Duangjai Vatanasin (ดวงใจ วัฒนสินธุ์)

Name : ดวงใจ วัฒนสินธุ์  
Duangjai Vatanasin
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Assistant Professor, Dr.
Education : Ph.D. (Nursing), Chiangmai University
Expertise : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
Contact Address : Faculty : พยาบาลศาสตร์ Nursing
Department : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช Psychiatric and Mental Health Nursing
E-Mail : duangjaivat@yahoo.com

 

SCOPUSResearchArticles

55453435700

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Vatanasin, D. | Thapinta, D. | Thompson, E.A. | Thungjaroenkul, P.
Publication year: 2012
Journal / Book title: Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 1:14 am

ปีงบประมาณ 2563

 1. ปัจจัยด้านจิตสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนิสิตพยาบาล

ปีงบประมาณ 2562

 1. ประสิทธิผลของโปรแกรมกลุ่มบำบัดแบบการยอมรับและสร้างพันธะสัญญาต่อเยาวชนที่ใช้สารเสพติด

ปีงบประมาณ 2560

 1. ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส
 2. ปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกทางใจของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท
 3. ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาต่อการแก้ปัญหาทางสังคมและภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาล
 4. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาพยาบาล
 5. สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในประชาคมอาเซียน

ปีงบประมาณ 2559

 1. ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ

ปีงบประมาณ 2558

 1. ปัจจัยทำนายความผาสุกทางใจของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี

ปีงบประมาณ 2557

 1. ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ปีงบประมาณ 2556

 1. การให้ความหมายของการใช้อินเทอร์เน็ตในนิสิตที่มีพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ต
 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. การทดสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของแบบสอบถามการยึดติดทางความคิด (ฉบับภาษาไทย)

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาพยาบาล
 2. สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในประชาคมอาเซียน
 3. ปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกทางใจของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท
 4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสดงออกทางอารมณ์ด้านลบของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท
 5. ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาทางสังคมต่อภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาล

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. ผลของโปรแกรมการดูแลแบบองค์รวมต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยจิตเภท
 2. ปัจจัยทํานายความผาสุกทางใจของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท
 3. ผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมแบบกลุ่มต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชุมชน
 4. ผลของกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองต่อการรับรู้ความสามารถของตนและความตั้งใจในการเลิกเสพสารเสพติดในวัยรุ่นที่ติดสารแอมเฟตามีน
 5. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชน
 6. การแก้ปัญหาทางสังคมและภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาล
 7. ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ต่อภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล
 8. อิทธิพลของปัจจัยด้านจิตสังคมที่มีต่อความสุขของผู้สูงอายุในชุมชน
 9. ปัจจัยทำนายความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาพยาบาล

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
 2. ผลของโปรแกรมกระตุ้นการรู้คิดต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนด้านความจำในผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย
 3. ปัจจัยด้านจิตสังคมที่สัมพันธ์กับความผาสุกในชีวิตของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2
 4. ผลของโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ในผู้รับบริการชาย
 5. ความคิดฆ่าตัวตายในวัยรุ่นและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตต่อความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล
 2. Factors Predicting Psychological Well-being of Community-residing Older Adults
 3. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความตั้งใจในการหยุดดื่มของผู้ติดสุราที่กลับไปดื่มซ้ำ
 4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดสารเสพติดของนักเรียนชายโรงเรียนขยายโอกาส
 5. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ
 6. ปัจจัยทำนายความผาสุกทางใจของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานที่มารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 7. อิทธิพลของความเข้มแข็งในการมองโลก ความเครียด และการเผชิญความเครียดต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
 8. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในมารดาที่มีบุตรวัยรุ่นตั้งครรภ์
 9. อิทธิพลของทักษะชีวิตที่มีต่อภาวะสุขภาพจิตในวัยรุ่นตอนต้น
 10. อิทธิพลของความเข้มแข็งในการมองโลก ความเครียด และการเผชิญความเครียดต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
 11. ผลของโปรแกรมการบำบัดทางปัญญาบนพื้นฐานของสติต่อภาวะซึมเศร้าในผู้เป็นเบาหวาน

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. การป้องกันภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น: จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติ
 2. ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทต่อความเครียดและการรับรู้ภาระในผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท
 3. ผลของกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองต่อภาระการดูแลและภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท
 4. ผลของโปรแกรมเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถแห่งตนในการเลิกเสพยา ต่อความตั้งใจในการเลิกเสพยาของผู้เสพติดสารแอมเฟตามีน

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

 1. ผลของกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองต่อภาระการดูแลและพลังสุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท
 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล
 3. ประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตในนิสิตที่มีพฤติกรรมติดอินเตอร์เน็ต
 4. ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

 1. Testing a Model of Depression Among Thai Adolescents