Category Archives:

Tanapat Lekkiatkhachorn (ธนพัฒน์ เล็กเกียรติ์ขจร)

Name : ธนพัฒน์ เล็กเกียรติ์ขจร  
Tanapat Lekkiatkhachorn
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : Master of Laws (Advanced European Union and WTO Law), University Rennes 2
Expertise :
Contact Address : Faculty : รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ Political Science and Law
Department : นิติศาสตร์ Law
E-Mail : tanapatl@buu.ac.th

 

ResearchesArticles

ปีงบประมาณ 2556

 1. สภาพปัญหาและความต้องการของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน ในจังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดระยอง

ปีงบประมาณ 2554

 1. มาตรการทางกฎหมายเพื่อการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นธรรมในด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรของไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. เขตอำนาจศาลในคดีผู้บริโภคที่มีองค์ประกอบเกี่ยวพันกับต่างประเทศในระบบกฎหมายไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. หลักนิติธรรมสากลกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. บทเรียนจากสหภาพยุโรปกับการบูรณาการประชาคมอาเซียน : วิเคราะห์เชิงกฎหมายและโครงสร้างสถาบัน

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

 1. International Export Control and Thailand’s Implementation
 2. มาตรการทางกฎหมายเพื่อการควบคุมการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นธรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรของไทย

Tunyaporn Vichiengior (ธันยพร วิเชียรเกื้อ)

Name : ธันยพร วิเชียรเกื้อ
Tunyaporn Vichiengior
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : Ph.D. (Marketing), ESC Business School Rennes, France
Expertise :
Contact Address : Faculty : การจัดการและการท่องเที่ยว Management and Tourism
Department : การตลาด Marketing
E-Mail : tunyaporn@go.buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of Science

57207927036

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Vichiengior, T. | Ackermann, C.-L. | Palmer, A.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Journal of Marketing Management

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:09 am
 1. JOURNAL OF MARKETING MANAGEMENT   Volume: 35   Issue: 1-2   Special Issue: SI   Pages: 130-159   Published: JAN 2 2019

Thanyaphat Muangpan (ธัญภัส เมืองปัน)

Name : ธัญภัส เมืองปัน  
Thanyaphat Muangpan
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : Ph.D. (Logistics and Supply Chain Management), Burapha University
Expertise :
 • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • การจัดการการจัดหาในโซ่อุปทาน
 • การจัดการโซ่อุปทานที่ยั่งยืน
 • การจัดการท่าเรือที่ยั่งยืน
Contact Address : Faculty : โลจิสติกส์ Logistics
Department : สำนักงานการศึกษา
E-Mail : thanya_donut@hotmail.com

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings
                                                                                                    

57207950048

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Muangpan, T. | Suthiwartnarueput, K.
Publication year: 2019
Journal / Book title: International Journal of Business and Management Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 10:26 am
Author(s):Muangpan, T. | Suthiwartnarueput, K.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Cogent Business and Management

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 10:26 am
Author(s):Muangpan, T. | Neamvonk, J.
Publication year: 2018
Journal / Book title: International Journal of Business and Management Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 10:26 am
 1. COGENT BUSINESS & MANAGEMENT   Volume:   Issue:     Article Number: 1603275   Published: APR 4 2019

ปีงบประมาณ 2559

 1. รูปแบบสมการโครงสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในการจัดการโซ่อุปทาน กรณีศึกษา ภาคอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ไทย

ปีงบประมาณ 2558

 1. การจัดการโซ๋อุปทานเพื่อสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมรถยนต์ไทย
 2. การจัดการโซ๋อุปทานเพื่อสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมรถยนต์ไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2565

 1. Transport Management for Vehicles Routing Arrangement: A Case Study of Prevention and Suppression Patrol of Thai Police Stations
 2. Smart and Sustainable Port Performance in Thailand: A Conceptual Model. Journal of Sustainable Development

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. การจัดเส้นทางการขนส่งชิ้นส่วนรถยนต์ กรณีศึกษา บริษัท ขนส่งชิ้นส่วนรถยนต์
 2. การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าด้านการขนส่งและ กระจายสินค้า: กรณีศึกษา บริษัท Jing Dong
 3. ปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบหลักที่เหมาะสม กรณีศึกษา บริษัทผลิตเหล็กแท่งและเหล็กเส้นก่อสร้าง
 4. สมรรถนะของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ของสายการเดินเรือในประเทศไทย
 5. การประเมินความเครียดของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ กรณีศึกษา ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
 6. A Conceptual Model of Smart Port Performance and Smart Port Indicators in Thailand

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. Corporate Social Responsibility in Supply Chain Management: Thai Auto Parts Industry
 2. Key performance indicators of sustainable port: case study of the eastern economic corridor in Thailand
 3. Sustainable Port KPIs Assessment: A case study of the eastern economic corridor in Thailand

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. Green Supply Chain Management in the Thai Automotive Industry: Confirmed Factor Analysis
 2. Green Supply Chain Management in the Thai Automotive Industry: Confirmed Factor Analysis

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. The Key Activities of Green Logistics Management in the Thai Automotive Industry
 2. The key activities of green logistic management in the Thai automotive industry

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. A Framework of Performance for Sustainable Supply chain Management: Thai cement industry

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. การพัฒนาระบบการจัดการจัดซื้อ: กรณีศึกษาผู้ผลิตกระสอบพลาสติกแบบไม่เคลือบ

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. การประยุกต์ใช้ระบบคัมบังของสายการผลิตบรรจุชิ้นส่วนปะกอบ: กรณีศึกษาบริษัทผลิตอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์
 2. แบบจำลองการจัดสินค้าบนระวางบรรทุกเพื่อขนส่งสินค้าทางอากาศของบริษัทกรณีศึกษา
 3. ทัศนคติคนประจำเรือที่มีต่อการปฏิบัติงานบนเรือสินค้าของคนประจำเรือหญิงในประเทศไทย
 4. การประเมินความเครียดของคนประจำเรือไทย
 5. การสั่งซื้อแบบทันเวลาพอดีของบริษัทกรณีศึกษาผู้ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร
 6. การประยุกต์ใช้บรรจุภัณฑ์หมุนเวียนใน ภาคอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ของบริษัทกรณีศึกษา

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. Performance Model of Sustainable Supply Chain Management: The Structural Equation Model

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

 1. A Framework of Performance for Sustainable Supply Chain Management: Thai cement industry

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

 1. Green and Sustainable supply chain management on operational perspective: a literature review

Tanida Julvanichpong (ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์)

Name : ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์
Tanida Julvanichpong
Title : รองศาสตราจารย์ ดร.
Associate Professor, Dr.
Education :
Expertise :
 • การให้คำปรึกษาด้วยโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส เทคนิคสัญญาณพลังแบบองค์รวม และเทคนิคสร้างการเปลี่ยนแปลง
 • จิตวิทยาการกีฬา
 • จิตวิทยาการให้คำปรึกษา พยาบาลวิชาชีพ จิตวิทยาทั่วไป
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์การกีฬา Sport Science
Department : วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา Exercise and Sport Science
E-Mail : tanida@go.buu.ac.th

 

ISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings
 1. INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY   Volume: 39   Issue: 5-6   Supplement:   Pages: 600-600   Published: OCT-DEC 2004

ปีงบประมาณ 2565

 1. การขยายฐานนวัตกรรมการเรียนรู้จากฐานข้อมูลภูมิปัญญากีฬาพื้นบ้านของผู้สูงอายุในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 2. ขุมปัญญาสวนทุเรียนอินทรีย์เพื่อสังคมแห่งความสุขของผู้สูงอายุยุคใหม่ในเขตพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก
 3. นวัตกรรมการขับเคลื่อนชุมชนหัตถกรรมพื้นบ้านแบบจักสานเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่ง EEC
 4. นวัตกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญากีฬาไทยในผู้สูงอายุ EEC ผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล

ปีงบประมาณ 2564

 1. การพัฒนารูปแบบจิตภาวนาแห่งอีอีซี
 2. การพัฒนาเครื่องวัดแรงกดใต้ฝ่าเท้าแบบไร้สาย
 3. ขุมปัญญาหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อสังคมแห่งความสุขของผู้สูงอายุยุคใหม่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 4. ผลของการฝึกทักษะทางจิตวิทยาการกีฬาที่มีต่อความพร้อมด้านจิตใจในการแข่งขันกีฬาของนักกีฬาเทควันโด
 5. สร้างฐานข้อมูลภูมิปัญญากีฬาพื้นบ้านจากผู้สูงอายุในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
 6. สร้างฐานข้อมูลภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นจากผู้สูงอายุในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ปีงบประมาณ 2563

 1. ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายอยู่ที่บ้านในผู้สูงอายุ

ปีงบประมาณ 2562

 1. การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของบุคลากรทางการศึกษาด้วยโปรแกรมกิจกรรมทางกาย
 2. การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของบุคลากรทางการศึกษาด้วยโปรแกรมทางจิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ
 3. การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพด้วยโปรแกรมปัจจัยทางสังคม

ปีงบประมาณ 2561

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถตนเอง แรงจูงใจในการออกกำลังกาย และปัจจัยชีวสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

ปีงบประมาณ 2559

 1. การสังเคราะห์งานวิจัยของสาขาจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาในประเทศไทย
 2. ผลการใช้เทคนิตclassical relaxation ต่อระดับความเครียคของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง

ปีงบประมาณ 2558

 1. การพัฒนามาตรวัดทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนกีฬาไทย

ปีงบประมาณ 2555

 1. ปัจจัยที่ทำนายพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดชลบุรี
 2. ปัจจัยที่ทำนายพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดชลบุรี

ปีที่ตีพิมพ์ 2565

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้รูปแบบการฝึกทักษะทางจิตวิทยาของนักกีฬามหาวิทยาลัย
 2. The Mental Toughness and Coping Strategies of Thailand’s Competitive Sailors

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. ทุนจิตวิทยาด้านสุขภาพ: การประเมินความต้องการจําเป็น และอิทธิพลต่อสุขภาวะทางจิตของบุคคล
 2. การพัฒนาและทดสอบมาตรวัดความรอบรู้ทางสุขภาพด้านกิจกรรมทางกายสำหรับวัยรุ่น

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. ลักษณะงานและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการทำงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี
 2. รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาพครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก
 3. ลักษณะงานและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการทำงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถตนเองแรงจูงใจในการออกกำลังกายและปัจจัยชีวสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอาย
 5. การตรวจสอบความตรงโมเดลการวัดความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาเยาวชนลาว

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. Structural relationship of the mental toughness on athletes’ success in Thai Contact Sport
 2. ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยการแกว่งแขน และโปรแกรมแกว่งขาต่อการทรงตัวและการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. ผลการใช้บทผ่อนคลายแบบคลาสสิคต่อระดับความเครียดของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
 2. Comparison of the mental toughness of Burapha University athletes among men and women

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งทางจิตใจกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักกีฬารักบี้ฟุตบอล

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. เปรียบเทียบความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาคนพิการไทยระหว่างเพศชายและเพศหญิง

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. ผลการปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ต่อความเชื่อมั่นตนเองเฉพาะด้านและทักษะการเสิร์ฟแบดมินตัน
 2. ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของปัจจัยความเข้มแข็งทางจิตใจในนักกีฬาไทยชายและหญิง
 3. ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และแรงสนับสนุนทางสังคมต่อความเครียดของมารดาหลังคลอด
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลของพ่อแม่กับพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรออทิสติกวัยรุ่น

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

 1. ผลการปรึกษากลุ่มทฤษฎีอัตถิภาวะนิยมต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักกีฬาเทนนิสเยาวชนไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

 1. ผลการให้คำปรึกษาโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสต่อความสอดคล้องในการมองโลกของผู้หญิงในบ้านฉุกเฉิน

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

 1. ความมุ่งมั่นในการเล่นเทนนิสของนักกีฬาเยาวชนไทย
 2. ผลของดนตรีคลาสสิคต่อผลสัมฤทธิ์ในการสอบและความวิตกกังวล ในการสอบของผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัว

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

 1. การพัฒนาแบบสอบถามความเข้มแข็งทางจิตใจ ฉบับภาษาไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2552

 1. ผลการให้คำปรึกษาโปรแกรมภาษษประสาทสัมผัสต่อความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาเรือพายไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. ปัจจัยทางจิต อารมณ์ จิตวิญญาณ และคุณภาพชีวิตของบุคลากรทางการศึกษาภาครัฐในเขตภาคตะวันออก
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถตนเองในการออกกำลังกายกับพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ในจังหวัดชลบุรี

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยการแกว่งแขน และโปรแกรมแกว่งขา ต่อการทรงตัวและการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ
 2. ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกในน้ำประกอบเพลงไทยสากลต่อสุขภาพทางกายและจิตของผู้สูงอายุ ศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัย มหิดล
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งทางจิตใจกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักกีฬารักบี้ฟุตบอล
 4. แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกกาลังกาย ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. การพัฒนามาตรวัดทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนกีฬาไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

 1. A Sport Commitment for Young Thai Tennis Players

Thanaphon Phukseng (ธนพล พุกเส็ง)

Name : ธนพล พุกเส็ง
Thanaphon Phukseng
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Expertise :
 • Information Technology
 • Recommendation System
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ Science and Arts
Department : เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology
E-Mail : thanaph@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

57202378418

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Phukseng, T. | Sodsee, S.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Engineering Journal

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:09 am
Author(s):Phukseng, T. | Sodsee, S.
Publication year: 2017
Journal / Book title: Proceedings of the 2017 12th International Conference on Intelligent Systems and Knowledge Engineering, ISKE 2017

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:09 am
 1. ENGINEERING JOURNAL-THAILAND   Volume: 22   Issue:   Pages: 157-168   Published: MAR 2018

ปีงบประมาณ 2564

 1. การศึกษาสารสกัดหยาบพรอพอลิสจากผึ้งชันโรงที่เลี้ยงในจังหวัดจันทบุรี

ปีงบประมาณ 2562

 1. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขออนุมัติไปปฏิบัติงานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ปีงบประมาณ 2561

 1. การวิเคราะห์โครงข่ายของสายน้ำด้วยทฤษฎีกราฟบนหลักการความเป็นจุดศูนย์กลาง : กรณีศึกษาพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาน้ำท่วมรอการระบายในจังหวัดจันทบุรี

ปีงบประมาณ 2556

 1. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลราคาผลไม้เศรษฐกิจในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. Information and Communication Technology, Transportation Infrastructure, and Their Effect on Inward Foreign Direct Investment in the ASEAN
 2. การวิเคราะห์โครงข่ายของสายน้ำด้วยทฤษฎีกราฟบนหลักการความเป็นจุดศูนย์กลาง : กรณีศึกษาพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาน้ำท่วมรอการระบายในจังหวัดจันทบุรี
 3. Information and Communication Technology, Transportation Infrastructure, and Their Effect on Inward Foreign Direct Investment in the ASEAN

ปีที่ตีพิมพ์ 2565

 1. การวิเคราะห์พื้นที่ที่เหมาะสมในการเป็นจุดกระจายข้อมูลการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในภาคตะวันออกของประเทศไทยด้วยหลักการความเป็นศูนย์กลางของทฤษฎีกราฟ
 2. ระบบสารสนเทศการจองใช้พื้นที่ปฏิบัติการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล
 3. การระบุพื้นที่อาการของโรคบนใบทุเรียนด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. ระบบการจัดการรับสมัครงานวิ่ง

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. ระบบจัดการการประมูลมังคุด ออนไลน์
 2. การวิเคราะห์โครงข่ายเส้นทางและสถานที่สำคัญต่อการท่องเที่ยวด้วยทฤษฎีกราฟ กรณีศึกษาการกำหนดจุดพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการประชาสัมพันธ์และบริการการท่องเที่ยว ในอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. ระบบจัดการการประมูลมังคุด กรณีศึกษากลุ่มแปลงใหญ่มังคุด คิฌชกูฏ จันทบุรี

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสวนแก้วมังกร กรณีศึกษา สวนคุณณรงค์ ติ๊บแปง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านเฟอร์นิเจอร์บนกลุ่มเมฆ
 3. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการนาข้าวญี่ปุ่น กรณีศึกษา แปลงนา คุณถาวร ทะริกาวิ อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย

Tanawan Asarath (ธนวรรณ อาษารัฐ)

Name : ธนวรรณ อาษารัฐ  
Tanawan Asarath
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Assistant Professor
Education : พย.ม. (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Expertise :
 • การพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
Contact Address : Faculty : พยาบาลศาสตร์ Nursing
Department : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช Psychiatric and Mental Health Nursing
E-Mail : tanawan07@gmail.com, thanawaa@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticles

57208499584

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Poonnotok, P. | Kaewmart, N. | Asarath, T. | Pratoomsri, W.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Journal of Health Research

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 8:08 am
 1. JOURNAL OF HEALTH RESEARCH   Volume: 33   Issue:   Pages: 238-246   Published: 2019

ปีงบประมาณ 2565

 1. การพัฒนารูปแบบการสร้างความรอบรู้ด้านอาชีวอนามัยเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลในยุคความปกติถัดไป
 2. ภาวะสุขภาพจิตและการทำหน้าที่ของครอบครัวของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับการดูแลแบบ Home Isolation โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีงบประมาณ 2557

 1. ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. Making it better: Experiences of Thai caregivers in managing psychotic symptoms of persons with schizophrenia

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. ผู้ดูแลไทย: การแสวงหาการช่วยเหลือญาติที่เป็นโรคจิตเภท

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

Thanatporn Threetong (ธนัชพร ตรีทอง)

Name : ธนัชพร ตรีทอง  
Thanatporn Threetong
Title :
Education :
Expertise :
Contact Address : Faculty : แพทยศาสตร์  Medicine
Department : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University Hospital
E-Mail : thanatporn@buu.ac.th

 

ISI Web of Science
 1. CLINICAL OPHTHALMOLOGY   Volume: ‏ 14   Pages: ‏ 2051-2056   Published: ‏ 2020
 2.       

Tawatchai Na-u-dom (ธวัชชัย นาอุดม)

Name : ธวัชชัย นาอุดม  
Tawatchai Na-u-dom
Title : อาจารย์
Lecturer
Education :
 • M.NS. (Physical Geography), University of Chinese Academy of Sciences, China
 • M.SC. (Water and Environment), University of Copenhagen, DENMARK
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ Science and Social Sciences
Department : สำนักงานจัดการศึกษา General Education Office
E-Mail : tawatchai.na@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of Science

57194491220

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Na-U-Dom, T. | Intacharoen, P. | Thodsan, T. | Jangkorn, S.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Springer Geography

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:39 am
Author(s):Na-U-Dom, T. | García, M. | Mo, X.
Publication year: 2017
Journal / Book title: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:39 am
Author(s):Na-U-dom, T. | Mo, X. | Garcìa, M.
Publication year: 2017
Journal / Book title: Environments - MDPI

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:39 am
 1. ENVIRONMENTS   Volume:   Issue:     Article Number: 17   Published: MAR 2017

Thanawat Pimoljinda (ธนวัฒน์ พิมลจินดา)

Name : ธนวัฒน์ พิมลจินดา  
Thanawat Pimoljinda
Title : รองศาสตราจารย์ ดร.
Associate Professor, Dr.
Education : ปร.ด. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ), สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Expertise :
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • นโยบายสาธารณะและนโยบายต่างประเทศ
 • การวางแผน บริหารโครงการ และการประเมินผล
 • การพัฒนาสังคมและการจัดการแบบมีส่วนร่วม
Contact Address : Faculty : วิทยาลัยการบริหารธุรกิจ  Graduate School of Public Administration
Department : สำนักงานการศึกษา General Education Office
E-Mail : thanawatp@buu.ac.th, pimoljinda_t@hotmail.com

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

57197711888

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Pimoljinda, T. | Siriprasertchok, R.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:39 am
Author(s):Pimoljinda, T. | Siriprasertchok, R.
Publication year: 2017
Journal / Book title: Kasetsart Journal of Social Sciences

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:39 am
 1. INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW AND MANAGEMENT 
  Early Access: MAY 2021
 2. PERTANIKA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES   Volume: 26   Issue:   Pages: 507-517   Published: MAR 2018

ปีงบประมาณ 2564

 1. โครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มนิติกรรมดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน

ปีงบประมาณ 2563

 1. วิจัยและพัฒนาโครงสร้างตำแหน่งงาน กรอบอัตราตำแหน่ง และโครงสร้างกรอบอัตราเงินเดือนเจ้าหน้าที่ ระยะที่ 1

ปีงบประมาณ 2562

 1. โครงการวิจัยและพัฒนาสมรรถนะและระบบประเมินสมรรถนะ สำหรับบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. ข้อจำกัดของนโยบายสาธารณะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ SMEs ในประเทศอินโดนีเซีย

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. การวิเคราะห์การศึกษานโยบายสาธารณะแนวสหสาขาวิชาด้วยวิธีวิเคราะห์อภิมาน
 2. นโยบายการบริหารกับการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ
 3. การนำนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในจังหวัดชลบุรี

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. การบริหารจัดการคดีของศาลยุติธรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาเมาแล้วขับ

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. SMEs development and ASEAN economic integration: An analysis of Singapore and Malaysia

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. Failure of public participation for sustainable development: A case Study of a NGO’s development projects in chonburi province

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

 1. Ethno-Religious Movements as a Barrier to an ASEAN Community
 2. Human trafficking in Burma and the solutions which have never reached

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

 1. Ethno-Cultural Diversity: A Challenging Parameter for ASEAN Regional Integration

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

 1. Administrative Turbulence: Origins of the Origin

Teerayut Sa-ngiamsak (ธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์)

Name : ธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์
Teerayut Sa-ngiamsak
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Assistant Professor, Dr.
Education : Ph.D., University Of Porto, Portugal
Expertise :
Contact Address : Faculty : สาธารณสุขศาสตร์ Public Health
Department : สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย Industrial Hygiene and Safety
E-Mail : teerayut@buu.ac.thteera010@gmail.com

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

56029353200

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Thetkathuek, A. | Sa-Ngiamsak, T. | Choedkiattikool, P.
Publication year: 2020
Journal / Book title: International Journal of Environmental Science and Development

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:39 am
Author(s):Sa-Ngiamsak, T. | Torres Costa, J. | Santos Baptista, J.
Publication year: 2015
Journal / Book title: Occupational Safety and Hygiene III - Selected Extended and Revised Contributions from the International Symposium on Safety and Hygiene

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:39 am
Author(s):Thetkathuek, A. | Yingratanasuk, T. | Ekburanawat, W. | Jaidee, W. | Sa-ngiamsak, T.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Archives of Environmental and Occupational Health

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:39 am
Author(s):Sa-Ngiamsak, T. | Phatrabuddha, N. | Yingratanasuk, T.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Occupational Safety and Hygiene VI - Selected contributions from the International Symposium Occupational Safety and Hygiene, SHO 2018

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:39 am
Author(s):Thetkathuek, A. | Meepradit, P. | Sa-ngiamsak, T.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Safety and Health at Work

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:39 am
Author(s):Sa-Ngiamsak, T. | Castela Torres Costa, J. | Santos Baptista, J.
Publication year: 2014
Journal / Book title: Occupational Safety and Hygiene II - Selected Extended and Revised Contributions from the International Symposium Occupational Safety and Hygiene, SHO 2014

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 9:39 am

ปีงบประมาณ 2565

 1. การพัฒนาหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานเพื่อการขจัดฟูมในงานบัดกรีไฟฟ้าด้วยมือ

ปีงบประมาณ 2560

 1. การคัดกรองความผิดปกติระบบทางเดินหายใจและผลเลือดทางชีวเคมีจากการรับสัมผัสสารกำจัดแมลงในแรงงานต่างด้าวในเขตภาคตะวันออก: ปัจจัยที่มีผลกระทบ
 2. การพัฒนารูปแบบการบริหารความเสี่ยงของความล้าในการทำงาน: กรณีศึกษาในพนักงานขับรถขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมในท่าเรือแหลมฉบัง
 3. การสืบสวนความเมื่อยล้ากล้ามเนื้อในกลุ่มพนักงานขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ของท่าเรือน้ำลึกแห่งหนึ่ง โดยการวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ

ปีงบประมาณ 2554

 1. การพัฒนาเครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบพกพาต้นทุนต่ำในงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. Short-distance versus long-distance deep-seaport container truck drivers’ prevalence and perceived discomfort of musculoskeletal symptoms in the Thailand Eastern Economic Corridor

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. The risk factors for occupational contact dermatitis among workers in a medium density fiberboard furniture factory in Eastern Thailand
 2. Respiratory Effects among Smelters Exposed to Metal Fume and Respirable Dust in a Factory in Easstern Thailand
 3. Association of Respiratory Impairment with Use of Anti-cholinesterase Pesticides in Migrant Fruit Farm Workers in Eastern Thailand
 4. Long-Haul Logistic Truck Drivers’ Physiological Fatigue on Low Back and Shoulder: A Primary Exploration

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. ประสิทธิผลของการปรับปรุงระบบกำจัดฝุ่นไม้ในโรงฝึกงานวิชาอุตสาหกรรมในโรงเรียน

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. Neuromuscular Fatigue Assessment in Operators Performing Occupational Transportation/transshipment Tasks: A Short Systematic Review