Kiatkulanusorn (ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์)

Name : ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์  
Sirirat Kiatkulanusorn
Title : อาจารย์
Lecturer
Education : วท.ม. (กายภาพบำบัด), มหาวิทยาลัยมหิดล
Expertise :
Contact Address : Faculty : สหเวชศาสตร์ Allied Health Sciences
Department : กายภาพบำบัด Physical Therapy
E-Mail : Ladyingirl@hotmail.comsiriratk@go.buu.ac.th

 

ISI Web of scienceResearchesArticlesProceedings
 1. JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION   Volume: ‏ 34   Issue: ‏ 3   Pages: ‏ 431-439   Published: ‏ 2021

ปีงบประมาณ 2563

 1. การประดิษฐ์และทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์กระดกข้อเท้าและยกขาอัตโนมัติ
 2. การออกกำลังกายด้วยการงุ้มอุ้งเท้าและการกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อป้องกันการล้มในผู้สูงอายุ
 3. นวัตกรรมไม้ค้ำยันรักแร้ฐานโค้งประหยัดพลังงาน: ยูครัช
 4. ประสิทธิผลของการออกกำลังกายแบบฝึกชี่กงต่อการรู้คิด ภาวะต้านอนุมูลอิสระ และภาวะทางโลหิตในสตรีวัยกลางคนและวัยสูงอายุที่ไม่ค่อยออกกำลังกาย และมีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ปีงบประมาณ 2562

 1. การพัฒนาคู่มือสำหรับครูเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวในเด็กที่มีความบกพร่องด้านการประสานสัมพันธ์ของร่างกาย
 2. การพัฒนาและทดสอบอุปกรณ์วัดองศาการเคลื่อนไหวข้อต่อเพื่อคัดกรองและติดตามภาวะข้อติดด้วยตัวเอง
 3. นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุปกรณ์ตรวจคัดกรองการรับความรู้สึกบริเวณฝ่าเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
 4. เครื่องวัดและออกแบบโปรแกรมการฝึกความแข็งแรงเฉพาะบุคคลอัตโนมัติ

ปีงบประมาณ 2561

 1. ผลของการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปต่อระดับความมั่นคงของกระดูกสันหลัง : การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม

ปีงบประมาณ 2560

 1. ผลของท่าทางการวางเท้าขณะออกกำลังกายท่าแพลงค์ต่อคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อหน้าท้องและรยางค์ล่าง

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. Analysis of neck and back muscle activity during the application of various pillow designs in patients with forward head posture

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. Increased upper and lower trapezius muscle activities during rest in side-lying position in young adults with forward head posture
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคะแนนความเสี่ยงต่อการหกล้มด้วยแบบสอบถาม แบบประเมิน Time up and Goต่อค่าความสมดุลของการลงน้้าหนักรยางค์ล่างในผู้สูงอายุ
 3. Effects of Hula Hooping Exercise on Lumbar Stability Level and Transversus Abdominis Function in Asymptomatic Individuals with Poor Lumbar Stability

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. DNA origami applications in cancer therapy
 2. ความสัมพันพันธ์ระหว่างการรับความรู้สึกข้อต่อกับความสามารถในการทรงตัวในผู้สูงอายุ

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. ผลของการเปลี่ยนตำแหน่งการวางเท้าในท่าแพลงค์คว่ำต่อการทำงานของกล้ามเนื้อหน้าท้องและรยางค์ส่วนล่างในชายสุขภาพดี
 2. ผลของการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวและระดับความมั่นคงของกระดูกสันหลัง
 3. การจัดการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยท่อน้ำนมอุดตัน
 4. ผลของท่าทางการกางสะโพกต่อคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ Vastus Medial Oblique (VMO) และ Vastus Lateralis (VL) ขณะออกกำลังกายท่าแพลงค์คว่ำ

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. การทำให้ระดับในไขมันในเลือดเข้าสู่ระดับปกติโดยการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปเป็นเวลา 12 สัปดาห์

Pawadee Srisang (ภาวดี ศรีสังข์)

Name : ภาวดี ศรีสังข์
Pawadee Srisang
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : Ph.D. (Education), University of Canterbury, New Zealand
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ Science and Arts
Department : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
E-Mail : pawadees@buu.ac.th

 

ArticlesProceedings

ปีงบประมาณ 2564

 1. Lower and higher level comprehension skills of undergraduate EFL learners and their reading comprehension

ปีงบประมาณ 2562

 1. Impact of Inferential Skills on Reading Comprehension in Thai (L1) and English (L2)

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. Foreign Tourist Satisfaction with English Communicative Competence of Hotel Staff on Koh Chang, Trad

Kongkidakarn Sakulsinlapakorn (ก้องกิดาการ สกุลศิลปกร)

Name : ก้องกิดาการ สกุลศิลปกร  
  Kongkidakarn Sakulsinlapakorn
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education :
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาลัยนานาชาติ International College
Department : Holistic Health and Wellness Management
E-Mail : kongkidakarn.sa@go.buu.ac.tn

 

ISI Web of Science

Karoon Suksonghong (การุณ สุขสองห้อง)

Name : การุณ สุขสองห้อง  
Karoon Suksonghong
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Assistant Professor, Dr.
Education : Ph.D. (Applied Finance) with Distinction, University of Malaya, Malaysia
Expertise :
Contact Address : Faculty : การจัดการและการท่องเที่ยว Management and Tourism
Department : การบัญชีและการเงิน Accounting & Finance
E-Mail : karoon@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

56033585500

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Suksonghong, K. | Jaroenwiriyakul, S.
Publication year: 2015
Journal / Book title: International Journal of Economic Research

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:57 am
Author(s):Suksonghong, K. | Boonlong, K.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:57 am
Author(s):Sodsai, R. | Suksonghong, K.
Publication year: 2018
Journal / Book title: International Journal of Monetary Economics and Finance

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:57 am
Author(s):Suksonghong, K. | Boonlong, K.
Publication year: 2017
Journal / Book title: Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:57 am
Author(s):Suksonghong, K. | Boonlong, K. | Goh, K.-L.
Publication year: 2014
Journal / Book title: International Journal of Electrical Power and Energy Systems

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:57 am
 1. Early Access: JUL 2020
 2. MATERIALS LETTERS   Volume: 260     Article Number: 126952   Published: FEB 1 2020
 3. By: Chaithongyot, Supattra; Chomanee, Nusara; Charngkaew, Komgrid; et al.
  MATERIALS LETTERS   Volume: 214   Pages: 72-75   Published: MAR 1 2018
 4. By: Wootthichairangsan, Chanida; Udomprasert, Anuttara; Kangsamaksin, Thaned
  CANCER SCIENCE   Volume: 109   Supplement:   Pages: 1115-1115   Meeting Abstract: P-3290   Published: JAN 2018
 5. By: Udomprasert, Anuttara; Chaithongyot, Supattra; Chomanee, Nusara; et al.
  CANCER SCIENCE   Volume: 109   Supplement:   Pages: 389-389   Meeting Abstract: P-1438   Published: JAN 2018
 6. EUROPEAN JOURNAL OF CANCER   Volume: 61   Supplement:   Pages: S118-S119   Meeting Abstract: 547  Published: JUL 2016
 7. By: Udomprasert, Anuttara; Kangsamaksin, Thaned
  CANCER SCIENCE   Volume: 108   Issue:   Pages: 1535-1543   Published: AUG 2017
 8. By: Udomprasert, Anuttara; Bongiovanni, Marie N.; Sha, Ruojie; et al.
  NATURE NANOTECHNOLOGY   Volume: 9   Issue: 7   Pages: 537-541   Published: JUL 2014

ปีงบประมาณ 2561

 1. Optimal budget allocation for promoting tourism market: An application of portfolio optimization theory to tourism sector

ปีงบประมาณ 2558

 1. การพัฒนาขั้นตอนวิธีพันธุกรรมเพื่อแก้ปัญหาการสร้างกลุ่มสินทรัพย์จากหลักทรัพย์จำนวนมาก ร่วมกับการพิจารณาข้อจำกัดในเชิงปฏิบัติ

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. Enhancing PSO for Dealing with Large Data Dimensionality by Cooperative Coevolutionary with Dynamic Species-Structure Strategy

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. Achieving earnings target through real activities manipulation: lesson from stock exchange of Thailand

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. Multi-objective Cooperative Coevolutionary Algorithm with Dynamic Species-Size Strategy
 2. Does market capitalization matters? Tests of weak-form efficient hypothesis for Thai stock market

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. Particle Swarm Optimization with Winning Score Assignment for Multi-objective Portfolio Optimization
 2. Does market capitalization matters? Tests of weak-form efficient hypothesis for Thai stock market

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. Time-varying interest rate and exchange rate risk premium in the bank stock returns: Evidence from Thailand

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. Multi-objective genetic algorithms for solving portfolio optimization problems in the electricity market

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. Real Activities Manipulation in Thai’s Firm to Avoid Disappointed Earnings Announcement

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. Modeling the demand for inbound tourism to Thailand: Panel data approach
 2. Modeling the demand for inbound tourism to Thailand: Panel data approach. Proceedings of the 2nd International Conference on Tourism

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. Examination of Tourism-led Growth Hypothesis in Thailand

Kampanart Huanbutta (กัมปนาท หวลบุตตา)

Name : กัมปนาท หวลบุตตา  
Kampanart Huanbutta
Title : รองศาสตราจารย์ ดร.
Associate Professor, Dr.
Education : ปร.ด. (เทคโนโลยีเภสัชกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร
Expertise :
Contact Address : Faculty : เภสัชศาสตร์  Pharmaceutical Sciences
Department : เทคโนโลยีเภสัชกรรม Pharmaceutical Technology
E-Mail : kampanart@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

23135027500

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Huanbutta, K. | Sangnim, T. | Sittikijyothin, W.
Publication year: 2016
Journal / Book title: Asian Journal of Pharmaceutical Sciences

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 8:59 pm
Author(s):Huanbutta, K. | Sangmin, T. | Sittikijyothin, W.
Publication year: 2016
Journal / Book title: Walailak Journal of Science and Technology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 8:59 pm
Author(s):Huanbutta, K. | Sittikijyothin, W. | Sangnim, T.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Journal of Pharmaceutical Investigation

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 8:59 pm
Author(s):Huanbutta, K. | Sriamornsak, P. | Limmatvapirat, S. | Luangtana-Anan, M. | Yoshihashi, Y. | Yonemochi, E. | Terada, K. | Nunthanid, J.
Publication year: 2011
Journal / Book title: European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 8:59 pm
Author(s):Sangnim, T. | Huanbutta, K.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Journal of Drug Delivery Science and Technology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 8:59 pm
Author(s):Huanbutta, K. | Limmatvapirat, S. | Sungthongjeen, S. | Sriamornsak, P.
Publication year: 2016
Journal / Book title: AAPS PharmSciTech

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 8:59 pm
Author(s):Huanbutta, K. | Yunsir, A. | Sriamornsak, P. | Sangnim, T.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Journal of Drug Delivery Science and Technology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 8:59 pm
Author(s):Huanbutta, K. | Terada, K. | Sriamornsak, P. | Nunthanid, J.
Publication year: 2013
Journal / Book title: European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 8:59 pm
Author(s):Huanbutta, K. | Sangnim, T.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Journal of Drug Delivery Science and Technology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 8:59 pm
Author(s):Sangnim, T. | Huanbutta, K.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Key Engineering Materials

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 8:59 pm
Author(s):Huanbutta, K. | Sittikijyothin, W. | Sangnim, T.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Journal of Nano Research

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 8:59 pm
Author(s):Huanbutta, K. | Terada, K. | Sriamornsak, P. | Nunthanid, J.
Publication year: 2016
Journal / Book title: Walailak Journal of Science and Technology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 8:59 pm
Author(s):Huanbutta, K. | Sittikijyothin, W.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Asian Journal of Pharmaceutical Sciences

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 8:59 pm
Author(s):Huanbutta, K. | Sangnim, T. | Limmatvapirat, S. | Nunthanid, J. | Sriamornsak, P.
Publication year: 2016
Journal / Book title: Chemical Engineering Research and Design

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 8:59 pm
Author(s):Sangnim, T. | Limmatvapirat, S. | Nunthanid, J. | Sriamornsak, P. | Sittikijyothin, W. | Wannachaiyasit, S. | Huanbutta, K.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Asian Journal of Pharmaceutical Sciences

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 8:59 pm
Author(s):Huanbutta, K. | Sriamornsak, P. | Luangtana-Anan, M. | Limmatvapirat, S. | Puttipipatkhachorn, S. | Lim, L.-Y. | Terada, K. | Nunthanid, J.
Publication year: 2013
Journal / Book title: European Journal of Pharmaceutical Sciences

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 8:59 pm
Author(s):Huanbutta, K. | Sittikijyothin, W.
Publication year: 2017
Journal / Book title: Asian Journal of Pharmaceutical Sciences

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 8:59 pm
Author(s):Huanbutta, K. | Cheewatanakornkool, K. | Terada, K. | Nunthanid, J. | Sriamornsak, P.
Publication year: 2013
Journal / Book title: Carbohydrate Polymers

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 8:59 pm
Author(s):Huanbutta, K. | Nernplod, T. | Akkaramongkolporn, P. | Sriamornsak, P.
Publication year: 2017
Journal / Book title: Asian Journal of Pharmaceutical Sciences

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 8:59 pm
Author(s):Nunthanid, J. | Luangtana-anan, M. | Sriamornsak, P. | Limmatvapirat, S. | Huanbutta, K. | Puttipipatkhachorn, S.
Publication year: 2009
Journal / Book title: European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 8:59 pm
 1. POLYMERS   Volume: ‏ 13   Issue: ‏ 9     Article Number: 1514   Published: ‏ MAY 2021
 2. RESEARCH IN PHARMACEUTICAL SCIENCES   Volume: ‏ 16   Issue: ‏ 2   Pages: ‏ 118-128   Published: ‏ MAR-APR 2021
 3. JOURNAL OF PHARMACEUTICAL INVESTIGATION   Volume: ‏ 51   Issue: ‏ 2   Pages: ‏ 213-222   Published: ‏ MAR 2021
  Early Access: JAN 2021
 4. JOURNAL OF PHARMACEUTICAL INVESTIGATION   Volume: ‏ 50   Issue: ‏ 6   Pages: ‏ 625-634   Published: ‏ NOV 2020
  Early Access: JUN 2020
 5. JOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY   Volume: ‏ 54     Article Number: 101298   Published: ‏ DEC 2019
 6. JOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY   Volume: ‏ 54     Article Number: 101361   Published: ‏ DEC 2019
 7. JOURNAL OF NANO RESEARCH   Volume: ‏ 59   Pages: ‏ 46-56   Published: ‏ 2019
 8. ASIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES   Volume: ‏ 13   Issue: ‏ 5   Special Issue: ‏ SI   Pages: ‏ 398-408   Published: ‏ SEP 2018
 9. ASIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES   Volume: ‏ 13   Issue: ‏ 5   Special Issue: ‏ SI   Pages: ‏ 450-458   Published: ‏ SEP 2018
 10. ASIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES   Volume: ‏ 12   Issue: ‏ 4   Pages: ‏ 370-377   Published: ‏ JUL 2017
 11. ASIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES   Volume: ‏ 12   Issue: ‏ 3   Pages: ‏ 227-234   Published: ‏ MAY 2017
 12. AAPS PHARMSCITECH   Volume: ‏ 17   Issue: ‏ 3   Pages: ‏ 693-699   Published: ‏ JUN 2016
 13. CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN   Volume: ‏ 109   Pages: ‏ 816-823   Published: ‏ MAY 2016
 14. EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES   Volume: ‏ 50   Issue: ‏ 3-4   Pages: ‏ 303-311   Published: ‏ NOV 20 2013
 15. CARBOHYDRATE POLYMERS   Volume: ‏ 97   Issue: ‏ 1   Pages: ‏ 26-33   Published: ‏ AUG 14 2013
 16. EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS AND BIOPHARMACEUTICS   Volume: ‏ 83   Issue: ‏ 3   Pages: ‏ 315-321   Published: ‏ APR 2013
 17. EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS AND BIOPHARMACEUTICS   Volume: ‏ 77   Issue: ‏ 2   Pages: ‏ 320-326   Published: ‏ FEB 2011
 18. DRUG METABOLISM REVIEWS   Volume: ‏ 41   Pages: ‏ 79-80   Meeting Abstract: ‏ 173   Published: ‏ AUG 2009
 19. EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS AND BIOPHARMACEUTICS   Volume: ‏ 71   Issue: ‏ 2   Pages: ‏ 356-361   Published: ‏ FEB 2009
 20. EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS AND BIOPHARMACEUTICS   Volume: ‏ 68   Issue: ‏ 2   Pages: ‏ 253-259   Published: ‏ FEB 2008

ปีงบประมาณ 2564

 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษาแผลในรูปแบบ สเปรย์พอลิเมอร์ก่อฟิล์ม พลาสเตอร์ชนิดเหลว และผ้าก๊อซเคลือบสารออกฤทธิ์ที่บรรจุสารสารสกัดใบสาบเสือ
 2. การพัฒนาแผ่นปิดแผลกันน้ำรูปแบบของเหลวที่บรรจุสารสกัดพรอพอลิสจากชันโรงในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
 3. การเตรียมและประเมินผลิตภัณฑ์เจลช่วยกลืนสำหรับผู้สูงอายุและผู้มีปัญหากลืนลำบากที่เตรียมจากพอลิเมอร์ธรรมชาติ
 4. ฤทธิ์ทางชีวภาพและความเป็นพิษของจากสารสกัดจากเหง้ากระทือและการพัฒนาในรูปแบบเอทโทโซมด้วยการออกแบบการทดลองแบบเซนทรัลคอมโพไซต์สำหรับรักษาโรคผิวหนังจากเชื้อรา
 5. เภสัชภัณฑ์แผ่นฟิล์มกัมเมล็ดมะขามดัดแปรละลายในช่องปากสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายที่เตรียมด้วยเทคนิคการพิมพ์เพียโซอิเล็กทริค

ปีงบประมาณ 2563

 1. การพัฒนาตำรับพอลิเมอร์ก่อฟิล์มบรรจุสารสกัดพรอพอลิสจากชันโรงสำหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง
 2. การพัฒนาตำรับและกระบวนการผลิตอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุ

ปีงบประมาณ 2562

 1. การพัฒนาเภสัชภัณฑ์ในรูปแบบยาเม็ดเคี้ยวกลบรสขมสำหรับพาราเซตามอล

ปีงบประมาณ 2561

 1. การพัฒนาแบบจำลองเภสัชสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจโดยใช้ฐานข้อมูลภาพดิจิตอล 3 มิติ พิสูจน์เอกลักษณ์ของยารูปแบบเม็ดและแคปซูลในประเทศไทย: ยาปฏิชีวนะ
 2. การเตรียมและการประเมินตำรับยาเม็ดแตกตัวในช่องปากจากกัมมะขามที่เตรียมด้วยกระบวนการทำแห้งแบบระเหิด

ปีงบประมาณ 2560

 1. การพัฒนายาเม็ดไดโคลฟีแนคโซเดียมแบบแตกตัวในปากที่เตรียมด้วยสารช่วยทางเภสัชกรรมที่ผ่านกระบวนการดัดแปลง
 2. การพัฒนาแบบจำลองเภสัชสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจโดยใช้ฐานข้อมูลภาพดิจิตอล 3 มิติ พิสูจน์เอกลักษณ์ของยารูปแบบเม็ดและแคปซูลในประเทศไทย: ยาปฎิชีวนะ
 3. การพัฒนาแบบจำลองเภสัชสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจโดยใช้ฐานข้อมูลภาพดิจิตอลพิสูจน์อัตลักษณ์ของยารูปแบบเม็ดและแคปซูลในประเทศไทย
 4. การพัฒนาแอสทาแซนทีนแบบเม็ดแตกตัวในปากสำหรับผู้สูงอายุ ที่เตรียมด้วยสารช่วยทางเภสัชกรรมพร้อมตอก
 5. การออกแบบและการทดลองของอนุภาคขนาดนาโนเมตรที่สามารถกำหนดรูปแบบการปลดปล่อยยาที่เตรียมด้วยเทคนิคอิเลคโทรไฮโดรไดนามิกอะตอมไมเซชัน

ปีงบประมาณ 2559

 1. การพัฒนากัมจากเมล็ดมะขาม เพื่อเป็นสารยึดเกาะแบบแห้งในตำรับยาเม็ดไดโคลฟีแนค โซเดียม
 2. การพัฒนาแบบจำลองเภสัชสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจโดยใช้ฐานข้อมูลภาพดิจิตอลพิสูจน์อัตลักษณ์ของยารูปแบบเม็ดและแคปซูลในประเทศไทย

ปีงบประมาณ 2558

 1. การพัฒนาเส้นใยขนาดไมโคร/นาโนเมตรที่เตรียมด้วยเทคนิคอิเลคโทรไฮโดรไดนามิคอะตอมไมเซซันสำหรับเป็นวัสดุปิดแผล
 2. การพัฒนาแบบจำลองการศึกษาการเก็บข้อมูลอิเล็กโทรนิคสำหรับการจัดการบริหารจัดการทางเภสัชสนเทศบนระบบแม่ข่าย

ปีงบประมาณ 2556

 1. การพัฒนาอนุภาคขนาดไมโคร/นาโนเมตร สำหรับนำส่งยาสู่ลำไส้ใหญ่ที่เตรียมด้วยเทคนิคอิเล็คโทรไดนามิกอะตอมไมเซซัน
 2. การพัฒนาเส้นใยขนาดนาโน/ไมโครเมตรที่เตรียมด้วยเทคนิคอิเล็คโทรไดนามิกอะตอมไมเซซันสำหรับนำส่งยาสู่ลำไส้ใหญ่

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. Using carboxymethyl gum from Tamarindus indica and Cassia fistula seeds with Chromolaena odorata leaf extract to develop antibacterial gauze dressing with hemostatic activity
 2. Development and Evaluation of Rifampicin Loaded Alginate–Gelatin Biocomposite Microfibers
 3. Development of a zero-order kinetics drug release floating tablet with anti–flip-up design fabricated by 3D-printing technique

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. การพัฒนาแอสตาแซนธินแบบเม็ดแตกตัวในปากสำหรับผู้สูงอายุ ที่เตรียมด้วยวิธีการตอกตรง
 2. Physical stability of different chitosan salts in matrix tablet formulations
 3. Development of topical natural based film forming system loaded propolis from stingless bees for wound healing application
 4. Development and Evaluation of Astaxanthin Orally Disintegrating Tablets Prepared from Coprocessed Excipients for Use in the Elderly

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. Development and evaluation of taste-masked paracetamol chewable tablets using a polymer and/or wax dispersion technique
 2. Development and Characterization of Bilayer wound Healing Patch Nanofiber Fabricated by Electrospinning
 3. Development and in vitro/in vivo evaluation of tamarind seed gum-based oral disintegrating tablets after fabrication by freeze drying
 4. Design and development of zero-order drug release gastroretentive floating tablets fabricated by 3D printing technology

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. Design and characterization of clindamycin-loaded nanofiber patches composed of polyvinyl alcohol and tamarind seed gum and fabricated by electrohydrodynamic atomization

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. การพัฒนาตำรับยาทีโอฟิลลีนในรูปแบบแผ่นฟิล์มละลายในช่องปากด้วยเทคนิคการพิมพ์แบบสองมิติ
 2. Development and characterization of seed gums from Tamarindus indica and Cassia fistula as disintegrating agent for fast disintegrating Thai cordial tablet

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. Novel Strategy to Fabricate Floating Drug Delivery System Based on Sublimation Technique
 2. Simultaneous X-ray Diffraction-Differential Sacnning Calorimetry and Physicochemial Characterizations of Spray Dried Drugs and Chitosan Microspheres
 3. Design and Characterization of Prednisolone-loaded Nanoparticles Fabricated by Electrohydrodynamic Atomization Technique
 4. Development of tamarind seed gum as dry binder in formulation of diclofenac sodium tablets
 5. Design of porous Eudragit? L beads for floating drug delivery by wax removal technique

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. Novel Strategy to Fabricate Floating Drug Delivery System Based on Sublimation Technique
 2. Development of Targeted Polymeric Nanoparticles for Acute Myeloid Leukaemia
 3. Development of Tamarind Seed Gum as Dry Binder in Formulation of Diclofenac Sodium Tablests

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. Factors Affecting Physical Properties of Prednisolone Loaded Nanoparticles Fabricated by Eletrohydrodynamic Atomization Technique
 2. Swelling Benhaviour of Carboxymethylated Tamarind Tamarind Gum

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

 1. Impact of salt form and molecular weight of chitosan on swelling and drug release from chitosan matrix tablets
 2. Application of multiple stepwise spinning disk processing for the synthesis of poly(methyl acrylates) coated chitosan-diclofenac sodium nanoparticles for colonic drug delivery
 3. Advanced technologies for assessment of polymer swelling and erosion behaviors in pharmaceutical aspect

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

 1. Swelling kinetics of spray-dried chitosan acetate assessed by magnetic resonance imaging and their relation to drug release kinetics of chitosan matrix tablets

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. การพัฒนาตำรับยาทีโอฟิลลีนในรูปแบบแผ่นฟิล์มละลายในช่องปากด้วยเทคนิคการพิมพ์แบบสองมิติ

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. Development of Tamarind Seed Gum as Dry Binder in Fromulation of Diclofenac Sodium Tablets

 

Saedthawat Chamsart (เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์)

Name : เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์ Saedthawat
Saedthawat Chamsart
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Assistant Professor, Dr.
Education : Ph.D. (Chemical Engineering), University of Birmingham, UK
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์ Science
Department : ชีววิทยา Biology
E-Mail : saethawa@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

15843079300

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Chamsart, S. | Patel, H. | Hanak, J.A.J. | Hitchcock, A.G. | Nienow, A.W.
Publication year: 2001
Journal / Book title: Biotechnology and Bioengineering

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:50 am
Author(s):Malairuang, K. | Krajang, M. | Rotsattarat, R. | Chamsart, S.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Processes

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:50 am
Author(s):Chamsart, S. | Karnjanasorn, T.
Publication year: 2007
Journal / Book title: Biotechnology and Bioengineering

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:50 am
Author(s):Pacek, A.W. | Chamsart, S. | Nienow, A.W. | Bakker, A.
Publication year: 1999
Journal / Book title: Chemical Engineering Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:50 am
 1. BIOTECHNOLOGY FOR BIOFUELS   Volume: ‏ 14   Issue: ‏ 1     Article Number: 68   Published: ‏ MAR 16 2021
 2. PROCESSES   Volume: ‏ 8   Issue: ‏ 10     Article Number: 1321   Published: ‏ OCT 2020
 3. Alkaline-cell lysis through in-line static mixer reactor for the production of plasmid DNA for gene therapy                                                                                                                                     By: Chamsart, Saethawat; Karnjanasorn, Tanyawat
  BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING   Volume: 96   Issue: 3   Pages: 471-482   Published: FEB 15 2007
 4. By: Chamsart, S; Patel, H; Hanak, JAJ; et al.
  BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING   Volume: 75   Issue: 4   Pages: 387-392   Published: NOV 20 2001

ปีงบประมาณ 2561

 1. ปรับปรุงการผลิตกล้าเชื้อยีสต์ (Starter A และ Starter B) ของโรงงานผลิตเอทานอล
 2. โครงการใช้ประโยชน์จากน้ำนมที่เสียหายจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมเพื่อการผลิตเอทานอล

ปีงบประมาณ 2559

 1. การผลิตกรดซัคซินิกจากแบคทีเรียนในระดับห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบ-เน้นเพื่อการนำไปใช้ได้ในระดับอุตสาหกรรม
 2. การผลิตอัลคาไลน์โปรตีเอสจากเชื้อแบคที่เรียที่คัดแยกได้จากดินโดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงแบบเติมกะ
 3. การเพาะเลี้ยงเซลล์จุลินทรีย์ต้นแบบ 3 ชนิดที่ความเข้มข้นสูงด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงแบบหลายกะลําดับต่อเนื่องอย่างเข้มงวด
 4. การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเอทานอล
 5. ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของไวน์สับปะรดและไวน์หม่อน

ปีงบประมาณ 2558

 1. การปรับปรุงความใสและความคงตัวของไวน์ผลไม้เมืองร้อน

ปีงบประมาณ 2554

 1. การผลิตเอทานอลจากแป้งมันสำปะหลังดิบโดยวิธีการย่อยสลายแป้งเปลี่ยนให้เป็นน้ำตาลและการหมักในขั้นตอนเดียว

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. Single-step ethanol production from raw cassava starch using a combination of raw starch hydrolysis and fermentation, scale-up from 5-L laboratory and 200-L pilot plant to 3000-L industrial fermenters

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. การเพาะเลี้ยงยีสต์สายพันธุ์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus SS106 พร้อมไปกับการย่อยแป้งแบบเข้มงวดหลาย batch ลำดับต่อเนื่องเพื่อผลิตเอทานอลจากแป้งมันสำปะหลังดิบในขั้นตอนเดียว
 2. High Cell Density Cultivation of Saccharomyces cerevisiae with Intensive Multiple Sequential Batches Together with a Novel Technique of Fed-Batch at Cell Level (FBC)

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. Raw cassava starch hydrolysis for single-step ethanol production using combination of raw starch hydrolysis and Fermentation to pilot-scale

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. การพัฒนาสูตรอาหารเพื่อผลิตกล้าเชื้อยีสต์ราคาถูกในระดับอุตสาหกรรม

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

 1. High-Cell-Density Cultivation of Escherichia coli Using Sugar Oligomer with Sequential Batches

Phochit Nanthanawat (พอจิต นันทนาวัฒน์)

Name : พอจิต นันทนาวัฒน์
Phochit Nanthanawat
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Assistant Professor, Dr.
Education : วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์ Science
Department : เทคโนโลยีชีวภาพ Biotechnology
E-Mail : phochit@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

57189595809

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Prasatkaew, W. | Nanthanawat, P. | Khongchareonporn, N. | Kingtong, S.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Journal of Environmental Sciences (China)

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 2:04 pm
Author(s):Thanomsit, C. | Saowakoon, K. | Wattanakornsiri, A. | Khongchareonporn, N. | Nanuam, J. | Prasatkaew, W. | Nanthanawat, P.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Comparative Biochemistry and Physiology Part - C: Toxicology and Pharmacology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 2:04 pm
Author(s):Prasatkaew, W. | Nanthanawat, P. | Thanomsit, C.
Publication year: 2019
Journal / Book title: EnvironmentAsia

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 2:04 pm
Author(s):Thanomsit, C. | Nanuam, J. | Prasatkaew, W. | Meemon, P. | Nanthanawat, P.
Publication year: 2016
Journal / Book title: EnvironmentAsia

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 2:04 pm

ปีงบประมาณ 2559

 1. การพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อไวเทลโลเจนินในพลาสมาของปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch)
 2. การศึกษาคุณภาพน้ำจากระบบระบายความร้อนและการเกิดฟองของโรงไฟฟ้าบางปะกง

ปีงบประมาณ 2558

 1. การพัฒนาโมโนโคลนอลแอนทิบอดีต่อไวเทลโลเจนินในพลาสมาปลากะพงขาว (Lates Caicarifer Bloch)

ปีงบประมาณ 2557

 1. การปนเปื้อนพีเอเอชและตัวชี้วัดชีวภาพในปลาทะเลจากน้ำมันรั่ว จังหวัดระยองปีงบประมาณ 2558

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. Acetylcholinesterase (AChE) Polyclonal Antibody from Hybrid Catfish (C. macrocephalus x C. gariepinus): Specification, Sensitivity and Cross Reactivity

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. Assessment of endocrine disrupting chemicals exposure in sea bass (Lates calcarifer) and wild fishes using vitellogenin as a biomarker
 2. A monoclonal antibody against Lates calcarifer vitellogenin and a competitive ELISA to evaluate vitellogenin induction after exposure to xenoestrogen

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. ผลของโนนิลฟีนอลต่อการชักนำไวเทลโลเจนินในปลากะพงขาววัยอ่อน

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. Production and Characterization of Monoclonal Antibody Specific to Cytochrome P4501A (CYP1A) in Asian Sea Bass (Lates calcarifer Bloch) Exposed to Benzo[a]Pyrene

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

 1. Characterization of metallothionein from Asian sea bass (lates calcarifer, bloch) and application as a biomarker for heavy metal exposure in Thailand

ปีที่ตีพิมพ์ 2552

 1. การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีจำเพาะติ่ไวเทลโลเจนินในพลาสมาของปลาปะการังจุดฟ้า (Plectropomus maculatus)

ปีที่ตีพิมพ์ 2548

 1. Monoclonal antibodies specific to haemocytes of black tiger prawn Penaeus monodon

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. การผลิตพอลิโคลนนอลแอนติบอดีจำเพาะต่อไวเทลโลเจนินิจากพลาสมาปลากะพงขาว

ปีที่ตีพิมพ์ 2552

 1. IMMUNOLOCALIZATION OF CYTOCHROME P4501A IN MILKFISH, Chanos chanos EXPOSED TO BENZO[A]PYRENE, AROCLOR 1254 AND TCDD