Anukul Buranapratheprat (อนุกูล บูรณประทีปรัตน์)

Name : อนุกูล บูรณประทีปรัตน์  Anukul_Buranapratheprat
Anukul Buranapratheprat
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Assistant Professor, Dr.
Education : Ph.D. (Oceanography), University of Victoria, Canada
Expertise :
Contact Address : Faculty : วิทยาศาสตร์ Science
Department : วาริชศาสตร์ Aquatic Science
E-Mail : anukul@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

8254445200

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Buranapratheprat, A. | Luadnakrob, P. | Yanagi, T. | Morimoto, A. | Qiao, F.
Publication year: 2016
Journal / Book title: Continental Shelf Research

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 16, 2020, 3:36 pm
Author(s):Buranapratheprat, A. | Yanagi, T. | Boonphakdee, T. | Sawangwong, P.
Publication year: 2002
Journal / Book title: Journal of Oceanography

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 16, 2020, 3:36 pm
Author(s):Noichaisin, L. | Buranapratheprat, A. | Manthachitra, V. | Intarawichian, N.
Publication year: 2019
Journal / Book title: International Journal of Agricultural Technology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 16, 2020, 3:36 pm
Author(s):Buranapratheprat, A. | Yanagi, T. | Olaf Niemann, K. | Matsumura, S. | Sojisuporn, P.
Publication year: 2008
Journal / Book title: Journal of Oceanography

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 16, 2020, 3:36 pm
Author(s):Chayhard, S. | Manthachitra, V. | Nualchawee, K. | Buranapratheprat, A.
Publication year: 2018
Journal / Book title: International Journal of Agricultural Technology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 16, 2020, 3:36 pm
Author(s):Chayhard, S. | Manthachitra, V. | Buranapratheprat, A.
Publication year: 2019
Journal / Book title: International Journal of Agricultural Technology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 16, 2020, 3:36 pm
Author(s):Chayhard, S. | Manthachitra, V. | Nualchawee, K. | Buranapratheprat, A.
Publication year: 2018
Journal / Book title: International Journal of Agricultural Technology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 16, 2020, 3:36 pm
Author(s):Buranapratheprat, A. | Yanagi, T. | Matsumura, S.
Publication year: 2008
Journal / Book title: Continental Shelf Research

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 16, 2020, 3:36 pm
Author(s):Yu, X. | Guo, X. | Morimoto, A. | Buranapratheprat, A.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Continental Shelf Research

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 16, 2020, 3:36 pm
Author(s):Buranapratheprat, A. | Yanagi, T.
Publication year: 2003
Journal / Book title: Mer

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 16, 2020, 3:36 pm
Author(s):Intacharoen, P. | Dasananda, S. | Buranapratheprat, A.
Publication year: 2018
Journal / Book title: Suranaree Journal of Science and Technology

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 16, 2020, 3:36 pm
Author(s):Buranapratheprat, A. | Yanagi, T. | Sawangwong, P.
Publication year: 2002
Journal / Book title: Mer

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 16, 2020, 3:36 pm
 1. By: Yu, Xiaojie; Guo, Xinyu; Morimoto, Akihiko; et al.
  CONTINENTAL SHELF RESEARCH   Volume: 153   Pages: 16-29   Published: FEB 1 2018
 2. SURANAREE JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY   Volume: ‏ 25   Issue: ‏ 1   Pages: ‏ 59-72   Published: ‏ 2018
 3. CONTINENTAL SHELF RESEARCH   Volume: ‏ 118   Pages: ‏ 100-110   Published: ‏ APR 15 2016
 4. CONTINENTAL SHELF RESEARCH   Volume: ‏ 28   Issue: ‏ 17   Pages: ‏ 2509-2522   Published: ‏ OCT 15 2008
 5. JOURNAL OF OCEANOGRAPHY   Volume: ‏ 64   Issue: ‏ 5   Pages: ‏ 639-656   Published: ‏ OCT 2008

ปีงบประมาณ 2563

 1. Developing High Spatiotemporal Resolution Datasets of Low-Trophic Level Aquatic Organism and Land-Use/Land-Cover in the Asia-Pacific Region: Toward an Integrated Framework for Assessing Vulnerability, Adaptation, and Mitigation of the Asia-Pacific Ecosystems to Global Climate Change
 2. การประเมินศักยภาพของระบบนิเวศทางทะเล เพื่อรองรับการพัฒนาแหล่งทรัพยากรหอยลาย บริเวณอ่าวตราด จังหวัดตราด
 3. การพัฒนาองค์ความรู้แบบบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรปลาทูอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดตราด
 4. ผลจากการขนถ่ายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังต่อคุณภาพน้ำและดินตะกอนบริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ปีงบประมาณ 2562

 1. การประเมินศักยภาพของระบบนิเวศทางทะเล เพื่อรองรับการพัฒนาแหล่งทรัพยากรหอยลาย บริเวณอ่าวตราด จังหวัดตราด
 2. ฟลักซ์และแหล่งที่มาของคาร์บอนอินทรีย์ในแนวหญ้าทะเลบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

ปีงบประมาณ 2561

 1. โครงการห้องรู้เรียนวิทยาศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โรงเรียนวัดพลา จังหวัดระยอง (สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

ปีงบประมาณ 2560

 1. การพัฒนาแบบจำลองนิเวศวิทยาทางน้ำเพื่อการรองรับมลพิษจากการใช้ประโยชน์ กรณีศึกษาแม่น้ำประแสร์ จังหวัดระยอง

ปีงบประมาณ 2559

 1. การประเมินฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้ำที่ไหลลงสู่ทะเลและคุณภาพน้ำที่เกี่ยวข้องจากภายในแม่น้ำจนถึงปากแม่น้ำบางปะกง
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอย ฟลักซ์ของธาตุอาหารอนินทรีย์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของปะการังบริเวณหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี

ปีงบประมาณ 2558

 1. การศึกษาคุณภาพน้ำ คุณภาพดิน และการไหลเวียนของกระแสน้ำ ต่อการแพร่กระจายของแนวหญ้าทะเลตามแนวชายฝั่งอำเภอเมืองสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ปีงบประมาณ 2557

 1. การตรวจวัดคลื่นและกระแสน้ำที่เกิดจากคลื่นบริเวณชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี
 2. ระบบบิเวศ การเพาะเลี้ยง และการอนุรักษ์สาหร่ายสีนาำตาลสกุล Sargassum C agardh

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อประเมินความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของการใช้ประโยชน์ที่ดินและคุณภาพน้ำบริเวณลุ่มแม่น้ำประแสร์ จังหวัดระยอง

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. การแพร่กระจายและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่และเวลาของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในอ่าวไทยจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
 2. การแพร่กระจายและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่และเวลาของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในอ่าวไทยจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
 3. Drought risk area assessment using GIS in Sa Kaeo Province, Thailand

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. ฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้ำและของแข็งแขวนลอยบริเวณปากแม่น้ำสวี จังหวัดชุมพร ในฤดูน้ำมากและฤดูแล้ง ในปี พ.ศ. 2557 – 2558
 2. การใช้แบบจำลองอุทกพลศาสตร์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ของระยะเวลาพำนักของมวลน้ำในอ่าวไทยตอนใน
 3. การประยุกต์ใช้บ๊อกซ์โมเดลเพื่อศึกษาพฤติกรรมของสารอาหารอนินทรีย์ละลายน ้าในอ่าวไทยตอนใน
 4. Application of aerial photography with visible atmospherically resistant index by using unmanned aerial vehicles for seagrass bed classification in Kung Krabaen Bay, Thailand

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. Hydrodynamics Modeling of Khung Krabaen Lagoon, Chanthaburi Province, Thailand
 2. Growth and reproductive seasonal pattern of Sargassum polycystum C. Agardh(Sargassaceae, Phaeophyceae)population in Samaesarn Island, Chon Buri Province, Thailand
 3. อัลกอริธึมท้องถิ่นเพื่อการวิเคราะห์คลอโรฟิลล์-เอ ที่ผิวทะเลโดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม MODIS บริเวณอ่าวไทยตอนบน
 4. Application of unmanned aerial vehicle to estimate seagrass biomass in Kung Kraben Bay, Chanthaburi province, Thailand

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. การไหลเวียนกระแสน้ำบริเวณเกาะมันใน จังหวัดระยอง ในรอบปี พ.ศ. 2559
 2. โครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนในแม่น้ำบางปะกงปี พ.ศ.2559

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. The modification of Water Column Conditions in the Gulf of Thailand by the Influences of the South China Sea and monsoonal Winds

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. Fluxes of Suspended Sediment and Dissolved Inorganic Nutrients at the Rayong River Mouth in Dry and Wet Seasons in 2013

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. Distribution of Dissolved Phosphate and Silicate in Bangpakong Estuary in Wet and Dry Seasons in 2012
 2. A Survey of Mangrove Species and the Application of Satellite Remote Sensing Data for Mangrove Mapping at the Welu Estuary, Khlung District, Chanthaburi Province

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

 1. การเปลี่ยนแปลงเชิงเวลาของปริมาณคลอโรฟิลล์-เอบริเวณพื้นผิวทะเลอันดามัน จากการประมวลผลภาพดาวเทียมอะควาโมดิส (Aqua MODIS)
 2. การพัฒนาอัลกอริธึมโดยใช้คุณสมบัติเชิงแสงของน้ําทะเล เพื่อการประมาณค่าความเค็มบริเวณอ่าวไทยตอนบน
 3. ฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้ําบริเวณปากแม่น้ําประแสร์ จังหวัดระยอง ในฤดูแล้งและฤดูน้ํามากในปี พ.ศ. 2553

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

 1. คุณภาพน้ำทะเลบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง พ.ศ. 2545

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

 1. Water Qualities in Chonburi Bay in 2008

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

 1. Upwelling induced by meso-scale cyclonic eddies in the Andaman Sea
 2. การเปลี่ยนแปลงในวัฏจักรน้ำขึ้นน้ำลงของกระแสน้ำอุณหภูมิและความเค็มของน้ำเค็มของน้ำทะเลบริเวณแหลมแท่น จังหวัดชลบุรี
 3. Vertical diffusivity and water qualities in the upper Gulf of Thailand in March 2009

ปีที่ตีพิมพ์ 2552

 1. การไหลเวียนกระแสน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงและชายฝั่งจังหวัดชลบุรีจากการศึกษาโดยใช้แบบจำลองไฮโดรไดนามิค
 2. Circulation in the Upper Gulf of Thailand Investigated Using a Three-Dimensional Hydrodynamic Model
 3. ระยะเวลาพำนักของสารอนุรักษ์ในอ่าวปากพนัง

ปีที่ตีพิมพ์ 2551

 1. การไหลเวียนขิงกระแสน้ำในอ่าวไทยตอนบน : การทบทวนงานวิจัย
 2. Seasonal variation in water column conditions in the upper Gulf of Thailan

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. การเปลี่ยนแปลงสมดุลธาตุอาหารตามฤดูกาลของแม่น้ำประแสร์จังหวัดระยอง