FAQ Overview

การใช้เว็บไซต์OPAC

ยืมต่อหนังสือบนเว็บไซต์ OPAC ทำอย่างไร

  1. เข้าที่เว็บไซต์ http://webopac.lib.buu.ac.th/
  2. .ใส่รหัสผ่าน
  3. คลิกที่เมนูยืมต่อ
  4. คลิกที่รายการหนังสือที่ต้องการยืมต่อ
  5. คลิกตกลง

 

ผู้เขียน: : บรรณารักษ์
แก้ไขล่าสุด: 2018-04-27 08:38


วิธีค้นหาหนังสือจาก Web OPAC

การค้นหาหนังสือบน WEB OPAC

ผู้เขียน: : librarian
แก้ไขล่าสุด: 2018-04-27 08:38


ลืมรหัสผ่าน WebOPAC สามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้างคะ

ติดต่อทางสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อขอรหัสผ่านใหม่ครับ เพราะระบบห้องสมุดใช้รหัสผ่านตัวเดียวกันกับรหัสการเข้าอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยครับ

ผู้เขียน: : เฉลิมเกียรติ ดีสม
แก้ไขล่าสุด: 2018-04-26 03:51


หนังสือมุม Book Showroom สามารถยืมออกได้ไหมคะ

ยืมออกได้ครับ

ผู้เขียน: : Chalermkiat Deesom
แก้ไขล่าสุด: 2018-04-27 08:29


ถ้าไม่ได้ใช้เครือข่ายของมหาวิทยาลัยสามารถใช้ Web OPAC ได้ไหมคะ

สามารถใช้ได้ครับ

ผู้เขียน: : Chalermkiat Deesom
แก้ไขล่าสุด: 2018-04-27 08:39


วิธีค้นหาหนังสือจาก Web OPAC

การค้นหาหนังสือบน WEB OPAC

ผู้เขียน: : librarian
แก้ไขล่าสุด: 2018-04-27 08:40


หากต้องการยืมหนังสือ แต่เป็นนิสิตที่จบการศึกษาไปแล้ว ต้องทำอย่างไรคะ และต้องเตรียมอะไรบ้าง

ข้อมูลในฉบับปรับปรุงแก้ไขนี้ไม่สามารถนำมาแสดงได้

ผู้เขียน: : อทิตยา ขวัญจอม
แก้ไขล่าสุด: 2021-01-20 02:57


การใช้ฐานข้อมูลต่างๆ

ต้องการค้นหาวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจะค้นหาได้อย่างไร ?

วิธีการค้นหาวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

ผู้เขียน: : Chalermkiat Deesom
แก้ไขล่าสุด: 2017-09-26 13:31


อยู่นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย ต้องการสืบค้นฐานข้อมูล Fulltext

ผู้เขียน: : Chalermkiat Deesom
แก้ไขล่าสุด: 2017-09-26 13:44


หากจะเข้าฐานข้อมูล SCOPUS จากนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยบูรพาทำอย่างไรค่ะ

ผู้เขียน: : Chalermkiat Deesom
แก้ไขล่าสุด: 2017-09-26 13:57


หากจะเข้าฐานข้อมูล SCOPUS จากนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยบูรพาทำอย่างไรค่ะ

ผู้เขียน: : Chalermkiat Deesom
แก้ไขล่าสุด: 2017-09-27 04:29


หากจะเข้าฐานข้อมูล SCOPUS จากนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยบูรพาทำอย่างไรค่ะ

ผู้เขียน: : Wongduen Charoen
แก้ไขล่าสุด: 2017-09-27 04:47


ลงชื่อเพื่อจะยืมหนังสือที่คนอื่นยืมไปหมดแล้ว ต้องทำอย่างไรคะ

ทำการจองหนังสือครับ โดยเข้าเว็บไซต์โดย login สมาชิก แล้วจองหนังสือเล่มนั้นครับ

ผู้เขียน: : เฉลิมเกียรติ ดีสม
แก้ไขล่าสุด: 2018-04-26 04:01


หากจะเข้าฐานข้อมูล SCOPUS จากนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยบูรพาทำอย่างไรค่ะ

ผู้เขียน: : Chalermkiat Deesom
แก้ไขล่าสุด: 2018-04-27 08:25


หากจะเข้าฐานข้อมูล SCOPUS จากนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยบูรพาทำอย่างไรค่ะ

เข้าระบบ Single Sign On หน้าเว็บไซต์จากนั้นเลือกฐานข้อมูล SCOPUS

ผู้เขียน: : Chalermkiat Deesom
แก้ไขล่าสุด: 2018-04-27 08:29


ลงชื่อเพื่อจะยืมหนังสือที่คนอื่นยืมไปหมดแล้ว ต้องทำอย่างไรคะ

ต้องจองหนังสือเล่มนั้นครับ  โดยเข้าจองส่วน WEB OPAC ครับ webopac.lib.buu.ac.th

ผู้เขียน: : Chalermkiat Deesom
แก้ไขล่าสุด: 2018-04-27 08:33


ลงชื่อเพื่อจะยืมหนังสือที่คนอื่นยืมไปหมดแล้ว ต้องทำอย่างไรคะ

เข้าเว็บไซต์ webopac.lib.buu.ac..th 

จากนั้นเข้าในส่วนสมาชิกโดยการ login ที่ Member

 

ผู้เขียน: : Chalermkiat Deesom
แก้ไขล่าสุด: 2018-04-27 08:57


การใช้ห้องสมุด

ในช่วงสอบบุคคลภายนอกสามารถเข้าใช้ห้องสมุดได้หรือไม่

ช่วงระหว่างก่อนสอบ 1 สัปดาห์จนถึงสอบเสร็จ สำนักหอสมุดขอสงวนที่นั่งอ่านไว้ให้นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพาเท่านั้น เมื่อพ้นช่วงการสอบแล้ว บุคคลภายนอกสามารถเข้าใช้บริการได้ตามปกติ

ผู้เขียน: : Chalermkiat Deesom
แก้ไขล่าสุด: 2017-09-26 13:36


นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ไม่ได้นำบัตรนิสิตมาด้วยจะสามารถเข้าใช้บริการห้องสมุดได้หรือไม่

นิสิตต้องนำบัตรประจำตัวนิสิตมาทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ แต่ถ้าหากลืมนำมาจริง เจ้าหน้าที่อาจจะสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลนิสิต เช่น รหัสนิสิต คณะหรือสาขาที่ศึกษาอยู่ และตักเตือนให้นำบัตรประจำตัวนิสิตมาทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ

ผู้เขียน: : Chalermkiat Deesom
แก้ไขล่าสุด: 2017-09-26 13:36


นิสิตมหาวิทยาลัยอื่น ที่ไม่ได้นำบัตรนิสิตมาด้วยจะสามารถเข้าใช้บริการห้องสมุดได้หรือไม่

เข้าใช้บริการได้ แต่จะเสียค่าธรรมเนียมเข้าใช้บริการ 20 บาท/วัน (ถือว่าเป็นบุคคลทั่วไป) กรณีที่นำบัตรนิสิตมาด้วยเสียค่าเข้าใช้บริการ 10 บาท/วัน

ผู้เขียน: : Chalermkiat Deesom
แก้ไขล่าสุด: 2017-09-26 13:36


ต้องการจองห้องศึกษากลุ่มต้องทำอย่างไร ?

1. ทำการจองผ่านระบบออนไลน์ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์สำนักหอสมุด www.lib.buu.ac.th
2. เลือกในส่วน Online Service คลิกที่ บริการจองห้องค้นคว้ากลุ่ม
3. Log in เข้าสู่ระบบ โดยใช้รหัสและรหัสผ่านที่ได้จากสำนักคอมพิวเตอร์
4. เลือก วันที่ที่ต้องการทำการจอง
5. เลือก พื้นที่
6. คลิกเลือก ช่วงเวลา (ผู้ใช้บริการต้องเข้าใช้ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป และใช้ได้ครั้งละ 2 ชั่วโมง)
7. กรอกรายละเอียดการจองให้ครบถ้วน และคลิกที่ บันทึก
8. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับกุญแจห้อง ณ ชั้นที่จอง และตามเวลาที่จอง

ผู้เขียน: : Chalermkiat Deesom
แก้ไขล่าสุด: 2017-09-26 13:37


บุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกห้องสมุดสามารถยืมหนังสือได้หรือไม่ ?

ไม่ สามารถยืมหนังสือได้ และไม่สามารถนำหนังสือออกจากห้องสมุดได้ แต่สามารถนำตัวเล่มหนังสือ หรือวารสารไปถ่ายเอกสารที่ร้านถ่ายเอกสาร ชั้น 3 ได้

ผู้เขียน: : Chalermkiat Deesom
แก้ไขล่าสุด: 2017-09-26 13:37


วารสารสามารถยืมได้หรือไม่ ?

วารสารไม่สามารถยืมได้ แต่สามารถนำมาถ่ายเอกสารที่ร้านถ่ายเอกสาร ชั้น 3 ได้

ผู้เขียน: : Chalermkiat Deesom
แก้ไขล่าสุด: 2017-09-26 13:37


ต้องการขอใช้บริการหนังสือที่อยู่ระหว่างทำรายการจะต้องทำอย่างไร ?

1. กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการหนังสือด่วน และยื่นคำขอได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน
2. รอรับหนังสือภายใน 3 ชั่วโมง
3. หากยื่นคำขอหลังเวลา 15.00 น. ต้องมารับหนังสือที่ขอใช้ในวันถัดไป

ผู้เขียน: : Chalermkiat Deesom
แก้ไขล่าสุด: 2017-09-26 13:38


ต้องการขอยืมปลั๊กไฟไปใช้ที่ห้องโถงชั้น 1 ได้หรือไม่?

1. ผู้ ใช้บริการไม่สามารถนำปลั๊กไฟที่มีให้บริการ ลงไปใช้ที่ห้องโถงชั้น 1 ได้ สามารถใช้ได้ภายในห้องสมุดบริเวณ ชั้น 2-7 เท่านั้น ซึ่งสามารถยืมปลั๊กไฟได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2-6
2. ผู้ใช้บริการต้องคืนปลั๊กไฟที่เคาน์เตอร์ ชั้น 2-6 ชั้นใดก็ได้ เมื่อใช้เสร็จแล้ว ไม่สามารถนำปลั๊กไฟออกนอกห้องสมุดได้

ผู้เขียน: : Chalermkiat Deesom
แก้ไขล่าสุด: 2017-09-26 13:38


เปิดตู้ล็อกเกอร์ไม่ได้ต้องทำอย่างไร?

1. ติดต่อกรอกแบบฟอร์มขอเปิดตู้ล็อกเกอร์ที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ชั้น 2
2. ถ่ายเอกสารสำเนาบัตรนิสิตแนบแบบฟอร์มขอเปิดตู้ล็อกเกอร์ 1 ใบ

ผู้เขียน: : Chalermkiat Deesom
แก้ไขล่าสุด: 2017-08-28 06:38


หนังสือมุม mini TCDC สามารถยืมออกได้หรือไม่?

ผู้ใช้บริการไม่สามารถยืมหนังสือ มุม mini TCDC ได้ แต่สามารถอ่านภายในห้องสมุดได้

ผู้เขียน: : Chalermkiat Deesom
แก้ไขล่าสุด: 2017-08-28 06:38


หากไม่สะดวกที่จะมาคืนหนังสือด้วยตัวเองสามารถฝากเพื่อนมาคืนได้หรือไม่?

1. ผู้ ใช้บริการสามารถฝากเพื่อนมาคืนหนังสือให้ได้ กรณีไม่มีค่าปรับ หากมีค่าปรับ และยังไม่จ่ายค่าปรับ ค่าปรับนั้นจะหยุด ณ วันที่คืนหนังสือ และจะยังคงค้างอยู่ในระบบ จนกว่าเจ้าของบัตรจะมาทำการจ่ายค่าปรับให้เรียบร้อย
2. หากไม่สะดวกมา คืนหนังสือที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา ซึ่งห้องสมุดจัดไว้บริการ 2 จุด คือ ประตูทางเข้าห้องสมุดชั้น 1 ทั้ง 2 ฝั่ง บริเวณริมสระน้ำ สามารถนำหนังสือหย่อนลงในตู้ได้เลย

ผู้เขียน: : Chalermkiat Deesom
แก้ไขล่าสุด: 2017-08-28 06:39


บัตรสมาชิกห้องสมุด ประเภทสมาชิกสมทบ หมดอายุ ต้องทำอย่างไร?

1. กรอกแบบฟอร์มขอทำบัตรสมาชิกห้องสมุด
2. ยื่นคำร้องที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน พร้อมแนบรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ

ผู้เขียน: : Chalermkiat Deesom
แก้ไขล่าสุด: 2017-08-28 06:40


จะดาวน์โหลดโปรแกรม EndNote X7 อย่างไร ?

วิธีการดาวน์โหลด

http://www.lib.buu.ac.th/webnew2/wp-content/uploads/2014/04/FAQ1.pdf

ผู้เขียน: : Chalermkiat Deesom
แก้ไขล่าสุด: 2017-08-28 06:42


บุคคลภายนอกจะยืมหนังสือได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร?

1. บุคคลภายนอกที่ต้องการยืมหนังสือได้ ต้องสมัครสมาชิกสมทบประเภทบุคคลทั่วไป
สมาชิกสมทบประเภท ระยะเวลา ค่าบารุง (บาท) ค่าประกัน (บาท)
บุคคลทั่วไป 1 ปี 1,500 2,000
ข้าราชการบานาญ/ อดีตข้าราชการม. บูรพา 1 ปี 100 2,000
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ม. 1-6 1 เทอม 200 1,000
1 ปีการศึกษา 400 1,000
2. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

2. คลิกที่ How to… และ เลือกที่ คู่มือการใช้บริการห้องสมุด / ระเบียบการใช้ห้องสมุด

ผู้เขียน: : Chalermkiat Deesom
แก้ไขล่าสุด: 2017-09-26 13:37


นิสิตปริญญาโท ยืมหนังสือได้กี่เล่ม

นิสิตปริญญาโท สามารถยืมหนังสือได้ 20 เล่ม / 7 วัน และสามารถยืมเพิ่มได้อีก 7 วันในระบบด้วยตัวเอง

ผู้เขียน: : Chalermkiat Deesom
แก้ไขล่าสุด: 2017-09-26 13:37


ต้องการบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดจะต้องทำอย่างไร?

สามารถนำหนังสือมาบริจาคได้ที่ห้องสมุดได้เลย หากต้องการหนังสือตอบขอบคุณต้องแนบชื่อ ที่อยู่ ผู้ที่บริจาค หนังสือมาด้วย เพื่อที่เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขา สำนักหอสมุดจะได้ทำหนังสือตอบขอบคุณกลับไปยังผู้บริจาคต่อไป

ผู้เขียน: : Chalermkiat Deesom
แก้ไขล่าสุด: 2017-09-26 13:36


ต้องการยืมหนังสือต่อทำอย่างไร

การยืมทรัพยากรสารสนเทศต่ออีก 1 ครั้ง ทำได้โดย

1. เข้าสู่เว็บไซต์ สำนัก http://www.lib.buu.ac.th/webnew2/ คลิกที่ Web OPAC
2. คลิกที่ สมาชิก ใส่รหัส นิสิต รหัสผ่าน ใส่รหัสนิสิต
3. คลิกเข้าสู่ระบบ คลิกที่ การยืมคืน
4. คลิกที่ ยืมต่อ
5. ใส่เครื่องหมาย / ที่ช่อง หน้าเลขบาร์โค้ดของหนังสือแต่ละเล่ม คลิกยืมต่อ
6. หากต้องการยืมต่อทุกรายการ ใส่เครื่องหมาย / ที่ช่องด้านบน
7. รายการที่ยืมต่อ วันที่จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ
8. คลิกออกจากระบบ
**การยืมต่อสามารถยืมต่อได้ 1 ครั้ง

**หากมีผู้อื่นจองไว้ก่อน จะไม่สามารถยืมต่อได้

ผู้เขียน: : Chalermkiat Deesom
แก้ไขล่าสุด: 2017-08-28 06:47


วันเสาร์-อาทิตย์ ห้องสมุดเปิดบริการหรือไม่

ต้องการดูวัน เวลา เปิดบริการของสำนักหอสมุด
link

ผู้เขียน: : Chalermkiat Deesom
แก้ไขล่าสุด: 2017-08-28 06:47


จองหนังสือทำอย่างไร ?

การจองทรัพยากรสารสนเทศ ทำได้โดย

1. เข้าสู่เว็บไซต์ สำนัก http://www.lib.buu.ac.th/webnew2/ คลิกที่ Web OPAC
2. สืบค้นหนังสือที่ต้องการตามชื่อเรื่อง ใส่เครื่องหมาย / ที่ช่องหน้าชื่อเรื่องหนังสือ
3. ลิกที่ สมาชิก ใส่รหัส นิสิต รหัสผ่าน ใส่รหัสนิสิต
4. คลิกเข้าสู่ระบบ คลิกที่ ข้อมูลการจองสื่อ
5. คลิกที่ จองสื่อ
6. ใส่เครื่องหมาย / ที่ช่อง หน้าเลขบาร์โค้ดหนังสือ คลิกที่ ทำรายการจอง
7. ต้องการตรวจสอบสถานะการจอง คลิกที่ สถานการณ์จองสื่อ
8. เมื่อจองเสร็จแล้ว ผู้ใช้บริการต้องตรวจสอบที่ข้อความ
9. เมื่อได้รับแจ้ง จากข้อความ ผู้ใช้บริการมารับหนังสือได้ตามวัน เวลา ที่แจ้ง
**การจองทรัพยากรสารสนเทศได้ ทรัพยากรชื่อเรื่องดังกล่าวจะต้องถูกยืมทุกเล่ม
**หากไม่มารับทรัพยากรตามวัน เวลา ที่แจ้ง จะนำขึ้นชั้นบริการ

ผู้เขียน: : Chalermkiat Deesom
แก้ไขล่าสุด: 2017-08-28 06:48


ต้องการยืมหนังสือจาก มหาวิทยาลัยอื่น ทำอย่างไร

ต้องการยืมเอกสารระหว่างห้องสมุด ทำได้โดย

ติดต่อที่ เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า เพื่อกรอกรายละเอียดของเอกสารที่ต้องการ
ขั้นตอนต่าง ๆ ดูรายละเอียด

ผู้เขียน: : Chalermkiat Deesom
แก้ไขล่าสุด: 2017-08-28 06:49


ห้องชมภาพยนตร์อยู่ชั้นไหนคะ

อยู่ชั้น 6 

ผู้เขียน: : Chalermkiat Deesom
แก้ไขล่าสุด: 2017-09-26 14:11


ต้องการยืมหนังสือจาก มหาวิทยาลัยอื่นต้องติดต่อที่ชั้นไหนคะ

ชั้น 2 

ผู้เขียน: : Chalermkiat Deesom
แก้ไขล่าสุด: 2017-09-26 14:14


คนภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกห้องสมุดสามารถยืมหนังสือได้หรือเปล่าค่ะ

ได้ครับ แต่สมัครเป็นสมาชิกก่อนครับ ติดต่อ ชั้น 2

ผู้เขียน: : Chalermkiat Deesom
แก้ไขล่าสุด: 2017-09-26 14:17


คนข้างนอกสามารถยืมหนังสือนอกสถาบันได้หรือเปล่าค่ะ และถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกจะมีวิธีการยืมหนังสือได้อย่างไรบ้างค่ะ

ไม่สามารถยืมได้ครับ หากต้องการยืมหนังสือต้องทำบัตรสมาชิกก่อนครับ

ผู้เขียน: : เฉลิมเกียรติ ดีสม
แก้ไขล่าสุด: 2018-04-26 03:54


ถ้าลืมบัตรนิสิตสามารถยืมหนังสือได้ไหม

โดยปกติจะไม่ได้ครับ ยกเว้นสามารถยืนยันตัวตนเช่น ใช้บัตรประชาชน

ผู้เขียน: : เฉลิมเกียรติ ดีสม
แก้ไขล่าสุด: 2018-04-26 03:58


หากมีความประสงค์จองห้องค้นคว้ากลุ่ม สามารถจองได้ที่ชั้นไหนค่ะ

สามารถจองผ่านหน้าเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดทางออนไลน์ ในส่วน Service  คลิกที่ Group Study Room Reservation

วิธีการจองห้องค้นคว้ากลุ่ม

ผู้เขียน: : Chalermkiat Deesom
แก้ไขล่าสุด: 2018-04-27 08:17


หากมีความประสงค์จองห้องค้นคว้ากลุ่ม สามารถจองได้ที่ชั้นไหนค่ะ

สามารถจองออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดได้เลยครับ ในส่วน Services หัวข้อ Group Study Room Reservation

ผู้เขียน: : Chalermkiat Deesom
แก้ไขล่าสุด: 2018-04-27 08:20


ห้องชมภาพยนตร์อยู่ชั้นไหนคะ

ชั้น 6 ครับ

ผู้เขียน: : Chalermkiat Deesom
แก้ไขล่าสุด: 2018-04-27 08:27


คนข้างนอกสามารถยืมหนังสือนอกสถาบันได้หรือเปล่าค่ะ และถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกจะมีวิธีการยืมหนังสือได้อย่างไรบ้างค่ะ

ไม่สามารถยืมออกได้ครับ หากมีความประสงค์จะยืมหนังสือต้องสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดก่อนครับ

ผู้เขียน: : Chalermkiat Deesom
แก้ไขล่าสุด: 2018-04-27 08:31


การใช้บริการห้องค้นคว้ากลุ่มมีการกำหนดเวลาการใช้งานไหมคะ

ช่วงเวลาปกติ เปิด 8.00 น. - 22.00 น. 

ช่วงสอบเปิด 8.00 น. - 24.00 น.

 

ผู้เขียน: : Chalermkiat Deesom
แก้ไขล่าสุด: 2018-04-27 08:36