Kwanchayanawish Machana (ขวัญชญานวิศ มาชะนา)

Name : ขวัญชญานวิศ มาชะนา Sasipawan_Machana
Kwanchayanawish Machana
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Expertise : วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์
Contact Address : Faculty : เภสัชศาสตร์  Pharmaceutical Sciences
Department : สำนักงานจัดการศึกษา General Education Office
E-Mail : sasipawan.machana@gmail.com

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

53880003800

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):MacHana, S. | Weerapreeyakul, N. | Barusrux, S. | Thumanu, K. | Tanthanuch, W.
Publication year: 2012
Journal / Book title: Talanta

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 1:21 pm
Author(s):Vongsak, B. | Chonanant, C. | Machana, S.
Publication year: 2017
Journal / Book title: Walailak Journal of Science and Technology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 1:21 pm
Author(s):Weerapreeyakul, N. | Machana, S. | Barusrux, S.
Publication year: 2016
Journal / Book title: Chinese Medicine (United Kingdom)

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 1:21 pm
Author(s):Machana, S. | Weerapreeyakul, N. | Barusrux, S. | Thumanu, K. | Tanthanuch, W.
Publication year: 2012
Journal / Book title: Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 1:21 pm
Author(s):Kongkiatpaiboon, S. | Vongsak, B. | Machana, S. | Weerakul, T. | Pattarapanich, C.
Publication year: 2016
Journal / Book title: Journal of King Saud University - Science

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 1:21 pm
Author(s):Machana, S. | Ornnim, P. | Weerakul, T. | Ninsanthea, C. | Phanudulkitti, C. | Srijan, T. | Pattarapanich, C. | Thumanu, K. | Tanthanuch, W.
Publication year: 2012
Journal / Book title: Thai Journal of Pharmaceutical Sciences

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 1:21 pm
Author(s):Vongsak, B. | Kongkiatpaiboon, S. | Jaisamut, S. | Machana, S. | Pattarapanich, C.
Publication year: 2015
Journal / Book title: Revista Brasileira de Farmacognosia

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 1:21 pm
Author(s):Machana, S. | Weerapreeyakul, N. | Barusrux, S.
Publication year: 2012
Journal / Book title: Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 1:21 pm
Author(s):Issaro, N. | Weerakul, T. | Machana, S. | Ornnim, P. | Phanudulkitti, C. | Srijan, T. | Laiwattanaphaisal, J. | Pattarapanich, C.
Publication year: 2013
Journal / Book title: Thai Journal of Pharmaceutical Sciences

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 1:21 pm
Author(s):Machana, S. | Weerapreeyakul, N. | Barusrux, S. | Nonpunya, A. | Sripanidkulchai, B. | Thitimetharoch, T.
Publication year: 2011
Journal / Book title: Chinese Medicine

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 1:21 pm
 1. By: Weerapreeyakul, Natthida; Machana, Sasipawan; Barusrux, Sahapat
  CHINESE MEDICINE Volume: 11 Article Number: 29 Published: JUN 29 2016
 2. JOURNAL OF KING SAUD UNIVERSITY SCIENCE   Volume: 28   Issue:   Pages: 131-135   Published: APR 2016
 3. By: Vongsak, B.; Kongkiatpaiboon, S.; Jaisamut, S.; et al.
  PLANTA MEDICA   Volume: 81   Issue: 16   Pages: 1483-1483   Meeting Abstract: PM-210   Published: NOV 2015
 4. By: Machana, S.; Vongsak, B.; Saifha, E.; et al.
  PLANTA MEDICA   Volume: 81   Issue: 16   Pages: 1520-1521   Meeting Abstract: PW-103   Published: NOV 2015
 5. In vitro alpha glucosidase inhibition and free-radical scavenging activity of propolis from Thai stingless bees in mangosteen orchard
  By: Vongsak, Boonyadist; Kongkiatpaiboon, Sumet; Jaisamut, Sunan; et al.
  Revista Brasileira de Farmacognosia-Brazilian Journal of Pharmacognosy   Volume: 25  Issue: 5   Pages: 445-450   Published: SEP-OCT 2015
 6. FTIR microspectroscopy discriminates anticancer action on human leukemic cells by extracts of Pinus kesiya; Cratoxylum formosum ssp pruniflorum and melphalan
  By: Machana, Sasipawan; Weerapreeyakul, Natthida; Barusrux, Sahapat; et al.
  TALANTA   Volume: 93   Pages: 371-382   Published: MAY 15 2012
 7. Cytotoxic and apoptotic effects of six herbal plants against the human hepatocarcinoma (HepG2) cell line
  By: Machana, Sasipawan; Weerapreeyakul, Natthida; Barusrux, Sahapat; et al.
  CHINESE MEDICINE   Volume: 6     Article Number: UNSP 39   Published: 2011
 8. By: Machana, S.; Weerapreeyakul, N.; Thitimetharoch, T.; et al.
  EJC SUPPLEMENTS   Volume: 8   Issue: 5   Pages: 150-150   Meeting Abstract: 590  Published: JUN 2010
 9. By: Weerapreeyakul, N.; Puthongking, P.; Machana, S.; et al.
  EJC SUPPLEMENTS   Volume: 8   Issue: 5   Pages: 183-183   Meeting Abstract: 725  Published: JUN 2010

ปีงบประมาณ 2564

 1. ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและต้านอักเสบของมะม่วงหัวแมงวัน ธนนไชยในจังหวัดสระแก้วและการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
 2. ฤทธิ์ลดเลือนริ้วรอยก่อนวัยโดยการทดสอบด้วยระบบเอนไซม์ของสารสกัดต้นกระดูกไก่ดำ

ปีงบประมาณ 2562

 1. การใช้เทคนิค FTIR-spectroscopy และ RAMAN spectroscopy ในการวิเคราะห์ปริมาณสารกลุ่มแคโรทีนอยด์ รูปแบบปริมาณกรดไขมัน ที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและลายพิมพ์ดีเอ็นเอของไดอะตอมเพื่อประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์และการอนุรักษ์สายพันธุ์ในจังหวัดชลบุรี

ปีงบประมาณ 2560

 1. การศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้ำผึ้งชันโรงในแหล่งต่างๆและการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์

ปีงบประมาณ 2559

 1. การศึกษาฤทธิ์ยั้บยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งของสารสกัดชันโรงจากแหล่งต่าง ๆ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปีงบประมาณ 2558

 1. การประยุกต์ใช้เทคนิค Synchrotron FTIR-microspectroscopy เพื่อหาสารชีวโมเลกุล ที่แตกต่างกันของสายพันธุ์สาหร่ายแต่ละชนิดในแถบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของจังหวัดจันทบุรี
 2. ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งของสารสกัดชันจากชันโรงในสวนผลไม้ของไทย

ปีงบประมาณ 2557

 1. คุณค่าทางเภสัชวิทยาในการต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส และความเป็นพิษตอเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยง ของสารสกัดจากพืช (Connarus semidecandrus, Bruguiera hainesii, Sonneratia ovate, Intsia bijuga) ในพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. Borassus flabellifer L. crude male flower extracts alleviate cisplatin-induced oxidative stress in rat kidney cells

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. Monitoring of Biochemical Compounds and Fatty Acid in Marine Microalgae from the East Coast of Thailand

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. Simultaneous HPLC quantitative analysis of mangostin derivatives in Tetragonula pagdeni propolis extracts
 2. Synergistic effects of melphalan and Pinus kesiya Royle ex Gordon (Simaosong) extracts on apoptosis induction in human cancer cells

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

 1. FTIR microspectroscopy discriminates anticancer action on human leukemic cells by extracts of Pinus kesiya; Cratoxylum formosum ssp. pruniflorum and melphalan
 2. Anticancer effect of the extracts from Polyalthia evecta against human hepatoma cell line (HepG2)
 3. Synergistic anticancer effect of the extracts from Polyalthia evecta caused apoptosis in human hepatoma (HepG2) cells
 4. The study of application for discrimination of royal honey bee from three Thai stingless honey bees (Trigona spp.) using FTIR-microspectroscopy

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

 1. Cytotoxic and apoptotic effects of six herbal plants against the human hepatocarcinoma (HepG2) cell line

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. Anti-elastase, anti-tyrosinase and anti-oxidant activity of Thai Mangrove Plants

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. Phytochemical screening, total phenolic content and antioxidant activity of Bruguiera sexangula Poir. and Connarus semidecandrus Jack extracts