Pattrawadee Makmee (ภัทราวดี มากมี)

Name : ภัทราวดี มากมี  
  Pattrawadee Makmee
Title : รองศาสตราจารย์ ดร.
Associate Professor Dr.
Education :  Ph.D. (Educational Measurement and Evaluation), Chulalongkorn University
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา College of Research Methodology and Cognitive Science
Department : สำนักงานจัดการศึกษา General Education Office
E-Mail : pattrawadee@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

57201091801

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Phanudulkitti, C. | Farris, K.B. | Makmee, P. | Kittisopee, T.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Pharmacy Education

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 9:50 am
 1. PERTANIKA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES   Volume: ‏ 28   Issue: ‏ 4   Pages: ‏ 3003-3024   Published: ‏ DEC 2020
 2. PHARMACY EDUCATION   Volume: ‏ 18   Issue: ‏ 1   Pages: ‏ 99-109   Published: ‏

ปีงบประมาณ 2563

 1. การพัฒนาโปรแกรมความเป็นจริงเสมือนสำหรับการเพิ่มหน้าที่การบริหารจัดการสมองในผู้สูงอายุ
 2. โครงการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพัฒนาแนวทางการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษา ในเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดระยอง

ปีงบประมาณ 2561

 1. การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย: การวิเคราะห์โมเดลพหุระดับแบบผสานวิธี

ปีงบประมาณ 2560

 1. การพัฒนามาตรวัดบุคลิกภาพขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออก: การวิเคราะห์โมเดลพหุระดับแบบผสานวิธี
 3. การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างนวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิตเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวิธีการเรียนรู้แบบลุ่มลึกเป็นตัวแปรส่งผ่าน : การวิเคราะห์แบบผสานวิธี

ปีงบประมาณ 2559

 1. การพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาตามมาตรฐานสากล

ปีงบประมาณ 2557

 1. การประเมินความรู้ และผลกระทบต่อการทาประมง การใช้ชีวิตของประชาชน และการประกอบธุรกิจกรณีปัญหาน้ามันดิบรั่วไหลลงทะเล จ.ระยอง: การวิจัยแบบผสม
 2. การประเมินความรู้และผลกระทบต่อการทำประมง การใช้ชีวิตของประชาชน และการประกอบธุรกิจกรณีปัญหาน้ำมันดิบรั่วไหลลงทะเล จ.ระยอง

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. การวิเคราะห์ทักษะกระบวนการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนของครูในจังหวัดสระแก้ว
 2. Forecasting the election results by applying Pavia’ s method

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. การพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะทางปัญญาอย่างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา
 2. การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออก: การวิเคราะห์โมเดลพหุระดับแบบผสานวิธี
 3. Multilevel Causal Factors Influencing Organizational Effectiveness for Universities in Thailand
 4. โมเดลการวัดทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษายุคไทยแลนด์ ๔.๐ ในจังหวัดสระแก้ว
 5. การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภาคตะวันออก : การวิเคราะห์โมเดลพหุระดับแบบผสานวิธี Development of Life Skills Assessment Criteria for Upper Secondary School Students in the Eastern Region : A Multilevel Model Using Mixed Methods
 6. การพัฒนามาตรวัดบุคลิกภาพขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 7. การออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวในเขตลุ่มแม่น้ำบางปะกง
 8. การพัฒนาแบบประเมินหน้าที่การบริหารจัดการของสมองฉบับภาษาไทยสำหรับเด็กสมาธิสั้น

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. การพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาตามมาตรฐานสากล
 2. การพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะทางสังคมและอารมณ์ของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา
 3. การวิเคราะห์ทักษะกระบวนการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนของครูในจังหวัดสระแก้ว
 4. การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะชีวิตสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา: การวิเคราะห์พหุระดับแบบผสานวิธี
 5. การพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาตามมาตรฐานสากล
 6. Deep approach to learning of pharmacy students: A multilevel analysis

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างเพศระดับชั้นกับแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออก
 2. พฤติกรรมแบบความคิดก้าวหน้าของครูในภาคตะวันออก: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ
 3.  Promotion of Proactive Behavior for Government Officers in the Eastern Region: A Multilevel Model with Mixed Methods Analysis

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. การประเมินผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรณีปัญหาน้ำมันดิบรั่วไหล จังหวัดระยอง: การวิจัยแบบผสานวิธี
 2. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการเสพสิ่งเสพติดเฟสบุ๊คของประชาชนอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
 3. การออกแบบการวิจัยสำหรับการวิจัยแบบผสานวิธี
 4. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการเสพสิ่งเสพติดเฟสบุ๊คของประชาชนอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
 5. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานเมืองพัทยาโดยมีการแลกเปลี่ยนสัมพันธภาพของผู้นำกับสมาชิกเป็นตัวแปรส่งผ่าน
 6. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยบูรพา: การวิเคราะห์กลุ่มพหุ
 7. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเกี่ยวข้องกับสถานการณ์และความไว้วางใจที่มีต่อความตั้งใจเลือกซื้อจากร้านค้าออนไลน์
 8. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความวิตกกังวล และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิเคราะห์สถิติทางธุรกิจ
 9. การพัฒนาโมเดลการวัดประสิทธิผลองค์การภาครัฐในเขตอาเซียน: การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. A causal relationship model of service quality perceived value and customer satisfaction of relatives received service in the hospital, Thailand
 2. Evaluation of Knowledge and Impact on Fishery, Lifestyle and Business running of people in case of Oil Spill Problem in Rayong Province : Mixed Method Research
 3. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของส่วนผสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมทางการตลาดของนักท่องเที่ยวในการเลือกเข้าพักที่โรงแรม จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความวิตกกังวลในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. การพัฒนาตัวบ่งชี้ และ รูปแบบการวัดผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
 2. ปัจจัยแรงจูงใจ ขวัญกำลังใจ ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลชลบุรี
 3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในจังหวัดชลบุรีตามการรับรู้ของครูผู้สอน
 4. ปัจจัยแรงจูงใจ ขวัญกำลังใจ ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลชลบุรี
 5. การพัฒนาตัวบ่งชี้ และรูปแบบการวัดผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
 6. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
 7. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความวิตกกังวลในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยบูรพา
 8. การตรวจสอบตัวแปรทำนายสภาวะการหมดไฟในการเล่นกีฬาของนักกีฬาโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยบูรพา
 9. การพัฒนาและตรวจสอบโมเดลการวัดพหุระดับความสุขส่วนตนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

 1. การประเมินความพึงพอใจต่อสื่อการตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กร
 2. การพัฒนาแบบสำรวจความเชื่อเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับบุคคล ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน
 3. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านประเมินผลการเรียนรู้ระดับสูง สำหรับครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 4. พฤติกรรมแบบความคิดก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานเทศบาลตำบลในจังหวัดชลบุรี: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
 5. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

 1. DEVELOPMENT OF HAPPY WORKPLACE INDEX IN PRIVATE RGANIZATION BY SIZE OF ORGANIZATIONS IN CONTEXT OF THAILAND
 2. THE DEVELOPMANT OF HAPPY WORKPLACE INDEX
 3. ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อการนำผลการประเมินไปใช้
 4. SYNTHESIS AND ACCUMULATION KNOWLEDGE FROM HAPPY WORKPLACE MANAGEMENT

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. การออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวในเขตลุ่มแม่น้ำบางปะกง กรณีศึกษา: การท่องเที่ยวเส้นทางแม่น้ำในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. ทักษะชีวิตของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก: การวิเคราะห์กลุ่มพหุ

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. A Causal Relationship Model of Service Quality, Perceived Value and Customer Satisfaction of Relatives Received Services in the Hospital, Thailand
 2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้อื่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. Relationship between Happiness and Smoking Status of Health Officers in Chonburi province Hospitals under Ministry of Public Health
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ พหุปัญญากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเมืองพัทยา
 3. Development of Organizational Effectiveness Measurement Model for Universities in ASEAN
 4. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้ระบบบริหารสถานศึกษาอัจฉริยะของบุคลากรวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 5. การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
 6. Confirmatory Factor Analysis of Public Mind Concerning Art Heritage Conservation among Rajabhat Universities’ Students in Bangkok Metropolitan
 7. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความวิตกกังวลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิเคราะห์สถิติทางธุรกิจ

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

 1. Structural Model of Adolescent Healthy Eating Behavior using Attitude Subjective Norm Attention Self-schema and Past behavior
 2. Development of Healthful Eating Belife Survey for Persons at Risk of Diabetes
 3. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้ระบบบริหารสถานศึกษาอัจฉริยะของบุคลากรวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 4. The Develop of the higher order thinking of the teachers under the basic education schools

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

 1. Development of a Measurement Model of Research Productivity staff: Multilevel Confirmatory Factor Analysis
 2. Measurement Model of Evaluation Utilization: External Evaluation