Wanwarang Ratananikom (วรรณวรางค์ รัตนานิคม)

Name : วรรณวรางค์ รัตนานิคม Wanwarang-Ratananikom
Wanwarang Ratananikom
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Assistant Professor, Dr.
Education : Ph.D. (Civil Engineering, International Program), Chulalongkorn University
Expertise :
 •  Geotechnical Engineering
Contact Address : Faculty : วิศวกรรมศาสตร์ Engineering
Department : วิศวกรรมโยธา Civil Engineering
E-Mail : wanwarangr@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

55340107500

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Ratananikom, W. | Yimsiri, S. | Likitlersuang, S.
Publication year: 2015
Journal / Book title: Geotechnical Engineering

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 12:18 am
Author(s):Yimsiri, S. | Ratananikom, W. | Fukuda, F. | Likitlersuang, S.
Publication year: 2011
Journal / Book title: 14th Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 12:18 am
Author(s):Yimsiri, S. | Ratananikom, W. | Fukuda, F. | Likitlersuang, S.
Publication year: 2013
Journal / Book title: Geomechanics and Engineering

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 12:18 am
Author(s):Ratananikom, W. | Yimsiri, S. | Fukuda, F. | Likitlersuang, S.
Publication year: 2013
Journal / Book title: Applied Mechanics and Materials

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 12:18 am
Author(s):Ratananikom, W. | Likitlersuang, S. | Yimsiri, S.
Publication year: 2013
Journal / Book title: Geomechanics and Geoengineering

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 12:18 am
Author(s):Yimsiri, S. | Ratananikom, W. | Likitlersuang, S.
Publication year: 2009
Journal / Book title: Proceedings of the 17th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering: The Academia and Practice of Geotechnical Engineering

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 18, 2020, 12:18 am
 1. SOILS AND FOUNDATIONS   Volume: ‏ 61   Issue: ‏ 4   Pages: ‏ 1018-1032   Published: ‏ AUG 2021
 2. By: Ratananikom, W.; Yimsiri, S.; Likitlersuang, S.
  GEOTECHNICAL ENGINEERING   Volume: 46   Issue:   Pages: 64-75   Published: MAR 2015
 3. By: Yimsiri, Siam; Ratananikom, Wanwarang; Fukuda, Fumihiko; et al.
  GEOMECHANICS AND ENGINEERING   Volume: 5   Issue: 5   Pages: 419-445   Published: OCT 2013

ปีงบประมาณ 2561

 1. การประยุกต์ใช้ดินตะกอนทะเลที่ถูกขุดลอกจากท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบังเพื่อเป็นชั้นวัสดุกันซึมในบ่อฝังกลบขยะ
 2. การประเมินความแม่นยำของค่ากำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มโดยวิธีสถิตยศาสตร์
 3. แผนภูมิเสถียรภาพความลาดของชั้นดินเหนียวเนื้อเดียวที่มีกำลังรับแรงคงที่

ปีงบประมาณ 2560

 1. การศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินตะกอนทะเลผสมทรายเพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุดินถม
 2. การศึกษาพฤติกรรมแบบไม่เชิงเส้นและขึ้นกับทิศทางของดินเหนียวกรุงเทพภายใต้สภาวะการยืดตัว
 3. ความถูกต้องและความแม่นยำของผลการทดสอบ Atterberg limit จากการทดสอบหลายวิธี
 4. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างดินและท่อในคูดินที่ถมกลับด้วยดินเม็ดหยาบ
 5. ผลกระทบของแมกนีเซียมซัลเฟตต่อการปรับปรุงคุณภาพดินตะกอนทะเลที่ถูกขุดลอกด้วยปูนขาว เพื่อใช้เป็นวัสดุทางเลือกใหม่ในงานทาง

ปีงบประมาณ 2559

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของคุณสมบัติของวัสดุสำหรับโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก: กรณีศึกษาอาคารในมหาวิทยาลัยบูรพา
 2. การศึกษาผลของปริมาณอินทรียวัตถุที่สะสมอยู่ในดินตะกอนทะเลที่ขุดลอกบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ต่อค่าพิกัดข้นเหลวและคุณสมบัติพลาสติก
 3. ผลกระทบของแมกนีเซียมซัลเฟตต่อการปรับปรุงคุณภาพดินตะกอนทะเลที่ถูกขุดลอกด้วยซีเมนต์ เพื่อใช้เป็นวัสดุทางเลือกใหม่ในงานทาง

ปีงบประมาณ 2558

 1. การพัฒนาเครื่องมือสามแกนเพื่อการทดสอบขั้นสูงภายใต้เงื่อนไขการรับแรงดึง
 2. การศึกษาคุณสมบัติของชั้นหินฐานรากในเขตเมืองพัทยาเพื่อการออกแบบเสาเข็มชนิดปลายฝังในหิน
 3. การศึกษาผลของความเข้มข้นของสารละลายเกลือแกงต่อค่าพิกัดข้นเหลวและดัชนีพลาสติกของดินเหนียวผสมดินเบนโทโนท์เพื่อใช้เป็นวัสดุปูพื้นในบ่อฝังกลบ
 4. การศึกษาพฤติกรรมการยุบอัดตัวของทรายผสมดินตะกอนทะเลที่ขุดลอกบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้เป็นวัสดุทางเลือกใหม่ในงานทาง
 5. การเปรียบเทียบค่ากำลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ำของดินเหนียวกรุงเทพฯ จากการทดสอบหลายวิธี
 6. ผลกระทบของขนาดและปริมาณของเม็ดดินขนาดใหญ่ ขนาดและสัดส่วนของตัวอย่างดินต่อกำลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ำโดยการทดสอบแรงกดแกนเดียว

ปีงบประมาณ 2557

 1. การประยุกต์ใช้ดินตะกอนทะเลเป็นวัสดุมวลรวมชั้นรองพื้นทางและชั้นวัสดุคัดเลือก

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. Long-term response of flexible pipe in sand trench due to consolidation of native clay

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. การใช้ตะกอนที่ได้จากการขุดลอกทะเลเป็นวัสดุทดแทนในงานทาง

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. Undrained Shear Strength of Very Soft to Medium Stiff Bangkok Clay from Various Laboratory Tests

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

 1. An investigation of anisotropic elastic parameters of Bangkok Clay from vertical and horizontal cut specimens
 2. Failure Surface and Plastic Potential in Deviatoric Plane of Bangkok Clay

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. ปัญหาการควบคุมงานก่อสร้างประเภทงานอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานก่อสร้างถนนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. แผนภูมิเสถียรภาพความลาดของชั้นดินเหนียวเนื้อเดียว
 2. การปรับปรุงคุณสมบัติดินตะกอนทะเลด้วยจีโอโพลีเมอร์เพื่อใช้เป็นวัสดุงานทาง

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. การประเมินความแม่นยำของค่ากำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มโดยวิธีสถิตศาสตร์
 2. การปรับปรุงคุณภาพดินที่ถูกขุดลอกจากท่าเรือแหลมฉบังเพื่อประยุกต์ใช้เป็นชั้นวัสดุกันซึมในบ่อฝังกลบขยะ

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. ผลกระทบของแมกนีเซียมซัลเฟตต่อการปรับปรุงคุณภาพดินตะกอนทะเลด้วยปูนขาวเพื่อใช้เป็นวัสดุในงานทาง

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. ลักษณะทางสถิติของคุณสมบัติของวัสดุสำหรับการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในบางแสน
 2. ผลกระทบของแมกนีเซียมซัลเฟตต่อการปรับปรุงคุณภาพดินตะกอนทะเลที่ถูกขุดลอกด้วยซีเมนต์เพื่อใช้เป็นวัสดุทางเลือกใหม่ในงานทาง
 3. Atterberg limits test results by Thailand practice
 4. ผลกระทบของปริมาณอินทรียวัตถุต่อค่าพิกัดแอตเตอร์เบิกของดินตะกอนทะเล
 5. ลักษณะทางสถิติของคุณสมบัติของวัสดุสำหรับการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในบางแสน

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. Relationships among undrained shear strength form UC, UU, and CIUC tests of soft Bangkok Clay
 2. พฤติกรรมการยุบอัดตัวของทรายผสมดินตะกอนทะเลที่ถูกขุดลอกเพื่อใช้เป็นวัสดุในงานทาง
 3. ผลกระทบของความเข้มข้นของสารละลายเกลือแกงต่อค่าพิกัดอัตเตอร์เบิร์กของดินเหนียวผสมเบนโทโนท์เพื่อใช้เป็นวัสดุปูพื้นในบ่อฝังกลบ
 4. การพัฒนาคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของดินตะกอนทะเลที่ขุดลอกเพื่อใช้วัสดุในงานทาง
 5. ผลกระทบของเม็ดดินขนาดใหญ่ และขนาดสัดส่วนของตัวอย่างดินต่อผลการทดสอบแรงกดแกนเดียว

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

 1. ผลกระทบของเถ้าถ่านหินชนิด Class C ต่อคุณสมบัติทางด้านกำลังและการบวมตัวของดินเบนโทไนท์
 2. การประยุกต์ใช้ดินตะกอนทะเลเป็นวัสดุมวลรวมชั้นรองพื้นทาง

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

 1. Investigation of failure criterion and plastic potential of Bangkok Clay in ? – plane by torsional shear hollow cylinder apparatus

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

 1. Nonlinear Anisotropic Elastic Stiffness of Bangkok Clay