ศึกษาองค์ความรู้ศิลปินดนตรีไทยแห่งภาคตะวันออก: ครูสงบ ทองเทศ

Titleศึกษาองค์ความรู้ศิลปินดนตรีไทยแห่งภาคตะวันออก: ครูสงบ ทองเทศ
Publication TypeResearch
Year of Publication2560
Authorsอุดมศรี., สันติ, Udomsri., S
Corporate Authorsคณะดนตรีและการแสดง., Faculty of Music & Performing arts.
Institutionมหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).
Cityชลบุรี. (Chonburi).
Typeงานวิจัย.
Keywordsการวิเคราะห์เพลง., ครูระนาดเอก - - ไทย., ดนตรีไทย - - ชีวประวัติ., สาขาปรัชญา., เพลงไทยเดิม.
Abstractครูสงบ ทองเทศ เกิดปีพุทธศักราช ๒๔๗๙ – ๒๕๖๐ อายุ ๘๑ ปี เป็นศิลปินดนตรีไทยที่มีชื่อเสียงในภาคตะวันออกด้านการบรรเลงระนาดเอกเป็นอย่างดี เติบโตมาจากครอบครัวทางดนตรี เรียนดนตรีครั้งแรกกับนายหย่อน ทองเทศ ผู้เป็นบิดา จากนั้นศึกษาเพิ่มกับครูดนตรีไทยอีกหลายท่าน ได้แก่ ครูแสวง (ไม่ทราบนามสกุล) ครูจำรัส ดำทองสุข ครูจำลอง ราชวัตร ครูประสงค์ พิณพาทย์ ครูชฎิล นักดนตรีและครูเฉลิม บัวทั่ง ในวงปี่พาทย์ ท่านมีเชี่ยวชาญการบรรเลงระนาดเอกเป็นอย่างมาก ศึกษาเรียนรู้เพลง ประเภทมาเป็นอย่างดี ซึ่งเห็นได้จากการถ่ายทอดเพลงเดี่ยวระนาดเอกเพลงพญาโศก สามชั้น จากการศึกษาพบว่าทางเพลงที่ได้สืบทอดองค์ความรู้ให้กับผู้วิจัยและนิสิตสาขาดนตรีไทย คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพานั้นท่านสืบทอดมาจากสำนักดนตรีไทยที่ยิ่งใหญ่ในประเทศไทยที่สุด ได้แก่ที่สำนักพระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) แต่ในส่วนทำนองเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูงนั้น ท่านได้ศึกษาทางเพลงกับครูศิริและครูชฎิล นักดนตรี ศิลปินที่มีชื่อเสียงในด้านความรู้และความสามารถศิษย์เอกสารนักหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) และได้รับมอบให้อ่านโองการไหว้ครูจากสายสำนักนี้ด้วยโดยมีครูสวิต ทับทิมศรี เป็นผู้ มอบตาราโองการพิธีไหว้ครูให้สืบทอดต่อไป จากการศึกษา พบว่าลักษณะเด่นเฉพาะตนของครูสงบ ทองเทศนั้น เป็นที่ผู้น่าเคารพนับถือ ของนักดนตรีไทยในภาคตะวันออกเป็นอย่างดี เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมมากกว่าหวัง ผลตอบแทน ถ่ายวิชาความรู้ทางดนตรีให้กับบุคคลทั่วไป ให้แก่ โรงเรียนดาราสมุทร คณะศึกษาศาสตร์และคณะดนตรีและการแสดงมหาวิทยาลัยบูรพามายาวนานจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งท่านยัง เป็นผู้ที่รักษาสัจจะกับบุคคลทั่วไปเป็นอย่างดีและมีความประพฤติที่เรียบร้อยต่อหน้าและลับหลัง สมควรถือเป็นครูต้นแบบให้เยาวชนคนดนตรีไทยได้ยึดถือเป็นแบบอย่างต่อไปในอนาคต Kru Sa-ngob Tongtet was born in 1936, now he is 81 years old. Kru Sa-ngob Tongtet is a famous Thai classical musician who has a talent in playing Ranat Ek and being well known in the area of eastern of Thailand, he was raised in the Thai music family and had been studying with his father: Kru Yaun Tongtet and Kru Jamrus Dumtongsuk, Kru Jamlong Ratchawat, Kru Prasong Pinpat, Kru Chatil Nukdontri and Kru Chaloem Bua-tung. Kru Sa-ngob Tongtet is an expert in playing Ranat Ek which considered by teaching the solo piece of Ranat Ek “Paya Sok Sam Chun” to the researcher and the students of Faculty of Music and Performing Arts, Burapha university. The solo piece “Paya Sok Sam Chun” was transmitted in the school of Kru Paya Prasan Duriyasup (Pleak Prasansup): one of the greatest musician of Thailand. Kru Sa-ngob Tongtet studied the high level of Pleng Napat (the ritual music) from Kru Siri Nukdontri and Kru Chatil Nukdontri who are the talented and famous musicians from Kru Luang Pradit Pairoh (Sorn Silpabunleng), besides Kru Sa-ngob Tongtet was received the wai kru book from Kru Swit Tubtimsri. Kru Sa-ngob Tongtet is a respectable person in the society of Thai classical music in Eastern of Thailand, and well known for being good person. He keeps teaching music for young generation such as Darasamutr School, Faculty of Education – Faculty of Music and Performing Arts Burapha University for a long time. With the good behavior, Kru Sa-ngob Tongtet is good the role model for the Thai classical music young generation.
Alternate Title A study of Thai classical music artist' s wisdow in Eastern of Thailand : case study of Mr.Sa-ngob Tongtet.