Pornchai Jullamate (พรชัย จูลเมตต์)

Name : พรชัย จูลเมตต์  
Pornchai Jullamate
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Assistant Professor Dr.
Education : Ph.D. (Nursing), University Of Porto, Portugal
Expertise :
Contact Address : Faculty : พยาบาลศาสตร์ Nursing
Department : การพยาบาลผู้สูงอายุ Gerontological Nursing
E-Mail : pornchai@buu.ac.thjjullamate@yahoo.com

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

11640574200

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Jullamate, P. | De Azeredo, Z. | Paúl, C. | Subgranon, R.
Publication year: 2006
Journal / Book title: International Journal of Rehabilitation Research

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 4:21 pm
Author(s):Rosenberg, E. | Jullamate, P. | Azeredo, Z.
Publication year: 2009
Journal / Book title: Health Sociology Review

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 4:21 pm
Author(s):Hoang, O.T.T. | Jullamate, P. | Piphatvanitcha, N. | Rosenberg, E.
Publication year: 2017
Journal / Book title: Journal of Clinical Nursing

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 4:21 pm
Author(s):Jullamate, P. | De Azeredo, Z. | Rosenberg, E. | Pàul, C. | Subgranon, R.
Publication year: 2007
Journal / Book title: International Journal of Rehabilitation Research

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 4:21 pm
Author(s):Jullamate, P. | De Azeredo, Z. | Pául, C. | Subgranon, R.
Publication year: 2006
Journal / Book title: Cerebrovascular Diseases

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 17, 2020, 4:21 pm
 1. PACIFIC RIM INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING RESEARCH   Volume: ‏ 25   Issue: ‏ 2   Pages: ‏ 242-254   Published: ‏ APR-JUN 2021
 2. By: Oanh Tran Thi Hoang; Jullamate, Pornchai; Piphatvanitcha, Naiyana; et al.
  JOURNAL OF CLINICAL NURSING   Volume: 26   Issue: 1-2   Pages: 68-76   Published: JAN 2017
 3. Informal caregiving: Cross-cultural applicability of the Person-Environment Model
  By: Rosenberg, Edwin; Jullamate, Pornchai; Azeredo, Zaida
  HEALTH SOCIOLOGY REVIEW   Volume: 18   Issue: 4   Pages: 399-411   Published: DEC 2009
 4. Informal stroke rehabilitation: what are the main reasons of Thai caregivers?
  By: Jullamate, Pornchai; de Azeredo, Zaida; Rosenberg, Ed; et al.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF REHABILITATION RESEARCH   Volume: 30   Issue: 4   Pages: 315-320   Published:DEC 2007
 5. By: Jullamate, Pornchai; de Azeredo, Zaida; Paul, Constanca; et al.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF REHABILITATION RESEARCH   Volume: 29   Issue: 4   Pages: 309-314   Published:DEC 2006
 6. By: Jullamate, P; de Azeredo, Z; Paul, C; et al.
  CEREBROVASCULAR DISEASES   Volume: 21   Issue: 1-2   Pages: 128-133   Published: 2006

ปีงบประมาณ 2564

 1. ประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ

ปีงบประมาณ 2563

 1. ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ปีงบประมาณ 2562

 1. ประสิทธิผลของโปรแกรมกลุ่มบำบัดแบบการยอมรับและสร้างพันธะสัญญาต่อเยาวชนที่ใช้สารเสพติด

ปีงบประมาณ 2561

 1. ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจร่วมกับการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน

ปีงบประมาณ 2559

 1. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ปีงบประมาณ 2556

 1. ผลของการประยุกต์แนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการออกกำลังกายด้วยยางยืดและตารางเก้าช่องต่อสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความผาสุกของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชน
 2. ภาวะซึมเศร้าและปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงในเขตเมืองและชนบท: การศึกษาภาคตัดขวาง

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. ภาวะพฤฒพลังของผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
 2. ผลของโปรแกรมกลุ่มบำบัดแบบเสริมสร้างแรงจูงใจต่อความตั้งใจในการเลิกสารเสพติดในเยาวชนไทยที่ใช้สารเอมเฟตามีน
 3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซ้ำ

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. Effect of a Cognitive Stimulation Therapy Program on Cognitive Ability of Demented Older Adults
 2. Predicting Factors of Successful Aging among Community Dwelling Older Adults in Thimphu, Bhutan
 3. บทบาทพยาบาลในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันที่ได้รับการรักษาผ่านสายสวนหลอดเลือด

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุเจ็บป่วยเรื้อรังโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทย
 2. Factors Related to Resilience among Elderly Patients with End Stage Renal Disease
 3. ผลของการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการออกกำลังกายด้วยยางยืดและตารางเก้าช่อง ต่อสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความผาสุกของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชน
 4. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ ของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. Factors Related to Caregiver Burden among Family Caregivers of Older Adults with Stroke in Hai Duong, Vietnam
 2. ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
 3. The Development of an Elastic Tube Exercise Program for Chronically Ill Older Adults
 4. Factors related to fear of falling among community-dwelling older adults
 5. การพยาบาลเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจในผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรม

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะท้องผูกในผู้สูงอายุโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต
 2. Factors Related to Successful Aging among Older Adults in Da Nang, Vietnam
 3. Factors Related to Self-Management Behaviours in Hypertensive Older Adults in Haiduong Province, Vietnam
 4. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมในการออกกำ ลังกายแบบโนราห์ประยุกต์ต่อระดับไกลโคไซเลทฮีโมโกบิน ในผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศของผู้สูงอายุสตรีที่มารับบริการในคลินิกวัยทอง
 2. ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุที่ได้รับการใช้เครื่องช่วยหายใจ
 3. ผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ: การดูแลด้านจิตสังคม

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม
 2. ผลของโปรแกรมการจัดการอาการร่วมกับการใช้น้ำมันระเหยต่ออาการอ่อนล้าของผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังที่รักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

 1. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการด้วยตนเองต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และค่าดัชนีมวลกายของพระภิกษุสูงอายุที่มีภาวะอ้วน

ปีที่ตีพิมพ์ 2549

 1. Informal stroke rehabilitation: what do Thai caregivers perform?

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
 2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. Development of DNA nanobiosensors targeting HER2-positive cancer cells

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
 2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง
 3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 4. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำพัง
 5. ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัว ภาวะปลายประสาทเสื่อม และประสบการณ์การหกล้มกับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน
 6. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้ป่วยสูงอายุ
 7. ภาระของผู้ดูแลชายที่ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. FACTORS RELATED TO POST STROKE DEPRESSION AMONG OLDER ADULTS IN DA NANG, VIET NAM
 2. Relationship between Activities of Daily Living and Depression with Fear of Falling among Vietnamese Older Adults

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. ผลของการนวดหน้าท้องร่วมกับการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่ออาการท้องผูกในผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะนอนติดเตียง
 2. ผลของการดูแลแบบเอื้ออาทรของสแวนสันต่อความผาสุกในผู้สูงอายุโรคมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา
 3. ผลของการดูแลแบบเอื้ออาทรของสแวนสันต่อการทำกิจวัตรประจำวันและความผาสุกของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
 4. ความสุขสบายและปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความสุขสบายของผู้ป่วยสูงอายุขณะผ่าตัดโดยได้รับยาชาทางช่องน้ำไขสันหลัง
 5. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ตามแผบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคแผลในกระเพาะอาหาร

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

 1. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการด้วยตนเองต่อความสม่ำเสมอในการรับประทานยาของผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรัง
 2. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเอง ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองขณะได้รับยาต้านไวรัสของผู้สูงอายุที่ติดเชื้อเอชไอวี
 3. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

 1. Factors related to Self-care Behaviors among Older Adults with Heart Failure Nguyen General Hospital, Vietnam