Category Archives: Science and Arts

Pawadee Srisang (ภาวดี ศรีสังข์)

Name : ภาวดี ศรีสังข์
Pawadee Srisang
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : Ph.D. (Education), University of Canterbury, New Zealand
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ Science and Arts
Department : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
E-Mail : pawadees@buu.ac.th

 

ArticlesProceedings

ปีงบประมาณ 2564

 1. Lower and higher level comprehension skills of undergraduate EFL learners and their reading comprehension

ปีงบประมาณ 2562

 1. Impact of Inferential Skills on Reading Comprehension in Thai (L1) and English (L2)

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. Foreign Tourist Satisfaction with English Communicative Competence of Hotel Staff on Koh Chang, Trad

Uraiwan Buatoom (อุไรวรรณ บัวตูม)

Name : อุไรวรรณ บัวตูม
Uraiwan Buatoom
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : ปร.ด. (วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี), สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรินธร (หลักสูตรนานาชาติ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ Science and Arts
Department : เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology
E-Mail : uraiwanu@buu.ac.th

 

SCOPUSResearchesArticlesProceedings

57194799064

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Buatoom, U. | Kongprawechnon, W. | Theeramunkong, T.
Publication year: 2018
Journal / Book title: KICSS 2018 - 2018 13th International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems, Proceedings

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 2:54 am
Author(s):Buatoom, U. | Kongprawechnon, W. | Theeramunkong, T.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Symmetry

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 2:54 am
Author(s):Buatoom, U. | Kongprawechnon, W. | Theeramunkong, T.
Publication year: 2020
Journal / Book title: IEICE Transactions on Information and Systems

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 2:54 am
Author(s):Buatoom, U. | Theeramunkong, T. | Kongprawechnon, W.
Publication year: 2017
Journal / Book title: Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 2:54 am

ปีงบประมาณ 2565

 1. การตรวจจับโรคกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคการประมวลผล
 2. การส้งเคราะห์การจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในสวนทุเรียน จ.จันทบุรี

ปีงบประมาณ 2564

 1. การตรวจจับความผิดปกติของการจัดแนวกระดูกสันหลังส่วนเอว
 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดหมวดหมู่ข้อมูลด้วยการถ่วงน้ำหนักคุณลักษณะข้อมูลจากค่าทางสถิติและการลดมิติของข้อมูล

ปีงบประมาณ 2554

 1. โครงการการวิจัยและการพัฒนาระบบ e-University สำหรับมหาวิทยาลัยบูรพา:ระยะที่ 1 การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล

ปีที่ตีพิมพ์ 2565

 1. Burapha-TH: A Multi-Purpose Character, Digit, and Syllable Handwriting Dataset
 2. การพัฒนาสารสนเทศภูมิศาสตร์ของแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับจังหวัดจันทบุรีด้วยภาพถ่ายดาวเทียม

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. แอปพลิเคชันระบบควบคุมอัตโนมัติสําหรับการปลูกเมล่อนในโรงเรือนโดยใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและการควบคุมฟัซซี่

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. ระบบการจัดการร้านเสาไฟฟ้า

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. การวิเคราะห์โครงข่ายเส้นทางและสถานที่สำคัญต่อการท่องเที่ยวด้วยทฤษฎีกราฟ กรณีศึกษาการกำหนดจุดพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการประชาสัมพันธ์และบริการการท่องเที่ยว ในอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

Thanaphon Phukseng (ธนพล พุกเส็ง)

Name : ธนพล พุกเส็ง
Thanaphon Phukseng
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Expertise :
 • Information Technology
 • Recommendation System
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ Science and Arts
Department : เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology
E-Mail : thanaph@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

57202378418

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Phukseng, T. | Sodsee, S.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Engineering Journal

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:09 am
Author(s):Phukseng, T. | Sodsee, S.
Publication year: 2017
Journal / Book title: Proceedings of the 2017 12th International Conference on Intelligent Systems and Knowledge Engineering, ISKE 2017

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:09 am
 1. ENGINEERING JOURNAL-THAILAND   Volume: 22   Issue:   Pages: 157-168   Published: MAR 2018

ปีงบประมาณ 2564

 1. การศึกษาสารสกัดหยาบพรอพอลิสจากผึ้งชันโรงที่เลี้ยงในจังหวัดจันทบุรี

ปีงบประมาณ 2562

 1. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขออนุมัติไปปฏิบัติงานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ปีงบประมาณ 2561

 1. การวิเคราะห์โครงข่ายของสายน้ำด้วยทฤษฎีกราฟบนหลักการความเป็นจุดศูนย์กลาง : กรณีศึกษาพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาน้ำท่วมรอการระบายในจังหวัดจันทบุรี

ปีงบประมาณ 2556

 1. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลราคาผลไม้เศรษฐกิจในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. Information and Communication Technology, Transportation Infrastructure, and Their Effect on Inward Foreign Direct Investment in the ASEAN
 2. การวิเคราะห์โครงข่ายของสายน้ำด้วยทฤษฎีกราฟบนหลักการความเป็นจุดศูนย์กลาง : กรณีศึกษาพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาน้ำท่วมรอการระบายในจังหวัดจันทบุรี
 3. Information and Communication Technology, Transportation Infrastructure, and Their Effect on Inward Foreign Direct Investment in the ASEAN

ปีที่ตีพิมพ์ 2565

 1. การวิเคราะห์พื้นที่ที่เหมาะสมในการเป็นจุดกระจายข้อมูลการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในภาคตะวันออกของประเทศไทยด้วยหลักการความเป็นศูนย์กลางของทฤษฎีกราฟ
 2. ระบบสารสนเทศการจองใช้พื้นที่ปฏิบัติการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล
 3. การระบุพื้นที่อาการของโรคบนใบทุเรียนด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. ระบบการจัดการรับสมัครงานวิ่ง

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. ระบบจัดการการประมูลมังคุด ออนไลน์
 2. การวิเคราะห์โครงข่ายเส้นทางและสถานที่สำคัญต่อการท่องเที่ยวด้วยทฤษฎีกราฟ กรณีศึกษาการกำหนดจุดพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการประชาสัมพันธ์และบริการการท่องเที่ยว ในอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. ระบบจัดการการประมูลมังคุด กรณีศึกษากลุ่มแปลงใหญ่มังคุด คิฌชกูฏ จันทบุรี

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสวนแก้วมังกร กรณีศึกษา สวนคุณณรงค์ ติ๊บแปง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านเฟอร์นิเจอร์บนกลุ่มเมฆ
 3. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการนาข้าวญี่ปุ่น กรณีศึกษา แปลงนา คุณถาวร ทะริกาวิ อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย

Vajiraporn Sriput (วชิราภรณ์ ศรีพุทธ)

Name : วชิราภรณ์ ศรีพุทธ  
Vajiraporn Sriput
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : ปร.ด. (การจัดการทรัพยากรมุนษย์), Université Paul-Valéry Montpellier 3 , France
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ Science and Arts
Department : บริหารธุรกิจ
E-Mail : vajiraporn@buu.ac.th

 

SCOPUSArticlesProceedings

57197714765

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Teevasuthonsakul, C. | Yuvanatheeme, V. | Sriput, V. | Suwandecha, S.
Publication year: 2017
Journal / Book title: Journal of Physics: Conference Series

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 4:02 pm

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. ขั้นตอนการพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนวิชาการเงินธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. รูปแบบการพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

 1. การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อ่าวคุ้งวิมาน จังหวัดจันทบุรีและบริเวณใกล้เคียง ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

Pattharaporn Thongnim (ภัทราพร ทองนิ่ม)

Name : ภัทราพร ทองนิ่ม  
Pattharaporn Thongnim
Title : อาจารย์
Lecturer
Education : สต.ม. (สถิติ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ Science and Arts
Department : คณิตศาสตร์และสถิติ
E-Mail : pattharaporn@buu.ac.th

 

SCOPUS

57196083919

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Srinil, P. | Thongnim, P. | Foitong, S. | Pinngern, O.
Publication year: 2017
Journal / Book title: 2016 Management and Innovation Technology International Conference, MITiCON 2016

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 4:02 pm

Sutthirak Suwandecha (สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา)

Name : สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา  
Sutthirak Suwandecha
Title : อาจารย์
Lecturer
Education : ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยมหิดล
Expertise :
 •  การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ Science and Arts
Department : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ English for Business Communication
E-Mail : sutthirak@buu.ac.thajarnjeab@hotmail.com

 

SCOPUSResearchesArticlesProceedings

57197706645

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Teevasuthonsakul, C. | Yuvanatheeme, V. | Sriput, V. | Suwandecha, S.
Publication year: 2017
Journal / Book title: Journal of Physics: Conference Series

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 4:45 am

ปีงบประมาณ 2564

 1. การเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจชุมชนด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน ของชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี

ปีงบประมาณ 2563

 1. การศึกษาข้อบกพร่องทางไวยากรณ์จากการแปลอนุเฉทภาษาไทยเป็น ภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ปีงบประมาณ 2561

 1. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ปีงบประมาณ 2560

 1. การพัฒนาบทเรียนระบบเสียงและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับทัศนคติและความสามารถทางการออกเสียงภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้สูงขึ้น

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. ขั้นตอนการพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างความแม่นยำในการออกเสียงภาษาอังกฤษกับประสิทธิภาพบทเรียนการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางการออกเสียงภาษาอังกฤษและทัศนคติต่อการออกเสียงภาษาอังกฤษ

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. รูปแบบการพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา

Patcharee Preepremmote (พัชรี ปรีเปรมโมทย์)

Name : พัชรี ปรีเปรมโมทย์  
Patcharee Preepremmote
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ Science and Arts
Department : บริหารธุรกิจ Business Administration
E-Mail : pat_dollayapat@hotmail.com

 

SCOPUS

57203806512

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Preepremmote, P. | Santipolvut, S. | Puttitanun, T.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Journal of Applied Economic Sciences

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 5:41 am

Luksamon Boonma (ลักษมณ บุญมา)

Name : ลักษมณ บุญมา  
Luksamon Boonma
Title : อาจารย์
Lecturer
Education : วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยมหิดล
Expertise :
 •  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ Science and Arts
Department : การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
E-Mail : luksamon.bo@buu.ac.th

 

SCOPUSResearchesProceedings

57192998854

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Boonma, L. | Sirovetnukul, R. | Sarttra, T.
Publication year: 2016
Journal / Book title: IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 12:42 am

ปีงบประมาณ 2565

 1. การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม พื้นที่การเรียนรู้เทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี

ปีงบประมาณ 2563

 1. การยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามแนวชายฝั่งจังหวัดจันทบุรี

ปีงบประมาณ 2562

 1. การศึกษาแนวทางการจัดการโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่จัดเก็บพัสดุ กรณีศึกษา บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการนำข้อมูลตู้สินค้าเข้าระบบปฏิบัติการในการจองการใช้บริการท่าเรือ กรณีศึกษา บริษัท ABC Terminal จำกัด

Wijitra Horaruang (วิจิตรา โหราเรือง)

Name : วิจิตรา โหราเรือง
Wijitra Horaruang
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : Ph.D. (Plant Cell and Molecular Biology), University of Glasgow, U.K.
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ Science and Arts
Department : เทคโนโลยีการเกษตร Agricultural Technology
E-Mail : wijitra@buu.ac.th

 

ISI Web of Science
 1. BIO-PROTOCOL   Volume:   Issue:     Article Number: e2258   Published: MAY 5 2017

Pavinee Suttiviriya (ภาวิณี สุทธิวิริยะ)

Name : ภาวิณี สุทธิวิริยะ  
Pavinee Suttiviriya
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : Ph.D. (Plant Pathology), The Ohio State University
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ Science and Arts
Department : เทคโนโลยีการเกษตร Agricultural Technology
E-Mail : pavinee.su@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of Science

55318926200

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Park, C.H. | Shirsekar, G. | Bellizzi, M. | Chen, S. | Songkumarn, P. | Xie, X. | Shi, X. | Ning, Y. | Zhou, B. | Suttiviriya, P. | Wang, M. | Umemura, K. | Wang, G.-L.
Publication year: 2016
Journal / Book title: PLoS Pathogens

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 7:31 pm
Author(s):Rungin, S. | Indananda, C. | Suttiviriya, P. | Kruasuwan, W. | Jaemsaeng, R. | Thamchaipenet, A.
Publication year: 2012
Journal / Book title: Antonie van Leeuwenhoek, International Journal of General and Molecular Microbiology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 7:31 pm