Category Archives:

Kwanchayanawish Machana (ขวัญชญานวิศ มาชะนา)

Name : ขวัญชญานวิศ มาชะนา Sasipawan_Machana
Kwanchayanawish Machana
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Expertise : วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์
Contact Address : Faculty : เภสัชศาสตร์  Pharmaceutical Sciences
Department : สำนักงานจัดการศึกษา General Education Office
E-Mail : sasipawan.machana@gmail.com

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

53880003800

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):MacHana, S. | Weerapreeyakul, N. | Barusrux, S. | Thumanu, K. | Tanthanuch, W.
Publication year: 2012
Journal / Book title: Talanta

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 1:21 pm
Author(s):Vongsak, B. | Chonanant, C. | Machana, S.
Publication year: 2017
Journal / Book title: Walailak Journal of Science and Technology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 1:21 pm
Author(s):Weerapreeyakul, N. | Machana, S. | Barusrux, S.
Publication year: 2016
Journal / Book title: Chinese Medicine (United Kingdom)

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 1:21 pm
Author(s):Machana, S. | Weerapreeyakul, N. | Barusrux, S. | Thumanu, K. | Tanthanuch, W.
Publication year: 2012
Journal / Book title: Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 1:21 pm
Author(s):Kongkiatpaiboon, S. | Vongsak, B. | Machana, S. | Weerakul, T. | Pattarapanich, C.
Publication year: 2016
Journal / Book title: Journal of King Saud University - Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 1:21 pm
Author(s):Machana, S. | Ornnim, P. | Weerakul, T. | Ninsanthea, C. | Phanudulkitti, C. | Srijan, T. | Pattarapanich, C. | Thumanu, K. | Tanthanuch, W.
Publication year: 2012
Journal / Book title: Thai Journal of Pharmaceutical Sciences

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 1:21 pm
Author(s):Vongsak, B. | Kongkiatpaiboon, S. | Jaisamut, S. | Machana, S. | Pattarapanich, C.
Publication year: 2015
Journal / Book title: Revista Brasileira de Farmacognosia

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 1:21 pm
Author(s):Machana, S. | Weerapreeyakul, N. | Barusrux, S.
Publication year: 2012
Journal / Book title: Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 1:21 pm
Author(s):Issaro, N. | Weerakul, T. | Machana, S. | Ornnim, P. | Phanudulkitti, C. | Srijan, T. | Laiwattanaphaisal, J. | Pattarapanich, C.
Publication year: 2013
Journal / Book title: Thai Journal of Pharmaceutical Sciences

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 1:21 pm
Author(s):Machana, S. | Weerapreeyakul, N. | Barusrux, S. | Nonpunya, A. | Sripanidkulchai, B. | Thitimetharoch, T.
Publication year: 2011
Journal / Book title: Chinese Medicine

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 1:21 pm
 1. By: Weerapreeyakul, Natthida; Machana, Sasipawan; Barusrux, Sahapat
  CHINESE MEDICINE Volume: 11 Article Number: 29 Published: JUN 29 2016
 2. JOURNAL OF KING SAUD UNIVERSITY SCIENCE   Volume: 28   Issue:   Pages: 131-135   Published: APR 2016
 3. By: Vongsak, B.; Kongkiatpaiboon, S.; Jaisamut, S.; et al.
  PLANTA MEDICA   Volume: 81   Issue: 16   Pages: 1483-1483   Meeting Abstract: PM-210   Published: NOV 2015
 4. By: Machana, S.; Vongsak, B.; Saifha, E.; et al.
  PLANTA MEDICA   Volume: 81   Issue: 16   Pages: 1520-1521   Meeting Abstract: PW-103   Published: NOV 2015
 5. In vitro alpha glucosidase inhibition and free-radical scavenging activity of propolis from Thai stingless bees in mangosteen orchard
  By: Vongsak, Boonyadist; Kongkiatpaiboon, Sumet; Jaisamut, Sunan; et al.
  Revista Brasileira de Farmacognosia-Brazilian Journal of Pharmacognosy   Volume: 25  Issue: 5   Pages: 445-450   Published: SEP-OCT 2015
 6. FTIR microspectroscopy discriminates anticancer action on human leukemic cells by extracts of Pinus kesiya; Cratoxylum formosum ssp pruniflorum and melphalan
  By: Machana, Sasipawan; Weerapreeyakul, Natthida; Barusrux, Sahapat; et al.
  TALANTA   Volume: 93   Pages: 371-382   Published: MAY 15 2012
 7. Cytotoxic and apoptotic effects of six herbal plants against the human hepatocarcinoma (HepG2) cell line
  By: Machana, Sasipawan; Weerapreeyakul, Natthida; Barusrux, Sahapat; et al.
  CHINESE MEDICINE   Volume: 6     Article Number: UNSP 39   Published: 2011
 8. By: Machana, S.; Weerapreeyakul, N.; Thitimetharoch, T.; et al.
  EJC SUPPLEMENTS   Volume: 8   Issue: 5   Pages: 150-150   Meeting Abstract: 590  Published: JUN 2010
 9. By: Weerapreeyakul, N.; Puthongking, P.; Machana, S.; et al.
  EJC SUPPLEMENTS   Volume: 8   Issue: 5   Pages: 183-183   Meeting Abstract: 725  Published: JUN 2010

ปีงบประมาณ 2564

 1. ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและต้านอักเสบของมะม่วงหัวแมงวัน ธนนไชยในจังหวัดสระแก้วและการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
 2. ฤทธิ์ลดเลือนริ้วรอยก่อนวัยโดยการทดสอบด้วยระบบเอนไซม์ของสารสกัดต้นกระดูกไก่ดำ

ปีงบประมาณ 2562

 1. การใช้เทคนิค FTIR-spectroscopy และ RAMAN spectroscopy ในการวิเคราะห์ปริมาณสารกลุ่มแคโรทีนอยด์ รูปแบบปริมาณกรดไขมัน ที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและลายพิมพ์ดีเอ็นเอของไดอะตอมเพื่อประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์และการอนุรักษ์สายพันธุ์ในจังหวัดชลบุรี

ปีงบประมาณ 2560

 1. การศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้ำผึ้งชันโรงในแหล่งต่างๆและการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์

ปีงบประมาณ 2559

 1. การศึกษาฤทธิ์ยั้บยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งของสารสกัดชันโรงจากแหล่งต่าง ๆ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปีงบประมาณ 2558

 1. การประยุกต์ใช้เทคนิค Synchrotron FTIR-microspectroscopy เพื่อหาสารชีวโมเลกุล ที่แตกต่างกันของสายพันธุ์สาหร่ายแต่ละชนิดในแถบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของจังหวัดจันทบุรี
 2. ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งของสารสกัดชันจากชันโรงในสวนผลไม้ของไทย

ปีงบประมาณ 2557

 1. คุณค่าทางเภสัชวิทยาในการต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส และความเป็นพิษตอเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยง ของสารสกัดจากพืช (Connarus semidecandrus, Bruguiera hainesii, Sonneratia ovate, Intsia bijuga) ในพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. Borassus flabellifer L. crude male flower extracts alleviate cisplatin-induced oxidative stress in rat kidney cells

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. Monitoring of Biochemical Compounds and Fatty Acid in Marine Microalgae from the East Coast of Thailand

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. Simultaneous HPLC quantitative analysis of mangostin derivatives in Tetragonula pagdeni propolis extracts
 2. Synergistic effects of melphalan and Pinus kesiya Royle ex Gordon (Simaosong) extracts on apoptosis induction in human cancer cells

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

 1. FTIR microspectroscopy discriminates anticancer action on human leukemic cells by extracts of Pinus kesiya; Cratoxylum formosum ssp. pruniflorum and melphalan
 2. Anticancer effect of the extracts from Polyalthia evecta against human hepatoma cell line (HepG2)
 3. Synergistic anticancer effect of the extracts from Polyalthia evecta caused apoptosis in human hepatoma (HepG2) cells
 4. The study of application for discrimination of royal honey bee from three Thai stingless honey bees (Trigona spp.) using FTIR-microspectroscopy

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

 1. Cytotoxic and apoptotic effects of six herbal plants against the human hepatocarcinoma (HepG2) cell line

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. Anti-elastase, anti-tyrosinase and anti-oxidant activity of Thai Mangrove Plants

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. Phytochemical screening, total phenolic content and antioxidant activity of Bruguiera sexangula Poir. and Connarus semidecandrus Jack extracts

Khwanta Benchakhan (ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์)

Name : ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์ (ลาออก)  
Khwanta Benchakhan
Title : อาจารย์
Lecturer
Education : รป.ม., สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Expertise :
Contact Address : Faculty : รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ Political Science and Law
Department : รัฐประศาสนศาสตร์ Political Science
E-Mail : khwanta_khwan@hotmail.com

 

SCOPUS
                                                                                                    

56530851000

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Benchakhan, K. | Chinatthaporn, N. | Laiprakobsup, T.
Publication year: 2014
Journal / Book title: Kasetsart Journal - Natural Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 1:27 pm

Khemaradee Masingboon (เขมารดี มาสิงบุญ)

Name : เขมารดี มาสิงบุญ
Khemaradee Masingboon
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Assistant Professor, Dr.
Education : Doctor of Science in Nursing, University Of Alabama At Birmingham, U.S.A.
Expertise :
Contact Address : Faculty : พยาบาลศาสตร์ Nursing
Department : การพยาบาลผู้ใหญ่ Adult Nursing
E-Mail : Khemarad@hotmail.com

 

SCOPUSISI Web of Science

57205494050

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Mohammod, K. | Kunsongkeit, W. | Masingboon, K.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Bangladesh Journal of Medical Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 8:24 pm
 1. Factors related to self-care practice in asthmatic patients at rajshahi in Bangladesh
  BANGLADESH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE   Volume: 18   Issue:   Pages: 57-62   Published: JAN 2019

Khanittha Promluang (ขณิชถา พรหมเหลือง)

Name : ขณิชถา พรหมเหลือง kanitcha
Khanittha Promluang
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Expertise :
Contact Address : Faculty : ศึกษาศาสตร์ Education
Department : การจัดการเรียนรู้ Learning Management
E-Mail : khanittha@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

57078980100

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Promluang, K. | Phuangphoo, P. | Kumam, P.
Publication year: 2016
Journal / Book title: International Journal of Mathematics and Computers in Simulation

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 6:20 pm
Author(s):Song, Y. | Promluang, K. | Kumam, P. | Je Cho, Y.
Publication year: 2016
Journal / Book title: Applied Mathematics and Computation

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 6:20 pm
Author(s):Promluang, K. | Sitthithakerngkiet, K. | Kumam, P.
Publication year: 2016
Journal / Book title: Mathematical Modelling and Analysis

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 6:20 pm
Author(s):Promluang, K. | Kumam, P.
Publication year: 2015
Journal / Book title: Proceedings 2015 International Conference on Science and Technology, TICST 2015

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 6:20 pm
 1. By: Promluang, Khanittha; Kumam, Poom
  JOURNAL OF INFORMATICS AND MATHEMATICAL SCIENCES Volume: 9 Issue: 1 Pages: 27-44 Published: 2017
 2. By: Sitthithakerngkiet, K.; Promluang, K.; Thounthong, P.; et al.
  JOURNAL OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE-JMCS Volume: 17 Issue: 4 Pages: 506-526 Published: 2017
 3. By: Song, Yisheng; Promluang, Khanittha; Kumam, Poom; et al.
  APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION Volume: 287 Pages: 74-82 Published: SEP 5 2016
 4. By: Promluang, Khanittha; Sitthithakerngkiet, Kanokwan; Kumam, Poom
  MATHEMATICAL MODELLING AND ANALYSIS Volume: 21 Issue: 1 Pages: 95-118 Published: 2016

ปีงบประมาณ 2551

 1. การประเมินความต้องการจำเป็นด้านการจัดบริการในการพัฒนานิสิตของนิสิตชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับรูปแบบ SSCS ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. ผลการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ SSCS เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 3. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. Hybrid finite difference for solving differential equations

Quanjai Rupitak (ขวัญใจ หรูพิทักษ์)

Name : ขวัญใจ หรูพิทักษ์  Quanjai_Rupitak
Quanjai Rupitak
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : Dr. sc. ETH Zurich (Agronomy and Plant Breeding), Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH Zurich), Switzerland
Expertise :
Contact Address : Faculty : เทคโนโลยีการเกษตร  Agricultural Technology
Department : สำนักงานจัดการศึกษา General Education Office
E-Mail : quanjair@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

36675604200

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Rupitak, Q. | Stamp, P. | Jampatong, S. | Chowchong, S. | Messmer, R.
Publication year: 2011
Journal / Book title: Maydica

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 12:08 am
Author(s):Rupitak, Q. | Stamp, P. | Jampatong, S. | Chowchong, S. | Messmer, R.
Publication year: 2010
Journal / Book title: Crop Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 12:08 am
 1. By: Rupitak, Quanjai; Stamp, Peter; Jampatong, Sansern; et al.
  MAYDICA   Volume: 56   Issue: 1   Pages: 25-31   Published: 2011
 2. By: Rupitak, Quanjai; Stamp, Peter; Jampatong, Sansern; et al.
  CROP SCIENCE   Volume: 50   Issue: 6   Pages: 2499-2505   Published: NOV-DEC 2010

ปีงบประมาณ 2562

 1. ผลของการให้พืชวงศ์ถั่วต่อสมรรถนะการผลิตของแพะเนื้อ

ปีงบประมาณ 2560

 1. การอนุรักษ์และขยายพันธุ์ฝางในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

ปีงบประมาณ 2559

 1. การศึกษาปริมาณแอนโทไซยานินและฤทธิ์สารต้านอนุมูลอิสระของถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธรเบอร์ 1 เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารว่างเพื่อสุขภาพ

ปีงบประมาณ 2555

 1. การปรับปรุงพันธุ์มันเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. Evaluation of Yield Production and Chemical Composition of Three Types of Forage Legumes at Different Cutting Intervals and Cutting Times to Assess Their Benefits as Ruminant Animal Feed
 2. A Preliminary Study on Growth, Yield and Nutritive Value of Four Varieties of Alfalfa in Greenhouse and its Utilization in a Total Mixed Ratio in Meat Goat Diet

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. Growth of Caesalpinia sappan L. by using Different Growing Media and Evaluation of Antioxidant Activity of Foliage

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของต้นฝางในจังหวัดสระแก้ว โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของฝัก

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. ศึกษาการเจริญเติบโตและการพัฒนาของถั่วฝักยาวสีม่วงพันธุ์สิรินธรเบอร์ 1ที่ปลูกช่วงต้นฝนในจังหวัดสระแก้ว
 2. ศึกษาการเจริญของเส้นใยและผลผลิตของเห็ดนางฟ้าภูฏานเมื่อใช้ชานอ้อยและชานอ้อยบดเป็นวัสดุเพาะ

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

 1. Temporal dynamics of kernel set of tropical sweet maize (Zea mays L.) as influenced by genotype and mild drought

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. The nutritive value and bioactive compounds of alfalfa (Medicago sativa) grown at Burapha University, Sa Kaeo Campus

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. ผลการศึกษาสารแทนนินจากอัลฟัลฟาแห้งชนิดเม็ดการกินได้และอัตราการเจริญเติบโตของแพะเนื้อลูกผสมพันธุ์พื้นเมืองและแองโกลนูเบียนในเพศผู้เปรียบเทียบกับเพศเมีย
 2. ค่าการถดถอยและสหสัมพันธ์ของการย่อยได้และอัตราการเจริญเติบโตของแพะเนื้อลูกผสมพันธุ์พื้นเมืองไทยและแองโกลนูเบียนที่ได้รับอัลฟัลฟ่าแห้งอัดเม็ด
 3. Antifungal and antioxidant activities of the extract of Stephania pierrei tubers
 4. ผลของอัลฟัลฟ่าอัดเม็ดในอาหารแพะเนื้อลูกผสมพื้นเมืองและแองโกลนูเบียนในเพศผู้เปรียบเทียบกับเพศเมียต่อการย่อยได้ของโภชนะ กรดไขมันระเหยได้และอัตราการเจริญเติบโต
 5. Efficacy of Stephania pierrei tuber extract for leaf spot disease control in greenhouse and field condition
 6. Study of cutting age on yield of forage legumes 3 types in Sakaeo province during dry season
 7. สหสัมพันธ์ของการกินได้ จุลินทรีย์ในกระเพาะหมักและสมรรถนะการผลิตของแพะเนื้อลูกผสมพันธุ์พื้นเมืองไทยและแองโกลนูเบียนที่ได้รับอัลฟัลฟ่าแห้งอัดเม็ดเป็นแหล่งอาหารหยาบ

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. การใช้กากมันสำปะหลังหมักต่อกระบวนการหมักในรูเมนและสมรรถนะการผลิตของแพะเนื้อ

Khajadpai Thipyapong (ขจัดภัย ทิพยผ่อง)

Name : ขจัดภัย ทิพยผ่อง  
Khajadpai Thipyapong
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Assistant Professor, Dr.
Education : Ph.D. (Pharmarceutical Science), Chiba University, Japan
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์ Science
Department : เคมี Chemistry
E-Mail : khajadpa@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

6508115132

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Thipyapong, K. | Arano, Y. | Ruangpornvisuti, V.
Publication year: 2004
Journal / Book title: Journal of Molecular Structure: THEOCHEM

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 1:27 pm
Author(s):Thipyapong, K. | Ruangpornvisuti, V.
Publication year: 2008
Journal / Book title: Journal of Molecular Structure

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 1:27 pm
Author(s):Yasarawan, N. | Thipyapong, K.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Structural Chemistry

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 1:27 pm
Author(s):Thipyapong, K. | Yasarawan, N.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Structural Chemistry

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 1:27 pm
Author(s):Yasarawan, N. | Thipyapong, K. | Ruangpornvisuti, V.
Publication year: 2016
Journal / Book title: Structural Chemistry

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 1:27 pm
Author(s):Suksai, C. | Pakawatchai, C. | Thipyapong, K.
Publication year: 2008
Journal / Book title: Polyhedron

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 1:27 pm
Author(s):Yasarawan, N. | Thipyapong, K. | Ruangpornvisuti, V.
Publication year: 2016
Journal / Book title: Journal of Molecular Structure

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 1:27 pm
Author(s):Ruangpornvisuti, V. | Pulpoka, B. | Tuntulani, T. | Thipyapong, K. | Suksai, C.
Publication year: 2002
Journal / Book title: Bulletin of the Korean Chemical Society

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 1:27 pm
Author(s):Yasarawan, N. | Thipyapong, K. | Ruangpornvisuti, V.
Publication year: 2014
Journal / Book title: Journal of Molecular Graphics and Modelling

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 1:27 pm
Author(s):Thipyapong, K. | Uehara, T. | Tooyama, Y. | Braband, H. | Alberto, R. | Arano, Y.
Publication year: 2011
Journal / Book title: Inorganic Chemistry

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 1:27 pm
Author(s):Yasarawan, N. | Thipyapong, K. | Sirichai, S. | Ruangpornvisuti, V.
Publication year: 2013
Journal / Book title: Journal of Molecular Structure

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 1:27 pm
Author(s):Suzuki, K. | Shimmura, N. | Thipyapong, K. | Uehara, T. | Akizawa, H. | Arano, Y.
Publication year: 2008
Journal / Book title: Inorganic Chemistry

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 1:27 pm
Author(s):Yasarawan, N. | Thipyapong, K. | Sirichai, S. | Ruangpornvisuti, V.
Publication year: 2013
Journal / Book title: Journal of Molecular Structure

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 1:27 pm
Author(s):Thipyapong, K. | Yasarawan, N. | Wanno, B. | Arano, Y. | Ruangpornvisuti, V.
Publication year: 2005
Journal / Book title: Journal of Molecular Structure: THEOCHEM

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 1:27 pm
Author(s):Yasarawan, N. | Thipyapong, K. | Ruangpornvisuti, V.
Publication year: 2011
Journal / Book title: Journal of Molecular Structure

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 1:27 pm
Author(s):Thipyapong, K. | Suksai, C.
Publication year: 2003
Journal / Book title: Bulletin of the Korean Chemical Society

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 1:27 pm
Author(s):Thipyapong, K. | Uehara, T. | Suzuki, K. | Arano, Y. | Ruangpornvisuti, V.
Publication year: 2011
Journal / Book title: Journal of Molecular Structure

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 1:27 pm
Author(s):Thipyapong, K. | Thongyoi, C. | Poramatikul, N. | Sangsuriyan, J. | Kullaprawitthaya, U. | Kongpetch, P. | Ruangpornvisuti, V.W.
Publication year: 1994
Journal / Book title: Journal of Labelled Compounds and Radiopharmaceuticals

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 1:27 pm
 1. STRUCTURAL CHEMISTRY   Volume: 30   Issue:   Pages: 2167-2180   Published: DEC 2019
 2. STRUCTURAL CHEMISTRY   Volume: 29   Issue:   Pages: 1723-1737   Published: DEC 2018
 3. Substituent effect on the proton-related phenomena and chelation behavior of hydroxypicolinic compounds: a DFT investigation                                                            By: Yasarawan, Nuttawisit; Thipyapong, Khajadpai; Ruangpornvisuti, Vithaya
  STRUCTURAL CHEMISTRY   Volume: 27   Issue: 2   Pages: 505-524   Published: APR 2016
 4. By: Yasarawan, Nuttawisit; Thipyapong, Khajadpai; Ruangpornvisuti, Vithaya
  JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE   Volume: 1107   Pages: 278-290   Published: MAR 5 2016
 5. By: Yasarawan, Nuttawisit; Thipyapong, Khajadpai; Ruangpornvisuti, Vithaya
  JOURNAL OF MOLECULAR GRAPHICS & MODELLING   Volume: 51   Pages: 13-26   Published: JUN 2014
 6. By: Yasarawan, Nuttawisit; Thipyapong, Khajadpai; Sirichai, Somsak; et al.
  JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE   Volume: 1047   Pages: 344-357   Published: SEP 5 2013
 7. Synthesis of chromium(III) complex with 1-hydroxy-2-pyridinone-6-carboxylic acid as insulin-mimetic agent and its spectroscopic and computational studies                                  By: Yasarawan, Nuttawisit; Thipyapong, Khajadpai; Sirichai, Somsak; et al.
  JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE   Volume: 1031   Pages: 144-151   Published: JAN 16 2013
 8. By: Yasarawan, Nuttawisit; Thipyapong, Khajadpai; Ruangpornvisuti, Vithaya
  JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE   Volume: 1006   Issue: 1-3   Pages: 635-641   Published: DEC 14 2011
 9. By: Thipyapong, Khajadpai; Uehara, Tomoya; Suzuki, Keisuke; et al.
  JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE   Volume: 990   Issue: 1-3   Pages: 152-157   Published: MAR 29 2011
 10. By: Thipyapong, Khajadpai; Uehara, Tomoya; Tooyama, Yuji; et al.
  INORGANIC CHEMISTRY   Volume: 50   Issue: 3   Pages: 992-998   Published: FEB 7 2011
 11. Isomers of various species of 1-hydroxy-2-pyridinone-6-carboxylic acid, their proton dissociation and complexes with Cr(III) and Zn(II)                                                         By: Thipyapong, Khajadpai; Ruangpornvisuti, Vithaya
  JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE   Volume: 891   Issue: 1-3   Pages: 1-10   Published: NOV 26 2008
 12. By: Suzuki, Keisuke; Shimmura, Naomi; Thipyapong, Khajadpal; et al.
  INORGANIC CHEMISTRY   Volume: 47   Issue: 7   Pages: 2593-2600   Published: APR 7 2008
 13. Unexpected Schiff-base complex formation from the oxidation reaction of a nickel(II) complex with the meso-HMPAO ligand by molecular oxygen                                                 By: Suksai, Chomchai; Pakawatchai, Chaveng; Thipyapong, Khajadpai
  POLYHEDRON   Volume: 27   Issue: 2   Pages: 759-764   Published: FEB 6 2008
 14. By: Thipyapong, K; Yasarawan, N; Wanno, B; et al.
  JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM   Volume: 755   Issue: 1-3   Pages: 45-53   Published: NOV 30 2005
 15. By: Thipyapong, K; Arano, Y; Ruangpornvisuti, V
  JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM   Volume: 676   Issue: 1-3   Pages: 65-71   Published: MAY 14 2004
 16. By: Thipyapong, K; Suksai, C
  BULLETIN OF THE KOREAN CHEMICAL SOCIETY   Volume: 24   Issue: 12   Pages: 1767-1770   Published: DEC 20 2003
 17. By: Ruangpornvisuti, V; Pulpoka, B; Tuntulani, T; et al.
  BULLETIN OF THE KOREAN CHEMICAL SOCIETY   Volume: 23   Issue: 4   Pages: 555-562   Published: APR 20 2002

ปีงบประมาณ 2558

 1. การคำนวณและสังเคราะห์สารประกอบโคออร์ดิเนชันชนิดใหม่จากลิแกนด์ฟลาโวนอยด์ กับไอออนโลหะ Cu2+ และ Zn2+ เพื่อใช้เป็นสารเลียนแบบฮอร์โมนอินซูลิน

ปีงบประมาณ 2556

 1. การสังเคราะห์ และการคำนวณทางคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาโครงสร้างและสมบัติเปกโตรสโคปีของไอออนเซิงซ้อนโลหะทรานสิชันกับ 2-ไฮดรอกซี ไพริดีน-6-คาร์บอกซิลิกแอซิด

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. Exploring the transfer of hydrogen atom from kaempferol-based compounds to hydroxyl radical at ground state using PCM-DFT approach

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. การศึกษาเชิงทฤษฎีของการถ่ายโอนโปรตอนโมเลกุลของฟลาโวนอลด้วยทฤษฎีเดนซิตีฟังก์ชันนัล
 2. การหาปริมาณบาวดิโอไซด์ เอ และสตีวิโอไซน์ในตัวอย่างเครื่องดื่มและหญ้าหวานโดยใช้ไฮเพอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟีค
 3. Complexation reactions, electronic properties, and reactivity descriptors of cysteamine-based ligands in aqueous solution: a PCM/DFT study
 4. การศึกษาเชิงทฤษฎีของการถ่ายโอนโปรตอนภายในโมเลกุลของฟลาโวนอลด้วยทฤษฎีเดนซิตีฟังก์ชันนัล

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. การศึกษาปฏิกิริยาแลกเปลี่ยนลิแกนด์ของไอออนเชิงซ้อนบิส-(เอ็น-(2,6-ไดเมทิลเฟนิลคาร์บาโมอิลเมทิล) อิมมิโนไดอะซิโต) เทคนีเทต(III) กับยาต้านมะเร็งบริโอไมซิน
 2. การศึกษาปฏิกิริยาแลกเปลี่ยนลิแกนด์ของไอออนเชิงซ้อนบิส-(เอ็น-(2,6-ไดเมทิล เฟนิลคาร์บาโมอิลเมทิล) อิมมิโนไดอะซิโต) เทคนีเทต(III) กับยาต้านมะเร็งบริโอไมซิน

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. Chelation behavior of various flavonols and transfer of flavonol-chelated zinc(II) to alanylaspartic dipeptide: A PCM/DFT investigation
 2. Substituent effect on the proton-related phenomena and chelation behavior of hydroxypicolinic compounds: A DFT investigation

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. Exploring molecular structures, orbital interactions, intramolecular proton-transfer reaction kinetics, electronic transitions and complexation of 3-hydroxycoumarin species using DFT methods

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

 1. Fundamental insights into conformational stability and orbital interactions of antioxidant (+)-catechin species and complexation of (+)-catechin with zinc(II) and oxovanadium(IV)
 2. Synthesis of Chromium(III) complex with 1-hydroxy-2-pyridinone-6-carboxylic acid as insulin-mimetic agent and its spectroscopic and computational studies

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

 1. Structures and conformations of acridinium mono- and polymethine cyanine dyes and their UV–Vis absorption spectra in protic solvents: A PCM/TD-DFT study
 2. IR spectroscopic and DFT investigations on molecular conformations of thio-free oxo technetium (V) benzamidoxime complexes
 3. Insight into Technetium Amidoxime Complex: Oxo Technetium(V) Complex of N-Substituted Benzamidoxime as New Basic Structure for Molecular Imaging

ปีที่ตีพิมพ์ 2550

 1. Determination of Salbutamol and Clenbuterol in Pork by High-Performance Liquid Chromatography

ปีที่ตีพิมพ์ 2547

 1. Conformational investigation of benzylhydroxamamide, its oxotechnetium(V) complexes and determination of their reaction energies

ปีที่ตีพิมพ์ 2546

 1. Spectrophotometric determination of copper(II) using diamine-dioxime derivative

ปีที่ตีพิมพ์ 2545

 1. Conformational investigations of HMPAO isomers and their zinc(II) complexes

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. Analysis of arsenic speciation in drinking water by capillary electrophoresis

Khwanruan Srinui (ขวัญเรือน ศรีนุ้ย)

Name : ขวัญเรือน ศรีนุ้ย ขวัญเรือน1
Khwanruan Srinui
Title : นาง
Mrs.
Education : Ph.D. (Planktology), Hiroshima University, Japan
Expertise :
Contact Address : Faculty : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล Institute of Marine Science
Department : ฝ่ายพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล
E-Mail : khwanruan@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of Science

54973756500

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Srinui, K. | Ohtsuka, S. | Metillo, E.B. | Nishibori, M.
Publication year: 2019
Journal / Book title: ZooKeys

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 1:27 pm
Author(s):Toshino, S. | Nishikawa, J. | Srinui, K. | Taleb, S. | Miyake, H.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Plankton and Benthos Research

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 1:27 pm
Author(s):Srinui, K. | Nishida, S. | Ohtsuka, S.
Publication year: 2013
Journal / Book title: ZooKeys

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 1:27 pm
Author(s):Toshino, S. | Miyake, H. | Srinui, K. | Luangoon, N. | Muthuwan, V. | Sawatpeera, S. | Honda, S. | Shibata, H.
Publication year: 2017
Journal / Book title: Hydrobiologia

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 1:27 pm
Author(s):Sawamoto, S. | Srinui, K. | Moriya, M.
Publication year: 2015
Journal / Book title: Crustaceana

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 1:27 pm
Author(s):Moriya, M. | Srinui, K. | Sawamoto, S.
Publication year: 2015
Journal / Book title: ZooKeys

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 1:27 pm
Author(s):Ohtsuka, S. | Boxshall, G.A. | Srinui, K.
Publication year: 2012
Journal / Book title: Zoological Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 1:27 pm
 1. JOURNAL OF THE MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION OF THE UNITED KINGDOM   Volume: ‏ 100   Issue: ‏ 5   Pages: ‏ 701-711   Article Number: PII S002531542000065X   Published: ‏ AUG 2020
 2. PLANKTON & BENTHOS RESEARCH   Volume: 14   Issue:   Pages: 143-149   Published: AUG 2019
 3. ZOOKEYS   Issue: 814   Pages: 71-94   Published: JAN 8 2019
 4. By: Toshino, Sho; Miyake, Hiroshi; Srinui, Khwanruan; et al.
  HYDROBIOLOGIA Volume: 792 Issue: 1 Pages: 37-51 Published: MAY 2017
 5. By: Sawamoto, Shozo; Srinui, Khwanruan; Moriya, Mitsuyasu
  CRUSTACEANA   Volume: 88   Issue: 7-8   Pages: 809-838   Published: JUL 2015
 6. By: Sawamoto, S.; Srinui, K.; Moriya, M.
  CRUSTACEANA   Volume: 88   Issue: 12-14   Pages: 1475-1476   Published: 2015
 7. By: Moriya, Mitsuyasu; Srinui, Khwanruan; Sawamoto, Shozo
  ZOOKEYS   Issue: 525   Pages: 129-145   Published: 2015
 8. By: Srinui, Khwanruan; Nishida, Shuhei; Ohtsuka, Susumu
  ZOOKEYS   Issue: 338   Pages: 39-54   Published: 2013
 9. By: Ohtsuka, Susumu; Boxshall, Geoffrey A.; Srinui, Khwanruan
  ZOOLOGICAL SCIENCE   Volume: 29   Issue: 2   Pages: 127-133   Published: FEB 2012