Category Archives:

Pongsatean Luengalongkot (พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต)

Name : พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต  
Pongsatean Luengalongkot
Title : รองศาสตราจารย์ ดร.
Associate Professor, Dr.
Education : ปร.ด. (การศึกษาและการพัฒนาสังคม), มหาวิทยาลัยบูรพา
Expertise :
Contact Address : Faculty : รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ Political Science and Law
Department : รัฐประศาสนศาสตร์ Political Science
E-Mail : pongsate@hotmail.com

 

ResearchesArticles

ปีงบประมาณ 2564

 1. โครงการพัฒนากรอบแนวทางในการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เน้นผลที่เกิดกับประชาชน

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. Spiritual Intelligence and Factor of Personal Factors for Predicting Happy Work Life of Registered Nurses in Chonburi Private Hospitals

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. อิทธิพลสมรรถนะที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย
 3. Relationship between Quality of Life and Organization Commitment of Cambodian Civil Servants at Ministry of Economy and Finance: Asian Administration & Management Review
 4. GOOD GOVERNANCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT CASE STUDY OF NAKAWA MUNICIPALITY KAMPALA DISTRICT-UGAND
 5. อิทธิพลของธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลชุมชน ในเขตบริการสุขภาพที่ 3–6
 2. The Model of Service Quality at Na Yai Arm Sub-District Administrative Organization, Na Yai Arm District, Chantaburi Province, Thailand
 3. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันประสิทธิผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด
 4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออก

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

 1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุของบริษัทผลิตอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด

ปีที่ตีพิมพ์ 2552

 1. ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

Bhornluck Paepetch Suato (พรลักษณ์ แพเพชร์ เสือโต)

Name : พรลักษณ์ แพเพชร์ เสือโต  
 Bhornluck Paepetch Suato
Title : อาจารย์
Lecturer
Education : วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล
Expertise :
Contact Address : Faculty : สหเวชศาสตร์ Allied Health Sciences
Department : กายภาพบำบัด Physical Therapy
E-Mail : bhornluck@go.buu.ac.th

 

ISI Web of scienceResearchesArticles
 1. JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION   Volume: ‏ 34   Issue: ‏ 3   Pages: ‏ 431-439   Published: ‏ 2021

ปีงบประมาณ 2562

 1. การพัฒนาคู่มือสำหรับครูเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวในเด็กที่มีความบกพร่องด้านการประสานสัมพันธ์ของร่างกาย
 2. การพัฒนาและทดสอบอุปกรณ์วัดองศาการเคลื่อนไหวข้อต่อเพื่อคัดกรองและติดตามภาวะข้อติดด้วยตัวเอง
 3. นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุปกรณ์ตรวจคัดกรองการรับความรู้สึกบริเวณฝ่าเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
 4. เครื่องวัดและออกแบบโปรแกรมการฝึกความแข็งแรงเฉพาะบุคคลอัตโนมัติ

ปีงบประมาณ 2561

 1. ผลของการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปต่อระดับความมั่นคงของกระดูกสันหลัง : การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. Analysis of neck and back muscle activity during the application of various pillow designs in patients with forward head posture

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. Effects of Hula Hooping Exercise on Lumbar Stability Level and Transversus Abdominis Function in Asymptomatic Individuals with Poor Lumbar Stability
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคะแนนความเสี่ยงต่อการหกล้มด้วยแบบสอบถาม แบบประเมิน Time up and Goต่อค่าความสมดุลของการลงน้้าหนักรยางค์ล่างในผู้สูงอายุ

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. ความสัมพันพันธ์ระหว่างการรับความรู้สึกข้อต่อกับความสามารถในการทรงตัวในผู้สูงอายุ
 2. การศึกษาการทำงานในการประสานสัมพันธ์ของร่างกายในเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กปฐมวัย

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. ผลของการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวและระดับความมั่นคงของกระดูกสันหลัง
 2. ผลของท่าทางการกางสะโพกต่อคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ Vastus Medial Oblique (VMO) และ Vastus Lateralis (VL) ขณะออกกำลังกายท่าแพลงค์คว่ำ

Phochit Nanthanawat (พอจิต นันทนาวัฒน์)

Name : พอจิต นันทนาวัฒน์
Phochit Nanthanawat
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Assistant Professor, Dr.
Education : วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์ Science
Department : เทคโนโลยีชีวภาพ Biotechnology
E-Mail : phochit@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

57189595809

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Prasatkaew, W. | Nanthanawat, P. | Khongchareonporn, N. | Kingtong, S.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Journal of Environmental Sciences (China)

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 2:04 pm
Author(s):Thanomsit, C. | Saowakoon, K. | Wattanakornsiri, A. | Khongchareonporn, N. | Nanuam, J. | Prasatkaew, W. | Nanthanawat, P.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Comparative Biochemistry and Physiology Part - C: Toxicology and Pharmacology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 2:04 pm
Author(s):Prasatkaew, W. | Nanthanawat, P. | Thanomsit, C.
Publication year: 2019
Journal / Book title: EnvironmentAsia

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 2:04 pm
Author(s):Thanomsit, C. | Nanuam, J. | Prasatkaew, W. | Meemon, P. | Nanthanawat, P.
Publication year: 2016
Journal / Book title: EnvironmentAsia

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 2:04 pm

ปีงบประมาณ 2559

 1. การพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อไวเทลโลเจนินในพลาสมาของปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch)
 2. การศึกษาคุณภาพน้ำจากระบบระบายความร้อนและการเกิดฟองของโรงไฟฟ้าบางปะกง

ปีงบประมาณ 2558

 1. การพัฒนาโมโนโคลนอลแอนทิบอดีต่อไวเทลโลเจนินในพลาสมาปลากะพงขาว (Lates Caicarifer Bloch)

ปีงบประมาณ 2557

 1. การปนเปื้อนพีเอเอชและตัวชี้วัดชีวภาพในปลาทะเลจากน้ำมันรั่ว จังหวัดระยองปีงบประมาณ 2558

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. Acetylcholinesterase (AChE) Polyclonal Antibody from Hybrid Catfish (C. macrocephalus x C. gariepinus): Specification, Sensitivity and Cross Reactivity

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. Assessment of endocrine disrupting chemicals exposure in sea bass (Lates calcarifer) and wild fishes using vitellogenin as a biomarker
 2. A monoclonal antibody against Lates calcarifer vitellogenin and a competitive ELISA to evaluate vitellogenin induction after exposure to xenoestrogen

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. ผลของโนนิลฟีนอลต่อการชักนำไวเทลโลเจนินในปลากะพงขาววัยอ่อน

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. Production and Characterization of Monoclonal Antibody Specific to Cytochrome P4501A (CYP1A) in Asian Sea Bass (Lates calcarifer Bloch) Exposed to Benzo[a]Pyrene

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

 1. Characterization of metallothionein from Asian sea bass (lates calcarifer, bloch) and application as a biomarker for heavy metal exposure in Thailand

ปีที่ตีพิมพ์ 2552

 1. การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีจำเพาะติ่ไวเทลโลเจนินในพลาสมาของปลาปะการังจุดฟ้า (Plectropomus maculatus)

ปีที่ตีพิมพ์ 2548

 1. Monoclonal antibodies specific to haemocytes of black tiger prawn Penaeus monodon

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. การผลิตพอลิโคลนนอลแอนติบอดีจำเพาะต่อไวเทลโลเจนินิจากพลาสมาปลากะพงขาว

ปีที่ตีพิมพ์ 2552

 1. IMMUNOLOCALIZATION OF CYTOCHROME P4501A IN MILKFISH, Chanos chanos EXPOSED TO BENZO[A]PYRENE, AROCLOR 1254 AND TCDD

Photjanart Sarapat (พจนารถ สารพัด)

Name : พจนารถ สารพัด  
Photjanart Sarapat
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Assistant Professor Dr.
Education : Ph.D. (Nursing Science), Chiangmai University
Expertise :
Contact Address : Faculty : พยาบาลศาสตร์ Nursing
Department : การพยาบาลเด็ก Pediatric Nursing
E-Mail : photjanart@yahoo.com

 

ISI Web of ScienceResearchesArticles
 1. PACIFIC RIM INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING RESEARCH   Volume: ‏ 25   Issue: ‏ 1   Pages: ‏ 143-153   Published: ‏ JAN-MAR 2021
 2. By: Sarapat, Photjanart; Fongkaew, Warunee; Jintrawet, Usanee; et al.
  PACIFIC RIM INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING RESEARCH   Volume: 21   Issue:   Pages: 220-233   Published: JUL-SEP 2017

ปีงบประมาณ 2563

 1. สถานการณ์ปัญหาและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ในประชาชน ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยบูรพา

ปีงบประมาณ 2562

 1. การตรวจสอบความตรงและความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการมีปฏิสัมพันธ์ทางวาจาและสังคมสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ให้การดูผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตฉบับภาษาไทย

ปีงบประมาณ 2561

 1. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตภาคตะวันออก
 2. ประสบการณ์การมีส่วนร่วมของบิดาในการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดที่เข้ารับการรักษาในหอทารกแรกเกิดป่วย

ปีงบประมาณ 2560

 1. ประสบการณ์ของผู้ดูแลเด็กในการป้องกันโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กก่อนวัยเรียน

ปีงบประมาณ 2554

 1. ประสบการณ์ของมารดาในการจัดการเมื่อบุตรมีภาวะไข้สูง

ปีงบประมาณ 2550

 1. การทดสอบคุณสมบัติของโปรแกรมวัดพัฒนาการสมองในกลุ่มตัวอย่างเด็กไทย
 2. การศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองของนิสิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. การแปลและการตรวจสอบแบบสอบถามการมีปฏิสัมพันธ์ทางวาจาและสังคมสำหรับนักศึกษาพยาบาลในประเทศไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการตนเองของเด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย
 2. รูปแบบการจัดการตนเองของเด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย
 3. การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนากับการสร้างความเข้าใจการดูแลในครอบครัวภายใต้บริบทของสังคมวัฒนธรรมไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. การรับรู้และการปฏิบัติของบิดามารดาในการมีส่วนร่วมดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

 1. ประสบการณ์ของบิดามารดาที่ลงนามยินยอมให้บุตรรับการผ่าตัด

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

 1. การศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองของนิสิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 2. คุณภาพสถานบริการเลี้ยงเด็กในจังหวัดชลบุรี
 3. การทดสอบคุณสมบัติของโปรแกรมวัดพัฒนาการสมองในกลุ่มตัวอย่างเด็กไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2552

 1. ความคิดเห็นของผู้ดูแลเด็ก พยาบาลและแพทย์ เกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยเด็ก

Pongrat Dumrongrojwattana (พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา)

Name : พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา
Pongrat Dumrongrojwattana
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Assistant Professor
Education : วท.ม. (สัตววิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Expertise : สัตววิทยา
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์ Science
Department : ชีววิทยา Biology
E-Mail : pongrat@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of Science

36164160900

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Wongkamhaeng, K. | Dumrongrojwattana, P. | Pattaratumrong, M.S.
Publication year: 2016
Journal / Book title: ZooKeys

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 11:53 am
Author(s):Dowwiangkan, T. | Chuaynkern, Y. | Dumrongrojwattana, P. | Duengkae, P.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Biodiversitas

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 11:53 am
Author(s):Dumrongrojwattana, P. | Tanamai, S.
Publication year: 2020
Journal / Book title: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 11:53 am
Author(s):Azman, B.A.R. | Wongkamhaeng, K. | Dumrongrojwattana, P.
Publication year: 2014
Journal / Book title: Zoosystematics and Evolution

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 11:53 am
Author(s):Kamtuptim, C. | Dumrongrojwattana, P.
Publication year: 2020
Journal / Book title: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 11:53 am
Author(s):Wongkamhaeng, K. | Dumrongrojwattana, P. | Shin, M.-H. | Boonyanusith, C.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Biodiversity Data Journal

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 11:53 am
Author(s):Wongkamhaeng, K. | Dumrongrojwattana, P. | Shin, M.-H.
Publication year: 2018
Journal / Book title: PLoS ONE

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 11:53 am
Author(s):Tanmuangpak, K. | Dumrongrojwattana, P. | Tumpeesuwan, C. | Tumpeesuwan, S.
Publication year: 2015
Journal / Book title: Raffles Bulletin of Zoology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 11:53 am
Author(s):Dumrongrojwattana, P. | Assawawattagee, S.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Sains Malaysiana

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 11:53 am
Author(s):Ruankaew, N. | Le Page, C. | Dumrongrojwattana, P. | Barnaud, C. | Gajaseni, N. | Van Paassen, A. | Trébuil, G.
Publication year: 2010
Journal / Book title: International Journal of Sustainable Development and World Ecology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 11:53 am
 1. ZOOKEYS   Issue: ‏ 980   Pages: ‏ 23-42   Published: ‏ OCT 28 2020
 2. BIODIVERSITY DATA JOURNAL   Volume: ‏ 8     Article Number: e57689   Published: ‏ OCT 6 2020
 3. BIODIVERSITY DATA JOURNAL   Volume:     Article Number: e46452   Published: MAR 6 2020
 4. By: Dumrongrojwattana, P.; Assawawattagee, S.
  SAINS MALAYSIANA   Volume: 47   Issue:   Pages: 215-219   Published: FEB 2018
 5. By: Wongkamhaeng, Koraon; Dumrongrojwattana, Pongrat; Shin, Myung-Hwa
  PLOS ONE   Volume: 13   Issue: 10     Article Number: e0204299   Published: OCT 15 2018
 6. By: Wongkamhaeng, Koraon; Dumrongrojwattana, Pongrat; Pattaratumrong, Manasawan Saengsakda
  ZOOKEYS   Issue: 635   Pages: 31-51   Published: 2016
 7. Sinoennea loeiensis, a new species of diapherid microsnail (Pulmonata: Streptaxoidea: Diapheridae) from Phu Pha Lom Limestone Hill, Loei Province, Northeastern Thailand    
  By: Tanmuangpak, Kitti; Dumrongrojwattana, Pongrat; Tumpeesuwan, Chanidaporn; et al.
  RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY   Volume: 63   Pages: 293-300   Published: DEC 31 2015
 8. By: Azman, B. A. R.; Wongkamhaeng, K.; Dumrongrojwattana, P.
  ZOOSYSTEMATICS AND EVOLUTION   Volume: 90   Issue:   Pages: 7-19   Published: MAR 2014
 9. INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD ECOLOGY   Volume: ‏ 17   Issue: ‏ 1   Pages: ‏ 15-23   Article Number: PII 19246660   Published: 
 10. By: Prezant, Robert S.; Sutcharit, Chirasak; Chalermwat, Kashane; et al.
  RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY   Supplement: 18   Pages: 57-73   Published: AUG 15 2008

 

Pichitra Patipat (พิจิตรา ปฏิพัตร)

Name : พิจิตรา ปฏิพัตร  
Pichitra Patipat
Title : อาจารย์
Lecturer
Education : ส.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย), มหาวิทยาลัยบูรพา
Expertise :
Contact Address : Faculty : สาธารณสุขศาสตร์ Public Health
Department : สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
E-Mail : mampichitra@gmail.com

 

Pisak Chermprayong (พิศักดิ์ เจิมประยงค์)

Name : พิศักดิ์ เจิมประยงค์
Pisak Chermprayong
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : Ph.D. (Aeronautics) Imperial College London, UK
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิศวกรรมศาสตร์ Engineering
Department : วิศวกรรมเครื่องกล Mechanical Engineering
E-Mail : pisak.ch@eng.buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of Science

57200627268

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Sareh, P. | Chermprayong, P. | Emmanuelli, M. | Nadeem, H. | Kovac, M.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Science Robotics

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 11:08 am
Author(s):Chermprayong, P. | Zhang, K. | Xiao, F. | Kovac, M.
Publication year: 2019
Journal / Book title: IEEE Robotics and Automation Magazine

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 11:08 am
Author(s):Zhang, K. | Chermprayong, P. | Tzoumanikas, D. | Li, W. | Grimm, M. | Smentoch, M. | Leutenegger, S. | Kovac, M.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Journal of Field Robotics

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 11:08 am
Author(s):Zhang, K. | Chermprayong, P. | Alhinai, T.M. | Siddall, R. | Kovac, M.
Publication year: 2017
Journal / Book title: IEEE International Conference on Intelligent Robots and Systems

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 11:08 am
 1. COMPOSITES-MECHANICS COMPUTATIONS APPLICATIONS   Volume: ‏ 11   Issue: ‏ 4   Pages: ‏ 323-340   Published: ‏
 2. IEEE ROBOTICS & AUTOMATION MAGAZINE   Volume: ‏ 26   Issue: ‏ 1   Pages: ‏ 54-66   Published: ‏ MAR 2019
 3. JOURNAL OF FIELD ROBOTICS   Volume: ‏ 36   Issue: ‏ 1   Special Issue: ‏ SI   Pages: ‏ 230-251   Published: ‏ JAN 2019
 4. SCIENCE ROBOTICS   Volume: ‏ 3   Issue: ‏ 22     Article Number: eaah5228   Published: ‏ SEP 26 2018

Pairach Thongra-Ar (ไพรัช ทองระอา)

Name : ไพรัช ทองระอา
Pairach Thongra-Ar
Title : นาย
Mr.
Education :
Expertise :
Contact Address : Faculty : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล Institute of Marine Science
Department :
E-Mail : pairacht@buu.ac.th

 

SCOPUS

8341367400

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Ando, S. | Goto, M. | Hayashi, H. | Yoneyama, T. | Meunchang, S. | Thongra-ar, P. | Fujiwara, T.
Publication year: 2005
Journal / Book title: Soil Science and Plant Nutrition

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:08 am

Pisut Tassawad (พิสุทธิ์ เทศสวัสดิ์)

Name : ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์ เทศสวัสดิ์  
Pisut Tassawad
Title : อาจารย์
Lecturer
Education : วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Expertise :
Contact Address : Faculty : เทคโนโลยีทางทะเล Marine Technology
Department : สำนักงานจัดการศึกษา General Education Office
E-Mail :  pisuttas@go. buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of Science

57215497054

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Hong, A.H. | Hargan, K.E. | Williams, B. | Nuangsaeng, B. | Siriwong, S. | Tassawad, P. | Chaiharn, C. | Los Huertos, M.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Ecological Indicators

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:10 am
Author(s):Hargan, K.E. | Williams, B. | Nuangsaeng, B. | Siriwong, S. | Tassawad, P. | Chaiharn, C. | McAdoo, B. | Los Huertos, M.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Journal of Applied Ecology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:10 am

Pitagorn Thamronglaohaphan (พิธากร ธำรงเลาหะพันธุ์)

Name : พิธากร ธำรงเลาหะพันธุ์
Pitagorn Thamronglaohaphan
Title : แพทย์หญิง
M.D.
Education :
Expertise :
Contact Address : Faculty : แพทยศาสตร์  Medicine
Department : เวชศาสตร์ฟื้นฟู
E-Mail : pitagorn.th@buu.ac.th