ความหลากชนิดของสัตวกลุมหอยในจังหวัดปราจีนบุรี (สนองพระราชดําริใน โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี).

อนุรักษและประเมินพันธุกุหลาบที่เหมาะสมกับการปลูก ในจังหวัดสระแกว [ภายใตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)].

รูปแบบการพัฒนาครูมัธยมศึกษาใหมีความสามารถดานการออกแบบ บทเรียน STEM Education โดยการศึกษาบทเรียนและเครือขายสังคมออนไลน.

การพัฒนาแกนนําสุขภาพครอบครัวและชุมชนเพื่อการดูแลผูสูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี (ปที่ 3) : การจัดการความรูและศึกษาศักยภาพในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุของแกนนํา ครอบครัวและชุมชนหลังไดรับการพัฒนาตามรูปแบบเพื่อการดูแลผูสูงอายุ.

Pages

Subscribe to งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา  RSS