กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนของนักเรียนอาชีวศึกษาใน วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล จังหวัดกำปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา.

Titleกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนของนักเรียนอาชีวศึกษาใน วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล จังหวัดกำปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2560
AuthorsSun., S, Prabjandee, D, Chalong Tubsree.
Corporate AuthorsFaculty of Education.
Journalวารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of educational administration Burapha University.
Volume28
Start Page188-209
Issue2
Type of Articleบทความ
Keywordsกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน., สาขาการศึกษา., อาชีวศึกษา.
Abstractหลายปีที่ผ่านมากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนถือว่าเป็นวิธีการที่สนุกและมีประสิทธิภาพสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนของนักเรียนอาชีวศึกษาในวิทยาลัยกำปงเฌอเตียลราชอาณาจักรกัมพูชาและเพื่อศึกษาความแตกต่างในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนโดยใช้รายได้ครอบครัว เพศ ระดับความรู้ภาษาอังกฤษระดับการศึกษาและสาขาวิชาเป็นตัวแปรในการเปรียบเทียบในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การแบบสอบถามนั้น พบว่ากิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนอยู่ระดับค่ำ การศึกษาครั้งนี้ยังพบว่าผู้เรียนที่มีระดับความรู้ภาษาอังกฤษและสาขาวิชาแตกต่างกัน ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในทางตรงข้ามรายได้ของครอบครัว เพศและระดับวุฒิการศึกษาไม่มีความแตกต่างในการปฏิบัติกิจกกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ For many years, out-of-class English learning activities have been introduced as enjoyable and sufficient English learning sources and effective ways for English development. This study aimed to investigate out-of-class English learning activities of the vocational education learners at Kampong Chheuteal High School in Cambodia and to examine whether there were significant differences in the implementation of out-of-class English learning activities across family income,gender, English ability levels, academic-year levels,and different majors. By using the survey to collect the data, the learners reported practicing the out-of-class English learning activities at the low level. The study also found that there were significant differences in the practice of out-of class English learning activities across English ability levels and different majors but there were no statistically significant differences found in the practice of these activities across family income,gender, and academic-year levels.
Alternate JournalOut-of-class English learning activities of the vocational Education Learners at Kampong Chheuteal High School, Kampong Thom Province,Kingdom of Cambodia