ค้นหาแบบพิเศษ

1 ข้อมูล

  • การใช้ห้องสมุด: ต้องการยืมหนังสือต่อทำอย่างไร
    เนื้อหา: การยืมทรัพยากรสารสนเทศต่ออีก 1 ครั้ง ทำได้โดย 1. เข้าสู่เว็บไซต์ สำนัก http://www.lib.buu.ac.th/webnew2/ คลิกที่ Web OPAC 2. คลิกที่ สมาชิก ใส่รหัส นิสิต รหัสผ่าน ใส่รหัสนิสิต 3. คลิกเข้าสู่ระบบ คลิกที่ การยืมคืน 4. คลิกที่ ยืมต่อ 5. ใส่เครื่องหมาย ...

คำที่นิยมค้นหามากที่สุด: