Peera Wongupparaj (พีร วงศ์อุปราช)

Name : พีร วงศ์อุปราช  
Peera Wongupparaj
Title : อาจารย์ ดร.
Lecturer, Dr.
Education : Ph.D. in Psychology (Cognitive Neuroscience), King’s College London, UK
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา College of Research Methodology and Cognitive Science
Department : สำนักงานจัดการศึกษา General Education Office
E-Mail : Peerawong02@gmail.com

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

56331895500

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Wongupparaj, P. | Kumari, V. | Morris, R.G.
Publication year: 2015
Journal / Book title: Intelligence

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 7:48 pm
Author(s):Wongupparaj, P. | Wongupparaj, R. | Kumari, V. | Morris, R.G.
Publication year: 2017
Journal / Book title: Intelligence

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 7:48 pm
Author(s):Wongupparaj, P. | Kumari, V. | Morris, R.G.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Data in Brief

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 7:48 pm
Author(s):Wongupparaj, P. | Wongupparaj, R. | Kumari, V. | Morris, R.G.
Publication year: 2020
Journal / Book title: Data in Brief

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 7:48 pm
Author(s):Ammawat, W. | Attanak, A. | Kornpetpanee, S. | Wongupparaj, P.
Publication year: 2019
Journal / Book title: Heliyon

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 7:48 pm
Author(s):Wongupparaj, P. | Kumari, V. | Morris, R.G.
Publication year: 2015
Journal / Book title: Intelligence

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 7:48 pm
Author(s):Wongupparaj, P. | Sumich, A. | Wickens, M. | Kumari, V. | Morris, R.G.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Biological Psychology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 7:48 pm
Author(s):Wongupparaj, P. | Kumari, V. | Morris, R.G.
Publication year: 2015
Journal / Book title: European Psychiatry

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 7:48 pm
 1. BMC RESEARCH NOTES   Volume: ‏ 14   Issue: ‏ 1     Article Number: 256   Published: ‏ JUL 2 2021
 2. DATA IN BRIEF   Volume: 28     Article Number: 104884   Published: FEB 2020
 3. HELIYON   Volume:   Issue: 10     Article Number: e02587   Published: OCT 2019
 4. BIOLOGICAL PSYCHOLOGY   Volume: 139   Pages: 96-105   Published: NOV 2018
 5. By: Wongupparaj, Peera; Wongupparaj, Rangsirat; Kumari, Veena; et al.
  INTELLIGENCE   Volume: 64   Pages: 71-80   Published: SEP-OCT 2017
 6. By: Wongupparaj, Peera; Kurnari, Veena; Morris, Robin G.
  INTELLIGENCE   Volume: 53   Pages: 166-180   Published: NOV-DEC 2015
 7. By: Wongupparaj, Peera; Kumari, Veena; Morris, Robin G.
  INTELLIGENCE   Volume: 49   Pages: 1-9   Published: MAR-APR 2015
 8. By: Wongupparaj, P.; Kumari, V.; Morris, R. G.
  EUROPEAN PSYCHIATRY Volume: 30 Issue: 1 Published: JAN 2015

ปีงบประมาณ 2564

 1. การพัฒนาฐานข้อมูลคำต้องห้ามข้ามภาษาและวัฒนธรรม: คำต้องห้ามภาษาไทย
 2. การเพิ่มความสามารถด้านเลขคณิตและความจำขณะคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่เสี่ยงต่อภาวะความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้วยวิธีการเล่นเกมดิจิทัล
 3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบริการวิชาการ

ปีงบประมาณ 2563

 1. การพัฒนาแบบคัดกรองภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มแรกแบบรวดเร็วและบูรณาการพหุประสาทในผู้สูงอายุในชุมชนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้วยคลื่นไฟฟ้าสมองและการเรียนรู้ของเครื่อง
 2. การพัฒนาโปรแกรมความเป็นจริงเสมือนสำหรับการเพิ่มหน้าที่การบริหารจัดการสมองในผู้สูงอายุ

ปีงบประมาณ 2562

 1. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสามารถในการทำงานของประชากรวัยแรงงานที่เป็นโรคต่อไทรอยด์เป็นพิษของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

ปีงบประมาณ 2560

 1. การศึกษาเชิงจิตประสาทวิทยาและการพัฒนาแบบคัดกรองเน้นกระบวนการทางปัญญาในเด็กที่เสี่ยงต่อภาวะความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. Resting-state EEG datasets of adolescents with mild, minimal, and moderate depression
 2. การเพิ่มความจำขณะคิดสำหรับเด็กปฐมวัยที่เสี่ยงต่อภาวะความบกพร่องทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการทางตัวเลขร่วมกับปัญญาสมานกาย

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. IQ score gains over 65 years worldwide: Cross-temporal meta-analysis datasets
 2. การสร้างแบบวัดความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา
 3. ผลของการฝึกกิจกรรมติดตามการเคลื่อนที่แบบระบุและจำแนกวัตถุเพื่อเพิ่มความใส่ใจ ด้านการมองและการบอกชื่ออย่างรวดเร็วในเด็กปฐมวัย
 4. Development of multilevel Confirmatory Factor Analysis of 21st Century Skill Model for Undergraduate Students in Cambodia
 5. Verbal and visuospatial short-term and working memory data across a 43-year period (1973-2016) worldwide: Flynn and anti-Flynn effects

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. ผลของความแตกต่างทางเพศและบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีต่อข้อความภาษาไทยที่เร้าอารมณ์ด้านความประทับใจ: การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์
 2. อิทธิพลของปัจจัยด้านการออกแบบป้ายฉลากบรรจุภัณฑ์ต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค: การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์
 3. ผลของความแตกต่างทางเพศและบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีต่อข้อความภาษาไทยที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล: การศึกษาเชิงพฤติกรรม
 4. การบูรณาการพหุประสาทสัมผัสร่วมกับการดูแลทารกแบบแกงการูต่อความสามารถทางปัญญาในทารกวัย 2 เดือน
 5. Pre-schoolers’ visual perception and attention networks influencing naming speed: An individual difference perspective
 6. การพัฒนาแบบประเมินหน้าที่การบริหารจัดการของสมองฉบับภาษาไทยสำหรับเด็กสมาธิสั้น

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. ผลของความแตกต่างทางเพศและบุคลิกภาพที่มีต่อข้อความภาษาไทยที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัวในผู้ใหญ่ตอนต้น: การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์
 2. การพัฒนามาตรวัดการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นของเด็กปฐมวัยในจังหวัดชลบุรี

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. The Flynn effect for verbal and visuospatial short-term and working memory: a cross-temporal meta-analysis

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. The relation between a multicomponent working memory and intelligence: The roles of central executive and short-term storage functions
 2. Executive function processes mediate the impact of working memory impairment on intelligence in schizophrenia
 3. The relation between a multicomponent working memory and intelligence: The roles of central executive and short-term storage functions
 4. A Cross-Temporal Meta-Analysis of raven’s progressive matrices: Age groups and developing versus developed countries
 5. A Cross-Temporal Meta-Analysis of Raven’s Progressive Matrices: Age groups and developing versus developed countries

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. Working memory system and general intelligence: An individual difference approach from behavioural and Event-Related Potentials (ERP) evidence
 2. The link between multicomponent of working memory and general intelligence: Evidence from cognitive – behavioural data and Event-Related Potentials (ERPs)

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. The Flynn effect of Standard Progressive Matrices (SPM): A cross-temporal meta-analysis between 1979 and 2014
 2. Executive function processes mediate the impact of working memory impairment on intelligence in schizophrenia

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

 1. The relationship between working memory, executive function and intelligence in schizophrenia patients

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

 1. The links between social and academic competence, classroom climate and social and emotional learning: Mediation analysis

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

 1. An alarming incident from the Deep South – community Violence and aggressive behaviour in Thai adolescences