การบริหารการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21.

Titleการบริหารการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2560
Authorsสถาพร พฤฑฒิกุล., Sataporn Pruettikul.
Corporate Authorsคณะศึกษาศาสตร์., Faculty of Education.
Journalวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education, Burapha University.
Volume28
Start Page36-49
Issue2
Type of Articleบทความ
ISSN0125-3212
Keywordsการประเมินแบบป้อนไปข้างหน้า., การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ์ที่ 21., ปัญหาการบริหารการศึกษา., ภาวะผู้นำแบบทวีปัญญา., สาขาการศึกษา.
Abstractบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงปัญหาการบริหารจัดการศึกษาของไทยปัจจุบัน ที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมยุค “เศรษฐกิจฐานความรู้”(Knowledge based Economy society) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาวการณ์แข่งขันทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเมืองการปกครอง ตลอดจนโครงสร้างของประชากรในศตวรรษ์ที่ 21 ดังนั้นการบริหารจัดการศึกษาของไทยจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในสองประเด็น ดังนี้ 1) เน้นใช้การประเมินแบบป้อนไปข้างหน้า (Feedforward) มากกว่าใช้การประเมินแบบป้อนกลับ (Feedback) ทั้งนี้เพราะการศึกษาเป็นการดำเนิน การเพื่ออนาคตมากกว่าการค้นหาข้อผิดพลาดในอดีต และ 2) เน้นการพัฒนาผู้บริหารองค์การทางการศึกษาทุกระดับให้มีภาวะผู้นำแบบทวีปัญญา (Multipliers Leadership) เพื่อ “สร้างคนเก่ง” และใช้ประโยชน์จากคนเก่งอย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลให้มีการพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันและอนาคต The main purpose of this article was to reveal the current problems of Thai educational management, which do not respond to the rapid change of the Knowledge based Economy society or the society that utilizes education as a great tool equip human resources with knowledge, skill and professional expertise in order to propel Thai society and economy to conform to globalization and high competition in areas of society, economy, technology, political policy and the population in 21st Century. In this regard, Thai educational administrators must adjust their educational administration process in the following two areas: 1) Use the feedforward process instead of the feedback process to evaluate the educational system, because the educational provision focuses on future development rather than prior mistakes in the past; 2) Equip educational administrators at all levels with multipliers leadership in order to create smart human resources and use them to develop the organization in accordance with the sustainable society at present and in the future.
Alternate JournalEducational administration for change in 21st century.