ความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์ของคอนกรีตผสมซีโอไลท์.

Titleความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์ของคอนกรีตผสมซีโอไลท์.
Publication TypeResearch
Year of Publication2561
Authorsทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich.
Corporate Authorsคณะวิศวกรรมศาสตร์., Faculty of Engineering.
Institutionมหาวิทยาลัยบูรพา (ฺBurapha University).
Cityชลบุรี (Chonburi).
Typeงานวิจัย.
Keywordsคลอไรด์., ความต้านทาน., คอนกรีต., สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย.
Abstractงานวิจัยนี้มุ่งศึกษาความต้านทานการแทรกซึมของคลอไรด์ และกำลังอัดของคอนกรีตผสมซีโอไลท์สังเคราะห์ วัสดุประสานที่ใช้คือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และซีโอไลท์สังเคราะห์ โดยใช้ซีโอไลท์สังเคราะห์แทนวัสดุประสานร้อยละ 1 3 5 และ 10 อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.40 0.50 และ 0.60 ทำการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต การแทรกซึมคลอไรด์แบบเร่งของคอนกรีตที่อายุ 7 28 56 และ 91 วัน และทดสอบการแทรกซึมคลอไรด์แบบแช่ในสารละลายเกลือคลอไรด์เข้มข้นร้อยละ 5.0 เป็นเวลา 28 วัน หลังจากผ่านการบ่มน้ำ 28 วัน จากผลการทดลองพบว่า การใช้ซีโอไลท์สังเคราะห์แทนวัสดุประสานในคอนกรีตส่งผลกระทบต่อกำลังอัด และความต้านทานคลอไรด์ของคอนกรีต โดยเมื่อใช้ซีโอไลท์สังเคราะห์แทนวัสดุประสานในคอนกรีตมากขึ้นทำให้กำลังอัดของคอนกรีตลดลง แต่การใช้ซีโอไลท์สังเคราะห์ แทนวัสดุประสานร้อยละ 3 ทำให้คอนกรีตมีความต้านทานคลอไรด์ของคอนกรีตมีค่าสูงสุด และการใช้ซีโอไลท์สังเคราะห์แทนวัสดุประสานในคอนกรีตที่อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานสูงช่วยปรับปรุงความต้านทานคลอไรด์ของคอนกรีตได้ดีกว่าที่อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานต่ำ This research aims to study the resistance of chloride penetration resistance and compressive strength of concrete containing synthetic zeolite. The cementitious materials used in this study are Portland cement type I and synthetic zeolite. The synthetic zeolite to binder ratio was kept at 0.01 0.03 0.05 and 0.10 and water to binder ratio were 0.40 0.50 and 0.60. The compressive strength and rapid chloride penetration resistance of concrete are performed at 7 28 56 and 91 days. The chloride penetrations of concretes submerged in sodium chloride solution were tested at 28 days after 28-day cuing. From the experimental results, it was seen that synthetic zeolite affects to strength and chloride resistance of concrete. The higher content of synthetic zeolite to binder ratio results in the decrease compressive strength of concrete. The use of synthetic zeolite to binder ratio of 0.03 results in the highest chloride resistance of concrete. The use of synthetic zeolite in concrete at higher water to binder ratio improves chloride resistance better than concrete at lower water to binder ratio.
Research Notesงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เลขที่สัญญา 20/2560
Alternate TitleChloride penetration resistance of concrete containing zeolite.