ต้องการยืมหนังสือต่อทำอย่างไร

Chalermkiat Deesom
2017-08-28 06:47
การยืมทรัพยากรสารสนเทศต่ออีก 1 ครั้ง ทำได้โดย

1. เข้าสู่เว็บไซต์ สำนัก http://www.lib.buu.ac.th/webnew2/ คลิกที่ Web OPAC
2. คลิกที่ สมาชิก ใส่รหัส นิสิต รหัสผ่าน ใส่รหัสนิสิต
3. คลิกเข้าสู่ระบบ คลิกที่ การยืมคืน
4. คลิกที่ ยืมต่อ
5. ใส่เครื่องหมาย / ที่ช่อง หน้าเลขบาร์โค้ดของหนังสือแต่ละเล่ม คลิกยืมต่อ
6. หากต้องการยืมต่อทุกรายการ ใส่เครื่องหมาย / ที่ช่องด้านบน
7. รายการที่ยืมต่อ วันที่จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ
8. คลิกออกจากระบบ
**การยืมต่อสามารถยืมต่อได้ 1 ครั้ง

**หากมีผู้อื่นจองไว้ก่อน จะไม่สามารถยืมต่อได้
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 4 (3 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้