Category Archives: S

Sudarat Tharad (สุดารัตน์ ถาราช)

Name : สุดารัตน์ ถาราช
Sudarat Tharad
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : Ph.D. (Molecular Genetics and Genetic engineering), Institute of Molecular Biosciences, Mahidol University, Thailand
Expertise :
 • Bacterial toxins
 • Lipid membrane models
 • Protein-lipid interaction
 • Biophysics
 • Molecular Genetics
 • Protein structure
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์ Science
Department : ชีววิทยา Biology
E-Mail : sudarat.td@buu.ac.th

 

ResearchesArticles

ปีงบประมาณ 2564

 1. การออกแบบกรดอะมิโนในบริเวณห่วงแอลฟาดีและบีตาสี่ของโปรตีน Cyt2Aa2 จากเชื้อ Bacillus thuringiensis ในความจำเพาะต่อเชื้อแบคทีเรีย

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. Protein-Lipid Interaction of Cytolytic Toxin Cyt2Aa2 on Model Lipid Bilayers of Erythrocyte Cell Membrane
 2. Local conformations affect the histidine tag-Ni2+ binding affinity of BinA and BinB proteins

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. Lipid phase influences the binding of Bacillus thuringiensis Cyt2Aa2 toxin on model lipid membranes

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. Cholesterol increases lipid binding rate and changes binding behavior of Bacillus thuringiensis cytolytic Protein

Sureerat Padthaisong (สุรีรัตน์ ปัดไธสง)

Name : สุรีรัตน์ ปัดไธสง  
Sureerat Padthaisong
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr,
Education : ปร.ด. (ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Expertise :
 • ชีววิทยาระดับโมเลกุล (molecular biology)
 • โรคมะเร็ง (cancer)
 • เมแทโบโลมิกส์ (metabolomics)
 • ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (biomarker)
Contact Address : Faculty : สหเวชศาสตร์ Allied Health Sciences
Department : ชีวเวชศาสตร์ Biomedical Sciences
E-Mail : sureerat.pa@go.buu.ac.th

 

 

 

 

Sirirat Kiatkulanusorn (ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์)

Name : ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์  
Sirirat Kiatkulanusorn
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Assistant Professor
Education : วท.ม. (กายภาพบำบัด), มหาวิทยาลัยมหิดล
Expertise :
Contact Address : Faculty : สหเวชศาสตร์ Allied Health Sciences
Department : กายภาพบำบัด Physical Therapy
E-Mail : Ladyingirl@hotmail.comsiriratk@go.buu.ac.th

 

ISI Web of scienceResearchesArticlesProceedings
 1. JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION   Volume: ‏ 34   Issue: ‏ 3   Pages: ‏ 431-439   Published: ‏ 2021

ปีงบประมาณ 2563

 1. การประดิษฐ์และทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์กระดกข้อเท้าและยกขาอัตโนมัติ
 2. การออกกำลังกายด้วยการงุ้มอุ้งเท้าและการกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อป้องกันการล้มในผู้สูงอายุ
 3. นวัตกรรมไม้ค้ำยันรักแร้ฐานโค้งประหยัดพลังงาน: ยูครัช
 4. ประสิทธิผลของการออกกำลังกายแบบฝึกชี่กงต่อการรู้คิด ภาวะต้านอนุมูลอิสระ และภาวะทางโลหิตในสตรีวัยกลางคนและวัยสูงอายุที่ไม่ค่อยออกกำลังกาย และมีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ปีงบประมาณ 2562

 1. การพัฒนาคู่มือสำหรับครูเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวในเด็กที่มีความบกพร่องด้านการประสานสัมพันธ์ของร่างกาย
 2. การพัฒนาและทดสอบอุปกรณ์วัดองศาการเคลื่อนไหวข้อต่อเพื่อคัดกรองและติดตามภาวะข้อติดด้วยตัวเอง
 3. นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุปกรณ์ตรวจคัดกรองการรับความรู้สึกบริเวณฝ่าเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
 4. เครื่องวัดและออกแบบโปรแกรมการฝึกความแข็งแรงเฉพาะบุคคลอัตโนมัติ

ปีงบประมาณ 2561

 1. ผลของการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปต่อระดับความมั่นคงของกระดูกสันหลัง : การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม

ปีงบประมาณ 2560

 1. ผลของท่าทางการวางเท้าขณะออกกำลังกายท่าแพลงค์ต่อคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อหน้าท้องและรยางค์ล่าง

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. Analysis of neck and back muscle activity during the application of various pillow designs in patients with forward head posture

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. Increased upper and lower trapezius muscle activities during rest in side-lying position in young adults with forward head posture
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคะแนนความเสี่ยงต่อการหกล้มด้วยแบบสอบถาม แบบประเมิน Time up and Goต่อค่าความสมดุลของการลงน้้าหนักรยางค์ล่างในผู้สูงอายุ
 3. Effects of Hula Hooping Exercise on Lumbar Stability Level and Transversus Abdominis Function in Asymptomatic Individuals with Poor Lumbar Stability

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. DNA origami applications in cancer therapy
 2. ความสัมพันพันธ์ระหว่างการรับความรู้สึกข้อต่อกับความสามารถในการทรงตัวในผู้สูงอายุ

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. ผลของการเปลี่ยนตำแหน่งการวางเท้าในท่าแพลงค์คว่ำต่อการทำงานของกล้ามเนื้อหน้าท้องและรยางค์ส่วนล่างในชายสุขภาพดี
 2. ผลของการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวและระดับความมั่นคงของกระดูกสันหลัง
 3. การจัดการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยท่อน้ำนมอุดตัน
 4. ผลของท่าทางการกางสะโพกต่อคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ Vastus Medial Oblique (VMO) และ Vastus Lateralis (VL) ขณะออกกำลังกายท่าแพลงค์คว่ำ

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. การทำให้ระดับในไขมันในเลือดเข้าสู่ระดับปกติโดยการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปเป็นเวลา 12 สัปดาห์

Saedthawat Chamsart (เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์)

Name : เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์ Saedthawat
Saedthawat Chamsart
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Assistant Professor, Dr.
Education : Ph.D. (Chemical Engineering), University of Birmingham, UK
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์ Science
Department : ชีววิทยา Biology
E-Mail : saethawa@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

15843079300

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Chamsart, S. | Patel, H. | Hanak, J.A.J. | Hitchcock, A.G. | Nienow, A.W.
Publication year: 2001
Journal / Book title: Biotechnology and Bioengineering

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:50 am
Author(s):Malairuang, K. | Krajang, M. | Rotsattarat, R. | Chamsart, S.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Processes

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:50 am
Author(s):Chamsart, S. | Karnjanasorn, T.
Publication year: 2007
Journal / Book title: Biotechnology and Bioengineering

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:50 am
Author(s):Pacek, A.W. | Chamsart, S. | Nienow, A.W. | Bakker, A.
Publication year: 1999
Journal / Book title: Chemical Engineering Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:50 am
 1. BIOTECHNOLOGY FOR BIOFUELS   Volume: ‏ 14   Issue: ‏ 1     Article Number: 68   Published: ‏ MAR 16 2021
 2. PROCESSES   Volume: ‏ 8   Issue: ‏ 10     Article Number: 1321   Published: ‏ OCT 2020
 3. Alkaline-cell lysis through in-line static mixer reactor for the production of plasmid DNA for gene therapy                                                                                                                                     By: Chamsart, Saethawat; Karnjanasorn, Tanyawat
  BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING   Volume: 96   Issue: 3   Pages: 471-482   Published: FEB 15 2007
 4. By: Chamsart, S; Patel, H; Hanak, JAJ; et al.
  BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING   Volume: 75   Issue: 4   Pages: 387-392   Published: NOV 20 2001

ปีงบประมาณ 2561

 1. ปรับปรุงการผลิตกล้าเชื้อยีสต์ (Starter A และ Starter B) ของโรงงานผลิตเอทานอล
 2. โครงการใช้ประโยชน์จากน้ำนมที่เสียหายจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมเพื่อการผลิตเอทานอล

ปีงบประมาณ 2559

 1. การผลิตกรดซัคซินิกจากแบคทีเรียนในระดับห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบ-เน้นเพื่อการนำไปใช้ได้ในระดับอุตสาหกรรม
 2. การผลิตอัลคาไลน์โปรตีเอสจากเชื้อแบคที่เรียที่คัดแยกได้จากดินโดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงแบบเติมกะ
 3. การเพาะเลี้ยงเซลล์จุลินทรีย์ต้นแบบ 3 ชนิดที่ความเข้มข้นสูงด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงแบบหลายกะลําดับต่อเนื่องอย่างเข้มงวด
 4. การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเอทานอล
 5. ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของไวน์สับปะรดและไวน์หม่อน

ปีงบประมาณ 2558

 1. การปรับปรุงความใสและความคงตัวของไวน์ผลไม้เมืองร้อน

ปีงบประมาณ 2554

 1. การผลิตเอทานอลจากแป้งมันสำปะหลังดิบโดยวิธีการย่อยสลายแป้งเปลี่ยนให้เป็นน้ำตาลและการหมักในขั้นตอนเดียว

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. Single-step ethanol production from raw cassava starch using a combination of raw starch hydrolysis and fermentation, scale-up from 5-L laboratory and 200-L pilot plant to 3000-L industrial fermenters

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. การเพาะเลี้ยงยีสต์สายพันธุ์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus SS106 พร้อมไปกับการย่อยแป้งแบบเข้มงวดหลาย batch ลำดับต่อเนื่องเพื่อผลิตเอทานอลจากแป้งมันสำปะหลังดิบในขั้นตอนเดียว
 2. High Cell Density Cultivation of Saccharomyces cerevisiae with Intensive Multiple Sequential Batches Together with a Novel Technique of Fed-Batch at Cell Level (FBC)

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. Raw cassava starch hydrolysis for single-step ethanol production using combination of raw starch hydrolysis and Fermentation to pilot-scale

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. การพัฒนาสูตรอาหารเพื่อผลิตกล้าเชื้อยีสต์ราคาถูกในระดับอุตสาหกรรม

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

 1. High-Cell-Density Cultivation of Escherichia coli Using Sugar Oligomer with Sequential Batches

Sawitree Lakthong (สาวิตรี หลักทอง)

Name : สาวิตรี หลักทอง
Sawitree Lakthong
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : Ph.D. (Nursing), Saint Louis University, U.S.A.
Expertise :
 •  การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
Contact Address : Faculty : พยาบาลศาสตร์ Nursing
Department : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช Psychiatric and Mental Health Nursing
E-Mail : sawitree_l@nurse.buu.ac.th

 

ISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings
 1. PACIFIC RIM INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING RESEARCH   Volume: ‏ 25   Issue: ‏ 1   Pages: ‏ 143-153   Published: ‏ JAN-MAR 2021

ปีงบประมาณ 2565

 1. ขุมปัญญาสวนทุเรียนอินทรีย์เพื่อสังคมแห่งความสุขของผู้สูงอายุยุคใหม่ในเขตพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก
 2. นวัตกรรมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเกื้อกูลบริการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม : ภูมิปัญญาสุขภาพผู้สูงอายุ

ปีงบประมาณ 2564

 1. การพัฒนาและทดสอบดัชนีชี้วัดการฟื้นคืนสู่สุขภาวะสำหรับผู้ใช้สารเสพติดในเขตภาคตะวันออก ประเทศไทย

ปีงบประมาณ 2562

 1. การตรวจสอบความตรงและความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการมีปฏิสัมพันธ์ทางวาจาและสังคมสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ให้การดูผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตฉบับภาษาไทย

ปีงบประมาณ 2561

 1. ประสบการณ์การคืนสู่สุขภาวะในเยาวชนชายที่ได้รับการบำบัดยาเสพติด
 2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นของนักศึกษาพยาบาลในเขตภาคตะวันออก ประเทศไทย

ปีงบประมาณ 2555

 1. กระบวนการหล่อหลอม “ความรัก” ของวัยรุ่นที่ใช้สารเสพติดผ่านการวาดภาพ
 2. ประสิทธิผลของการใช้ศิลปกรรมในโปรแกรม “กล้าอยู่อย่างเบิกบาน” ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่รักษาด้วยเคมีบำบัดและครอบครัวของผู้ป่วย

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
 2. ช่วงเวลาการฟื้นตัวของชีวิต: ประสบการณ์การฟื้นคืนสู่สุขภาวะในเยาวชนชายที่ได้รับการบำบัดยาเสพติด
 3. การแปลและการตรวจสอบแบบสอบถามการมีปฏิสัมพันธ์ทางวาจาและสังคมสำหรับนักศึกษาพยาบาลในประเทศไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความผาสุกทางใจของผู้ดูแลเด็กออทิสติกในภาคตะวันออกของประเทศไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. Effects of the Solution-Focused Group Intervention on Recovery Process among Thai Male Youth Substance Abusers

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. การเสริมสร้างกระบวนการฟื้นคืนสภาพด้วยกลุ่มบำบัดที่เน้นการหาทางออกในเยาวชนชายไทยที่ใช้สารเสพติด : การศึกษานำร่อง

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. A Part to Know a Patient: Listening to Patient’s Illness Narrative among Undergraduate Nursing Students

Salil Chanroj (สลิล ชั้นโรจน์)

ame : สลิล ชั้นโรจน์  
Salil Chanroj
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : Ph.D. (Cell Biology and Molecular Genetics), University of Maryland, U.S.A.
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์ Science
Department : เทคโนโลยีชีวภาพ Biotechnology
E-Mail : salil@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

16549096100

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Chanroj, S. | Lu, Y. | Padmanaban, S. | Nanatani, K. | Uozumi, N. | Rao, R. | Sze, H.
Publication year: 2011
Journal / Book title: Journal of Biological Chemistry

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 16, 2020, 1:51 pm
Author(s):Santiarporn, P. | Chanroj, S.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Journal of Current Science and Technology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 16, 2020, 1:51 pm
Author(s):Khositanon, P. | Panya, N. | Roytrakul, S. | Krobthong, S. | Chanroj, S. | Choksawangkarn, W.
Publication year: 2021
Journal / Book title: LWT

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 16, 2020, 1:51 pm
Author(s):Sze, H. | Chanroj, S.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Plant Physiology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 16, 2020, 1:51 pm
Author(s):Li, X. | Chanroj, S. | Wu, Z. | Romanowsky, S.M. | Harper, J.F. | Sze, H.
Publication year: 2008
Journal / Book title: Plant Physiology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 16, 2020, 1:51 pm
Author(s):Padmanaban, S. | Czerny, D.D. | Levin, K.A. | Leydon, A.R. | Su, R.T. | Maugel, T.K. | Zou, Y. | Chanroj, S. | Cheung, A.Y. | Johnson, M.A. | Sze, H.
Publication year: 2017
Journal / Book title: Journal of Experimental Botany

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 16, 2020, 1:51 pm
Author(s):Chanroj, S. | Wang, G. | Venema, K. | Zhang, M.W. | Delwiche, C.F. | Sze, H.
Publication year: 2012
Journal / Book title: Frontiers in Plant Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 16, 2020, 1:51 pm
Author(s):Chanroj, S. | Padmanaban, S. | Czerny, D.D. | Jauh, G.-Y. | Sze, H.
Publication year: 2013
Journal / Book title: Molecular Plant

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 16, 2020, 1:51 pm
Author(s):Lu, Y. | Chanroj, S. | Zulkifli, L. | Johnson, M.A. | Uozumi, N. | Cheung, A. | Sze, H.
Publication year: 2011
Journal / Book title: Plant Cell

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 16, 2020, 1:51 pm
Author(s):Aranda-Sicilia, M.N. | Cagnac, O. | Chanroj, S. | Sze, H. | Rodríguez-Rosales, M.P. | Venema, K.
Publication year: 2012
Journal / Book title: Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 16, 2020, 1:51 pm
Author(s):Padmanaban, S. | Chanroj, S. | Kwak, J.M. | Li, X. | Ward, J.M. | Sze, H.
Publication year: 2007
Journal / Book title: Plant Physiology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 16, 2020, 1:51 pm
 1. LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY   Volume: ‏ 135     Article Number: 110122   Published: ‏ JAN 2021
 2. OCL-OILSEEDS AND FATS CROPS AND LIPIDS   Volume: ‏ 27     Article Number: 54   Published: ‏ OCT 22 2020
 3. By: Sze, Heven; Chanroj, Salil
  PLANT PHYSIOLOGY   Volume: 177   Issue:   Pages: 875-895   Published: JUL 2018
 4. By: Padmanaban, Senthilkumar; Czerny, Daniel D.; Levin, Kara A.; et al.
  JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY   Volume: 68   Issue: 12   Special Issue: SI   Pages: 3165-3178  Published: JUN 1 2017
 5. By: Chanroj, Salil; Padmanaban, Senthilkumar; Czerny, Daniel D.; et al.
  MOLECULAR PLANT   Volume:   Issue:   Pages: 1226-1246   Published: JUL 2013
 6. By: Nieves Aranda-Sicilia, Maria; Cagnac, Olivier; Chanroj, Salil; et al.
  BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOMEMBRANES   Volume: 1818   Issue:   Pages: 2362-2371  Published: SEP 2012
 7. By: Chanroj, Salil; Wang, Guoying; Venema, Kees; et al.
  FRONTIERS IN PLANT SCIENCE   Volume:     Article Number: 25   Published: 2012
 8. By: Chanroj, Salil; Lu, Yongxian; Padmanaban, Senthilkumar; et al.
  JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY   Volume: 286   Issue: 39   Pages: 33931-33941   Published: SEP 30 2011
 9. By: Li, Xiyan; Chanroj, Salil; Wu, Zhongyi; et al.
  PLANT PHYSIOLOGY   Volume: 147   Issue:   Pages: 1675-1689   Published: AUG 2008
 1. ปีงบประมาณ 2563
  1. การพัฒนาชุมชนเกษตร-ประมงในพื้นที่อำเภอติดชายทะเล จังหวัดชลบุรี เป็นชุมชนนวัตกรรมและสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การบริหารทางการเงิน และการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น

  ปีงบประมาณ 2562

  1. ผลของสารสกัดจากผักบุ้งทะเล (Ipomoea pes-caprae) และสารเคมีที่ใช้ในการปฐมพยาบาลบางชนิดต่อการปล่อยเข็มพิษของแมงกะพรุนหนัง (Rhopilema hispidum) และแมงกะพรุนไฟ (Sanderia malayensis)

  ปีงบประมาณ 2560

  1. ศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทยต่อการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ไลเปส แอลฟาอะไมเลส โปรตีเอส และแอลกอฮอล์ดีไฮโรจีเนส เพื่อใช้เป็นอาหารสุขภาพในการควบคุมน้ำหนัก
  2. อาหารทางการแพทย์ที่ประกอบด้วยสารสกัดจากเห็ดสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง

  ปีงบประมาณ 2559

  1. การแปลงพันธุ์ยีสต์ Saccharomydes cerevisiae ให้แสดงออกยีนเซลลูเลสจาก Xanthomonas oryzae pv. Oryzae เพื่อใช้ในการผลิดเอทานอลจากฟางข้าวในขั้นตอนเดียว
  2. ศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทยต่อการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ไลเปส แอลฟาอะไมเลสโปรตีเอสและแอลกอฮอล์ดีไฮโรจีเนส เพื่อใช้เป็นอาหารสุขภาพในการควบคุมน้ำหนัก

  ปีงบประมาณ 2558

  1. การพัฒนาแหนเพื่อเป็นพืชน้ำต้นแบบในการวิจัยพื้นฐานและการนำไปประยุกต์ใช้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

  ปีงบประมาณ 2557

  1. การพัฒนาแหนเพื่อเป็นพืชน้ำต้นแบบในการวิจัยพื้นฐานและการนำไปประบุกต์ใช้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

  ปีงบประมาณ 2556

  1. การพัฒนาแหนเพื่อเป็นพืชน้ำต้นแบบในการวิจัยพื้นฐานและการนำไปประยุกต์ใช้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

  ปีงบประมาณ 2555

  1. การพัฒนาแหนใหญ่ (Spirodela polyrhiza) เพื่อใช้เป็นพืชต้นแบบในการศึกษาทางชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืช

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. Effect of Transglutaminase on the Quality of Dried Alkaline Noodle from Rice Flour

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. ผลของข้าวตอกจากข้าวก่ำต่อสมบัติของกราโนลา

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. Effect of Purple Sweet Potato Flour Content on the Quality of Mantou
 2. Cooking Qualities and Sensory Attributes of Non-fried Instant Noodles Fortified with Spirulina
 3. Effect of Black Bean Flour Substitution on Quality of Extruded Rice Pasta
 4. Properties of Spiny Yam Flour and Application as Wheat Flour Replacement in Yeast-raised Doughnut
 5. Effect of Sea Lettuce Addition and Moisture of Flour Blend on Qualities of Non-fried Instant Noodle

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

 1. Effect of extrusion conditions on the physicochemical properties of a snack made from purple rice (Hom Nil) and soybean flour blend

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. ผลของพันธ์ข้าวและชนิดของน้ำมันพืชที่มีต่อสมบัติทางกายภาพและค่าดัชนีไกลซีมิกของข้าวกึ่งสำเร็จรูป

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. การผลิตน้ำหมึกผงจากหมึกกล้วย (Loligo spp.) และการใช้เป็นส่วนผสมของอาหารเพื่อสุขภาพ

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. Effect of blanching on the properties of purple sweet potato flour

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

 1. Effect of tranglutaminase addition on the qualities of fried noodle from rice flour
 • Sitti Buathong (สิทธิ บัวทอง)

  Name :

  สิทธิ บัวทอง

   
  Sitti Buathong
  Title : อาจารย์ ดร.
  Lecturer, Dr.
  Education : Ph.D., Rice University, U.S.A.
  Expertise :
  Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์ Science
  Department : ฟิสิกส์ Physics
  E-Mail : sitti.bu@buu.ac.thsitti.buathong@gmail.com

   

  SCOPUSResearchesArticlesProceedings

  57191488062

  Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

  Author(s):Kelley, M. | Buathong, S. | Dunning, F.B.
  Publication year: 2017
  Journal / Book title: Journal of Chemical Physics

  Access all results for your search in Scopus
  Posted: October 19, 2020, 4:38 am
  Author(s):Buathong, S. | Kelley, M. | Wang, C.H. | Dunning, F.B.
  Publication year: 2015
  Journal / Book title: Chemical Physics Letters

  Access all results for your search in Scopus
  Posted: October 19, 2020, 4:38 am
  Author(s):Buathong, S. | Srisuphaphon, S. | Deachapunya, S.
  Publication year: 2020
  Journal / Book title: Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering

  Access all results for your search in Scopus
  Posted: October 19, 2020, 4:38 am
  Author(s):Kelley, M. | Buathong, S. | Dunning, F.B.
  Publication year: 2015
  Journal / Book title: Journal of Physics: Conference Series

  Access all results for your search in Scopus
  Posted: October 19, 2020, 4:38 am
  Author(s):Srisuphaphon, S. | Temnuch, W. | Buathong, S. | Deachapunya, S.
  Publication year: 2019
  Journal / Book title: Journal of Physics: Conference Series

  Access all results for your search in Scopus
  Posted: October 19, 2020, 4:38 am
  Author(s):Srisuphaphon, S. | Buathong, S. | Deachapunya, S.
  Publication year: 2020
  Journal / Book title: Journal of the Optical Society of America B: Optical Physics

  Access all results for your search in Scopus
  Posted: October 19, 2020, 4:38 am
  Author(s):Buathong, S. | Dunning, F.B.
  Publication year: 2018
  Journal / Book title: Journal of Chemical Physics

  Access all results for your search in Scopus
  Posted: October 19, 2020, 4:38 am
  Author(s):Buathong, S. | Kelley, M. | Dunning, F.B.
  Publication year: 2016
  Journal / Book title: Journal of Chemical Physics

  Access all results for your search in Scopus
  Posted: October 19, 2020, 4:38 am
  Author(s):Dunning, F.B. | Buathong, S.
  Publication year: 2018
  Journal / Book title: International Reviews in Physical Chemistry

  Access all results for your search in Scopus
  Posted: October 19, 2020, 4:38 am
  Author(s):Kelley, M. | Buathong, S. | Dunning, F.B.
  Publication year: 2015
  Journal / Book title: Journal of Physics: Conference Series

  Access all results for your search in Scopus
  Posted: October 19, 2020, 4:38 am
  Author(s):Kelley, M. | Buathong, S. | Dunning, F.B.
  Publication year: 2017
  Journal / Book title: Journal of Physics: Conference Series

  Access all results for your search in Scopus
  Posted: October 19, 2020, 4:38 am
  Author(s):Wang, C.H. | Kelley, M. | Buathong, S. | Dunning, F.B.
  Publication year: 2014
  Journal / Book title: Journal of Chemical Physics

  Access all results for your search in Scopus
  Posted: October 19, 2020, 4:38 am

  ปีงบประมาณ 2565

  1. การสร้างอะตอมริดเบิร์กเพื่อใช้ในการวัดความเข้มคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแม่นยำสูงสำหรับมาตรวิทยาและอุตสาหกรรมดิจิทัล (Production of Rydberg atoms for high-precision electromagnetic field sensing for metrology and digital industry)

  ปีงบประมาณ 2564

  1. การพัฒนาสเปกโตรมิเตอร์ทาลบอต-เลาสำหรับงานวิจัย และอุตสาหกรรมเชิงแสง

  ปีงบประมาณ 2563

  1. การสร้างไดโอดเลเซอร์ชนิดโพรงภายนอกแบบปรับค่าความถี่ได้โดยใช้ฟิลเตอร์กรองแสง

  ปีที่ตีพิมพ์ 2565

  1. Probing vortex beams based on Talbot effect with two overlapping gratings
  2. Realization of an optical vortex from light-emitting diode source by a vortex half-wave retarder and using Talbot effect based detection

  ปีที่ตีพิมพ์ 2564

  1. Low-cost external cavity diode laser for cold atom experiments
  2. A novel vibration sensor based on the near-field Talbot effect

  ปีที่ตีพิมพ์ 2563

  1. Simple technique for producing a 1D periodic intensity profile with a desired open fraction for optical sensor applications

  ปีที่ตีพิมพ์ 2562

  1. Matter-wave interferometry from near-field to far-field diffraction

  ปีที่ตีพิมพ์ 2563

  1. Precision Longitudinal Alignment of Matter-wave Near-field Interferometer

  Sutraphorn Tantiniranat (สุตราภรณ์ ตันตินีรนาถ)

  Name : สุตราภรณ์ ตันตินีรนาถ
  Sutraphorn Tantiniranat
  Title : อาจารย์ ดร.
  Lecturer, Dr.
  Education : Ph.D. (TESOL, Intercultural communication), University of Manchester, England
  Expertise :
  •  English language teaching
  • English as an international language
  • intercultural communication
  Contact Address : Faculty : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Humanities and Social Sciences
  Department : ภาษาตะวันตก Western Languages
  E-Mail : sutraphorn@yahoo.com

   

  SCOPUSArticlesProceedings

  57205691183

  Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

  Author(s):Tantiniranat, S. | Fay, R.
  Publication year: 2018
  Journal / Book title: English as a Lingua Franca for EFL Contexts

  Access all results for your search in Scopus
  Posted: October 18, 2020, 6:32 pm

  ปีที่ตีพิมพ์ 2564

  1. Design and Implementation of the First Peer-Staffed Writing Center in Thailand

  ปีที่ตีพิมพ์ 2562

  1. ธงชาติสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ : วัฒนธรรมเจ้าของภาษาในโปรแกรมวิชาเอกภาษาอังกฤษ

  ปีที่ตีพิมพ์ 2563

  1. Policy Direction for Thai English Language Education in an ASEAN Era: Aspirations vs Reality

  Suwanna Junprasert (สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ)

  Name : สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ  
  Suwanna Junprasert
  Title : รองศาสตราจารย์ ดร.
  Associate Professor, Dr.
  Education : ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข), มหาวิทยาลัยมหิดล
  Expertise :
  Contact Address : Faculty : พยาบาลศาสตร์ Nursing
  Department : การพยาบาลชุมชน Community Nursing
  E-Mail : suwanna@buu.ac.th

   

  SCOPUSISI Web of ScienceArticles

  12799206600

  Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

  Author(s):Nabkasorn, C. | Miyai, N. | Sootmongkol, A. | Junprasert, S. | Yamamoto, H. | Arita, M. | Miyashita, K.
  Publication year: 2006
  Journal / Book title: European Journal of Public Health

  Access all results for your search in Scopus
  Posted: October 19, 2020, 4:38 am
  Author(s):Nabkasorn, C. | Miyai, N. | Sootmongkol, A. | Junprasert, S. | Yamamoto, H. | Arita, M. | Miyashita, K.
  Publication year: 2005
  Journal / Book title: Journal of the Wakayama Medical Society

  Access all results for your search in Scopus
  Posted: October 19, 2020, 4:38 am
  1. By: Nabkasorn, C; Miyai, N; Sootmongkol, A; et al.
   EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH   Volume: 16   Issue: 2   Pages: 179-184   Published: APR 2006

  ปีที่ตีพิมพ์ 2563

  1. ผลการชี้แนะต่อพฤติกรรมสุขภาพและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้เป็นเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ในชุมชน อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
  2. ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภาคตะวันออก
  3. การประเมินความต้องการการอบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปของผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

  ปีที่ตีพิมพ์ 2562

  1. ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในบุคลากรเทศบาลอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  2. ปัจจัยทานายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านโภชนาการของชาวไทยมุสลิม อําเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
  3. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมความปลอดภัยในการขับขี่จักรยานยนต์ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออก
  4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
  5. ปัจจัยทำนายภาวะโภชนาการเกินของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร
  6. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมทางกายของคนวัยทำงานในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง

  ปีที่ตีพิมพ์ 2561

  1. การปฏิบัติบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพในภาคตะวันออก
  2. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคเรื้อรังของคนวัยกลางคน
  3. ผลของการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพและสมรรถภาพไตของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะไตเสียหน้าที่ระยะที่ 2
  4. การติดตามประเมินสมรรถนะและการปฏิบัติบทบาทการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ พื้นที่ภาคตะวันออก ของประเทศไทย
  5. ปัจจัยส่งแวดล้อมในโรงเรียนที่มีผลต่ออัตราภาวะโภชนาการเกินของเด็กนักเรียนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร

  ปีที่ตีพิมพ์ 2560

  1. โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
  2. ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและผลการตรวจเสมหะของผู้ป่วยวัณโรค
  3. ผลของการพัฒนาความเชื่อด้านสุขภาพต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของทหารกองประจำการในจังหวัดนครราชสีมา
  4. การพัฒนาหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกของศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
  5. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการตรวจคัดกรองโรคของสามีหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นพาหะโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ในกรุงเทพมหานคร
  6. การรับรู้ความเสี่ยง ความรู้ระดับปฏิบัติ และการจัดการของภาคีเครือข่ายสุขภาพชุมชนในภาวะน้ำมันรั่วลงทะเล
  7. การใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐานเพื่อการเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนิสิตพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
  8. สมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ ภาคตะวันออก

  Sureeporn Anusasanan (สุรีพร อนุศาสนนันท์)

  Name : สุรีพร อนุศาสนนันท์
    Sureeporn Anusasanan
  Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
  Assistant Professor, Dr.
  Education : ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Expertise :
  Contact Address : Faculty : ศึกษาศาสตร์ Education
  Department : วิจัยและจิตวิทยาประยุกต์
  E-Mail : sirimal@buu.ac.th

   

  SCOPUS

  57006643700

  Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

  Author(s):Thakham, N. | Thaweesak, S. | Teerakulkittipong, N. | Traiosot, N. | Kaikaew, A. | Lirio, G.A. | Jangiam, W.
  Publication year: 2020
  Journal / Book title: International Journal of Food Science

  Access all results for your search in Scopus
  Posted: October 18, 2020, 6:20 pm
  Author(s):Kaikaew, A. | Promptmas, C. | Angsuthanasombat, C.
  Publication year: 2016
  Journal / Book title: Biochemical and Biophysical Research Communications

  Access all results for your search in Scopus
  Posted: October 18, 2020, 6:20 pm