Category Archives:

Ponlawat Chophuk (พลวัต ช่อผูก)

Name : พลวัต ช่อผูก  
Ponlawat Chophuk
Title : อาจารย์
Lecturer
Education : วท.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาการสารสนเทศ Informatics
Department : ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
E-Mail : ponlawat.ch@buu.ac.th, ponlawat.ch@go.buu.ac.th

 

ResearchesArticlesProceedings

ปีงบประมาณ 2565

 1. การตรวจจับโรคกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ

ปีงบประมาณ 2564

 1. การตรวจจับความผิดปกติของการจัดแนวกระดูกสันหลังส่วนเอว

ปีที่ตีพิมพ์ 2565

 1. Emotion Recognition for Partial Faces Using a Feature Vector Technique
 2. Backhand-Approach-Based American Sign Language Words Recognition Using Spatial-Temporal Body Parts and Hand Relationship Patterns

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. Backhand-View-Based Continuous-Signed-Letter Recognition Using a Rewound Video Sequence and the Previous Signed-Letter Information

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. การจำแนกท่ามวยไทยในวิดีโอโดยใช้รูปแบบการเปลี่ยนแปลงสถานะ

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. Consideration of a selecting frame of finger-spelled words from backhand view

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. Fist american sign language recognition using leap motion sensor
 2. Backhand-based video frame selection for finger alphabet recognition

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. Hand postures for evaluating trigger finger using leap motion controller

Pennapha Koolnaphadol (เพ็ญนภา กุลนภาดล)

Name : เพ็ญนภา กุลนภาดล
Pennapha Koolnaphadol
Title : รองศาสตราจารย์ ดร.
Associate Professor, Dr.
Education : กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
Expertise :
 • จิตวิทยาวัยรุ่น
 • จิตวิทยาครอบครัว
 • การให้การปรึกษาวัยรุ่นและครอบครัว
 • การพัฒนาทักษะการคิด
 • ศาสตร์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ
 • การพัฒนากรอบความคิดเติบโตสำหรับพ่อแม่และเด็กทุกช่วงวัย
Contact Address : Faculty : ศึกษาศาสตร์ Education
Department : วิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ Research and Applied Psychology
E-Mail : drpennapha@yahoo.compennapha@buu.ac.th

 

ResearchesArticlesProceedings

ปีงบประมาณ 2564

 1. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้บทบาทผู้ปกครองผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเลือกอาชีพของนักเรียนไทย
 2. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการให้การปรึกษาครอบครัวของครูที่ปรึกษา
 3. การเสริมสร้างสัมพันธภาพคู่สมรสในชีวิตวิถีใหม่ด้วยการปรึกษารูปแบบผสมผสาน

ปีงบประมาณ 2561

 1. การเสริมสร้างการควบคุมอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่นด้วยชุดกิจกรรมเชิงจิตวิทยา

ปีงบประมาณ 2560

 1. การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวสำหรับพ่อแม่ที่มีบุตรทุกช่วงวัย

ปีงบประมาณ 2558

 1. การสังเคราะห์รายงานการประเมินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2557
 2. รูปแบบการคิดสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาครู: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ปีงบประมาณ 2557

 1. การวิจัยพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษากรณีศึกษาโรงเรียนเกาะสีชัง
 2. การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีต่อการดำเนินงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของคณะ

ปีงบประมาณ 2555

 1. นวัตกรรมเครือข่ายประชาสังคมเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเตรียมรับภาวะวิกฤติชุมชน

ปีงบประมาณ 2553

 1. นวัตกรรมการมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัดภาคตะวันออก

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. ผลการปรึกษารายบุคคลตามทฤษฎีพิจารณา เหตุผล อารมณ์และพฤติกรรมต่อการมองโลกในแง่ดีของผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. การพัฒนาการรับรู้ความสามารถในการเลือกอาชีพของนักเรียน ด้วยการปรึกษารายบุคคลเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. ผลการปรึกษากลุ่มพฤติกรรมทางปัญญาที่มีต่อความตั้งใจ ในการเลิกสารเสพติดของผู้ติดสารเสพติด
 2. ผลการปรึกษาทฤษฎีเผชิญความจริงต่อพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนของนิสิตปริญญาตรี
 3. ผลการปรึกษาคู่สมรสทฤษฎีกลยุทธ์ต่อความมั่นคงในชีวิตสมรส
 4. ผลการปรึกษากลุ่มแบบอัตถิภาวะนิยมต่อการตระหนักรู้ในตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวในครอบครัวหย่าร้างด้วยการปรึกษาเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิคโดยใช้ทฤษฎีเป็นฐาน
 6. การพัฒนาสมดุลงานและครอบครัวของบุคคลวัยทางานโดยการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ
 7. การพัฒนาการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค โดยมีทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมเป็นฐาน ต่อมิตรภาพระหว่างเพื่อนของนักเรียนวัยรุ่นในภาคเหนือตอนล่าง
 8. ผลการปรึกษาทฤษฎีเผชิญความจริงต่อการยอมรับของภรรยาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม
 9. การพัฒนาจริยธรรมทางเพศวิถีของนักศึกษาโดยการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการ

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. ผลการปรึกษาทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นต่อการพึ่งตนเองของนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
 2. การเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวที่มีบุตรติดเกมออนไลน์ โดยการใช้รูปแบบการปรึกษาครอบครัวเชิงกลยุทธ์
 3. ผลการปรึกษาทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นต่อการพึ่งตนเองของนิสิตปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์
 4. การเสริมสร้างความหยุ่นตัวทางอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่นที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวด้วยรูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการ
 5. การพัฒนาโปรแกรมการจัดการความเครียดด้วยการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการร่วมกับศาสตร์แพทย์ทางเลือก
 6. การพัฒนาความฉลาดทางเพศของนักศึกษาปริญญาตรีโดยรูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการ
 7. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสุขในชีวิตสมรส ในเขตกรุงเทพมหานคร
 8. การพัฒนาเชาวน์สังคมของนักเรียนวัยรุ่นโดยการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ
 9. การศึกษาและพัฒนาการคืนสภาพครอบครัวในครอบครัวผู้ป่วยโรคหลอดเลือด สมองโดยการปรึกษาครอบครัวเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิคการปรึกษา

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. การพัฒนาความมั่นคงทางอารมณ์ของวัยรุ่นที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว โดยการปรึกษากลุ่มทฤษฎี เน้นทางออกระยะสั้น
 2. ผลการปรึกษาทฤษฎีเน้นทางออกที่มีต่อสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสที่ภรรยาป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก
 3. ผลการปรึกษาครอบครัวทฤษฏีการเชื่อมโยงระหว่างรุ่นต่อการยอมรับของครอบครัววัยรุ่นหญิงครรภ์แรก
 4. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครอบครัวด้วยโปรแกรมภาษารัก

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. ผลการปรึกษาทฤษฎีเล่าเรื่องต่อการแสดงออกทางอารมณ์ของวัยรุ่นชายที่มาจากครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว
 2. การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีต่อการดำเนินงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของคณะ
 3. ผลการปรึกษาทฤษฎีโครงสร้างครอบครัวต่อการดําเนินชีวิตของนักเรียนวัยรุ่น
 4. ผลการปรึกษากลุ่มทฤษฎีปัญญานิยมต่อการติดการใช้งานเฟซบุ๊กของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
 5. ผลการปรึกษารายบุคคลทฤษฎีการปรึกษาเน้นทางออกระยะสั้นต่อการกํากับอารมณ์ของมารดาวัยรุ่น

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. ผลการปรึกษากลุ่มทฤษฎีระบบครอบครัวต่อภาวะการตัดขาดทางอารมณ์จากครอบครัว ของนิสิตระดับปริญญาตรีที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
 2. ผลการปรึกษาทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นต่อการสะท้อนคิดภายในตนของพนักงาน
 3. การพัฒนาสมรรถนะการให้การปรึกษาวัยรุ่นของอาจารย์ที่ปรึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชลบุรี

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

 1. ผลการปรึกษาครอบครัวตามทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญาต่อความเข้มแข็งอดทนของครอบครัวผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 2. ผลการปรึกษาทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องต่อการเยียวยาตนเองของสตรีหย่าร้าง
 3. ผลการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงต่อการบริหารเวลาในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
 4. การพัฒนาสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน
 5. ผลการปรึกษาตามทฤษฎีโครงสร้างต่อบทบาทการเป็นมารดาวัยรุ่น

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

 1. การพัฒนาการทำหน้าที่ครอบครัวของบิดามารดาที่มีบุตรเป็นโรคสมาธิสั้น โดยการปรึกษาครอบครัวตามแนวทฤษฎีโซลูชั่นโฟกัส
 2. ผลการปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริงต่อการกำกับตนเอง ในการดูแลสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 3. ผลของการปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมต่อแบบแผนการปฏิบัติแห่งตนของผู้ป่วยเบาหวาน
 4. การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสำหรับนักศึกษาปีที่ 1 วิทยาลัยครูบ้านเกิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 5. การพัฒนาทักษะการสื่อสารของคู่สมรสที่พยายามฆ่าตัวตายด้วยการให้คำปรึกษาตามแนวทฤษฎีซะเทียร์
 6. การปรึกษาครอบครัวตามแนวทฤษฎีโครงสร้าง: กลยุทธ์การพัฒนาครอบครัวอย่างยั่งยืน
 7. การปรึกษาครอบครัวตามแนวทฤษฎีการเชื่อมโยงระหว่างรุ่น:จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมอารมณ์กับการตระหนักรู้ทางสังคมของนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

 1. ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่มีต่อความเครียดของนิสิตพยาบาล ชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 2. ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่มีต่อความเครียดของนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. Predictive Factors of Prisoner’s Family Adaptation
 2. The Relationship between Family Communication Style and Family Quality of Life for Delinquent Students

Pongsatean Luengalongkot (พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต)

Name : พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต  
Pongsatean Luengalongkot
Title : รองศาสตราจารย์ ดร.
Associate Professor, Dr.
Education : ปร.ด. (การศึกษาและการพัฒนาสังคม), มหาวิทยาลัยบูรพา
Expertise :
Contact Address : Faculty : รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ Political Science and Law
Department : รัฐประศาสนศาสตร์ Political Science
E-Mail : pongsate@hotmail.com

 

ResearchesArticles

ปีงบประมาณ 2564

 1. โครงการพัฒนากรอบแนวทางในการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เน้นผลที่เกิดกับประชาชน

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. Spiritual Intelligence and Factor of Personal Factors for Predicting Happy Work Life of Registered Nurses in Chonburi Private Hospitals

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. อิทธิพลสมรรถนะที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย
 3. Relationship between Quality of Life and Organization Commitment of Cambodian Civil Servants at Ministry of Economy and Finance: Asian Administration & Management Review
 4. GOOD GOVERNANCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT CASE STUDY OF NAKAWA MUNICIPALITY KAMPALA DISTRICT-UGAND
 5. อิทธิพลของธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลชุมชน ในเขตบริการสุขภาพที่ 3–6
 2. The Model of Service Quality at Na Yai Arm Sub-District Administrative Organization, Na Yai Arm District, Chantaburi Province, Thailand
 3. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันประสิทธิผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด
 4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออก

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

 1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุของบริษัทผลิตอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด

ปีที่ตีพิมพ์ 2552

 1. ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

Bhornluck Paepetch Suato (พรลักษณ์ แพเพชร์ เสือโต)

Name : พรลักษณ์ แพเพชร์ เสือโต  
 Bhornluck Paepetch Suato
Title : อาจารย์
Lecturer
Education : วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล
Expertise :
Contact Address : Faculty : สหเวชศาสตร์ Allied Health Sciences
Department : กายภาพบำบัด Physical Therapy
E-Mail : bhornluck@go.buu.ac.th

 

ISI Web of scienceResearchesArticles
 1. JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION   Volume: ‏ 34   Issue: ‏ 3   Pages: ‏ 431-439   Published: ‏ 2021

ปีงบประมาณ 2562

 1. การพัฒนาคู่มือสำหรับครูเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวในเด็กที่มีความบกพร่องด้านการประสานสัมพันธ์ของร่างกาย
 2. การพัฒนาและทดสอบอุปกรณ์วัดองศาการเคลื่อนไหวข้อต่อเพื่อคัดกรองและติดตามภาวะข้อติดด้วยตัวเอง
 3. นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุปกรณ์ตรวจคัดกรองการรับความรู้สึกบริเวณฝ่าเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
 4. เครื่องวัดและออกแบบโปรแกรมการฝึกความแข็งแรงเฉพาะบุคคลอัตโนมัติ

ปีงบประมาณ 2561

 1. ผลของการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปต่อระดับความมั่นคงของกระดูกสันหลัง : การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. Analysis of neck and back muscle activity during the application of various pillow designs in patients with forward head posture

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. Effects of Hula Hooping Exercise on Lumbar Stability Level and Transversus Abdominis Function in Asymptomatic Individuals with Poor Lumbar Stability
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคะแนนความเสี่ยงต่อการหกล้มด้วยแบบสอบถาม แบบประเมิน Time up and Goต่อค่าความสมดุลของการลงน้้าหนักรยางค์ล่างในผู้สูงอายุ

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. ความสัมพันพันธ์ระหว่างการรับความรู้สึกข้อต่อกับความสามารถในการทรงตัวในผู้สูงอายุ
 2. การศึกษาการทำงานในการประสานสัมพันธ์ของร่างกายในเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กปฐมวัย

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. ผลของการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวและระดับความมั่นคงของกระดูกสันหลัง
 2. ผลของท่าทางการกางสะโพกต่อคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ Vastus Medial Oblique (VMO) และ Vastus Lateralis (VL) ขณะออกกำลังกายท่าแพลงค์คว่ำ

Phochit Nanthanawat (พอจิต นันทนาวัฒน์)

Name : พอจิต นันทนาวัฒน์
Phochit Nanthanawat
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Assistant Professor, Dr.
Education : วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์ Science
Department : เทคโนโลยีชีวภาพ Biotechnology
E-Mail : phochit@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

57189595809

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Prasatkaew, W. | Nanthanawat, P. | Khongchareonporn, N. | Kingtong, S.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Journal of Environmental Sciences (China)

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 2:04 pm
Author(s):Thanomsit, C. | Saowakoon, K. | Wattanakornsiri, A. | Khongchareonporn, N. | Nanuam, J. | Prasatkaew, W. | Nanthanawat, P.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Comparative Biochemistry and Physiology Part - C: Toxicology and Pharmacology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 2:04 pm
Author(s):Prasatkaew, W. | Nanthanawat, P. | Thanomsit, C.
Publication year: 2019
Journal / Book title: EnvironmentAsia

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 2:04 pm
Author(s):Thanomsit, C. | Nanuam, J. | Prasatkaew, W. | Meemon, P. | Nanthanawat, P.
Publication year: 2016
Journal / Book title: EnvironmentAsia

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 2:04 pm

ปีงบประมาณ 2559

 1. การพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อไวเทลโลเจนินในพลาสมาของปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch)
 2. การศึกษาคุณภาพน้ำจากระบบระบายความร้อนและการเกิดฟองของโรงไฟฟ้าบางปะกง

ปีงบประมาณ 2558

 1. การพัฒนาโมโนโคลนอลแอนทิบอดีต่อไวเทลโลเจนินในพลาสมาปลากะพงขาว (Lates Caicarifer Bloch)

ปีงบประมาณ 2557

 1. การปนเปื้อนพีเอเอชและตัวชี้วัดชีวภาพในปลาทะเลจากน้ำมันรั่ว จังหวัดระยองปีงบประมาณ 2558

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. Acetylcholinesterase (AChE) Polyclonal Antibody from Hybrid Catfish (C. macrocephalus x C. gariepinus): Specification, Sensitivity and Cross Reactivity

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. Assessment of endocrine disrupting chemicals exposure in sea bass (Lates calcarifer) and wild fishes using vitellogenin as a biomarker
 2. A monoclonal antibody against Lates calcarifer vitellogenin and a competitive ELISA to evaluate vitellogenin induction after exposure to xenoestrogen

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. ผลของโนนิลฟีนอลต่อการชักนำไวเทลโลเจนินในปลากะพงขาววัยอ่อน

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. Production and Characterization of Monoclonal Antibody Specific to Cytochrome P4501A (CYP1A) in Asian Sea Bass (Lates calcarifer Bloch) Exposed to Benzo[a]Pyrene

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

 1. Characterization of metallothionein from Asian sea bass (lates calcarifer, bloch) and application as a biomarker for heavy metal exposure in Thailand

ปีที่ตีพิมพ์ 2552

 1. การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีจำเพาะติ่ไวเทลโลเจนินในพลาสมาของปลาปะการังจุดฟ้า (Plectropomus maculatus)

ปีที่ตีพิมพ์ 2548

 1. Monoclonal antibodies specific to haemocytes of black tiger prawn Penaeus monodon

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. การผลิตพอลิโคลนนอลแอนติบอดีจำเพาะต่อไวเทลโลเจนินิจากพลาสมาปลากะพงขาว

ปีที่ตีพิมพ์ 2552

 1. IMMUNOLOCALIZATION OF CYTOCHROME P4501A IN MILKFISH, Chanos chanos EXPOSED TO BENZO[A]PYRENE, AROCLOR 1254 AND TCDD

Photjanart Sarapat (พจนารถ สารพัด)

Name : พจนารถ สารพัด  
Photjanart Sarapat
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Assistant Professor Dr.
Education : Ph.D. (Nursing Science), Chiangmai University
Expertise :
Contact Address : Faculty : พยาบาลศาสตร์ Nursing
Department : การพยาบาลเด็ก Pediatric Nursing
E-Mail : photjanart@yahoo.com

 

ISI Web of ScienceResearchesArticles
 1. PACIFIC RIM INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING RESEARCH   Volume: ‏ 25   Issue: ‏ 1   Pages: ‏ 143-153   Published: ‏ JAN-MAR 2021
 2. By: Sarapat, Photjanart; Fongkaew, Warunee; Jintrawet, Usanee; et al.
  PACIFIC RIM INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING RESEARCH   Volume: 21   Issue:   Pages: 220-233   Published: JUL-SEP 2017

ปีงบประมาณ 2563

 1. สถานการณ์ปัญหาและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ในประชาชน ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยบูรพา

ปีงบประมาณ 2562

 1. การตรวจสอบความตรงและความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการมีปฏิสัมพันธ์ทางวาจาและสังคมสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ให้การดูผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตฉบับภาษาไทย

ปีงบประมาณ 2561

 1. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตภาคตะวันออก
 2. ประสบการณ์การมีส่วนร่วมของบิดาในการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดที่เข้ารับการรักษาในหอทารกแรกเกิดป่วย

ปีงบประมาณ 2560

 1. ประสบการณ์ของผู้ดูแลเด็กในการป้องกันโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กก่อนวัยเรียน

ปีงบประมาณ 2554

 1. ประสบการณ์ของมารดาในการจัดการเมื่อบุตรมีภาวะไข้สูง

ปีงบประมาณ 2550

 1. การทดสอบคุณสมบัติของโปรแกรมวัดพัฒนาการสมองในกลุ่มตัวอย่างเด็กไทย
 2. การศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองของนิสิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. การแปลและการตรวจสอบแบบสอบถามการมีปฏิสัมพันธ์ทางวาจาและสังคมสำหรับนักศึกษาพยาบาลในประเทศไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการตนเองของเด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย
 2. รูปแบบการจัดการตนเองของเด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย
 3. การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนากับการสร้างความเข้าใจการดูแลในครอบครัวภายใต้บริบทของสังคมวัฒนธรรมไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. การรับรู้และการปฏิบัติของบิดามารดาในการมีส่วนร่วมดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

 1. ประสบการณ์ของบิดามารดาที่ลงนามยินยอมให้บุตรรับการผ่าตัด

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

 1. การศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองของนิสิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 2. คุณภาพสถานบริการเลี้ยงเด็กในจังหวัดชลบุรี
 3. การทดสอบคุณสมบัติของโปรแกรมวัดพัฒนาการสมองในกลุ่มตัวอย่างเด็กไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2552

 1. ความคิดเห็นของผู้ดูแลเด็ก พยาบาลและแพทย์ เกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยเด็ก

Pongrat Dumrongrojwattana (พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา)

Name : พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา
Pongrat Dumrongrojwattana
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Assistant Professor
Education : วท.ม. (สัตววิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Expertise :
 • สัตววิทยา
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์ Science
Department : ชีววิทยา Biology
E-Mail : pongrat@buu.ac.tholdsnails@hotmail.com

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

36164160900

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Wongkamhaeng, K. | Dumrongrojwattana, P. | Pattaratumrong, M.S.
Publication year: 2016
Journal / Book title: ZooKeys

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 11:53 am
Author(s):Dowwiangkan, T. | Chuaynkern, Y. | Dumrongrojwattana, P. | Duengkae, P.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Biodiversitas

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 11:53 am
Author(s):Dumrongrojwattana, P. | Tanamai, S.
Publication year: 2020
Journal / Book title: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 11:53 am
Author(s):Azman, B.A.R. | Wongkamhaeng, K. | Dumrongrojwattana, P.
Publication year: 2014
Journal / Book title: Zoosystematics and Evolution

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 11:53 am
Author(s):Kamtuptim, C. | Dumrongrojwattana, P.
Publication year: 2020
Journal / Book title: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 11:53 am
Author(s):Wongkamhaeng, K. | Dumrongrojwattana, P. | Shin, M.-H. | Boonyanusith, C.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Biodiversity Data Journal

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 11:53 am
Author(s):Wongkamhaeng, K. | Dumrongrojwattana, P. | Shin, M.-H.
Publication year: 2018
Journal / Book title: PLoS ONE

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 11:53 am
Author(s):Tanmuangpak, K. | Dumrongrojwattana, P. | Tumpeesuwan, C. | Tumpeesuwan, S.
Publication year: 2015
Journal / Book title: Raffles Bulletin of Zoology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 11:53 am
Author(s):Dumrongrojwattana, P. | Assawawattagee, S.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Sains Malaysiana

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 11:53 am
Author(s):Ruankaew, N. | Le Page, C. | Dumrongrojwattana, P. | Barnaud, C. | Gajaseni, N. | Van Paassen, A. | Trébuil, G.
Publication year: 2010
Journal / Book title: International Journal of Sustainable Development and World Ecology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 11:53 am
 1. ZOOKEYS   Issue: ‏ 980   Pages: ‏ 23-42   Published: ‏ OCT 28 2020
 2. BIODIVERSITY DATA JOURNAL   Volume: ‏ 8     Article Number: e57689   Published: ‏ OCT 6 2020
 3. BIODIVERSITY DATA JOURNAL   Volume:     Article Number: e46452   Published: MAR 6 2020
 4. By: Dumrongrojwattana, P.; Assawawattagee, S.
  SAINS MALAYSIANA   Volume: 47   Issue:   Pages: 215-219   Published: FEB 2018
 5. By: Wongkamhaeng, Koraon; Dumrongrojwattana, Pongrat; Shin, Myung-Hwa
  PLOS ONE   Volume: 13   Issue: 10     Article Number: e0204299   Published: OCT 15 2018
 6. By: Wongkamhaeng, Koraon; Dumrongrojwattana, Pongrat; Pattaratumrong, Manasawan Saengsakda
  ZOOKEYS   Issue: 635   Pages: 31-51   Published: 2016
 7. Sinoennea loeiensis, a new species of diapherid microsnail (Pulmonata: Streptaxoidea: Diapheridae) from Phu Pha Lom Limestone Hill, Loei Province, Northeastern Thailand    
  By: Tanmuangpak, Kitti; Dumrongrojwattana, Pongrat; Tumpeesuwan, Chanidaporn; et al.
  RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY   Volume: 63   Pages: 293-300   Published: DEC 31 2015
 8. By: Azman, B. A. R.; Wongkamhaeng, K.; Dumrongrojwattana, P.
  ZOOSYSTEMATICS AND EVOLUTION   Volume: 90   Issue:   Pages: 7-19   Published: MAR 2014
 9. INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD ECOLOGY   Volume: ‏ 17   Issue: ‏ 1   Pages: ‏ 15-23   Article Number: PII 19246660   Published: 
 10. By: Prezant, Robert S.; Sutcharit, Chirasak; Chalermwat, Kashane; et al.
  RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY   Supplement: 18   Pages: 57-73   Published: AUG 15 2008

 

ปีงบประมาณ 2565

 1. การจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของสัตว์กลุ่มหอยในเขตภาคตะวันออก
 2. การบริหารชุดโครงการวิจัยศูนย์การเรียนรู้ อพ.สธ.-ม.บูรพา (สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
 3. เว็บแอปพลิเคชันและสื่อออนไลน์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต อพ.สธ.-ม.บูรพา

ปีงบประมาณ 2564

 1. การจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของสัตว์กลุ่มหอยในเขตภาคตะวันออก Malacofauna Database in Eastern Thailand

ปีงบประมาณ 2563

 1. การจัดทำแอปพลิเคชันสำหรับการจัดจำแนกหอยทะเลที่พบได้ทั่วไปในภาคตะวันออก

ปีงบประมาณ 2562

 1. การพัฒนาต่อยอดความรู้ด้านหอยของประเทศไทยในรูปของสื่อและคู่มือในการสำรวจด้วยตนเอง (สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

ปีงบประมาณ 2561

 1. การศึกษาความหลากชนิดและแนวทางการใช้ประโยชน์วงศ์ Talitridae ในประเทศไทย

ปีงบประมาณ 2560

 1. ลิ่นทะเลในแนวปะการัง ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี (สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

ปีงบประมาณ 2559

 1. ความหลากชนิดของสัตว์กลุ่มหอยในจังหวัดปราจีนบุรี (ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากรพะราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
 2. ความหลากชนิดของสัตว์กลุ่มหอยในจังหวัดสระแก้ว (สนองพระราชดำริในโครงการ อพ.สธ.)

ปีงบประมาณ 2558

 1. ความหลากชนิดของสัตว์กลุ่มหอยในจังหวัดปราจีนบุรี (สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
 2. ความหลากชนิดของหอยฝาเดียวบริเวณคุ้งกระเบนและพื้นที่ใกล้เคียง
 3. ชุมชนหอยทะเลจิ๋วกับความแปรผันของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร

ปีงบประมาณ 2557

 1. การประเมินความสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศป่าชายเลน จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี
 2. ความหลากชนิดของสัตว์กลุ่มหอยในจังหวัดปราจีนบุรี (ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากรพะราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
 3. ชุมชนหอยทะเลจิ๋วกับความแปรผันของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี (ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากรพะราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

ปีงบประมาณ 2556

 1. ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี : องค์ความรู้ผันสู่วิถีไทยและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
 2. หอยจิ๋วในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี

ปีงบประมาณ 2555

 1. หอยจิ๋วในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี

ปีงบประมาณ 2554

 1. หอยทะเลจิ๋วในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเลหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. A new microgastropod species, Orbitestella amphaengensis, (Gastropoda: Heterobranchia: Orbitestellidae) from Bangkok clay of Samut Sakorn Province, Thailand
 2. การจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ ของสัตว์กลุ่มหอยในเขตภาคตะวันออก Malacofauna Database in Eastern Thailand

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. ชนิดและการแพร่กระจายของหอยทากบกบนเกาะภูเก็ต และเกาะใกล้เคียง
 2. A review of Diplommatina species in eastern Thailand with the descriptions of five new species
 3. A new species of Pseudopartula Pfeiffer, 1856 (Pulmonata: Camaenidae) from Vietnam
 4. Grandidierella gilesi Chilton, 1921 (Amphipoda, Aoridae), first encounter of non-indigenous amphipod in the Lam Ta Khong River, Nakhon Ratchasima Province, North-eastern Thailand
 5. The terrestrial microsnail genus Aulacospira M?llendorff, 1890 (Eupulmonata, Stylommatophora, Hypselostomatidae) in Thailand with key to Thai species

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. Two New Species of the Genus Acinolaemus (Pulmonata: Pupillidae) from Thailand
 2. A new species of Amphidromus Albers, 1850 (Pulmonata: Camaenidae) from Vietnam
 3. Two New Species of the Genus Acinolaemus (Pulmonata: Pupillidae) from Thailand

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. Discovery of a new genus and species of dogielinotid amphipod (Crustacea:Amphipoda: Dogielinotidae) from the nipa palm in Thailand,with an updated key to the genera

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. Description of Floresorchestia samroiyodensis, a new species of landhopper (Crustacea, Amphipoda, Talitridae) from Thailand

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

 1. ความหลากชนิดของหอยน้ำจืดในพื้นที่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ปีที่ตีพิมพ์ 2551

 1. A New species of Aulacospira (Pulmonata : Stylommatophora : Pupillidae) from Eastern Thailand

ปีที่ตีพิมพ์ 2550

 1. Diversity of Free-living Protozoa in Shrimp Farm from Rayong and Chantaburi provinces, Eastern Thailand
 2. การศึกษาจำนวนโครโมโซมของหอยทากบก จำนวน 14 ชนิดของประเทศไทย (Pulmonata : Achatinidae,Succineidae,Helicarionidae,Ariophantidae)
 3. Comparative Anatomy of Land Snail Genus Succinea from Eastern Thailand (Pulmonata : Succineidae)
 4. Acetabularia major Martens (Chlorophyta) from Chantaburi Province, Thailand

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. Marine mini-and micro-shells from Klong Chao Beach, Koh Kut, Trat province, Eastern Thailand
 2. Triphorid snails in Thai Waters (Gastropoda: Triphoroidea: Triphoridae)
 3. Marine mini- and micro-shells from some coastal areas, Ao Plao, Ao Yai and Laem Tein Beach, Koh Kut, Trat province, Eastern Thailand

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. รายงานแรกของกุ้งเต้น Floresorchestia seringat Lowry & Springthrope, 2015 (Amphipoda: Talitridae) บริเวณเกาะบุโหลนเล จังหวัดสตูลและคีย์จำแนกชนิดของกุ้งเต้นสกุล Floresorchestia Bousfield, 1984 ในประเทศไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับหอยครองแครงน้ำจืด Rivomarginella morrisoni Brandt, 1968 ที่พบในจังหวัดปราจีนบุรี
 2. ชุมชนหอยทะเลจิ๋วกับความแปรผันของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. Species diversity and distribution of freshwater molluscs after waterway dredging in Nongchok area, Bangkok, Central Thailand
 2. Malacofauna diversity and distribution (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia) at Pak Nam Pran mangrove forest in Pran Buri District, Prachuap Khiri Khan Province, Thailand

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

 1. Comparative radula of some microsnails in Thailand
 2. Diversity of marine microsnails on Samaesarn islands, Chonburi province, Thailand
 3. Taxonomy of the amber snails (Pulmonata: Succineidae) from some location of Thailand
 4. Diversity of freshwater mollusks in Nongchok area, Bangkok Thailand

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

 1. Species and habitats of mollusk in Sakeao Province
 2. Microsnails on Si-Chang Island, Chonburi Province, Thailand
 3. Non-Marine Mollusks of Eastern Thailand: Survey of Chonburi,Rayong,Chantaburi and Srakeo Province
 4. Chromosome Study of three Land Pulmonate Snails in Thailand

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

 1. Preliminary taxonomic study of land snail and freshwater mollusk species in Sakaeo province, eastern Thailand
 2. Taxonomy of land snails in Klaeng district Rayong province and Kaenghangmaew district Chanthaburi province, eastern Thailand (Gastropoda: Prosobranchia, Pulmonata)
 3. Land snails diversity of Trang province, southern Thailand (Gastropoda: Prosobranchia, Pulmonata)

Pichitra Patipat (พิจิตรา ปฏิพัตร)

Name : พิจิตรา ปฏิพัตร  
Pichitra Patipat
Title : อาจารย์
Lecturer
Education : ส.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย), มหาวิทยาลัยบูรพา
Expertise :
Contact Address : Faculty : สาธารณสุขศาสตร์ Public Health
Department : สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
E-Mail : mampichitra@gmail.com

 

Pisak Chermprayong (พิศักดิ์ เจิมประยงค์)

Name : พิศักดิ์ เจิมประยงค์
Pisak Chermprayong
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : Ph.D. (Aeronautics) Imperial College London, UK
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิศวกรรมศาสตร์ Engineering
Department : วิศวกรรมเครื่องกล Mechanical Engineering
E-Mail : pisak.ch@eng.buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of Science

57200627268

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Sareh, P. | Chermprayong, P. | Emmanuelli, M. | Nadeem, H. | Kovac, M.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Science Robotics

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 11:08 am
Author(s):Chermprayong, P. | Zhang, K. | Xiao, F. | Kovac, M.
Publication year: 2019
Journal / Book title: IEEE Robotics and Automation Magazine

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 11:08 am
Author(s):Zhang, K. | Chermprayong, P. | Tzoumanikas, D. | Li, W. | Grimm, M. | Smentoch, M. | Leutenegger, S. | Kovac, M.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Journal of Field Robotics

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 11:08 am
Author(s):Zhang, K. | Chermprayong, P. | Alhinai, T.M. | Siddall, R. | Kovac, M.
Publication year: 2017
Journal / Book title: IEEE International Conference on Intelligent Robots and Systems

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 11:08 am
 1. COMPOSITES-MECHANICS COMPUTATIONS APPLICATIONS   Volume: ‏ 11   Issue: ‏ 4   Pages: ‏ 323-340   Published: ‏
 2. IEEE ROBOTICS & AUTOMATION MAGAZINE   Volume: ‏ 26   Issue: ‏ 1   Pages: ‏ 54-66   Published: ‏ MAR 2019
 3. JOURNAL OF FIELD ROBOTICS   Volume: ‏ 36   Issue: ‏ 1   Special Issue: ‏ SI   Pages: ‏ 230-251   Published: ‏ JAN 2019
 4. SCIENCE ROBOTICS   Volume: ‏ 3   Issue: ‏ 22     Article Number: eaah5228   Published: ‏ SEP 26 2018

Pairach Thongra-Ar (ไพรัช ทองระอา)

Name : ไพรัช ทองระอา
Pairach Thongra-Ar
Title : นาย
Mr.
Education :
Expertise :
Contact Address : Faculty : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล Institute of Marine Science
Department :
E-Mail : pairacht@buu.ac.th

 

SCOPUS

8341367400

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Ando, S. | Goto, M. | Hayashi, H. | Yoneyama, T. | Meunchang, S. | Thongra-ar, P. | Fujiwara, T.
Publication year: 2005
Journal / Book title: Soil Science and Plant Nutrition

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:08 am