ต้องการจองห้องศึกษากลุ่มต้องทำอย่างไร ?

Chalermkiat Deesom
2017-09-26 13:37

1. ทำการจองผ่านระบบออนไลน์ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์สำนักหอสมุด www.lib.buu.ac.th
2. เลือกในส่วน Online Service คลิกที่ บริการจองห้องค้นคว้ากลุ่ม
3. Log in เข้าสู่ระบบ โดยใช้รหัสและรหัสผ่านที่ได้จากสำนักคอมพิวเตอร์
4. เลือก วันที่ที่ต้องการทำการจอง
5. เลือก พื้นที่
6. คลิกเลือก ช่วงเวลา (ผู้ใช้บริการต้องเข้าใช้ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป และใช้ได้ครั้งละ 2 ชั่วโมง)
7. กรอกรายละเอียดการจองให้ครบถ้วน และคลิกที่ บันทึก
8. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับกุญแจห้อง ณ ชั้นที่จอง และตามเวลาที่จอง

คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้