การพัฒนาแบบวัดสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทยเมื่อเข้าสู่ยุคอาเซียนภิวัตน์.

Titleการพัฒนาแบบวัดสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทยเมื่อเข้าสู่ยุคอาเซียนภิวัตน์.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2560
Authorsพิพัฒฐาดร., ชยุต, Pipattadorn., C, อนุศาสนนันท์, สุรีพร, Sureeporn Anusasananan., ไพรัตน์ วงษ์นาม., Pairat Wongnam.
Corporate Authorsคณะศึกษาศาสตร์., Faculty of Education.
Journalวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education, Burapha University.
Volume28
Start Page159-174
Issue2
Type of Articleบทความ
Keywordsสมรรถนะการบริหารงานยุคอาเซียนภิวัตน์., สาขาการศึกษา., แบบวัดสมรรถนะ.
Abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาแบบวัดสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทยเมื่อเข้าสู่ยุคอาเซียนภิวัตน์ 2) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด ด้านความตรง ความเที่ยงและค่าอำนาจจำแนก และ 3) เพื่อสร้างเกณฑ์ปกติวิสัยระดับประเทศ (National Norms) กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร สถานศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1,130 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบวัดสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทยเมื่อเข้าสู่ยุคอาเซียนภิวัตน์ มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะการบริหารงาน และสมรรถนะอาเซียน ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบวัดที่พัฒนาขึ้น มีข้อคำถาม 86 ข้อ เพื่อวัดองค์ประกอบสมรรถนะหลัก 34 ข้อ สมรรถนะการบริหารงาน 24 ข้อ และสมรรถนะอาเซียน 28 ข้อ 2) ผลการวิเคราะห์คุณภาพ พบว่าแบบวัดองค์ประกอบสมรรถนะหลัก สมรรถนะการบริหารงาน และสมรรถนะอาเซียน มีค่าอำนาจจำแนก (t) อยู่ระหว่าง 3.102 ถึง 8.259, 3.102 ถึง 8.021 และ 3.006 ถึง 6.102 ตามลำดับ มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกองค์ประกอบ มีค่าความเที่ยงโดยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ .94, .92 และ .98 ตามลำดับ และความตรงเชิงโครงสร้าง พบว่าโมเดลสมรรถนะการบริหาร งานสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (χ2 = 92.64, P-value = 0.00012, df = 48, χ2 / df = 1.93, RMSEA = 0.029, CFI = 0.99, GFI = 0.99, AGFI = 0.97) ข้อคำถามทั้ง 86 ข้อ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) เกณฑ์ปกติวิสัยของแบบวัด จำแนกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ สมรรถนะการบริหารงานในระดับสูง มีตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ในช่วง 77.01 ถึง 100.00 สเตไนน์ ที่ 7 ถึง 9 ระดับปานกลาง มีตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ในช่วง 23.01 ถึง 77.00 สเตไนน์ ที่4 ถึง 6 และผู้บริหารที่มีสมรรถนะการบริหารงานในระดับควรได้รับการแก้ไข มีตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ในช่วง 0.00 ถึง 23.00 สเตไนน์ ที่ 1 ถึง 3 The purposes of this research were to develop the management competency test for the Basic Education school director in Thailand when towards Aseanization era, to verify the quality and to construct the national norm of the management competency test for the Basic Education school director in Thailand when towards Aseanization era. The Participants were 1,130 the Basic Education school directors selected by the multi-stage random sampling technique. The research instruments were the management competency test for the Basic Education school director in Thailand when towards Aseanization era.education school director in Thailand when towards aseanization and percentile ranked between 0.00 to 23.00 (stanine 1 to 3) indicating rectification should be done. The results of the study were: 1. The management competency test for the Basic Education school director in Thailand when towards Aseanization era consisted of 86 items classified into three categories factor of 34 items of core competencies, 24 items of management competencies, and 28 items of ASEAN competencies. 2. According to the result of the management competency test for the Basic Education school director in Thailand when towards aseanization era quality showed that the test provided discrimination were factor of core competencies, factor of management competencies, factor of ASEAN competencies were in the range 3.102 to 8.259, 3.102 to 8.021 and 3.006 to 6.102 respectively at the statistically significant level of .05, while the test provided Cronbach’s alpha reliability coefficient were .94, .92 and .98 respectively and the construct validity of the management competency test for the basic education school director in Thailand when towards aseanization era correlated to the empirical data, the index were χ2 = 92.64, P-value = 0.00012 df = 48, χ2 / df = 1.93, RMSEA = 0.029, CFI = 0.99, GFI = 0.99, AGFI = 0.97, all 86 items were statistically significant level of .05. 3. The morms of The management competency test for the Basic Education school director in Thailand when towards Aseanization were divided into 3 levels, percentile ranked between 77.01 to 100.00 (stanine 7 to 9) indicating high level of management competency for the basic education school director in Thailand when towards aseanization, percentile ranked between 23.01 to 77.00 (stanine 4 to 6) indicating normal level of management competency for the basic education school director in Thailand when towards aseanization and percentile ranked between 0.00 to 23.00 (stanine 1 to 3) indicating rectification should be done.
Alternate JournalDevelopment of the management competency test for the basic education school director in Thailand when towards Aseanization Era