Category Archives: Science

Saedthawat Chamsart (เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์)

Name : เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์ Saedthawat
Saedthawat Chamsart
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Assistant Professor, Dr.
Education : Ph.D. (Chemical Engineering), University of Birmingham, UK
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์ Science
Department : ชีววิทยา Biology
E-Mail : saethawa@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

15843079300

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Chamsart, S. | Patel, H. | Hanak, J.A.J. | Hitchcock, A.G. | Nienow, A.W.
Publication year: 2001
Journal / Book title: Biotechnology and Bioengineering

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:50 am
Author(s):Malairuang, K. | Krajang, M. | Rotsattarat, R. | Chamsart, S.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Processes

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:50 am
Author(s):Chamsart, S. | Karnjanasorn, T.
Publication year: 2007
Journal / Book title: Biotechnology and Bioengineering

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:50 am
Author(s):Pacek, A.W. | Chamsart, S. | Nienow, A.W. | Bakker, A.
Publication year: 1999
Journal / Book title: Chemical Engineering Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 7:50 am
 1. BIOTECHNOLOGY FOR BIOFUELS   Volume: ‏ 14   Issue: ‏ 1     Article Number: 68   Published: ‏ MAR 16 2021
 2. PROCESSES   Volume: ‏ 8   Issue: ‏ 10     Article Number: 1321   Published: ‏ OCT 2020
 3. Alkaline-cell lysis through in-line static mixer reactor for the production of plasmid DNA for gene therapy                                                                                                                                     By: Chamsart, Saethawat; Karnjanasorn, Tanyawat
  BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING   Volume: 96   Issue: 3   Pages: 471-482   Published: FEB 15 2007
 4. By: Chamsart, S; Patel, H; Hanak, JAJ; et al.
  BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING   Volume: 75   Issue: 4   Pages: 387-392   Published: NOV 20 2001

ปีงบประมาณ 2561

 1. ปรับปรุงการผลิตกล้าเชื้อยีสต์ (Starter A และ Starter B) ของโรงงานผลิตเอทานอล
 2. โครงการใช้ประโยชน์จากน้ำนมที่เสียหายจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมเพื่อการผลิตเอทานอล

ปีงบประมาณ 2559

 1. การผลิตกรดซัคซินิกจากแบคทีเรียนในระดับห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบ-เน้นเพื่อการนำไปใช้ได้ในระดับอุตสาหกรรม
 2. การผลิตอัลคาไลน์โปรตีเอสจากเชื้อแบคที่เรียที่คัดแยกได้จากดินโดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงแบบเติมกะ
 3. การเพาะเลี้ยงเซลล์จุลินทรีย์ต้นแบบ 3 ชนิดที่ความเข้มข้นสูงด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงแบบหลายกะลําดับต่อเนื่องอย่างเข้มงวด
 4. การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเอทานอล
 5. ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของไวน์สับปะรดและไวน์หม่อน

ปีงบประมาณ 2558

 1. การปรับปรุงความใสและความคงตัวของไวน์ผลไม้เมืองร้อน

ปีงบประมาณ 2554

 1. การผลิตเอทานอลจากแป้งมันสำปะหลังดิบโดยวิธีการย่อยสลายแป้งเปลี่ยนให้เป็นน้ำตาลและการหมักในขั้นตอนเดียว

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. Single-step ethanol production from raw cassava starch using a combination of raw starch hydrolysis and fermentation, scale-up from 5-L laboratory and 200-L pilot plant to 3000-L industrial fermenters

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. การเพาะเลี้ยงยีสต์สายพันธุ์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus SS106 พร้อมไปกับการย่อยแป้งแบบเข้มงวดหลาย batch ลำดับต่อเนื่องเพื่อผลิตเอทานอลจากแป้งมันสำปะหลังดิบในขั้นตอนเดียว
 2. High Cell Density Cultivation of Saccharomyces cerevisiae with Intensive Multiple Sequential Batches Together with a Novel Technique of Fed-Batch at Cell Level (FBC)

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. Raw cassava starch hydrolysis for single-step ethanol production using combination of raw starch hydrolysis and Fermentation to pilot-scale

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. การพัฒนาสูตรอาหารเพื่อผลิตกล้าเชื้อยีสต์ราคาถูกในระดับอุตสาหกรรม

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

 1. High-Cell-Density Cultivation of Escherichia coli Using Sugar Oligomer with Sequential Batches

Phochit Nanthanawat (พอจิต นันทนาวัฒน์)

Name : พอจิต นันทนาวัฒน์
Phochit Nanthanawat
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Assistant Professor, Dr.
Education : วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์ Science
Department : เทคโนโลยีชีวภาพ Biotechnology
E-Mail : phochit@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

57189595809

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Prasatkaew, W. | Nanthanawat, P. | Khongchareonporn, N. | Kingtong, S.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Journal of Environmental Sciences (China)

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 2:04 pm
Author(s):Thanomsit, C. | Saowakoon, K. | Wattanakornsiri, A. | Khongchareonporn, N. | Nanuam, J. | Prasatkaew, W. | Nanthanawat, P.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Comparative Biochemistry and Physiology Part - C: Toxicology and Pharmacology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 2:04 pm
Author(s):Prasatkaew, W. | Nanthanawat, P. | Thanomsit, C.
Publication year: 2019
Journal / Book title: EnvironmentAsia

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 2:04 pm
Author(s):Thanomsit, C. | Nanuam, J. | Prasatkaew, W. | Meemon, P. | Nanthanawat, P.
Publication year: 2016
Journal / Book title: EnvironmentAsia

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 2:04 pm

ปีงบประมาณ 2559

 1. การพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อไวเทลโลเจนินในพลาสมาของปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch)
 2. การศึกษาคุณภาพน้ำจากระบบระบายความร้อนและการเกิดฟองของโรงไฟฟ้าบางปะกง

ปีงบประมาณ 2558

 1. การพัฒนาโมโนโคลนอลแอนทิบอดีต่อไวเทลโลเจนินในพลาสมาปลากะพงขาว (Lates Caicarifer Bloch)

ปีงบประมาณ 2557

 1. การปนเปื้อนพีเอเอชและตัวชี้วัดชีวภาพในปลาทะเลจากน้ำมันรั่ว จังหวัดระยองปีงบประมาณ 2558

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. Acetylcholinesterase (AChE) Polyclonal Antibody from Hybrid Catfish (C. macrocephalus x C. gariepinus): Specification, Sensitivity and Cross Reactivity

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. Assessment of endocrine disrupting chemicals exposure in sea bass (Lates calcarifer) and wild fishes using vitellogenin as a biomarker
 2. A monoclonal antibody against Lates calcarifer vitellogenin and a competitive ELISA to evaluate vitellogenin induction after exposure to xenoestrogen

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. ผลของโนนิลฟีนอลต่อการชักนำไวเทลโลเจนินในปลากะพงขาววัยอ่อน

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. Production and Characterization of Monoclonal Antibody Specific to Cytochrome P4501A (CYP1A) in Asian Sea Bass (Lates calcarifer Bloch) Exposed to Benzo[a]Pyrene

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

 1. Characterization of metallothionein from Asian sea bass (lates calcarifer, bloch) and application as a biomarker for heavy metal exposure in Thailand

ปีที่ตีพิมพ์ 2552

 1. การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีจำเพาะติ่ไวเทลโลเจนินในพลาสมาของปลาปะการังจุดฟ้า (Plectropomus maculatus)

ปีที่ตีพิมพ์ 2548

 1. Monoclonal antibodies specific to haemocytes of black tiger prawn Penaeus monodon

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. การผลิตพอลิโคลนนอลแอนติบอดีจำเพาะต่อไวเทลโลเจนินิจากพลาสมาปลากะพงขาว

ปีที่ตีพิมพ์ 2552

 1. IMMUNOLOCALIZATION OF CYTOCHROME P4501A IN MILKFISH, Chanos chanos EXPOSED TO BENZO[A]PYRENE, AROCLOR 1254 AND TCDD

Pariya Pabunrueang (ปริยา ปะบุญเรือง)

Name : ปริยา ปะบุญเรือง  
Pariya Pabunrueang
Title : อาจารย์
Lecturer
Education :
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์ Science
Department : จุลชีววิทยา Microbiology
E-Mail : pariya@go.buu.ac.th

 

Phakpoom Phraprasert (ภาคภูมิ พระประเสริฐ)

Name :

ภาคภูมิ พระประเสริฐ

  Phakpoom Phraprasert
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Assistant, Dr.
Education : The University Of Sheffield
Expertise : Plant Physiology
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์ Science
Department : ชีววิทยา Biology
E-Mail : phakpoom@buu.ac.thphakpoompp@yahoo.com

 

ISI Web of Science
 1. AQUACULTURE REPORTS   Volume: ‏ 18     Article Number: 100473   Published: ‏ NOV 2020                                                                                                                                                                             

Niramol Punbusayakul (นิรมล ปัญญ์บุศยกุล)

Name : นิรมล ปัญญ์บุศยกุล  
Niramol Punbusayakul
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Assistant Professor, Dr.
Education : ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์ Science
Department : วิทยาศาสตร์การอาหาร Food Science
E-Mail : niramolp@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

17435477200

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Ci, L. | Punbusayakul, N. | Wei, J. | Vajtai, R. | Talapatra, S. | Ajayan, P.M.
Publication year: 2007
Journal / Book title: Advanced Materials

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 4:10 am
Author(s):Rawdkuen, S. | Punbusayakul, N. | Lee, D.S.
Publication year: 2016
Journal / Book title: Antimicrobial Food Packaging

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 4:10 am
Author(s):Wongklom, P. | Chueamchaitrakun, P. | Punbusayakul, N.
Publication year: 2016
Journal / Book title: International Food Research Journal

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 4:10 am
Author(s):Kristanti, R.A. | Hadibarata, T. | Punbusayakul, N.
Publication year: 2014
Journal / Book title: International Food Research Journal

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 4:10 am
Author(s):Punbusayakul, N. | Ci, L. | Talapatra, S. | Surareungchai, W. | Ajayan, P.M.
Publication year: 2006
Journal / Book title: Materials Research Society Symposium Proceedings

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 4:10 am
Author(s):Punbusayakul, N. | Talapatra, S. | Ajayan, P.M. | Surareungchai, W.
Publication year: 2013
Journal / Book title: Chemistry Central Journal

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 4:10 am
Author(s):Punbusayakul, N. | Ci, L. | Talapatra, S. | Surareungchai, W. | Ajayan, P.M.
Publication year: 2008
Journal / Book title: Journal of Nanoscience and Nanotechnology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 4:10 am
Author(s):Punbusayakul, N.
Publication year: 2012
Journal / Book title: Procedia Engineering

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 4:10 am
Author(s):Punbusayakul, N. | Talapatra, S. | Ci, L. | Surareungchai, W. | Ajayan, P.M.
Publication year: 2007
Journal / Book title: Electrochemical and Solid-State Letters

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 4:10 am
Author(s):Kristanti, R.A. | Punbusayakul, N.
Publication year: 2009
Journal / Book title: Acta Horticulturae

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 4:10 am
Author(s):Intawicha, S. | Punbusayakul, N. | Smitasiri, Y.
Publication year: 2005
Journal / Book title: Acta Horticulturae

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 4:10 am
 1. FOOD CHEMISTRY   Volume: ‏ 348     Article Number: 129094   Published: ‏ JUN 30 2021
 2. By: Wongklom, P.; Chueamchaitrakun, P.; Punbusayakul, N.
  INTERNATIONAL FOOD RESEARCH JOURNAL   Volume: 23   Issue:   Pages: 2300-2305   Published: 2016
 3. By: Punbusayakul, Niramol; Talapatra, Saikat; Ajayan, Pulickel M.; et al.
  CHEMISTRY CENTRAL JOURNAL   Volume:     Article Number: 102   Published: JUN 14 2013
 4. By: Punbusayakul, Niramol; Ci, Lijie; Talapatra, Saikat; et al.
  JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY   Volume:   Issue:   Pages: 2085-2090  Published: APR 2008
 5. By: Ci, Lijie; Punbusayakul, Niramol; Wei, Jinquan; et al.
  ADVANCED MATERIALS   Volume: 19   Issue: 13   Pages: 1719-+   Published: JUL 2 2007
 6. By: Punbusayakul, N.; Talapatra, S.; Ci, L.; et al.
  ELECTROCHEMICAL AND SOLID STATE LETTERS   Volume: 10   Issue:   Pages: F13-F17   Published: 2007

ปีงบประมาณ 2562

 1. การพัฒนาฟิล์มผสมสารสกัดจากเปลือกสับปะรดต้านจุลินทรีย์

ปีงบประมาณ 2560

 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดมุกน้ำสับปะรดเสริมพรีไบโอติก และจุลินทรีย์โพรไบโอติก

ปีงบประมาณ 2564

 1. Effect of in vitro digestion on bioactive compounds, antioxidant and antimicrobial activities of coffee (Coffea arabica L.) pulp aqueous extract

ปีงบประมาณ 2562

 1. Optimization of the infeed formula for spent coffee ground extract encapsulation using the response surface methodology

ปีงบประมาณ 2561

 1. ฤทธิต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดจากกากถั่วเหลือง
 2. Bioactive compounds and antioxidant activity of wines from different currant cultivars

ปีงบประมาณ 2560

 1. Effect of drying temperature on antioxidant and antimicrobial activities of coffee pulp extract

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. Antimicrobial activity of pineapple peel extract

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. ผลของอุณหภูมิและตัวทำละลายต่อฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากกากถั่วเหลือง
 2. ความเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภคส้าหรับแป้งฝุ่นสมุนไพรโดยใช้แบบจ้าลองคาโนเชิงปริมาณ

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. Antimicrobial and antioxidant activities of microwave-assisted extracts from coffee ground residue

Jutarat Kongson (จุฑารัตน์ คงสอน)

Name : จุฑารัตน์ คงสอน
Jutarat Kongson
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : ปร.ด. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์ Science
Department : คณิตศาสตร์ Mathematics
E-Mail : jutarat_k@buu.ac.thjutarat.kongson@gmail.com

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

36682510900

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Kongson, J. | Amornsamankul, S.
Publication year: 2017
Journal / Book title: East Asian Journal on Applied Mathematics

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 16, 2020, 8:49 pm
Author(s):Kongson, J. | Thompson, B. | Lenbury, Y.
Publication year: 2011
Journal / Book title: Nonlinear Studies

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 16, 2020, 8:49 pm
Author(s):Rattanakul, C. | Lenbury, Y. | Kongson, J. | Triampo, W.
Publication year: 2010
Journal / Book title: Dynamic Systems and Applications

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 16, 2020, 8:49 pm
 1. ADVANCES IN DIFFERENCE EQUATIONS   Volume: ‏ 2021   Issue: ‏ 1     Article Number: 356   Published: ‏ JUL 31 2021
 2. AIMS MATHEMATICS   Volume: ‏ 6   Issue: ‏ 7   Pages: ‏ 7285-7304   Published: ‏ 2021
 3. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE   Volume: ‏ 16   Issue: ‏ 1   Pages: ‏ 471-485   Published: ‏ 2021
 4. EAST ASIAN JOURNAL ON APPLIED MATHEMATICS   Volume:   Issue:   Pages: 741-751   Published: NOV 2017
 5. DYNAMIC SYSTEMS AND APPLICATIONS   Volume: 19   Issue: 3-4   Pages: 651-666   Published: SEP-DEC 2010

ปีงบประมาณ 2557

 1. การค้นหารงควัตถุที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย์ทะเล

ปีงบประมาณ 2556

 1. การค้นหารงควัตถุที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย์ทะเล

ปีงบประมาณ 2553

 1. จุลชีพที่อาศัยอยู่กับฟองน้ำ แหล่งใหม่ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ระยะที่ 2

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. A new ent-atisane diterpenoid from the aerial parts of Euphorbia antiquorum L
 2. Two new xanthones from the roots of Cratoxylum cochonchinense and their cytotoxicity

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. รูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการรู้วิทยาศาสตร์ : ผลสะท้อนจากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. Chemical Constituents and Derivatization of Melodorinol from the Roots of Melodorum fruticosum
 2. Chemical Constituents and Derivatization of Melodorinol from the Roots of Melodorum fruticosum
 3. Chemical Constituents and Derivatization of Melodorinol from the Roots of Melodorum fruticosum

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. Dipterostibenosides A and B, Oligostilbene Glycosides from Dipterocarpus tuberculatus
 2. Dipterostilbenosides A and B, Oligostilbene Glycosides from Dipterocarpus tuberculatus

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

 1. A new cytotoxic apotirucallane from the roots of Walsura trichostemon
 2. A New Cytotoxic Apotirucallane from the Roots of Walsura trichostemon

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

 1. A new dimeric resveratrol from the roots of Shorea roxburghii

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

 1. Two new cytotoxic isomeric indole alkaloids from the roots of Nauclea orientalis
 2. Anti-proliferation and induction of apoptosis by extract of Turbinaria conoides (J. Agardh) Ktzing on human cervical cancer cell line
 3. Antiproliferative and apoptosis-including activities of extracts from Sargassum binderi Sonder on human cervical cancer cells
 4. การยับยั้งการเจริญ และการกระตุ้นให้เกิดอะโพโทซิสของเซลล์มะเร็งปากมดลูกโดยสารสกัดจาก Turbinaria conoides (J. Agardh) Kutzing

ปีที่ตีพิมพ์ 2552

 1. การศึกษาฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง ของสารสกัดหยาบจากสาหร่ายทะเลบริเวณอ่าวไทย
 2. การศึกษาฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสารสกัดหยาบจากสาหร่ายทะเลบริเวณอ่าวไทย
 3. การยับยั้งการเจริญ และการกระตุ้นให้เกิดอะโพโทซิสของเซลล์มะเร็งปากมดลูก โดยสารสกัดจาก Turbinaria conoides (J. Agardh) Kutzing
 4. Cytotoxic Activities of Crude Extract from Seaweeds along the Gulf of Thailand on Cancer Cells
 5. การศึกษาฤทธิ์ความเป็นพิษของสารสกัดหยาบจากสาหร่ายทะเลบริเวณอ่าวไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2551

 1. “Complete NMR assignment and absolute configuration of feronielloside, a new acetylcholinesterase inhibitor from Feroniella lucida”
 2. Phenylethyl cinnamides: A new series of ?-glucosidase inhibitors from the leaves of Aegle marmelos
 3. Secondary Metabolites from the Red Seaweeds Plocamium Species

ปีที่ตีพิมพ์ 2550

 1. Novel diterpenes with cytotoxic, anti-malarial and anti-tuberculosis activities from a brown alga Dictyota sp.

ปีที่ตีพิมพ์ 2549

 1. การสำรวจฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากหญ้าทะเล และสาหร่ายทะเลที่เก็บจากอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี และชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย
 2. รงควัตถุและฤทธิ์ทางชีวภาพจากหญ้าทะเล Halodule pinifolia และสาหร่ายทะเล Dictyota sp.

ปีที่ตีพิมพ์ 2546

 1. Polyhalogenated monoterpenes from a Tasmanian collection of the red seaweed Plocamium cartilagineum
 2. Chemical relationships between the sea hare Aplysia parvula and the red seaweed Laurencia filiformis from Tasmania

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. การทดสอบสารสำคัญทางพฤกษเคมี การต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์การต้านแบคทีเรียของชุมเห็ดเทศ
 2. พฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และต้านแบคทีเรียของสารสกัดองุ่นป่า
 3. การทดสอบสารพฤกษเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากเพกา
 4. การทดสอบสารพฤกษเคมี การต้านอนุมูลอิสระ และการต้านเชื้อแบคทีเรียของทุเรียนเทศ

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของผักเขียด

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

 1. องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของเหง้าเร่วหอมและเมล็ดกระวาน
 2. Investigation of Chemical Constitution and Biological Activity of Methanol Crude Extract from Fresh Alpinia nigra B.L.Burtt
 3. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบเมทานอลจากหน่อกะลา

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

 1. Antiproliferative activities and inducing of apoptosis by the extracts of Sargassum oligocystum Montagne on HeLa cancer cells
 2. Antiproliferative activities and induction of apoptosis by the extracts of Sargassum oligocystum Montagne on HeLa cancer cells
 3. Antiproliferative activities and induction of apoptosis by the extracts of Sargassum oligocystum Montagne on HeLa cancer cells

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

 1. Stilbenoids from the roots of Shorea roxburghii

Jonkolnee Jong-Aramruang (จงกลณี จงอร่ามเรือง)

Name : จงกลณี จงอร่ามเรือง Jonkolnee-Jong-Aramruang
Jonkolnee Jong-Aramruang
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Assistant Professor, Dr.
Education : Ph.D. (Chemistry), University of Tasmania, Australia
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์ Science
Department : เคมี Chemistry
E-Mail : jongkoln@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

24721763700

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Sichaem, J. | Surapinit, S. | Siripong, P. | Khumkratok, S. | Jong-Aramruang, J. | Tip-Pyang, S.
Publication year: 2010
Journal / Book title: Fitoterapia

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 16, 2020, 9:29 am
Author(s):Sichaem, J. | Aree, T. | Khumkratok, S. | Jong-Aramruang, J. | Tip-Pyang, S.
Publication year: 2012
Journal / Book title: Phytochemistry Letters

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 16, 2020, 9:29 am
Author(s):Surapinit, S. | Jong-Aramruang, J. | Siripong, P. | Khumkratok, S. | Tip-Pyang, S.
Publication year: 2014
Journal / Book title: Natural Product Communications

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 16, 2020, 9:29 am
Author(s):Patcharamun, W. | Sichaem, J. | Siripong, P. | Khumkratok, S. | Jong-Aramruang, J. | Tip-Pyang, S.
Publication year: 2011
Journal / Book title: Fitoterapia

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 16, 2020, 9:29 am
Author(s):Phuwapraisirisan, P. | Puksasook, T. | Jong-aramruang, J. | Kokpol, U.
Publication year: 2008
Journal / Book title: Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 16, 2020, 9:29 am

6506227609

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Jongaramruong, J. | Blackman, A.J. | Skelton, B.W. | White, A.H.
Publication year: 2002
Journal / Book title: Australian Journal of Chemistry

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 15, 2020, 11:14 am
Author(s):Phoopichayanun, C. | Phuwapraisirisan, P. | Tip-Pyang, S. | Jongaramruong, J.
Publication year: 2008
Journal / Book title: Natural Product Research

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 15, 2020, 11:14 am
Author(s):Natrsanga, P. | Jongaramruong, J. | Rassamee, K. | Siripong, P. | Tip-pyang, S.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Journal of Natural Medicines

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 15, 2020, 11:14 am
Author(s):Natrsanga, P. | Jongaramruong, J. | Rassamee, K. | Siripong, P. | Tip-pyang, S.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Journal of Natural Medicines

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 15, 2020, 11:14 am
Author(s):Tran, T.-N. | Sichaem, J. | Nguyen, V.-K. | Chavasiri, W. | Niamnont, N. | Jongaramruong, J. | Duong, T.-H.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Natural Product Research

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 15, 2020, 11:14 am
Author(s):Jongaramruong, J. | Kongkam, N.
Publication year: 2007
Journal / Book title: Journal of Asian Natural Products Research

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 15, 2020, 11:14 am
Author(s):Hongnak, S. | Jongaramruong, J. | Khumkratok, S. | Siriphong, P. | Tip-Pyang, S.
Publication year: 2015
Journal / Book title: Natural Product Communications

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 15, 2020, 11:14 am
Author(s):Jongaramruong, J. | Blackman, A.J.
Publication year: 2000
Journal / Book title: Journal of Natural Products

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 15, 2020, 11:14 am
 1. Two new xanthones from the roots of Cratoxylum cochinchinense and their cytotoxicity (74, pg 467, 2020)
  JOURNAL OF NATURAL MEDICINES   Volume: 74   Issue:   Pages: 474-475   Published: MAR 2020
  Early Access: FEB 2020
 2. JOURNAL OF NATURAL MEDICINES   Volume: 74   Issue:   Pages: 467-473   Published: MAR 2020
  Early Access: DEC 2019
 3. NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS   Volume: 10   Issue:   Pages: 633-636   Published: APR 2015
 4. By: Surapinit, Serm; Jong-aramruang, Jonkolnee; Siripong, Pongpun; et al.
  NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS   Volume: 9   Issue: 9   Pages: 1323-1326   Published: SEP 2014
 5. A new cytotoxic apotirucallane from the roots of Walsura trichostemon                               By: Sichaem, Jirapast; Aree, Thammarat; Khumkratok, Suttira; et al.
  PHYTOCHEMISTRY LETTERS   Volume: 5   Issue: 3   Pages: 665-667   Published: SEP 2012
 6. A new dimeric resveratrol from the roots of Shorea roxburghii                                  By: Patcharamun, Winitra; Sichaem, Jirapast; Siripong, Pongpan; et al.
  FITOTERAPIA   Volume: 82   Issue: 3   Pages: 489-492   Published: APR 2011
 7. Two new cytotoxic isomeric indole alkaloids from the roots of Nauclea orientalis   By: Sichaem, Jirapast; Surapinit, Serm; Siripong, Pongpun; et al.
  FITOTERAPIA   Volume: 81   Issue: 7   Pages: 830-833   Published: OCT 2010
 8. NATURAL PRODUCT RESEARCH   Volume: 22   Issue: 15   Pages: 1297-1303   Published: 2008
 9. By: Phuwapraisirisan, Preecha; Puksasook, Thanchanok; Jong-Aramruang, Jonkolnee; et al.
  BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS   Volume: 18   Issue: 18   Pages: 4956-4958   Published: SEP 15 2008
 10. JOURNAL OF ASIAN NATURAL PRODUCTS RESEARCH   Volume:   Issue:   Pages: 743-751   Published: 2007
 11. AUSTRALIAN JOURNAL OF CHEMISTRY   Volume: 55   Issue:   Pages: 275-280   Article Number: UNSP 0004-9425/02/040275   Published: 2002 

ปีงบประมาณ 2557

 1. การค้นหารงควัตถุที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย์ทะเล

ปีงบประมาณ 2556

 1. การค้นหารงควัตถุที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย์ทะเล

ปีงบประมาณ 2553

 1. จุลชีพที่อาศัยอยู่กับฟองน้ำ แหล่งใหม่ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ระยะที่ 2

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. A new ent-atisane diterpenoid from the aerial parts of Euphorbia antiquorum L
 2. Two new xanthones from the roots of Cratoxylum cochonchinense and their cytotoxicity

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. รูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการรู้วิทยาศาสตร์ : ผลสะท้อนจากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. Chemical Constituents and Derivatization of Melodorinol from the Roots of Melodorum fruticosum
 2. Chemical Constituents and Derivatization of Melodorinol from the Roots of Melodorum fruticosum
 3. Chemical Constituents and Derivatization of Melodorinol from the Roots of Melodorum fruticosum

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. Dipterostibenosides A and B, Oligostilbene Glycosides from Dipterocarpus tuberculatus
 2. Dipterostilbenosides A and B, Oligostilbene Glycosides from Dipterocarpus tuberculatus

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

 1. A new cytotoxic apotirucallane from the roots of Walsura trichostemon
 2. A New Cytotoxic Apotirucallane from the Roots of Walsura trichostemon

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

 1. A new dimeric resveratrol from the roots of Shorea roxburghii

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

 1. Two new cytotoxic isomeric indole alkaloids from the roots of Nauclea orientalis
 2. Anti-proliferation and induction of apoptosis by extract of Turbinaria conoides (J. Agardh) Ktzing on human cervical cancer cell line
 3. Antiproliferative and apoptosis-including activities of extracts from Sargassum binderi Sonder on human cervical cancer cells
 4. การยับยั้งการเจริญ และการกระตุ้นให้เกิดอะโพโทซิสของเซลล์มะเร็งปากมดลูกโดยสารสกัดจาก Turbinaria conoides (J. Agardh) Kutzing

ปีที่ตีพิมพ์ 2552

 1. การศึกษาฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง ของสารสกัดหยาบจากสาหร่ายทะเลบริเวณอ่าวไทย
 2. การศึกษาฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสารสกัดหยาบจากสาหร่ายทะเลบริเวณอ่าวไทย
 3. การยับยั้งการเจริญ และการกระตุ้นให้เกิดอะโพโทซิสของเซลล์มะเร็งปากมดลูก โดยสารสกัดจาก Turbinaria conoides (J. Agardh) Kutzing
 4. Cytotoxic Activities of Crude Extract from Seaweeds along the Gulf of Thailand on Cancer Cells
 5. การศึกษาฤทธิ์ความเป็นพิษของสารสกัดหยาบจากสาหร่ายทะเลบริเวณอ่าวไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2551

 1. “Complete NMR assignment and absolute configuration of feronielloside, a new acetylcholinesterase inhibitor from Feroniella lucida”
 2. Phenylethyl cinnamides: A new series of ?-glucosidase inhibitors from the leaves of Aegle marmelos
 3. Secondary Metabolites from the Red Seaweeds Plocamium Species

ปีที่ตีพิมพ์ 2550

 1. Novel diterpenes with cytotoxic, anti-malarial and anti-tuberculosis activities from a brown alga Dictyota sp.

ปีที่ตีพิมพ์ 2549

 1. การสำรวจฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากหญ้าทะเล และสาหร่ายทะเลที่เก็บจากอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี และชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย
 2. รงควัตถุและฤทธิ์ทางชีวภาพจากหญ้าทะเล Halodule pinifolia และสาหร่ายทะเล Dictyota sp.

ปีที่ตีพิมพ์ 2546

 1. Polyhalogenated monoterpenes from a Tasmanian collection of the red seaweed Plocamium cartilagineum
 2. Chemical relationships between the sea hare Aplysia parvula and the red seaweed Laurencia filiformis from Tasmania

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. การทดสอบสารสำคัญทางพฤกษเคมี การต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์การต้านแบคทีเรียของชุมเห็ดเทศ
 2. พฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และต้านแบคทีเรียของสารสกัดองุ่นป่า
 3. การทดสอบสารพฤกษเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากเพกา
 4. การทดสอบสารพฤกษเคมี การต้านอนุมูลอิสระ และการต้านเชื้อแบคทีเรียของทุเรียนเทศ

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของผักเขียด

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

 1. องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของเหง้าเร่วหอมและเมล็ดกระวาน
 2. Investigation of Chemical Constitution and Biological Activity of Methanol Crude Extract from Fresh Alpinia nigra B.L.Burtt
 3. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบเมทานอลจากหน่อกะลา

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

 1. Antiproliferative activities and inducing of apoptosis by the extracts of Sargassum oligocystum Montagne on HeLa cancer cells
 2. Antiproliferative activities and induction of apoptosis by the extracts of Sargassum oligocystum Montagne on HeLa cancer cells
 3. Antiproliferative activities and induction of apoptosis by the extracts of Sargassum oligocystum Montagne on HeLa cancer cells

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

 1. Stilbenoids from the roots of Shorea roxburghii

 

Jittima Charoenpanich (จิตติมา เจริญพานิช)

Name : จิตติมา เจริญพานิช  
Jittima Charoenpanich
Title : รองศาสตราจารย์ ดร.
Associate Professor, Dr.
Education : Ph.D. (Natural Science and Technology), Okayama University, Japan
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์ Science
Department : ชีวเคมี Biochemistry
E-Mail : jittima@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

14832298300

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Kawai, F. | Kitajima, S. | Oda, K. | Higasa, T. | Charoenpanich, J. | Hu, X. | Mamoto, R.
Publication year: 2013
Journal / Book title: Archives of Microbiology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 6:04 pm
Author(s):Charoenpanich, J. | Tani, A.
Publication year: 2014
Journal / Book title: Chiang Mai University Journal of Natural Sciences

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 6:04 pm
Author(s):Madmanang, R. | Jangkorn, S. | Charoenpanich, J. | Sriwiriyarat, T.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Environmental Engineering Research

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 6:04 pm
Author(s):Charoenpanich, J. | Suktanarag, S. | Toobbucha, N.
Publication year: 2011
Journal / Book title: ScienceAsia

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 6:04 pm
Author(s):Jangkorn, S. | Charoenpanich, J. | Sriwiriyarat, T.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Journal of Environmental Engineering (United States)

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 6:04 pm
Author(s):Winayanuwattikun, P. | Piriyakananon, K. | Wongsathonkittikun, P. | Charoenpanich, J.
Publication year: 2014
Journal / Book title: ScienceAsia

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 6:04 pm
Author(s):Uttatree, S. | Charoenpanich, J.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Agriculture and Natural Resources

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 6:04 pm
Author(s):Thanyacharoen, U. | Tani, A. | Charoenpanich, J.
Publication year: 2012
Journal / Book title: Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 6:04 pm
Author(s):Charoenpanich, J. | Soongrung, T. | Chinnasri, S. | Suebchuea, N. | Suppoontong, M. | Thiemsawait, S.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Biocatalysis and Agricultural Biotechnology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 6:04 pm
Author(s):Cherdchoo, W. | Nithettham, S. | Charoenpanich, J.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Chemosphere

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 6:04 pm
Author(s):Chalopagorn, P. | Charoenpanich, J. | Choowongkomon, K.
Publication year: 2017
Journal / Book title: Applied Biochemistry and Biotechnology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 6:04 pm
Author(s):Chalopagorn, P. | Charoenpanich, J. | Choowongkomon, K.
Publication year: 2014
Journal / Book title: Applied Biochemistry and Biotechnology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 6:04 pm
Author(s):Uttatree, S. | Kobtrakool, K. | Ketsuk, A. | Kaenngam, W. | Thakolprajak, P. | Charoenpanich, J.
Publication year: 2017
Journal / Book title: Biocatalysis and Agricultural Biotechnology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 6:04 pm
Author(s):Ittrat, P. | Chacho, T. | Pholprayoon, J. | Suttiwarayanon, N. | Charoenpanich, J.
Publication year: 2014
Journal / Book title: Biocatalysis and Agricultural Biotechnology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 6:04 pm
Author(s):Okumura, M. | Fujitani, Y. | Maekawa, M. | Charoenpanich, J. | Murage, H. | Kimbara, K. | Sahin, N. | Tani, A.
Publication year: 2017
Journal / Book title: Journal of Bioscience and Bioengineering

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 6:04 pm
Author(s):Komthong, P. | Suriyaphan, O. | Charoenpanich, J.
Publication year: 2012
Journal / Book title: Food Additives and Contaminants: Part B Surveillance

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 6:04 pm
Author(s):Uttatree, S. | Charoenpanich, J.
Publication year: 2016
Journal / Book title: Biocatalysis and Agricultural Biotechnology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 6:04 pm
Author(s):Komthong, P. | Suriyaphan, O. | Charoenpanich, J.
Publication year: 2011
Journal / Book title: Thai Journal of Agricultural Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 6:04 pm
Author(s):Nualta, P. | Charoenpanich, J.
Publication year: 2014
Journal / Book title: Chiang Mai University Journal of Natural Sciences

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 6:04 pm
Author(s):Buranasilp, K. | Charoenpanich, J.
Publication year: 2011
Journal / Book title: Journal of Environmental Sciences

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 6:04 pm
 1. CHEMOSPHERE   Volume: 221   Pages: 758-767   Published: APR 2019
 2. By: Jangkorn, Siriprapha; Charoenpanich, Jittima; Sriwiriyarat, Tongchai
  JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING   Volume: 144   Issue:     Article Number: 04017112   Published: MAR 2018
 3. By: Charoenpanich, Jittima; Soongrung, Tewarit; Chinnasri, Supattra; et al.
  BIOCATALYSIS AND AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY   Volume: 13   Pages: 116-122   Published: JAN 2018
 4. APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY   Volume: 183   Issue:   Pages: 1539-1539   Published: DEC 2017
 5. By: Uttatree, Sasithorn; Kobtrakool, Khwanlada; Ketsuk, Apassara; et al.
  BIOCATALYSIS AND AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY   Volume: 12   Pages: 228-235   Published: OCT 2017
 6. Cultivable Methylobacterium species diversity in rice seeds identified with whole-cell matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometric analysis                 By: Okumura, Marie; Fujitani, Yoshiko; Maekawa, Masahiko; et al.
  JOURNAL OF BIOSCIENCE AND BIOENGINEERING Volume: 123 Issue: 2 Pages: 190-196 Published: FEB 2017
 7. Isolation and characterization of a broad pH- and temperature-active, solvent and surfactant stable protease from a new strain of Bacillus subtilis                                                     By: Uttatree, Sasithorn; Charoenpanich, Jittima
  BIOCATALYSIS AND AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY Volume: 8 Pages: 32-38 Published: OCT 2016
 8. Immobilization of a thermophilic solvent-stable lipase from Acinetobacter baylyi and its potential for use in biodiesel production                                                                  By: Winayanuwattikun, Pakorn; Piriyakananon, Kingkaew; Wongsathonkittikun, Phenwarat; et al.
  SCIENCEASIA   Volume: 40   Issue: 5   Pages: 327-334   Published: OCT 2014
 9. By: Chalopagorn, Pornchanok; Charoenpanich, Jittima; Choowongkomon, Kiattawee
  APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY   Volume: 174   Issue: 4   Pages: 1444-1454   Published: OCT 2014
 10. Polyvinyl alcohol and polyethylene glycol form polymer bodies in the periplasm of Sphingomonads that are able to assimilate them                                                                        By: Kawai, Fusako; Kitajima, Sakihito; Oda, Kenji; et al.
  ARCHIVES OF MICROBIOLOGY   Volume: 195   Issue: 2   Pages: 131-140   Published: FEB 2013
 11. Isolation and characterization of Kluyvera georgiana strain with the potential for acrylamide biodegradation                                                                                                                    By: Thanyacharoen, Uthumporn; Tani, Akio; Charoenpanich, Jittima
  JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL ENGINEERING   Volume: 47   Issue: 11   Pages: 1491-1499   Published: 2012
 12. Determination of acrylamide in Thai-conventional snacks from Nong Mon market, Chonburi using GC-MS technique                                                                                                               By: Komthong, P.; Suriyaphan, O.; Charoenpanich, J.
  FOOD ADDITIVES & CONTAMINANTS PART B-SURVEILLANCE   Volume: 5   Issue: 1   Pages: 20-28   Published:2012
 13. Production of a thermostable lipase by Aeromonas sp EBB-1 isolated from marine sludge in Angsila, Thailand                                                                                                                   By: Charoenpanich, Jittima; Suktanarag, Sureeporn; Toobbucha, Naruemon
  SCIENCEASIA   Volume: 37   Issue: 2   Pages: 105-114   Published: JUN 2011
 14. Biodegradation of acrylamide by Enterobacter aerogenes isolated from wastewater in Thailand                                                                                                                                         By: Buranasilp, Kanokhathai; Charoenpanich, Jittima
  JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES   Volume: 23   Issue: 3   Pages: 396-403   Published: 2011
 15. Isolation and Characterization of a Novel Thermophilic-Organic Solvent Stable Lipase From Acinetobacter baylyi                                                                                                                    By: Uttatree, Sasithorn; Winayanuwattikun, Pakorn; Charoenpanich, Jittima
  APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY   Volume: 162   Issue: 5   Pages: 1362-1376   Published: NOV 2010
 16. Involvement of PEG-carboxylate dehydrogenase and glutathione S-transferase in PEG metabolism by Sphingopyxis macrogoltabida strain 103                                                     By: Somyoonsap, Peechapack; Tani, Akio; Charoenpanich, Jittima; et al.
  APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY   Volume: 81   Issue: 3   Pages: 473-484   Published: DEC 2008
 17. Structure and conservation of a polyethylene glycol-degradative operon in sphingomonads                                                                                                                                                        By: Tani, Akio; Charoenpanich, Jittima; Mori, Terumi; et al.
  MICROBIOLOGY-SGM   Volume: 153   Pages: 338-346   Part: 2   Published: FEB 2007
 18. Dual regulation of a polyethylene glycol degradative operon by AraC-type and GaIR-type regulators in Sphingopyxis macrogoltabida strain 103                                                  By: Charoenpanich, Jittima; Tani, Akio; Moriwaki, Naoko; et al.
  MICROBIOLOGY-SGM   Volume: 152   Pages: 3025-3034   Part: 10   Published: OCT 2006

ปีงบประมาณ 2561

 1. การผลิตเอนไซม์ตรึงสำหรับประยุกต์ใช้ในการกำจัดโครเมียมจากน้ำทิ้งในกระบวนการ ฟอกหนัง

ปีงบประมาณ 2560

 1. การผลิตเอนไซม์ตรึงสำหรับประยุกต์ใช้ในการกำจัดโครเมียมจากน้ำทิ้งในกระบวนการฟอกหนัง
 2. การสร้างท่อบำบัดน้ำทิ้งที่เกิดจากกระบวนการฟอกหนัง

ปีงบประมาณ 2559

 1. การสร้างท่อบําบัดน้ำทิ้งที่เกิดจากกระบวนการฟอกหนัง

ปีงบประมาณ 2558

 1. การผลิตเอนไซม์ตรึงรูปที่มีศักยภาพในการสลายสารปนเปื้อนกลุ่มเอไมด์และไนไตร์ล
 2. การสร้างท่อบำบัดน้ำทิ้งที่เกิดจากกระบวนการฟอกหนัง

ปีงบประมาณ 2557

 1. การผลิตเอนไซม์ตรึงรูปที่มีศักยภาพในการสลายสารปนเปื้อนกลุ่มเอไมด์และไนไตร์ล
 2. การหาวัสดุค้ำจุนราคาถูกสำหรับตรึงรูปเอนไซม์ไลเปสชอบอุณหภูมิสูงและทนตัวทำละลายอินทรีย์จาก Acinetobacter baylyi เพื่อประยุกต์ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล

ปีงบประมาณ 2556

 1. การผลิตปริมาณสูงและการตรึงเอนไซม์อะลิฟาติกอะมิเดสสำหรับประยุกต์ใช้ในกระบวนการสลายอะคริลาไมด์และอุตสาหกรรมการผลิตอะคริลิก
 2. การผลิตปริมาณสูงและการตรึงเอนไซม์อะลิฟาติกอะมิเดสสำหรับประยุกต์ใช้ในกระบวนการสลายอะคริลาไมด์และอุตสาหกรรมการผลิตอะคริลิก

ปีงบประมาณ 2555

 1. การตรึงไลเปสทนตัวทำละลายอินทรีย์จาก Acinetobactor baylyi เพื่อการผลิตไบอดีเซล
 2. การผลิตปริมาณสูงและการตรึงเอนไซม์อะลิฟาติกอะมิเดสสำหรับประยุกต์ใช้ในกระบวนการสลายอะคริลาไมด์และอุตสาหกรรมการผลิตอะคริลิก

ปีงบประมาณ 2554

 1. การผลิตปริมาณสูงและการตรึงเอนไซม์อะลิฟาติกอะมิเดสสำหรับประยุกต์ใช้ในกระบวนการสลายอะคริลาไมด์
 2. การศึกษาการปนเปื้อนของอะคริลาไมด์ในอาหารพื้นเมืองของไทยที่มีแป้งสูงในตลาดหนองมนจังหวัดชลบุรี และติดตามความคงตัของอะคริลาไมค์ จากอาหารด้วยระบบย่อยจำลอง

ปีงบประมาณ 2550

 1. การคัดเลือกและจำแนกสายพันธุ์แบคทีเรียทนร้อนสำหรับกระบวนการสลายอะคริลาไมด์

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. Removal of Cr(VI) from synthetic wastewater by adsorption onto coffee ground and mixed waste tea
 2. Kinetics of nitrification and acrylamide biodegradation by Enterobacter aerogenes and mixed culture bacteria in sequencing batch reactor wastewater treatment systems

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. Kinetics of nitrification and acrylamide biodegradation by Enterobacter aerogenes and mixed culture bacteria in sequencing batch reactor wastewater treatment systems
 2. A novel broad-temperature active and solvent stable esterase from a newly isolated Bacillus aerophilus
 3. Comparative Study of Enterobacter aerogenes and Mixed-Culture Bacteria for Acrylamide Biodegradation in Sequencing Batch Reactor Wastewater-Treatment Systems
 4. Purification and characterization of a harsh conditions-resistant protease from a new strain of Staphylococcus saprophyticus

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. Cultivable Methylobacterium species diversity in rice seeds identified with whole-cell matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometric analysis
 2. Cultivable Methylobacterium species diversity in rice seeds identified with whole-cell matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometric analysis
 3. A novel metal-tolerant, solvent and surfactant stable protease from a new strain of Bacillus megaterium

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. Isolation and characterization of a broad pH- and temperature-active, solvent and surfactant stable protease from a new strain of Bacillus subtilis

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. Nutritional Requirements of Aeromonas sp. EBB-1 for Lipase Production

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. Proteome analysis of acrylamide-induced proteins in a novel acrylamide-degrader Enterobacter aerogenes by 2D electrophoresis and MALDI-TOF-MS
 2. Genome Shuffling Enhances Lipase Production of Thermophilic Geobacillus sp
 3. Immobilization of a thermophilic solvent-stable lipase from Acinetobacter baylyi and its potential for use in biodiesel production
 4. Application of agriculture waste as a support for lipase immobilization
 5. Application of agriculture waste as a support for lipase immobilization
 6. Application of agriculture waste as a support for lipase immobilization

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

 1. Polyvinyl alcohol and polyethylene glycol from polymer bodies in the periplasm of Sphingomanads that are able to assimilate them

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

 1. Determination of acrylamide in Thai-conventional snacks from Nong Mon market, Chonburi using GC-MS technique
 2. Isolation and Characterization of Kluyvera georgiana strain with the potential for acrylamide biodegradation

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

 1. Biodegradation of acrylamide by Enterobacter aerogenes isolated from wastewater in Thailand
 2. Production of a thermostable lipase by Aeromonas sp. EBB1 isolated from marine sludge in Angsila, Thailand
 3. Nutrition requirements and physical factors affecting the production of organic solvent-stable lipase by Acinetobacter baylyi

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

 1. Identification of the PEG-induced proteins by 2D-gel electrophoresis and mass spectrometry in Sphingopyxis macrogoltabida strain 103
 2. Isolation and characterization of a novel thermophilic-organic solvent stable lipase from Acinetobacter baylyi
 3. หลักการและสภาวการณ์ปัจจุบันของการสังเคราะห์เพปไทด์
 4. Isolation and Characterization of a Novel Thermophilic-Organic Solvent Stable Lipase From Acinetobacter baylyi

ปีที่ตีพิมพ์ 2551

 1. อะคริลาไมด์ : ก่อตัวได้ง่ายกำจัดไม่ยาก
 2. การตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกของแบคทีเรียผ่านระบบส่งสัญญาณแบบสององค์ประกอบ

ปีที่ตีพิมพ์ 2549

 1. Dual regulation of a polyethylene glycol degradative operon by AraC-type and GalR-type regulators in Sphingopyxis macrogoltabida strain103

ปีที่ตีพิมพ์ 2548

 1. Synthesis of Amyl Acetate by Immobilized Lipases from Mucor miehei and Aspergillus niger in n-hexane
 2. คุณภาพของเนื้อกุ้งกุลาที่เลี้ยงภายใต้น้ำเค็มต่ำและให้อาหารที่เสริมแร่ธาตุ

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. Removal of Cr(VI) from synthetic wastewater by adsorption on waste tea
 2. Bioreduction of hexavalent chromium by Bacillus megaterium

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. Biodegradation of Acrylamide by a Marine Bacterium Bacillus cereus

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

 1. Sequence analysis and structural modeling of an amidase from a novel acrylamide degrading bacterium Enterobacter aerogenes
 2. Gene identifaication and modeling of an amidase from a novel acrylamide-degrading bacterium Enterobacter aerogenase
 3. Gene identification and structural modeling of a novel organic solvent stable and thermophilic lipase from Acinetobacter baylyi
 4. Gene identification of a novel organic solvent stable andthermophilic lipase from Acinetobacter baylyi

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

 1. Isolation and characterization of Kluyvera ascorbata from wastewater in Thailand and its potential for acrylamide biodegradation
 2. Determination of acrylamide monomer in local snacks from Nong Mon market, Chonburi using gas chromatography-mass spectrometry

ปีที่ตีพิมพ์ 2552

 1. Acrylamide degradation and cell immobilization of Enterobacter aerogenes screened from domestic wastewater
 2. Isolation and Identification of Solvent Stable Lipase and Protease-producing Bacteria from Marinr Sludge in Angsila
 3. Cell Immobilization of An Acrylamide-degrading Enterobacter aerogenes Screened from wastewater
 4. A Novel Thermophilic-organic Solvent Stable Lipase from Acinetobacter baylyi Isolaed fromMarine Sludge in Angsila
 5. Characterizations of novel organic solvent-stable lipase from Acinetobacter baylyi isolated from marine sludge in Angsila

Wansuk Senanan (วันศุกร์ เสนานาญ)

Name : วันศุกร์ เสนานาญ  Wansuk-Senanan
Wansuk Senanan
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Assistant Professor, Dr.
Education : Ph.D. (Fisheries), The University of Minnesota, U.S.A.
Expertise : Fisheries
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์ Science
Department : วาริชศาสตร์ Aquatic Science
E-Mail : wansuk@go.buu.ac.thwansuks2@yahoo.com

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

6507379169

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Panutrakul, S. | Senanan, W. | Chavanich, S. | Tangkrock-Olan, N. | Viyakarn, V.
Publication year: 2010
Journal / Book title: Tropical Deltas and Coastal Zones: Food Production, Communities and Environment at the Land-Water Interface

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 3:03 am
Author(s):Chavanich, S. | Viyakarn, V. | Senanan, W. | Panutrakul, S.
Publication year: 2016
Journal / Book title: Aquatic Invasions

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 3:03 am
Author(s):Wachirachaikarn, A. | Sutthakiet, O. | Senanan, W. | Na-Nakorn, U.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Aquaculture International

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 3:03 am
Author(s):Panutrakul, S. | Khamdech, S. | Kerdthong, P. | Senanan, W. | Tangkrock-Olan, N. | Alcivar-Warren, A.
Publication year: 2007
Journal / Book title: Journal of Shellfish Research

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 3:03 am
Author(s):Chen, Y. | Mao, J. | Senanan, W. | Wang, W.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Animal Genetics

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 3:03 am
Author(s):Senanan, W. | Pechsiri, J. | Sonkaew, S. | Na-Nakorn, U. | Sean-In, N. | Yashiro, R.
Publication year: 2015
Journal / Book title: Aquaculture Research

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 3:03 am
Author(s):Chankong, A. | Kongjandtre, N. | Senanan, W. | Manthachitra, V.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Regional Studies in Marine Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 3:03 am
Author(s):Pumitinsee, P. | Senanan, W. | Na-Nakorn, U. | Kamonrat, W. | Koedprang, W.
Publication year: 2009
Journal / Book title: Aquaculture Research

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 3:03 am
Author(s):Chankong, A. | Kongjandtre, N. | Senanan, W. | Manthachitra, V.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Journal of Fisheries and Environment

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 3:03 am
Author(s):Ye, Y. | Yan, C. | Senanan, W. | Guo, B. | Xu, K. | Lü, Z.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Frontiers in Marine Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 3:03 am
Author(s):Joerakate, W. | Yenmak, S. | Senanan, W. | Tunkijjanukij, S. | Koonawootrittriron, S. | Poompuang, S.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Agriculture and Natural Resources

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 3:03 am
Author(s):Kangpanich, C. | Pratoomyot, J. | Siranonthana, N. | Senanan, W.
Publication year: 2016
Journal / Book title: PeerJ

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 3:03 am
Author(s):Jaisuk, C. | Senanan, W.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Journal of Fisheries and Environment

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 3:03 am
Author(s):Munpholsri, N. | Poompuang, S. | Senanan, W. | Kamonrat, W.
Publication year: 2013
Journal / Book title: Kasetsart Journal - Natural Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 3:03 am
Author(s):Jaisuk, C. | Senanan, W.
Publication year: 2018
Journal / Book title: PeerJ

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 3:03 am
Author(s):Senanan, W. | Panutrakul, S. | Barnette, P. | Manthachitra, V. | Chavanich, S. | Kapuscinski, A.R. | Tangkrock-Olan, N. | Intacharoen, P. | Viyakarn, V. | Wongwiwatanawute, C. | Padetpai, K.
Publication year: 2010
Journal / Book title: Tropical Deltas and Coastal Zones: Food Production, Communities and Environment at the Land-Water Interface

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 3:03 am
Author(s):Kangpanich, C. | Pratoomyot, J. | Senanan, W.
Publication year: 2017
Journal / Book title: Agriculture and Natural Resources

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 3:03 am
Author(s):Tangkrock-Olan, N. | Senanan, W. | Panutrakul, S. | Barnette, P.
Publication year: 2007
Journal / Book title: Journal of Shellfish Research

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 3:03 am
Author(s):Ye, Y.Y. | Senanan, W. | Li, J.J. | Cai, H.W. | Wu, C.W.
Publication year: 2016
Journal / Book title: Biochemical Systematics and Ecology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 3:03 am
Author(s):Senanan, W. | Tangkrock-Olan, N. | Panutrakul, S. | Barnette, P. | Wongwiwatanawute, C. | Niphonkit, N. | Anderson, D.J.
Publication year: 2007
Journal / Book title: Journal of Shellfish Research

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 3:03 am
 1. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT   Volume: ‏ 788     Article Number: 147868   Published: ‏ SEP 20 2021
 2. AQUACULTURE   Volume: ‏ 539     Article Number: 736629   Published: ‏ JUN 30 2021
 3. ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE   Volume: ‏ 135     Article Number: 104900   Published: ‏ JAN 2021
 4. By: Chen, Y.Mao, J.Senanan, W.; et al.
  ANIMAL GENETICS   Volume: ‏ 51   Issue: ‏ 6   Pages: ‏ 964-967   Published: ‏ DEC 2020
  Early Access: SEP 2020
 5. FRONTIERS IN MARINE SCIENCE   Volume: ‏ 7     Article Number: 516   Published: ‏ JUN 30 2020
 6. AQUACULTURE INTERNATIONAL   Volume: 28   Issue:   Pages: 751-765   Published: APR 2020
 7. REGIONAL STUDIES IN MARINE SCIENCE   Volume: 33     Article Number: 100918   Published: JAN 2020
 8. By: Jaisuk, Chaowalee; Senanan, Wansuk
  PEERJ   Volume:     Article Number: e4487   Published: MAR 7 2018
 9. By: Yenmak, S.; Poompuang, S.; Koonawootrittriron, S.; et al.
  AQUACULTURE   Volume: 472   Special Issue: SI   Supplement:   Pages: 139-139   Published: APR 1 2017
 10. By: Kangpanich, Chanpim; Pratoomyot, Jarunan; Siranonthana, Nisa; et al.
  PeerJ Volume: 4 Article Number: e2735 Published: NOV 29 2016
 11. By: Ye, Ying Ying; Senanan, Wansuk; Li, Ji Ji; et al.
  BIOCHEMICAL SYSTEMATICS AND ECOLOGY Volume: 68 Pages: 135-141 Published: OCT 2016
 12. By: Chavanich, Suchana; Viyakarn, Voranop; Senanan, Wansuk; et al.
  AQUATIC INVASIONS   Volume: 11   Issue: 1   Pages: 67-74   Published: MAR 2016
 13. By: Senanan, Wansuk; Pechsiri, Jamjun; Sonkaew, Supapon; et al.
  AQUACULTURE RESEARCH   Volume: 46   Issue: 12   Pages: 2897-2912   Published: DEC 2015
 14. By: Pumitinsee, Panuwat; Senanan, Wansuk; Na-Nakorn, Uthairat; et al.
  AQUACULTURE RESEARCH   Volume: 40   Issue: 10   Pages: 1111-1122   Published: JUL 7 2009
 15. By: Senanan, Wansuk; Tangkrock-Olan, Nongnud; Panutrakul, Suwanna; et al.
  JOURNAL OF SHELLFISH RESEARCH   Volume: 26   Issue: 4   Pages: 1187-1192   Published: DEC 2007
 16. Heavy metals in wild banana prawn (Fenneropenaeus merguiensis de Man, 1888) from Chantaburi and Trat provinces, Thailand
  By: Panutrakul, Suwanna; Khamdech, Sirikul; Kerdthong, Phacharakon; et al.
  JOURNAL OF SHELLFISH RESEARCH   Volume: 26   Issue: 4   Pages: 1193-1202   Published: DEC 2007
 17. Species and distribution of Penaeoid shrimps in Thailand
  By: Tangkrock-Olan, Nongnud; Senanan, Wansuk; Panutrakul, Suwanna; et al.
  JOURNAL OF SHELLFISH RESEARCH   Volume: 26   Issue: 4   Pages: 1239-1246   Published: DEC 2007
 18. By: Alcivar-Warren, Acacia; Keating, John; Maranda, Louise; et al.
  BULLETIN OF MARINE SCIENCE   Volume: 80   Issue: 3   Pages: 916-916   Published: MAY 2007
 19. AQUACULTURE   Volume: ‏ 235   Issue: ‏ 1-4   Pages: ‏ 167-184   Published: ‏ JUN 1 2004
 20. By: Miller, LM; Senanan, W
  NORTH AMERICAN JOURNAL OF FISHERIES MANAGEMENT   Volume: 23   Issue: 1   Pages: 297-306   Published:FEB 2003
 21. By: Miller, LM; Kallemeyn, L; Senanan, W
  TRANSACTIONS OF THE AMERICAN FISHERIES SOCIETY   Volume: 130   Issue: 2   Pages: 307-316   Published:MAR 2001

   

ปีงบประมาณ 2561

 1. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสาหร่าย zooxanthellae ในปะการังแข็งและปะการังอ่อนในน่านน้ำไทย

ปีงบประมาณ 2559

 1. ความผันแปรตามฤดูกาลและลักษณะทางพันธุกรรมของประชาคมแพลงก์ตอนสัตว์ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 2

ปีงบประมาณ 2558

 1. ความผันแปรตามฤดูกาลและลักษณะทางพันธุกรรมของประชาคมแพลงก์ตอนสัตว์ ใน พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี (สนองพระราชดำริในโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

ปีงบประมาณ 2557

 1. การประเมินความเสี่ยงทางนิเวศของปลา Jade perch (Scortum barcoo) ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
 2. ความผันแปรตามฤดูกาลและลักษณะทางพันธุกรรมของประชาคมแพลงก์ตอนสัตว์ ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี (สนองพระราชดำริในโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
 3. ผลกระทบของน้ำมันดิบที่รั่วไหลต่อระบบนิเวศ การสืบพันธุ์ของปะการัง และลักษณะทางพันธุกรรมของประชากรหอยสองฝาในแนวปะการัง
 4. โครงการวิจัยร่วมกับเทศบาลแมสนสุขภายใต้โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพชายฝั่งทะเล

ปีงบประมาณ 2556

 1. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกุ้ง ปู และกั้ง ในบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
 2. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกุ้ง ปูและกั้ง ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะ แสมสาร จังหวัดชลบุรี
 3. ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี : องค์ความรู้ผันสู่วิถีไทยและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

ปีงบประมาณ 2555

 1. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกุ้ง ปูและกั้ง ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะ แสมสาร จังหวัดชลบุรี

ปีงบประมาณ 2554

 1. การพัฒนาเทคนิคการพิสูจน์อัตลักษณ์ของโลมาอิรวดี (Orcaella breviostris) ในสถานที่เพาะพันธุ์ด้วยลายพิมพ์ดีเอ็นเอไมโครแซทเทลไลท์
 2. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกุ้ง ปูและกั้ง ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเลหมู่เกาะ แสมสาร จังหวัดชลบุรี
 3. ปฏิสัมพันธ์ทางนิเวศน์ระหว่างกุ้งขาวแปซิฟิก (Litopenaeus vannamei) กับกุ้งท้องถิ่นของประเทศไทยในระบบนิเวศจำลอง
 4. แนวทางประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมของสัตว์น้ำต่างถิ่น : กรณีศึกษาการนำเข้ากุ้งขาวแปซิฟิกเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. Genetic Population Structure of the Hard Clam Meretrix meretrix Along the Chinese Coastlines Revealed by Microsatellite DNA Markers

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. Development of the new microsatellite multiplex PCR panel and genetic variation of farmed snakeskin gourami, Trichopodus pectoralis

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. Growth performance and genetic diversity in four strains of Asian sea bass, Lates calcarifer (Bloch, 1790) cultivated in Thailand
 2. Effects of landscape features on population genetic variation of a tropical stream fish, Stone lapping minnow, Garra cambodgiensis, in the upper Nan River drainage basin, northern Thailand
 3. Effects of Physical Barriers on Genetic Variation of Populations of Stone Lapping Minnow, Garra cambodgiensis (Tirant, 1884), in Wa River, Nan Province, Thailand

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. Effects of the 2013 Oil Spill on Genetic Diversity of a Coral-Boring Bivalve, Arca sp. (Family Arcidae) at Koh Samet, Rayong Province
 2. Effects of the 2013 Rayong Oil Spill on Gonadal Maturation of Reef Corals

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. Genetic relatedness and differentiation of hatchery populations of Asian seabass (Lates calcarifer) (Bloch, 1790) broodstock in Thailand inferred from microsatellite genetic markers

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. Genetic relatedness and differentiation of hatchery populations of Asian seabass (Lates calcarifer) (Bloch, 1790) broodstock in Thailand inferred from microsatellite genetic markers

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

 1. Verification on Morphological Identification of Grapsid Crabs Genus Metopograpsus H.Milne Edwards, 1853 from Chon Buri Province Using Partial Sequences of Mitochondrial 16S rRNA, 12S rRNA and Cytochrome c Oxidase Subunit I (COI) Genes

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

 1. Genetic Diversity of Feral Populations of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) in Thailand and Evidence of Genetic Introgression

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

 1. การวิเคราะห์พีซีอาร์ อาร์เอฟแอลพี ของไมโตรคอนเดรียดีเอ็นเอเพื่อบ่งชี้ ความความแตกต่างของประชากรปลาหมอ (Anabas testudineus) ในประเทศไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2552

 1. Temporal genetic heterogeneity of juvenile orange- spotted grouper (Epinephelus coioides, Pisces : Serranidae)

ปีที่ตีพิมพ์ 2550

 1. The Presence of the Pacific Whiteleg Shrimp (Litopenaeus vannamei,Boone,1931) in the wild in Thailand
 2. Species and distribution of penaeoid shrimps in Thailand
 3. Heavy metals in wild banana prawn (Fenneropenaeus Merguiensis De Man,1888) From Chantaburi and Trat Provinces, Thailand

ปีที่ตีพิมพ์ 2547

 1. Genetic impacts of hybrid catfish farming (Clarias macrocephalus x C. gariepinus) on native catfish populations in central Thailand

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. การทดสอบไมโครแซทเทลไลท์ข้ามชนิดในโลมาอิรวดี(Orcaella brevirostris)

ปีที่ตีพิมพ์ 2551

 1. Prevalence of an alien pathogen, taura syndrome virus, in local shrimp species in the bangpakong estuary, thailand, during 2005-2007

 

Salil Chanroj (สลิล ชั้นโรจน์)

ame : สลิล ชั้นโรจน์  
Salil Chanroj
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : Ph.D. (Cell Biology and Molecular Genetics), University of Maryland, U.S.A.
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์ Science
Department : เทคโนโลยีชีวภาพ Biotechnology
E-Mail : salil@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

16549096100

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Chanroj, S. | Lu, Y. | Padmanaban, S. | Nanatani, K. | Uozumi, N. | Rao, R. | Sze, H.
Publication year: 2011
Journal / Book title: Journal of Biological Chemistry

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 16, 2020, 1:51 pm
Author(s):Santiarporn, P. | Chanroj, S.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Journal of Current Science and Technology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 16, 2020, 1:51 pm
Author(s):Khositanon, P. | Panya, N. | Roytrakul, S. | Krobthong, S. | Chanroj, S. | Choksawangkarn, W.
Publication year: 2021
Journal / Book title: LWT

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 16, 2020, 1:51 pm
Author(s):Sze, H. | Chanroj, S.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Plant Physiology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 16, 2020, 1:51 pm
Author(s):Li, X. | Chanroj, S. | Wu, Z. | Romanowsky, S.M. | Harper, J.F. | Sze, H.
Publication year: 2008
Journal / Book title: Plant Physiology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 16, 2020, 1:51 pm
Author(s):Padmanaban, S. | Czerny, D.D. | Levin, K.A. | Leydon, A.R. | Su, R.T. | Maugel, T.K. | Zou, Y. | Chanroj, S. | Cheung, A.Y. | Johnson, M.A. | Sze, H.
Publication year: 2017
Journal / Book title: Journal of Experimental Botany

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 16, 2020, 1:51 pm
Author(s):Chanroj, S. | Wang, G. | Venema, K. | Zhang, M.W. | Delwiche, C.F. | Sze, H.
Publication year: 2012
Journal / Book title: Frontiers in Plant Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 16, 2020, 1:51 pm
Author(s):Chanroj, S. | Padmanaban, S. | Czerny, D.D. | Jauh, G.-Y. | Sze, H.
Publication year: 2013
Journal / Book title: Molecular Plant

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 16, 2020, 1:51 pm
Author(s):Lu, Y. | Chanroj, S. | Zulkifli, L. | Johnson, M.A. | Uozumi, N. | Cheung, A. | Sze, H.
Publication year: 2011
Journal / Book title: Plant Cell

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 16, 2020, 1:51 pm
Author(s):Aranda-Sicilia, M.N. | Cagnac, O. | Chanroj, S. | Sze, H. | Rodríguez-Rosales, M.P. | Venema, K.
Publication year: 2012
Journal / Book title: Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 16, 2020, 1:51 pm
Author(s):Padmanaban, S. | Chanroj, S. | Kwak, J.M. | Li, X. | Ward, J.M. | Sze, H.
Publication year: 2007
Journal / Book title: Plant Physiology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 16, 2020, 1:51 pm
 1. LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY   Volume: ‏ 135     Article Number: 110122   Published: ‏ JAN 2021
 2. OCL-OILSEEDS AND FATS CROPS AND LIPIDS   Volume: ‏ 27     Article Number: 54   Published: ‏ OCT 22 2020
 3. By: Sze, Heven; Chanroj, Salil
  PLANT PHYSIOLOGY   Volume: 177   Issue:   Pages: 875-895   Published: JUL 2018
 4. By: Padmanaban, Senthilkumar; Czerny, Daniel D.; Levin, Kara A.; et al.
  JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY   Volume: 68   Issue: 12   Special Issue: SI   Pages: 3165-3178  Published: JUN 1 2017
 5. By: Chanroj, Salil; Padmanaban, Senthilkumar; Czerny, Daniel D.; et al.
  MOLECULAR PLANT   Volume:   Issue:   Pages: 1226-1246   Published: JUL 2013
 6. By: Nieves Aranda-Sicilia, Maria; Cagnac, Olivier; Chanroj, Salil; et al.
  BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOMEMBRANES   Volume: 1818   Issue:   Pages: 2362-2371  Published: SEP 2012
 7. By: Chanroj, Salil; Wang, Guoying; Venema, Kees; et al.
  FRONTIERS IN PLANT SCIENCE   Volume:     Article Number: 25   Published: 2012
 8. By: Chanroj, Salil; Lu, Yongxian; Padmanaban, Senthilkumar; et al.
  JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY   Volume: 286   Issue: 39   Pages: 33931-33941   Published: SEP 30 2011
 9. By: Li, Xiyan; Chanroj, Salil; Wu, Zhongyi; et al.
  PLANT PHYSIOLOGY   Volume: 147   Issue:   Pages: 1675-1689   Published: AUG 2008
 1. ปีงบประมาณ 2563
  1. การพัฒนาชุมชนเกษตร-ประมงในพื้นที่อำเภอติดชายทะเล จังหวัดชลบุรี เป็นชุมชนนวัตกรรมและสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การบริหารทางการเงิน และการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น

  ปีงบประมาณ 2562

  1. ผลของสารสกัดจากผักบุ้งทะเล (Ipomoea pes-caprae) และสารเคมีที่ใช้ในการปฐมพยาบาลบางชนิดต่อการปล่อยเข็มพิษของแมงกะพรุนหนัง (Rhopilema hispidum) และแมงกะพรุนไฟ (Sanderia malayensis)

  ปีงบประมาณ 2560

  1. ศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทยต่อการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ไลเปส แอลฟาอะไมเลส โปรตีเอส และแอลกอฮอล์ดีไฮโรจีเนส เพื่อใช้เป็นอาหารสุขภาพในการควบคุมน้ำหนัก
  2. อาหารทางการแพทย์ที่ประกอบด้วยสารสกัดจากเห็ดสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง

  ปีงบประมาณ 2559

  1. การแปลงพันธุ์ยีสต์ Saccharomydes cerevisiae ให้แสดงออกยีนเซลลูเลสจาก Xanthomonas oryzae pv. Oryzae เพื่อใช้ในการผลิดเอทานอลจากฟางข้าวในขั้นตอนเดียว
  2. ศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทยต่อการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ไลเปส แอลฟาอะไมเลสโปรตีเอสและแอลกอฮอล์ดีไฮโรจีเนส เพื่อใช้เป็นอาหารสุขภาพในการควบคุมน้ำหนัก

  ปีงบประมาณ 2558

  1. การพัฒนาแหนเพื่อเป็นพืชน้ำต้นแบบในการวิจัยพื้นฐานและการนำไปประยุกต์ใช้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

  ปีงบประมาณ 2557

  1. การพัฒนาแหนเพื่อเป็นพืชน้ำต้นแบบในการวิจัยพื้นฐานและการนำไปประบุกต์ใช้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

  ปีงบประมาณ 2556

  1. การพัฒนาแหนเพื่อเป็นพืชน้ำต้นแบบในการวิจัยพื้นฐานและการนำไปประยุกต์ใช้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

  ปีงบประมาณ 2555

  1. การพัฒนาแหนใหญ่ (Spirodela polyrhiza) เพื่อใช้เป็นพืชต้นแบบในการศึกษาทางชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืช

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. Effect of Transglutaminase on the Quality of Dried Alkaline Noodle from Rice Flour

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. ผลของข้าวตอกจากข้าวก่ำต่อสมบัติของกราโนลา

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. Effect of Purple Sweet Potato Flour Content on the Quality of Mantou
 2. Cooking Qualities and Sensory Attributes of Non-fried Instant Noodles Fortified with Spirulina
 3. Effect of Black Bean Flour Substitution on Quality of Extruded Rice Pasta
 4. Properties of Spiny Yam Flour and Application as Wheat Flour Replacement in Yeast-raised Doughnut
 5. Effect of Sea Lettuce Addition and Moisture of Flour Blend on Qualities of Non-fried Instant Noodle

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

 1. Effect of extrusion conditions on the physicochemical properties of a snack made from purple rice (Hom Nil) and soybean flour blend

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. ผลของพันธ์ข้าวและชนิดของน้ำมันพืชที่มีต่อสมบัติทางกายภาพและค่าดัชนีไกลซีมิกของข้าวกึ่งสำเร็จรูป

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. การผลิตน้ำหมึกผงจากหมึกกล้วย (Loligo spp.) และการใช้เป็นส่วนผสมของอาหารเพื่อสุขภาพ

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. Effect of blanching on the properties of purple sweet potato flour

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

 1. Effect of tranglutaminase addition on the qualities of fried noodle from rice flour