Category Archives: Allied Health Sciences

Nutsupa Ubolnuar (ณัฐศุภา อุบลเหนือ)

Name : ณัฐศุภา อุบลเหนือ  
Nutsupa Ubolnuar
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : วท.ด. (กายภาพบำบัด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Expertise :
Contact Address : Faculty : สหเวชศาสตร์ Allied Health Sciences
Department : กายภาพบำบัด Physical Therapy
E-Mail : nutsupa.ub@go.buu.ac.th

 

Sureerat Padthaisong (สุรีรัตน์ ปัดไธสง)

Name : สุรีรัตน์ ปัดไธสง  
Sureerat Padthaisong
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr,
Education : ปร.ด. (ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Expertise :
 • ชีววิทยาระดับโมเลกุล (molecular biology)
 • โรคมะเร็ง (cancer)
 • เมแทโบโลมิกส์ (metabolomics)
 • ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (biomarker)
Contact Address : Faculty : สหเวชศาสตร์ Allied Health Sciences
Department : ชีวเวชศาสตร์ Biomedical Sciences
E-Mail : sureerat.pa@go.buu.ac.th

 

 

 

 

Bhornluck Paepetch Suato (พรลักษณ์ แพเพชร์ เสือโต)

Name : พรลักษณ์ แพเพชร์ เสือโต  
 Bhornluck Paepetch Suato
Title : อาจารย์
Lecturer
Education : วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล
Expertise :
Contact Address : Faculty : สหเวชศาสตร์ Allied Health Sciences
Department : กายภาพบำบัด Physical Therapy
E-Mail : bhornluck@go.buu.ac.th

 

ISI Web of scienceResearchesArticles
 1. JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION   Volume: ‏ 34   Issue: ‏ 3   Pages: ‏ 431-439   Published: ‏ 2021

ปีงบประมาณ 2562

 1. การพัฒนาคู่มือสำหรับครูเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวในเด็กที่มีความบกพร่องด้านการประสานสัมพันธ์ของร่างกาย
 2. การพัฒนาและทดสอบอุปกรณ์วัดองศาการเคลื่อนไหวข้อต่อเพื่อคัดกรองและติดตามภาวะข้อติดด้วยตัวเอง
 3. นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุปกรณ์ตรวจคัดกรองการรับความรู้สึกบริเวณฝ่าเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
 4. เครื่องวัดและออกแบบโปรแกรมการฝึกความแข็งแรงเฉพาะบุคคลอัตโนมัติ

ปีงบประมาณ 2561

 1. ผลของการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปต่อระดับความมั่นคงของกระดูกสันหลัง : การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. Analysis of neck and back muscle activity during the application of various pillow designs in patients with forward head posture

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. Effects of Hula Hooping Exercise on Lumbar Stability Level and Transversus Abdominis Function in Asymptomatic Individuals with Poor Lumbar Stability
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคะแนนความเสี่ยงต่อการหกล้มด้วยแบบสอบถาม แบบประเมิน Time up and Goต่อค่าความสมดุลของการลงน้้าหนักรยางค์ล่างในผู้สูงอายุ

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. ความสัมพันพันธ์ระหว่างการรับความรู้สึกข้อต่อกับความสามารถในการทรงตัวในผู้สูงอายุ
 2. การศึกษาการทำงานในการประสานสัมพันธ์ของร่างกายในเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กปฐมวัย

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. ผลของการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวและระดับความมั่นคงของกระดูกสันหลัง
 2. ผลของท่าทางการกางสะโพกต่อคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ Vastus Medial Oblique (VMO) และ Vastus Lateralis (VL) ขณะออกกำลังกายท่าแพลงค์คว่ำ

Sirirat Kiatkulanusorn (ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์)

Name : ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์  
Sirirat Kiatkulanusorn
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Assistant Professor
Education : วท.ม. (กายภาพบำบัด), มหาวิทยาลัยมหิดล
Expertise :
Contact Address : Faculty : สหเวชศาสตร์ Allied Health Sciences
Department : กายภาพบำบัด Physical Therapy
E-Mail : Ladyingirl@hotmail.comsiriratk@go.buu.ac.th

 

ISI Web of scienceResearchesArticlesProceedings
 1. JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION   Volume: ‏ 34   Issue: ‏ 3   Pages: ‏ 431-439   Published: ‏ 2021

ปีงบประมาณ 2563

 1. การประดิษฐ์และทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์กระดกข้อเท้าและยกขาอัตโนมัติ
 2. การออกกำลังกายด้วยการงุ้มอุ้งเท้าและการกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อป้องกันการล้มในผู้สูงอายุ
 3. นวัตกรรมไม้ค้ำยันรักแร้ฐานโค้งประหยัดพลังงาน: ยูครัช
 4. ประสิทธิผลของการออกกำลังกายแบบฝึกชี่กงต่อการรู้คิด ภาวะต้านอนุมูลอิสระ และภาวะทางโลหิตในสตรีวัยกลางคนและวัยสูงอายุที่ไม่ค่อยออกกำลังกาย และมีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ปีงบประมาณ 2562

 1. การพัฒนาคู่มือสำหรับครูเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวในเด็กที่มีความบกพร่องด้านการประสานสัมพันธ์ของร่างกาย
 2. การพัฒนาและทดสอบอุปกรณ์วัดองศาการเคลื่อนไหวข้อต่อเพื่อคัดกรองและติดตามภาวะข้อติดด้วยตัวเอง
 3. นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุปกรณ์ตรวจคัดกรองการรับความรู้สึกบริเวณฝ่าเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
 4. เครื่องวัดและออกแบบโปรแกรมการฝึกความแข็งแรงเฉพาะบุคคลอัตโนมัติ

ปีงบประมาณ 2561

 1. ผลของการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปต่อระดับความมั่นคงของกระดูกสันหลัง : การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม

ปีงบประมาณ 2560

 1. ผลของท่าทางการวางเท้าขณะออกกำลังกายท่าแพลงค์ต่อคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อหน้าท้องและรยางค์ล่าง

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. Analysis of neck and back muscle activity during the application of various pillow designs in patients with forward head posture

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. Increased upper and lower trapezius muscle activities during rest in side-lying position in young adults with forward head posture
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคะแนนความเสี่ยงต่อการหกล้มด้วยแบบสอบถาม แบบประเมิน Time up and Goต่อค่าความสมดุลของการลงน้้าหนักรยางค์ล่างในผู้สูงอายุ
 3. Effects of Hula Hooping Exercise on Lumbar Stability Level and Transversus Abdominis Function in Asymptomatic Individuals with Poor Lumbar Stability

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. DNA origami applications in cancer therapy
 2. ความสัมพันพันธ์ระหว่างการรับความรู้สึกข้อต่อกับความสามารถในการทรงตัวในผู้สูงอายุ

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. ผลของการเปลี่ยนตำแหน่งการวางเท้าในท่าแพลงค์คว่ำต่อการทำงานของกล้ามเนื้อหน้าท้องและรยางค์ส่วนล่างในชายสุขภาพดี
 2. ผลของการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวและระดับความมั่นคงของกระดูกสันหลัง
 3. การจัดการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยท่อน้ำนมอุดตัน
 4. ผลของท่าทางการกางสะโพกต่อคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ Vastus Medial Oblique (VMO) และ Vastus Lateralis (VL) ขณะออกกำลังกายท่าแพลงค์คว่ำ

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. การทำให้ระดับในไขมันในเลือดเข้าสู่ระดับปกติโดยการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปเป็นเวลา 12 สัปดาห์

Nongnuch Luangpon (นงนุช ล่วงพ้น)

Name : นงนุช ล่วงพ้น  
Nongnuch Luangpon
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Assistant Professor
Education : วท.ม. (ประสาทวิทยาศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล
Expertise :
 • กายภาพบำบัด
 • การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย
 • การออกกำลังกาย
 • นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
 • ระบบประสาท และเด็ก
Contact Address : Faculty : สหเวชศาสตร์ Allied Health Sciences
Department : กายภาพบำบัด Physical Therapy
E-Mail : nuch26216@hotmail.com

 

ISI Web of ScienceResearchesArticles
 1. JOURNAL OF EXERCISE REHABILITATION   Volume: ‏ 16   Issue: ‏ 5   Pages: ‏ 418-426   Published: ‏ OCT 2020

ปีงบประมาณ 2565

 1. การฟื้นฟูข้อต่อและกล้ามเนื้อด้วยสารสกัดจากสมุนไพรท้องถิ่นและการออกกำลังกายแบบชี่กงในผู้สูงอายุข้อเสื่อม
 2. การออกแบบและประดิษฐ์อุปกรณ์นวดเต้านมอัตโนมัติ สำหรับมารดาหลังคลอดจากผ้าใยกัญชง
 3. นวัตกรรมและเทคโนโลยีโครงพยุงระบบทุ่นแรงสำหรับผู้สูงอายุข้อเสื่อม
 4. ภาวะอาการหลังโควิด-19 ในผู้ป่วยที่หายจากโรคโควิด-19 ในประเทศไทย

ปีงบประมาณ 2564

 1. การจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงแบบชี้แนะส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิตกายภาพบำบัดชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีงบประมาณ 2563

 1. การประดิษฐ์และทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์กระดกข้อเท้าและยกขาอัตโนมัติ
 2. นวัตกรรมไม้ค้ำยันรักแร้ฐานโค้งประหยัดพลังงาน: ยูครัช

ปีงบประมาณ 2562

 1. การพัฒนาคู่มือสำหรับครูเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวในเด็กที่มีความบกพร่องด้านการประสานสัมพันธ์ของร่างกาย
 2. การพัฒนาและทดสอบอุปกรณ์วัดองศาการเคลื่อนไหวข้อต่อเพื่อคัดกรองและติดตามภาวะข้อติดด้วยตัวเอง
 3. นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุปกรณ์ตรวจคัดกรองการรับความรู้สึกบริเวณฝ่าเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
 4. เครื่องวัดและออกแบบโปรแกรมการฝึกความแข็งแรงเฉพาะบุคคลอัตโนมัติ

ปีงบประมาณ 2561

 1. ผลของการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปต่อระดับความมั่นคงของกระดูกสันหลัง : การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม

ปีที่ตีพิมพ์ 2565

 1. Psychosocial and Physical Predictors of Stress in University Students during the COVID-19 Pandemic: An Observational Study
 2. การจัดการทางกายภาพบำบัดในภาวะกล้ามเนื้อเกร็ง
 3. กายภาพบำบัดในเด็กสมองพิการที่มีรูปแบบการเดินแบบเคราช์
 4. Gait Improvement in Chronic Stroke Survivors by Using an Innovative Gait Training Machine: A Randomized Controlled Trial

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. Walking Pattern with Two Types of Crutches and the Effect on the TUG Test and the Stair Climb Test
 2. The Effects of Electrical Stimulation Program on Navicular Height, Balance, and Fear of Falling in Community-Dwelling Elderly

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. Effects of Hula Hooping Exercise on Lumbar Stability Level and Transversus Abdominis Function in Asymptomatic Individuals with Poor Lumbar Stability
 2. Effects of Qigong exercise on muscle strengths and oxidative stress/antioxidant responses in young sedentary females: a quasi-experimental study
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคะแนนความเสี่ยงต่อการหกล้มด้วยแบบสอบถาม แบบประเมิน
 4. Increased upper and lower trapezius muscle activities during rest in side-lying position in young adults with forward head posture
 5. ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคะแนนความเสี่ยงต่อการหกล้มด้วยแบบสอบถาม แบบประเมิน Time up and Goต่อค่าความสมดุลของการลงน้้าหนักรยางค์ล่างในผู้สูงอายุ

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. การเดินที่ดีขึ้นภายหลังการฝึกเดิน ๘ สัปดาห์ด้วยเครื่องฝึกเดินTU gait trainer ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเรื้อรัง
 2. เปรียบเทียบผลของการติดเทปคิเนซิโอที่ให้แรงดึงและไม่ให้แรงดึง ร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อ Pectoralis minor และการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงในอาสาสมัครที่มีท่าทางไหล่ห่อ: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
 3. ผลของท่าทางการกางสะโพกต่อคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ Vastus Medial Oblique (VMO) และ Vastus Lateralis (VL) ขณะออกกำลังกายท่าแพลงค์คว่ำ
 4. ผลของการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวและระดับความมั่นคงของกระดูกสันหลัง

Jirasuda Nakeim (จิรสุดา นาคเอี่ยม)

Name : จิรสุดา นาคเอี่ยม
Jirasuda Nakeim
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ), มหาวิทยาลัยมหิดล
Expertise :
Contact Address : Faculty : สหเวชศาสตร์ Allied Health Sciences
Department : ชีวเวชศาสตร์ Biomedical Sciences
E-Mail : apook.jirasuda@gmail.com

 

ISI Web of ScienceResearchesProceedings

ปีงบประมาณ 2562

 1. การแตกแขนงของหลอดเลือดแดง Radial และหลอดเลือดแดง Ulnar ก่อนบริเวณข้อพับแขนในร่างมนุษย์ชำแหละ

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. การแตกแขนงของหลอดเลือดแดง Radial และหลอดเลือดแดง Ulnar ก่อนบริเวณข้อพับแขนในร่างมนุษย์ชำแหละ

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. การบิดตัวผิดปกติของหลอดเลือดแดงใหญ่ thoracic aorta : กรณีศึกษาในร่างชำแหละชายไทย

Punnisa Kulwong (ปุณณ์ณิษา กุลวงษ์)

Name : ปุณณ์ณิษา กุลวงษ์  
Punnisa Kulwong
Title : นางสาว
Miss
Education :
Expertise :
Contact Address : Faculty : สหเวชศาสตร์ Allied Health Sciences
Department : สำนักงานคณบดี
E-Mail : duandood@hotmail.com

 

SCOPUSISI Web of ScienceArticles

57216038003

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Suksridechacin, N. | Kulwong, P. | Chamniansawat, S. | Thongon, N.
Publication year: 2020
Journal / Book title: World Journal of Gastroenterology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 11:08 am

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. Effect of prolonged omeprazole administration on segmental intestinal Mg2+ absorption in male Sprague-Dawley rats

Chontida Tangsongcharoen (ชลธิดา ตั้งทรงเจริญ)

Name : ชลธิดา ตั้งทรงเจริญ  
Chontida Tangsongcharoen
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : ปร.ด. (พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล
Expertise :
Contact Address : Faculty : สหเวชศาสตร์ Allied Health Sciences
Department : เทคนิคการแพทย์ Medical Technology
E-Mail : chontida.ta@go.buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of Science

36613608600

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Tangsongcharoen, C. | Chomanee, N. | Promdonkoy, B. | Boonserm, P.
Publication year: 2015
Journal / Book title: Journal of Invertebrate Pathology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:50 am
Author(s):Tangsongcharoen, C. | Roytrakul, S. | Smith, D.R.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Biochimica et Biophysica Acta - Proteins and Proteomics

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:50 am
Author(s):Tharad, S. | Tangsongcharoen, C. | Boonserm, P. | Toca-Herrera, J.L. | Srisucharitpanit, K.
Publication year: 2020
Journal / Book title: AIMS Biophysics

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:50 am
Author(s):Tangsongcharoen, C. | Jupatanakul, N. | Promdonkoy, B. | Dimopoulos, G. | Boonserm, P.
Publication year: 2017
Journal / Book title: PLoS ONE

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:50 am
Author(s):Tangsongcharoen, C. | Boonserm, P. | Promdonkoy, B.
Publication year: 2011
Journal / Book title: Journal of Invertebrate Pathology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:50 am

Sri-arun Iamjan (ศรีอรุณ เอี่ยมจันทร์)

Name : ศรีอรุณ เอี่ยมจันทร์  
Sri-arun Iamjan
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์), มหาวิทยาลัยนเรศวร
Expertise :
Contact Address : Faculty : สหเวชศาสตร์ Allied Health Sciences
Department : ชีวเวชศาสตร์ Biomedical Sciences
E-Mail : sriaruni55@hotmail.com

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

56928254700

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Nudmamud-Thanoi, S. | Iamjan, S.-A. | Kerdsan-Phusan, W. | Thanoi, S.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Neuroscience Letters

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:50 am
Author(s):Iamjan, S.-A. | Thanoi, S. | Watiktinkorn, P. | Reynolds, G.P. | Nudmamud-Thanoi, S.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Journal of Psychopharmacology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:50 am
Author(s):Iamjan, S.-A. | Thanoi, S. | Watiktinkorn, P. | Nudmamud-Thanoi, S. | Reynolds, G.P.
Publication year: 2015
Journal / Book title: Pharmacogenomics

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:50 am
 1. PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY   Volume: ‏ 108     Article Number: 110188   Published: ‏ JUN 8 2021
 2. EPIGENOMICS   Volume: ‏ 13   Issue: ‏ 12   Pages: ‏ 953-965   Published: ‏ JUN 2021
  Early Access: MAY 2021
 3. NEUROSCIENCE LETTERS   Volume: ‏ 726     Article Number: 134128   Published: ‏ MAY 1 2020
 4. EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY   Volume: 29   Supplement:   Pages: S81-S82   Meeting Abstract: P.094   Published: DEC 2019
 5. JOURNAL OF PSYCHOPHARMACOLOGY   Volume: 32   Issue:   Pages: 309-315   Published: MAR 2018
 6. PHARMACOGENOMICS   Volume: 16   Issue: 14   Pages: 1541-1545   Published: 2015

ปีงบประมาณ 2562

 1. ความสัมพันธ์ของการเกิดยีนโพลีมอร์ฟิซึมของยีน BDNF และ GRIA3 ต่อความไวในการเกิดโรคซึมเศร้าในประชากรไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. Changes of BDNF exon IV DNA methylation are associated with methamphetamine dependence

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. Early-life stress effects on BDNF DNA methylation in first-episode psychosis and in rats reared in isolation
 2. Pharmacogenetics of drug dependence: polymorphisms of genes involved in glutamate neurotransmission

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. Pharmacogenetics of drug dependence: polymorphisms of genes involved in glutamate neurotransmission

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. Histological assessment of liver cell in Methamphetamine-induced rats
 2. Proteomics analysis of protein responding to methamphetamine addiction in rat cerebellum
 3. Shotgun proteomics analysis of protein responding to methamphetamine addiction in rat cerebellum

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. AMPA3 glutamate receptor gene polymorphism (rs502434) is not associated with major depressive disorder

Kanoknuch Naravoratham (กนกนุช นรวรธรรม)

Name : กนกนุช นรวรธรรม (เกษียณ)  
Kanoknuch Naravoratham
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Assistant Professor
Education :
 • ป.ชั้นสูงทางพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช
 • วท.ม. (สรีรวิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Expertise :
Contact Address : Faculty : สหเวชศาสตร์ Allied Health Sciences
Department : ชีวเวชศาสตร์ Biomedical Sciences
E-Mail :

 

SCOPUS

57207845096

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Prasertsri, P. | Booranasuksakul, U. | Naravoratham, K. | Trongtosak, P.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Preventive Nutrition and Food Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:32 am
Author(s):Prasertsri, P. | Kaewaram, J. | Naravoratham, K. | Trongtosak, P.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Journal of Exercise Physiology Online

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:32 am