ความถูกต้องและความแม่นยำของผลการทดสอบ Atterberg limit จากการทดสอบหลายวิธี.

Titleความถูกต้องและความแม่นยำของผลการทดสอบ Atterberg limit จากการทดสอบหลายวิธี.
Publication TypeResearch
Year of Publication2560
Authorsวรรณวรางค์ รัตนานิคม., Wanwarang Ratananikom.
Corporate Authorsคณะวิศวกรรมศาสตร์., Faculty of Engineering.
Institutionมหาวิทยาลัยบูรพา (ฺBurapha University).
Cityชลบุรี (Chonburi).
Typeงานวิจัย.
Keywordsค่าพิกัดพลาสติก., ค่าพิกัดเหลว., สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย.
Abstractโครงการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความถูกต้องและแม่นยำของผลการทดสอบ หาค่าพิกัดเหลวและพิกัดพลาสติกของตัวอย่างดินเหนียวที่ได้จากการทดสอบหลายวิธี ได้แก่ (i) วิธีถ้วยคาซา เกนดีและเครื่องมือกรวยตกสำหรับการทดสอบหาค่าพิกัดเหลว (ii) วิธีการคลึงด้วยมือ วิธีการคลึงด้วยเครื่อง คลึง และเครื่องมือกรวยตกสำหรับการทดสอบหาค่าพิกัดพลาสติก การเปรียบเทียบจะถูกพิจารณาเป็นกรณี ดังนี้ (i) วิธีวิเคราะห์ผลแบบ Multipoint method และ One-point method และ (ii) ผลการทดสอบ ระหว่างห้องปฏิบัติการ (หรือป้จจัยของผู้ทดสอบ (จากผลการศึกษาพบว่า ความถูกต้องและแม่นยำของค่าพิกัดเหลวที่ได้จากการทดสอบด้วยวิธีถ้วยคาซาเกนดีและเครื่องมือกรวยตก และแต่ละวิธีวิเคราะห์ผลแบบ Multipoint method และ One-point method มีค่าไม่มีความแตกต่างกันมากนัก แต่พบว่าความถูกต้อง และแม่นยำของค่าพิกัดพลาสติกจากการทดสอบด้วยวิธีคลึงด้วยมือมีค่าที่ดีกว่าการทดสอบโดยวิธีการคลึง ด้วยเครื่องคลึง ผลการทดสอบหาค่าพิกัดเหลวและพิกัดพลาสติกจากห้องปฏิบัติการต่าง ๆ พบว่า ค่าที่ได้มีความใกล้คียงกัน This research investigates accuracy and precision of liquid and plastic limits test results by Thailand practice. The tests are performed by several available methods, i.e. (i) Casagrande cup and fall cone for liquid limit test and (ii) hand rolling and rolling device for plastic limit test. Comparisons are also investigated for cases of: (i) one-point and multipoint methods and (ii) single-operator and multi-laboratory. The results show that accuracy and precision of liquid limit obtained from Casagrande cup and cone penetrometer and from both one-point and multipoint methods are comparable. However, accuracy and precision of plastic liquid obtained from hand rolling are slightly better than those from rolling device. From this study, it is found that the obtained accuracy is slightly lower than that recommended in ASTM standard, whereas the obtained precision is much lower. The obtained results from plastic limit test of multi-laboratory is the most comparable to the standard.
Research Notesโครงงานวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้ จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Alternate TitleAccuracy and precision of Atterberg limit test results from various tests.