Sukrisd Koowattanatianchai (สุกฤษฎ์ คูวัฒนเธียรชัย)

Name : สุกฤษฎ์ คูวัฒนเธียรชัย  
Sukrisd Koowattanatianchai
Title : นายแพทย์
Md.
Education :
  • แพทยศาสตรบัณทิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์
Expertise :
Contact Address : Faculty : แพทยศาสตร์ Medicine
Department : สำนักงานการศึกษา
E-Mail : sukrisd.ko@buu.ac.th

 

ISI Web of ScienceResearches

ปีงบประมาณ 2563

  1. ผลของภาวะความดันปอดสูงที่มีต่อภาวะความดันโลหิตต่ำในขณะฟอกเลือดในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง

ปีงบประมาณ 2561

  1. รูปแบบโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของหัวใจห้องล่างซ้ายในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง