ผลงานวิชาการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
การประชุมวิชาการะดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9

ผลงานวิชาการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา การประชุมวิชาการะดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9 วันที่ 9- 10 มกราคม 2562  

Read more

วันศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี ประจำปี 2561
ผู้บุกเบิกก่อตั้งมหาวิทยาลัยบูรพา

25611011-Featured-1

วันศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี ประจำปี 2561 ผู้บุกเบิกก่อตั้งมหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุม ธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

Read more