Rotruedee Chotigawin (รจฤดี โชติกาวินทร์)

Name : รจฤดี โชติกาวินทร์ rojrudee
Rotruedee Chotigawin
Title : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Assistant Professor, Dr.
Education : ปร.ด. (สาธารณสุขศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Expertise : สาธารณสุขศาสตร์
Contact Address : Faculty : สาธารณสุขศาสตร์ Public Health
Department : อนามัยสิ่งแวดล้อม Environmental Health
E-Mail : rotruedee@buu.ac.th

 

SCOPUSISI Web of ScienceResearchesArticlesProceedings

36494250800

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources. Quick, easy and comprehensive, Scopus provides superior support of the literature research process. Scopus is updated everyday.

Author(s):Chotigawin, R. | Sribenjalux, P. | Supothina, S. | Johns, J. | Charerntanyarak, L. | Chuaybamroong, P.
Publication year: 2010
Journal / Book title: EnvironmentAsia

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 6:25 am
Author(s):Chuaybamroong, P. | Chotigawin, R. | Supothina, S. | Sribenjalux, P. | Larpkiattaworn, S. | Wu, C.-Y.
Publication year: 2010
Journal / Book title: Indoor Air

Access all results for your search in Scopus
Posted: October 19, 2020, 6:25 am
 1. ACS OMEGA   Volume: ‏ 6   Issue: ‏ 16   Pages: ‏ 10629-10636   Published: ‏ APR 27 2021
 2. By: Chuaybamroong, P.; Chotigawin, R.; Supothina, S.; et al.
  INDOOR AIR   Volume: 20   Issue: 3   Pages: 246-254   Published: JUN 2010

ปีงบประมาณ 2563

 1. การพัฒนาเครื่องฟอกอากาศแบบไฮบริดชนิดที่ใช้ปฏิกิริยาโฟโตแคสตาไลติกออกซิเดชั่นร่วมกับแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพในการกำจัดละอองลอยชีวภาพ

ปีงบประมาณ 2561

 1. การพัฒนารูปแบบการอยู่อาศัยที่เอื้อต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

ปีงบประมาณ 2560

 1. การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาสู่การพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

ปีงบประมาณ 2558

 1. คุณภาพอากาศภายในอาคารในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ปีงบประมาณ 2556

 1. การสำรวจสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่เกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

ปีงบประมาณ 2554

 1. คุณภาพอากาศทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในสถานบริการและการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

ปีที่ตีพิมพ์ 2564

 1. ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจในการบำบัดไอระเหยเบนซีนของ TiO2/PLA-composite film ด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลติกออกซิเดชั่น
 2. ผลการจัดโปรแกรมป้องกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยประยุกต์ทฤษฏีความสามารถของตนเองที่มีต่อการหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. การประเมินปริมาณและชนิดของแบคทีเรียในอากาศภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. โมเดลทำนายปัจจัยสนับสนุนที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนย้ายและการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (สกลนคร นครพนมและมุกดาหาร)
 2. พฤติกรรมการลดปริมาณแบคทีเรียในอากาศของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแบบบูรณาการ
 3. ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณแบคทีเรียในอากาศในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 4. การสุขาภิบาลของอาหารริมทางรอบโรงเรียนประถมศึกษา ในอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. ผลของการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมต่อความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสอาหารในร้านอาหารเขตเทศบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 2. ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ภาคกลาง
 3. การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดกลุ่มสนุก (จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร)

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานการจัดการอาหารปลอดภัยของนักเรียนชมรมเยาวชนคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดจันทบุรี
 2. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากปรอทของทันตแพทย์ ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตภาคกลาง
 2. คุณภาพอากาศทางจุลินทรีย์ในสถานศึกษาปฐมวัย
 3. ชนิดและปริมาณแบคทีเรียที่ไมโครโฟนจากร้านคาราโอเกะ

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

 1. Efficacy of photocatalytic HEPA filter on microorganism removal
 2. การกำจัดเชื้อก่อโรคในอากาศโดยใช้แผ่นกรองประสิทธิภาพสูงด้วยกระบวนการโฟโตแคสตาไลติก

ปีที่ตีพิมพ์ 2563

 1. การเพิ่มมูลค่าเปลือกหอยนางรมจากอุตสาหกรรมการประมงเพื่อเป็นวัสดุปรับปรุงคุณภาพน้ำ
 2. Improvement of PLA/TiO2-Composite Film for photocatalytic VOCs degradation
 3. ปริมาณและชนิดของจุลินทรีย์ในอากาศภายในร้านอินเตอร์เน็ตโดยใช้วิธีการเก็บตัวอย่างด้วยวิธีแพสซีฟและแอคทีฟ

ปีที่ตีพิมพ์ 2562

 1. ประสิทธิภาพการกำจัดเหล็กในน้ำบาดาลด้วยแมงกานีสซีโอไลต์
 2. ชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์ในอากาศภายในร้านอินเทอร์เน็ต
 3. ผลของไคโตซานต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้
 4. Photocatalytic oxidation process using synthesized TiO2-in PLA/PBAT/PBS composite film for VOCs degradation
 5. การศึกษาปริมาณแบคทีเรียบนพื้นที่ทํางานภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล

ปีที่ตีพิมพ์ 2561

 1. การผลิตสบู่ก้อนจากน้ำมันที่ใช้แล้ว
 2. การตรวจสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชและฟอร์มาลินในผักจากแหล่งจำหน่าย, เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี
 3. ประสิทธิภาพการกำจัดไอระเหยเบนซีนโดยใช้เครื่องฟอกอากาศชนิดไส้กรองกากกาแฟ
 4. ปริมาณและขนาดของฝุ่นละอองจากการทำครกหิน ในจังหวัดชลบุรี
 5. การลดปริมาณฝุ่นละออง TSP และ PM10 โดยใช้แผงสแลนและแผงไม้ประดับ
 6. ประสิทธิภาพการกำจัดเชื้อ E.coli ในสิ่งปฏิกูลโดยใช้สารสกัดจากเปลือกมังคุด

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

 1. ความชุกของอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจของผู้เพาะเห็ดในจังหวัดเชียงราย
 2. การปนเปื้อนอะฟลาทอกซินและสารกันรา ในขนมขบเคี้ยว ตลาดหนองมน, จังหวัดชลบุรี
 3. ปริมาณและการกระจายตัวของฝุ่นละอองขนาดเล็กบริเวณโรงโม่หิน จังหวัดชลบุรี

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

 1. Developing Process of the Inspection on People’s Participation in Environmental Tasks: A Case Study of People Participation in Environmental Impact Compensation for the Incidence of Crude Oil Leak in Tourism Place Samet Island, Rayong Province
 2. การประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคารสาธารณะ จังหวัดชลบุรี
 3. ปริมาณจุลินทรีย์ ในอากาศภายในอาคารสาธารณะโดยใช้วิธีการเก็บตัวอย่างต่างกัน
 4. ระยะเวลาและตำแหน่งที่เหมาะสมในการเก็บตัวอย่างแบคทีเรียในอากาศภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดชลบุรี
 5. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลดปริมาณขวดน้ำพลาสติกของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
 6. ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายในร้านถ่ายเอกสาร
 7. การพัฒนารูปแบบการตรวจสอบการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานด้านสิ่งแวดล้อม กรณีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการชดเชยผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหล เกาะเสม็ด จ.ระยอง

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

 1. การสุขาภิบาลอาหารในร้านแผงลอยจำหน่ายอาหาร อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

ปีที่ตีพิมพ์ 2552

 1. Removal of airborne microorganism by nano-titania immobilized high efficiency particulate air filters

ปีที่ตีพิมพ์ 2550

 1. A study of health and safety awareness to effect of visible white smoke, student at KKU
 2. Titanium dioxide immobilized on pretreated air filters