Category Archives: Political Science and Law

Tanapat Lekkiatkhachorn (ธนพัฒน์ เล็กเกียรติ์ขจร)

Name : ธนพัฒน์ เล็กเกียรติ์ขจร  
Tanapat Lekkiatkhachorn
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : Master of Laws (Advanced European Union and WTO Law), University Rennes 2
Expertise :
Contact Address : Faculty : รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ Political Science and Law
Department : นิติศาสตร์ Law
E-Mail : tanapatl@buu.ac.th

 

ResearchesArticles

ปีงบประมาณ 2556

 1. สภาพปัญหาและความต้องการของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน ในจังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดระยอง

ปีงบประมาณ 2554

 1. มาตรการทางกฎหมายเพื่อการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นธรรมในด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรของไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. เขตอำนาจศาลในคดีผู้บริโภคที่มีองค์ประกอบเกี่ยวพันกับต่างประเทศในระบบกฎหมายไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. หลักนิติธรรมสากลกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. บทเรียนจากสหภาพยุโรปกับการบูรณาการประชาคมอาเซียน : วิเคราะห์เชิงกฎหมายและโครงสร้างสถาบัน

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

 1. International Export Control and Thailand’s Implementation
 2. มาตรการทางกฎหมายเพื่อการควบคุมการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นธรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรของไทย

Pongsatean Luengalongkot (พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต)

Name : พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต  
Pongsatean Luengalongkot
Title : รองศาสตราจารย์ ดร.
Associate Professor, Dr.
Education : ปร.ด. (การศึกษาและการพัฒนาสังคม), มหาวิทยาลัยบูรพา
Expertise :
Contact Address : Faculty : รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ Political Science and Law
Department : รัฐประศาสนศาสตร์ Political Science
E-Mail : pongsate@hotmail.com

 

ResearchesArticles

ปีงบประมาณ 2564

 1. โครงการพัฒนากรอบแนวทางในการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เน้นผลที่เกิดกับประชาชน

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. Spiritual Intelligence and Factor of Personal Factors for Predicting Happy Work Life of Registered Nurses in Chonburi Private Hospitals

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. อิทธิพลสมรรถนะที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย
 3. Relationship between Quality of Life and Organization Commitment of Cambodian Civil Servants at Ministry of Economy and Finance: Asian Administration & Management Review
 4. GOOD GOVERNANCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT CASE STUDY OF NAKAWA MUNICIPALITY KAMPALA DISTRICT-UGAND
 5. อิทธิพลของธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลชุมชน ในเขตบริการสุขภาพที่ 3–6
 2. The Model of Service Quality at Na Yai Arm Sub-District Administrative Organization, Na Yai Arm District, Chantaburi Province, Thailand
 3. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันประสิทธิผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด
 4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออก

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

 1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุของบริษัทผลิตอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด

ปีที่ตีพิมพ์ 2552

 1. ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

Khwanta Benchakhan (ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์)

Name : ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์ (ลาออก)  
Khwanta Benchakhan
Title : อาจารย์
Lecturer
Education : รป.ม., สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Expertise :
Contact Address : Faculty : รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ Political Science and Law
Department : รัฐประศาสนศาสตร์ Political Science
E-Mail : khwanta_khwan@hotmail.com

 

SCOPUS
                                                                                                    

56530851000

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Benchakhan, K. | Chinatthaporn, N. | Laiprakobsup, T.
Publication year: 2014
Journal / Book title: Kasetsart Journal - Natural Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 1:27 pm

Pralong Siripool (ประลอง ศิริภูล)

Name : ประลอง ศิริภูล  
Pralong Siripool
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : ปร.ด., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Expertise :
Contact Address : Faculty : รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ Political Science and Law
Department : นิติศาสตร์
E-Mail : pralong_siripool@yahoo.co.th

 

SCOPUSISI Web of Science

57205327858

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Juneja, R. | Chaiwong, W. | Siripool, P. | Mahapol, K. | Wiriya, T. | Shannon, J.S. | Petchkrua, W. | Kunanusont, C. | Marriott, L.K.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Psychiatry Research

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 4:03 am

Yared Akarapattananukul (ญาเรศ อัครพัฒนานุกูล)

Name : ญาเรศ อัครพัฒนานุกูล
Yared Akarapattananukul
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : Ph.D. (Politics), School of Politics and International Relations, University of Nottingham, UK
Expertise :
Contact Address : Faculty : รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ Political Science and Law
Department : รัฐศาสตร์ Political Science
E-Mail : yared.ak@buu.ac.th

 

ISI Web of Science
 1. POLITICAL STUDIES REVIEW   Volume: 13   Issue:   Pages: 81-81   Published: FEB 2015

Noppawan Phuengpha (นพวรรณ พึ่งพา)

Name : นพวรรณ พึ่งพา
Noppawan Phuengpha
Title : อาจารย์
Lecturer
Education : University of Brawijaya, Indonesia
Expertise :
 •  รัฐประศาสนศาสตร์
 • ภัยพิบัติ
Contact Address : Faculty : รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ Political Science and Law
Department : รัฐประศาสนศาสตร์ Public Administration
E-Mail : noppawan974@gmail.com

 

SCOPUSResearchesArticlesProceedings

57204829118

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Phuengpha, N. | Supriyono, B. | Wijaya, A.F. | Sujarwoto, S.
Publication year: 2018
Journal / Book title: MATEC Web of Conferences

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 5:33 am
 1. VOPROSY GOSUDARSTVENNOGO I MUNITSIPALNOGO UPRAVLENIYA-PUBLIC ADMINISTRATION ISSUES   Issue:   Special Issue:   Pages: 77-93   Published: 2019

ปีงบประมาณ 2563

 1. การจัดการเชิงนวัตกรรมของวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของประเทศไทย
 2. การรับรู้และการปฏิบัติตนของประชาชนในกรุงเทพมหานครต่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. Thai Bureaucracy System

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. A model of collaborative management in disaster relief

Suthy Prasartset (สุธี ประศาสน์เศรษฐ)

Name : สุธี ประศาสน์เศรษฐ (เกษียณ) สุธี
Suthy Prasartset
Title : รองศาสตราจารย์ ดร.
Associate Professor, Dr.
Education : Ph.D. (Econ.), University of Sydney, Australia
Expertise : Economics
Contact Address : Faculty : รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ Political Science and Law
Department : รัฐศาสตร์ Political Science Political Science and Law
E-Mail : 

 

SCOPUS

6504049827

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Prasartset, S.
Publication year: 1986
Journal / Book title: South East Asian Economic Review

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 4:03 am
Author(s):Prasartset, S.
Publication year: 1982
Journal / Book title: Alternatives: Global, Local, Political

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 4:03 am

Pattharapong Rattanasevee (ภัทรพงษ์ รัตนเสวี)

Name : ภัทรพงษ์ รัตนเสวี  
Pattharapong Rattanasevee
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Assistant Professor, Dr.
Education : Ph.D. (International Relationship), University of Bath, UK
Expertise :
Contact Address : Faculty : รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ Political Science and Law
Department : รัฐศาสตร์ Political Science
E-Mail : pattharapong@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of Science

56072497600

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Rattanasevee, P.
Publication year: 2014
Journal / Book title: SpringerPlus

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 3:15 pm
Author(s):Rattanasevee, P.
Publication year: 2014
Journal / Book title: Journal of the Korean Physical Society

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 3:15 pm
Author(s):Rattanasevee, P.
Publication year: 2014
Journal / Book title: Asian Journal of Political Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 3:15 pm
 1. By: Rattanasevee, Pattharapong
  SPRINGERPLUS   Volume: 3     Article Number: 556   Published: SEP 24 2014

 

Veravit Vivatthanavanich (วีรวิทย์ วิวัฒนวานิช)

Name : วีรวิทย์ วิวัฒนวานิช (ลาออก) วีรวิทย์
Veravit Vivatthanavanich
Title : อาจารย์
Lecturer
Education : M.P.A. (Public Affair)
Expertise :
Contact Address : Faculty : รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ Political Science and Law
Department : รัฐศาสตร์ Political Science
E-Mail :

 

SCOPUSISI Web of Science

8367620000

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Thanawongnuwech, R. | Amonsin, A. | Tantilertcharoen, R. | Damrongwatanapokin, S. | Theamboonlers, A. | Payungporn, S. | Nanthapornphiphat, K. | Ratanamungklanon, S. | Tunak, E. | Songserm, T. | Vivatthanavanich, V. | Lekdumrongsak, T. | Kesdangsakonwut, S. | Tunhikorn, S. | Poovorawan, Y.
Publication year: 2005
Journal / Book title: Emerging Infectious Diseases

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 3:28 pm
 1. By: Thanawongnuwech, R; Amonsin, A; Tantilertcharoen, R; et al.
  EMERGING INFECTIOUS DISEASES   Volume: 11   Issue: 5   Pages: 699-701  Published: MAY 2005

Preecha Piampongsan (ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์)

Name : ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ (เกษียณ) ปรีชา
Preecha Piampongsan
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : Dr.rer.pol. (Doktors Der Wirtschafts-Und Sozialwissenschaften), Hamburg University,  Germany
Expertise :
Contact  Address : Faculty : รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ Political Science and Law
Department : รัฐศาสตร์ Political Science
E-Mail : –

 

SCOPUS

54966740300

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Chaitieng, T. | Piampongsan, P.
Publication year: 2012
Journal / Book title: European Journal of Social Sciences

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 16, 2020, 8:49 pm