Category Archives: P

Ponlawat Chophuk (พลวัต ช่อผูก)

Name : พลวัต ช่อผูก  
Ponlawat Chophuk
Title : อาจารย์
Lecturer
Education : วท.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาการสารสนเทศ Informatics
Department : ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
E-Mail : ponlawat.ch@buu.ac.th, ponlawat.ch@go.buu.ac.th

 

ResearchesArticlesProceedings

ปีงบประมาณ 2565

 1. การตรวจจับโรคกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ

ปีงบประมาณ 2564

 1. การตรวจจับความผิดปกติของการจัดแนวกระดูกสันหลังส่วนเอว

ปีที่ตีพิมพ์ 2565

 1. Emotion Recognition for Partial Faces Using a Feature Vector Technique
 2. Backhand-Approach-Based American Sign Language Words Recognition Using Spatial-Temporal Body Parts and Hand Relationship Patterns

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. Backhand-View-Based Continuous-Signed-Letter Recognition Using a Rewound Video Sequence and the Previous Signed-Letter Information

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. การจำแนกท่ามวยไทยในวิดีโอโดยใช้รูปแบบการเปลี่ยนแปลงสถานะ

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. Consideration of a selecting frame of finger-spelled words from backhand view

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. Fist american sign language recognition using leap motion sensor
 2. Backhand-based video frame selection for finger alphabet recognition

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. Hand postures for evaluating trigger finger using leap motion controller

Pennapha Koolnaphadol (เพ็ญนภา กุลนภาดล)

Name : เพ็ญนภา กุลนภาดล
Pennapha Koolnaphadol
Title : รองศาสตราจารย์ ดร.
Associate Professor, Dr.
Education : กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
Expertise :
 • จิตวิทยาวัยรุ่น
 • จิตวิทยาครอบครัว
 • การให้การปรึกษาวัยรุ่นและครอบครัว
 • การพัฒนาทักษะการคิด
 • ศาสตร์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ
 • การพัฒนากรอบความคิดเติบโตสำหรับพ่อแม่และเด็กทุกช่วงวัย
Contact Address : Faculty : ศึกษาศาสตร์ Education
Department : วิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ Research and Applied Psychology
E-Mail : drpennapha@yahoo.compennapha@buu.ac.th

 

ResearchesArticlesProceedings

ปีงบประมาณ 2564

 1. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้บทบาทผู้ปกครองผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเลือกอาชีพของนักเรียนไทย
 2. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการให้การปรึกษาครอบครัวของครูที่ปรึกษา
 3. การเสริมสร้างสัมพันธภาพคู่สมรสในชีวิตวิถีใหม่ด้วยการปรึกษารูปแบบผสมผสาน

ปีงบประมาณ 2561

 1. การเสริมสร้างการควบคุมอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่นด้วยชุดกิจกรรมเชิงจิตวิทยา

ปีงบประมาณ 2560

 1. การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวสำหรับพ่อแม่ที่มีบุตรทุกช่วงวัย

ปีงบประมาณ 2558

 1. การสังเคราะห์รายงานการประเมินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2557
 2. รูปแบบการคิดสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาครู: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ปีงบประมาณ 2557

 1. การวิจัยพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษากรณีศึกษาโรงเรียนเกาะสีชัง
 2. การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีต่อการดำเนินงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของคณะ

ปีงบประมาณ 2555

 1. นวัตกรรมเครือข่ายประชาสังคมเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเตรียมรับภาวะวิกฤติชุมชน

ปีงบประมาณ 2553

 1. นวัตกรรมการมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัดภาคตะวันออก

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. ผลการปรึกษารายบุคคลตามทฤษฎีพิจารณา เหตุผล อารมณ์และพฤติกรรมต่อการมองโลกในแง่ดีของผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. การพัฒนาการรับรู้ความสามารถในการเลือกอาชีพของนักเรียน ด้วยการปรึกษารายบุคคลเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. ผลการปรึกษากลุ่มพฤติกรรมทางปัญญาที่มีต่อความตั้งใจ ในการเลิกสารเสพติดของผู้ติดสารเสพติด
 2. ผลการปรึกษาทฤษฎีเผชิญความจริงต่อพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนของนิสิตปริญญาตรี
 3. ผลการปรึกษาคู่สมรสทฤษฎีกลยุทธ์ต่อความมั่นคงในชีวิตสมรส
 4. ผลการปรึกษากลุ่มแบบอัตถิภาวะนิยมต่อการตระหนักรู้ในตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวในครอบครัวหย่าร้างด้วยการปรึกษาเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิคโดยใช้ทฤษฎีเป็นฐาน
 6. การพัฒนาสมดุลงานและครอบครัวของบุคคลวัยทางานโดยการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ
 7. การพัฒนาการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค โดยมีทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมเป็นฐาน ต่อมิตรภาพระหว่างเพื่อนของนักเรียนวัยรุ่นในภาคเหนือตอนล่าง
 8. ผลการปรึกษาทฤษฎีเผชิญความจริงต่อการยอมรับของภรรยาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม
 9. การพัฒนาจริยธรรมทางเพศวิถีของนักศึกษาโดยการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการ

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. ผลการปรึกษาทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นต่อการพึ่งตนเองของนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
 2. การเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวที่มีบุตรติดเกมออนไลน์ โดยการใช้รูปแบบการปรึกษาครอบครัวเชิงกลยุทธ์
 3. ผลการปรึกษาทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นต่อการพึ่งตนเองของนิสิตปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์
 4. การเสริมสร้างความหยุ่นตัวทางอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่นที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวด้วยรูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการ
 5. การพัฒนาโปรแกรมการจัดการความเครียดด้วยการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการร่วมกับศาสตร์แพทย์ทางเลือก
 6. การพัฒนาความฉลาดทางเพศของนักศึกษาปริญญาตรีโดยรูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการ
 7. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสุขในชีวิตสมรส ในเขตกรุงเทพมหานคร
 8. การพัฒนาเชาวน์สังคมของนักเรียนวัยรุ่นโดยการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ
 9. การศึกษาและพัฒนาการคืนสภาพครอบครัวในครอบครัวผู้ป่วยโรคหลอดเลือด สมองโดยการปรึกษาครอบครัวเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิคการปรึกษา

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. การพัฒนาความมั่นคงทางอารมณ์ของวัยรุ่นที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว โดยการปรึกษากลุ่มทฤษฎี เน้นทางออกระยะสั้น
 2. ผลการปรึกษาทฤษฎีเน้นทางออกที่มีต่อสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสที่ภรรยาป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก
 3. ผลการปรึกษาครอบครัวทฤษฏีการเชื่อมโยงระหว่างรุ่นต่อการยอมรับของครอบครัววัยรุ่นหญิงครรภ์แรก
 4. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครอบครัวด้วยโปรแกรมภาษารัก

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. ผลการปรึกษาทฤษฎีเล่าเรื่องต่อการแสดงออกทางอารมณ์ของวัยรุ่นชายที่มาจากครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว
 2. การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีต่อการดำเนินงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของคณะ
 3. ผลการปรึกษาทฤษฎีโครงสร้างครอบครัวต่อการดําเนินชีวิตของนักเรียนวัยรุ่น
 4. ผลการปรึกษากลุ่มทฤษฎีปัญญานิยมต่อการติดการใช้งานเฟซบุ๊กของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
 5. ผลการปรึกษารายบุคคลทฤษฎีการปรึกษาเน้นทางออกระยะสั้นต่อการกํากับอารมณ์ของมารดาวัยรุ่น

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. ผลการปรึกษากลุ่มทฤษฎีระบบครอบครัวต่อภาวะการตัดขาดทางอารมณ์จากครอบครัว ของนิสิตระดับปริญญาตรีที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
 2. ผลการปรึกษาทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นต่อการสะท้อนคิดภายในตนของพนักงาน
 3. การพัฒนาสมรรถนะการให้การปรึกษาวัยรุ่นของอาจารย์ที่ปรึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชลบุรี

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

 1. ผลการปรึกษาครอบครัวตามทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญาต่อความเข้มแข็งอดทนของครอบครัวผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 2. ผลการปรึกษาทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องต่อการเยียวยาตนเองของสตรีหย่าร้าง
 3. ผลการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงต่อการบริหารเวลาในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
 4. การพัฒนาสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน
 5. ผลการปรึกษาตามทฤษฎีโครงสร้างต่อบทบาทการเป็นมารดาวัยรุ่น

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

 1. การพัฒนาการทำหน้าที่ครอบครัวของบิดามารดาที่มีบุตรเป็นโรคสมาธิสั้น โดยการปรึกษาครอบครัวตามแนวทฤษฎีโซลูชั่นโฟกัส
 2. ผลการปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริงต่อการกำกับตนเอง ในการดูแลสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 3. ผลของการปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมต่อแบบแผนการปฏิบัติแห่งตนของผู้ป่วยเบาหวาน
 4. การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสำหรับนักศึกษาปีที่ 1 วิทยาลัยครูบ้านเกิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 5. การพัฒนาทักษะการสื่อสารของคู่สมรสที่พยายามฆ่าตัวตายด้วยการให้คำปรึกษาตามแนวทฤษฎีซะเทียร์
 6. การปรึกษาครอบครัวตามแนวทฤษฎีโครงสร้าง: กลยุทธ์การพัฒนาครอบครัวอย่างยั่งยืน
 7. การปรึกษาครอบครัวตามแนวทฤษฎีการเชื่อมโยงระหว่างรุ่น:จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมอารมณ์กับการตระหนักรู้ทางสังคมของนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

 1. ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่มีต่อความเครียดของนิสิตพยาบาล ชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 2. ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่มีต่อความเครียดของนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. Predictive Factors of Prisoner’s Family Adaptation
 2. The Relationship between Family Communication Style and Family Quality of Life for Delinquent Students

Preeyanuch Chuasuk (ปรียานุช เชื้อสุข)

Name : ปรียานุช เชื้อสุข  
Preeyanuch Chuasuk
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : วท.ด. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยนเรศวร
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์ Science
Department : คณิตศาสตร์ Mathematics
E-Mail : preeyanuch.ch@go.buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of Science

56386104000

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Farajzadeh, A. | Chuasuk, P. | Kaewcharoen, A. | Mursaleen, M.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Carpathian Journal of Mathematics

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 5:03 am
Author(s):Chuasuk, P. | Kaewcharoen, A.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales - Serie A: Matematicas

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 5:03 am
Author(s):Chuasuk, P. | Farajzadeh, A. | Kaewcharoen, A.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Journal of Computational Analysis and Applications

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 5:03 am
Author(s):Chuasuk, P. | Kaewcharoen, A.
Publication year: 2014
Journal / Book title: International Journal of Pure and Applied Mathematics

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 5:03 am
 1. MATHEMATICS   Volume: ‏ 9   Issue: ‏ 19     Article Number: 2460   Published: ‏ OCT 2021
 2. JOURNAL OF INEQUALITIES AND APPLICATIONS   Volume: ‏ 2021   Issue: ‏ 1     Article Number: 94   Published: ‏ MAY 31 2021
 3. REVISTA DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS FISICAS Y NATURALES SERIE A-MATEMATICAS   Volume: ‏ 114   Issue: ‏ 1     Article Number: 34   Published: ‏ DEC 11 2019

Pongsatean Luengalongkot (พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต)

Name : พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต  
Pongsatean Luengalongkot
Title : รองศาสตราจารย์ ดร.
Associate Professor, Dr.
Education : ปร.ด. (การศึกษาและการพัฒนาสังคม), มหาวิทยาลัยบูรพา
Expertise :
Contact Address : Faculty : รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ Political Science and Law
Department : รัฐประศาสนศาสตร์ Political Science
E-Mail : pongsate@hotmail.com

 

ResearchesArticles

ปีงบประมาณ 2564

 1. โครงการพัฒนากรอบแนวทางในการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เน้นผลที่เกิดกับประชาชน

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. Spiritual Intelligence and Factor of Personal Factors for Predicting Happy Work Life of Registered Nurses in Chonburi Private Hospitals

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. อิทธิพลสมรรถนะที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย
 3. Relationship between Quality of Life and Organization Commitment of Cambodian Civil Servants at Ministry of Economy and Finance: Asian Administration & Management Review
 4. GOOD GOVERNANCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT CASE STUDY OF NAKAWA MUNICIPALITY KAMPALA DISTRICT-UGAND
 5. อิทธิพลของธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลชุมชน ในเขตบริการสุขภาพที่ 3–6
 2. The Model of Service Quality at Na Yai Arm Sub-District Administrative Organization, Na Yai Arm District, Chantaburi Province, Thailand
 3. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันประสิทธิผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด
 4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออก

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

 1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุของบริษัทผลิตอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด

ปีที่ตีพิมพ์ 2552

 1. ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

Pawadee Srisang (ภาวดี ศรีสังข์)

Name : ภาวดี ศรีสังข์
Pawadee Srisang
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : Ph.D. (Education), University of Canterbury, New Zealand
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ Science and Arts
Department : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
E-Mail : pawadees@buu.ac.th

 

ArticlesProceedings

ปีงบประมาณ 2564

 1. Lower and higher level comprehension skills of undergraduate EFL learners and their reading comprehension

ปีงบประมาณ 2562

 1. Impact of Inferential Skills on Reading Comprehension in Thai (L1) and English (L2)

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. Foreign Tourist Satisfaction with English Communicative Competence of Hotel Staff on Koh Chang, Trad

Phochit Nanthanawat (พอจิต นันทนาวัฒน์)

Name : พอจิต นันทนาวัฒน์
Phochit Nanthanawat
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Assistant Professor, Dr.
Education : วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์ Science
Department : เทคโนโลยีชีวภาพ Biotechnology
E-Mail : phochit@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

57189595809

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Prasatkaew, W. | Nanthanawat, P. | Khongchareonporn, N. | Kingtong, S.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Journal of Environmental Sciences (China)

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 2:04 pm
Author(s):Thanomsit, C. | Saowakoon, K. | Wattanakornsiri, A. | Khongchareonporn, N. | Nanuam, J. | Prasatkaew, W. | Nanthanawat, P.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Comparative Biochemistry and Physiology Part - C: Toxicology and Pharmacology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 2:04 pm
Author(s):Prasatkaew, W. | Nanthanawat, P. | Thanomsit, C.
Publication year: 2019
Journal / Book title: EnvironmentAsia

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 2:04 pm
Author(s):Thanomsit, C. | Nanuam, J. | Prasatkaew, W. | Meemon, P. | Nanthanawat, P.
Publication year: 2016
Journal / Book title: EnvironmentAsia

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 2:04 pm

ปีงบประมาณ 2559

 1. การพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อไวเทลโลเจนินในพลาสมาของปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch)
 2. การศึกษาคุณภาพน้ำจากระบบระบายความร้อนและการเกิดฟองของโรงไฟฟ้าบางปะกง

ปีงบประมาณ 2558

 1. การพัฒนาโมโนโคลนอลแอนทิบอดีต่อไวเทลโลเจนินในพลาสมาปลากะพงขาว (Lates Caicarifer Bloch)

ปีงบประมาณ 2557

 1. การปนเปื้อนพีเอเอชและตัวชี้วัดชีวภาพในปลาทะเลจากน้ำมันรั่ว จังหวัดระยองปีงบประมาณ 2558

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. Acetylcholinesterase (AChE) Polyclonal Antibody from Hybrid Catfish (C. macrocephalus x C. gariepinus): Specification, Sensitivity and Cross Reactivity

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. Assessment of endocrine disrupting chemicals exposure in sea bass (Lates calcarifer) and wild fishes using vitellogenin as a biomarker
 2. A monoclonal antibody against Lates calcarifer vitellogenin and a competitive ELISA to evaluate vitellogenin induction after exposure to xenoestrogen

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. ผลของโนนิลฟีนอลต่อการชักนำไวเทลโลเจนินในปลากะพงขาววัยอ่อน

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. Production and Characterization of Monoclonal Antibody Specific to Cytochrome P4501A (CYP1A) in Asian Sea Bass (Lates calcarifer Bloch) Exposed to Benzo[a]Pyrene

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

 1. Characterization of metallothionein from Asian sea bass (lates calcarifer, bloch) and application as a biomarker for heavy metal exposure in Thailand

ปีที่ตีพิมพ์ 2552

 1. การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีจำเพาะติ่ไวเทลโลเจนินในพลาสมาของปลาปะการังจุดฟ้า (Plectropomus maculatus)

ปีที่ตีพิมพ์ 2548

 1. Monoclonal antibodies specific to haemocytes of black tiger prawn Penaeus monodon

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. การผลิตพอลิโคลนนอลแอนติบอดีจำเพาะต่อไวเทลโลเจนินิจากพลาสมาปลากะพงขาว

ปีที่ตีพิมพ์ 2552

 1. IMMUNOLOCALIZATION OF CYTOCHROME P4501A IN MILKFISH, Chanos chanos EXPOSED TO BENZO[A]PYRENE, AROCLOR 1254 AND TCDD

Pariya Pabunrueang (ปริยา ปะบุญเรือง)

Name : ปริยา ปะบุญเรือง
Pariya Pabunrueang
Title : อาจารย์
Lecturer
Education :
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์ Science
Department : จุลชีววิทยา Microbiology
E-Mail : pariya@go.buu.ac.th

 

ISI Web of ScienceResearchesArticles
 1. CARBOHYDRATE POLYMERS   Volume: ‏ 261     Article Number: 117905   Published: ‏ JUN 1 2021                                                                                                                              

ปีงบประมาณ 2565

 1. นวัตกรรมพอลิเมอร์ชีวภาพบรรจุสารธรรมชาติออกฤทธิ์สำหรับรักษาคุณภาพอาหารทะเลสด

ปีงบประมาณ 2559

 1. การพัฒนาไบโอ-นาโนคอมโพสิตไฮโดรเจลของคาร์บอกซีเมทิล เซลลูโลสสำหรับใช้งานด้านชีวการแพทย์

ปีงบประมาณ 2558

 1. การพัฒนาไบโอ-นาโนคอมโพสิตไฮโดรเจลของคาร์บอกซีเมทิล เซลลูโลสสำหรับใช้งานด้านชีวการแพทย์

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. Development of mangiferin loaded chitosan-silica hybrid scaffolds: Physicochemical and bioactivity characterization

Phakpoom Phraprasert (ภาคภูมิ พระประเสริฐ)

Name :

ภาคภูมิ พระประเสริฐ

  Phakpoom Phraprasert
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Assistant, Dr.
Education : The University Of Sheffield
Expertise : Plant Physiology
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์ Science
Department : ชีววิทยา Biology
E-Mail : phakpoom@buu.ac.thphakpoompp@yahoo.com

 

ISI Web of Science
 1. AQUACULTURE REPORTS   Volume: ‏ 18     Article Number: 100473   Published: ‏ NOV 2020                                                                                                                                                                             

Pattrawadee Makmee (ภัทราวดี มากมี)

Name : ภัทราวดี มากมี  
  Pattrawadee Makmee
Title : รองศาสตราจารย์ ดร.
Associate Professor Dr.
Education :  Ph.D. (Educational Measurement and Evaluation), Chulalongkorn University
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา College of Research Methodology and Cognitive Science
Department : สำนักงานจัดการศึกษา General Education Office
E-Mail : pattrawadee@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

57201091801

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Phanudulkitti, C. | Farris, K.B. | Makmee, P. | Kittisopee, T.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Pharmacy Education

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 9:50 am
 1. PERTANIKA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES   Volume: ‏ 28   Issue: ‏ 4   Pages: ‏ 3003-3024   Published: ‏ DEC 2020
 2. PHARMACY EDUCATION   Volume: ‏ 18   Issue: ‏ 1   Pages: ‏ 99-109   Published: ‏

ปีงบประมาณ 2563

 1. การพัฒนาโปรแกรมความเป็นจริงเสมือนสำหรับการเพิ่มหน้าที่การบริหารจัดการสมองในผู้สูงอายุ
 2. โครงการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพัฒนาแนวทางการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษา ในเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดระยอง

ปีงบประมาณ 2561

 1. การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย: การวิเคราะห์โมเดลพหุระดับแบบผสานวิธี

ปีงบประมาณ 2560

 1. การพัฒนามาตรวัดบุคลิกภาพขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออก: การวิเคราะห์โมเดลพหุระดับแบบผสานวิธี
 3. การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างนวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิตเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวิธีการเรียนรู้แบบลุ่มลึกเป็นตัวแปรส่งผ่าน : การวิเคราะห์แบบผสานวิธี

ปีงบประมาณ 2559

 1. การพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาตามมาตรฐานสากล

ปีงบประมาณ 2557

 1. การประเมินความรู้ และผลกระทบต่อการทาประมง การใช้ชีวิตของประชาชน และการประกอบธุรกิจกรณีปัญหาน้ามันดิบรั่วไหลลงทะเล จ.ระยอง: การวิจัยแบบผสม
 2. การประเมินความรู้และผลกระทบต่อการทำประมง การใช้ชีวิตของประชาชน และการประกอบธุรกิจกรณีปัญหาน้ำมันดิบรั่วไหลลงทะเล จ.ระยอง

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. การวิเคราะห์ทักษะกระบวนการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนของครูในจังหวัดสระแก้ว
 2. Forecasting the election results by applying Pavia’ s method

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. การพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะทางปัญญาอย่างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา
 2. การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออก: การวิเคราะห์โมเดลพหุระดับแบบผสานวิธี
 3. Multilevel Causal Factors Influencing Organizational Effectiveness for Universities in Thailand
 4. โมเดลการวัดทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษายุคไทยแลนด์ ๔.๐ ในจังหวัดสระแก้ว
 5. การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภาคตะวันออก : การวิเคราะห์โมเดลพหุระดับแบบผสานวิธี Development of Life Skills Assessment Criteria for Upper Secondary School Students in the Eastern Region : A Multilevel Model Using Mixed Methods
 6. การพัฒนามาตรวัดบุคลิกภาพขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 7. การออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวในเขตลุ่มแม่น้ำบางปะกง
 8. การพัฒนาแบบประเมินหน้าที่การบริหารจัดการของสมองฉบับภาษาไทยสำหรับเด็กสมาธิสั้น

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. การพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาตามมาตรฐานสากล
 2. การพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะทางสังคมและอารมณ์ของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา
 3. การวิเคราะห์ทักษะกระบวนการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนของครูในจังหวัดสระแก้ว
 4. การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะชีวิตสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา: การวิเคราะห์พหุระดับแบบผสานวิธี
 5. การพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาตามมาตรฐานสากล
 6. Deep approach to learning of pharmacy students: A multilevel analysis

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างเพศระดับชั้นกับแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออก
 2. พฤติกรรมแบบความคิดก้าวหน้าของครูในภาคตะวันออก: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ
 3.  Promotion of Proactive Behavior for Government Officers in the Eastern Region: A Multilevel Model with Mixed Methods Analysis

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. การประเมินผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรณีปัญหาน้ำมันดิบรั่วไหล จังหวัดระยอง: การวิจัยแบบผสานวิธี
 2. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการเสพสิ่งเสพติดเฟสบุ๊คของประชาชนอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
 3. การออกแบบการวิจัยสำหรับการวิจัยแบบผสานวิธี
 4. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการเสพสิ่งเสพติดเฟสบุ๊คของประชาชนอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
 5. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานเมืองพัทยาโดยมีการแลกเปลี่ยนสัมพันธภาพของผู้นำกับสมาชิกเป็นตัวแปรส่งผ่าน
 6. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยบูรพา: การวิเคราะห์กลุ่มพหุ
 7. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเกี่ยวข้องกับสถานการณ์และความไว้วางใจที่มีต่อความตั้งใจเลือกซื้อจากร้านค้าออนไลน์
 8. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความวิตกกังวล และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิเคราะห์สถิติทางธุรกิจ
 9. การพัฒนาโมเดลการวัดประสิทธิผลองค์การภาครัฐในเขตอาเซียน: การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. A causal relationship model of service quality perceived value and customer satisfaction of relatives received service in the hospital, Thailand
 2. Evaluation of Knowledge and Impact on Fishery, Lifestyle and Business running of people in case of Oil Spill Problem in Rayong Province : Mixed Method Research
 3. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของส่วนผสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมทางการตลาดของนักท่องเที่ยวในการเลือกเข้าพักที่โรงแรม จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความวิตกกังวลในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. การพัฒนาตัวบ่งชี้ และ รูปแบบการวัดผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
 2. ปัจจัยแรงจูงใจ ขวัญกำลังใจ ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลชลบุรี
 3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในจังหวัดชลบุรีตามการรับรู้ของครูผู้สอน
 4. ปัจจัยแรงจูงใจ ขวัญกำลังใจ ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลชลบุรี
 5. การพัฒนาตัวบ่งชี้ และรูปแบบการวัดผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
 6. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
 7. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความวิตกกังวลในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยบูรพา
 8. การตรวจสอบตัวแปรทำนายสภาวะการหมดไฟในการเล่นกีฬาของนักกีฬาโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยบูรพา
 9. การพัฒนาและตรวจสอบโมเดลการวัดพหุระดับความสุขส่วนตนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

 1. การประเมินความพึงพอใจต่อสื่อการตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กร
 2. การพัฒนาแบบสำรวจความเชื่อเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับบุคคล ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน
 3. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านประเมินผลการเรียนรู้ระดับสูง สำหรับครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 4. พฤติกรรมแบบความคิดก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานเทศบาลตำบลในจังหวัดชลบุรี: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
 5. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

 1. DEVELOPMENT OF HAPPY WORKPLACE INDEX IN PRIVATE RGANIZATION BY SIZE OF ORGANIZATIONS IN CONTEXT OF THAILAND
 2. THE DEVELOPMANT OF HAPPY WORKPLACE INDEX
 3. ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อการนำผลการประเมินไปใช้
 4. SYNTHESIS AND ACCUMULATION KNOWLEDGE FROM HAPPY WORKPLACE MANAGEMENT

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. การออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวในเขตลุ่มแม่น้ำบางปะกง กรณีศึกษา: การท่องเที่ยวเส้นทางแม่น้ำในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. ทักษะชีวิตของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก: การวิเคราะห์กลุ่มพหุ

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. A Causal Relationship Model of Service Quality, Perceived Value and Customer Satisfaction of Relatives Received Services in the Hospital, Thailand
 2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้อื่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. Relationship between Happiness and Smoking Status of Health Officers in Chonburi province Hospitals under Ministry of Public Health
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ พหุปัญญากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเมืองพัทยา
 3. Development of Organizational Effectiveness Measurement Model for Universities in ASEAN
 4. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้ระบบบริหารสถานศึกษาอัจฉริยะของบุคลากรวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 5. การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
 6. Confirmatory Factor Analysis of Public Mind Concerning Art Heritage Conservation among Rajabhat Universities’ Students in Bangkok Metropolitan
 7. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความวิตกกังวลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิเคราะห์สถิติทางธุรกิจ

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

 1. Structural Model of Adolescent Healthy Eating Behavior using Attitude Subjective Norm Attention Self-schema and Past behavior
 2. Development of Healthful Eating Belife Survey for Persons at Risk of Diabetes
 3. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้ระบบบริหารสถานศึกษาอัจฉริยะของบุคลากรวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 4. The Develop of the higher order thinking of the teachers under the basic education schools

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

 1. Development of a Measurement Model of Research Productivity staff: Multilevel Confirmatory Factor Analysis
 2. Measurement Model of Evaluation Utilization: External Evaluation                                               

Photjanart Sarapat (พจนารถ สารพัด)

Name : พจนารถ สารพัด  
Photjanart Sarapat
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Assistant Professor Dr.
Education : Ph.D. (Nursing Science), Chiangmai University
Expertise :
Contact Address : Faculty : พยาบาลศาสตร์ Nursing
Department : การพยาบาลเด็ก Pediatric Nursing
E-Mail : photjanart@yahoo.com

 

ISI Web of ScienceResearchesArticles
 1. PACIFIC RIM INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING RESEARCH   Volume: ‏ 25   Issue: ‏ 1   Pages: ‏ 143-153   Published: ‏ JAN-MAR 2021
 2. By: Sarapat, Photjanart; Fongkaew, Warunee; Jintrawet, Usanee; et al.
  PACIFIC RIM INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING RESEARCH   Volume: 21   Issue:   Pages: 220-233   Published: JUL-SEP 2017

ปีงบประมาณ 2563

 1. สถานการณ์ปัญหาและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ในประชาชน ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยบูรพา

ปีงบประมาณ 2562

 1. การตรวจสอบความตรงและความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการมีปฏิสัมพันธ์ทางวาจาและสังคมสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ให้การดูผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตฉบับภาษาไทย

ปีงบประมาณ 2561

 1. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตภาคตะวันออก
 2. ประสบการณ์การมีส่วนร่วมของบิดาในการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดที่เข้ารับการรักษาในหอทารกแรกเกิดป่วย

ปีงบประมาณ 2560

 1. ประสบการณ์ของผู้ดูแลเด็กในการป้องกันโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กก่อนวัยเรียน

ปีงบประมาณ 2554

 1. ประสบการณ์ของมารดาในการจัดการเมื่อบุตรมีภาวะไข้สูง

ปีงบประมาณ 2550

 1. การทดสอบคุณสมบัติของโปรแกรมวัดพัฒนาการสมองในกลุ่มตัวอย่างเด็กไทย
 2. การศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองของนิสิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. การแปลและการตรวจสอบแบบสอบถามการมีปฏิสัมพันธ์ทางวาจาและสังคมสำหรับนักศึกษาพยาบาลในประเทศไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการตนเองของเด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย
 2. รูปแบบการจัดการตนเองของเด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย
 3. การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนากับการสร้างความเข้าใจการดูแลในครอบครัวภายใต้บริบทของสังคมวัฒนธรรมไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. การรับรู้และการปฏิบัติของบิดามารดาในการมีส่วนร่วมดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

 1. ประสบการณ์ของบิดามารดาที่ลงนามยินยอมให้บุตรรับการผ่าตัด

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

 1. การศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองของนิสิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 2. คุณภาพสถานบริการเลี้ยงเด็กในจังหวัดชลบุรี
 3. การทดสอบคุณสมบัติของโปรแกรมวัดพัฒนาการสมองในกลุ่มตัวอย่างเด็กไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2552

 1. ความคิดเห็นของผู้ดูแลเด็ก พยาบาลและแพทย์ เกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยเด็ก