วันศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี ประจำปี 2561
ผู้บุกเบิกก่อตั้งมหาวิทยาลัยบูรพา

วันศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี ประจำปี 2561

วันศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี ประจำปี 2561 ผู้บุกเบิกก่อตั้งมหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุม ธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

Read more