กำลังและความคงทนของคานคอนกรีตเสริมเหล็กผสมเส้นใยเหล็กภาคใต้การทำลายของเกลือคลอไรด์.

Titleกำลังและความคงทนของคานคอนกรีตเสริมเหล็กผสมเส้นใยเหล็กภาคใต้การทำลายของเกลือคลอไรด์.
Publication TypeResearch
Year of Publication2559
Authorsทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich.
Corporate Authorsคณะวิศวกรรมศาสตร์., Faculty of Engineering.
Typeงานวิจัย
Keywordsคอนกรีตเสริมเหล็ก., สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย., เกลือคลอไรด์.
Abstractงานวิจัยนี้มุ่งศึกษากำลังรับแรงดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผสมเส้นใยเหล็กภายหลังเผชิญสิ่งแวดล้อมคลอไรด์ โดยหล่อคานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.15x0.275x1.80 เมตร ที่เสริมเหล็กเหมือนกันจำนวน 7 ตัว โดยมีเส้นใยเหล็กปริมาณ 0.5% โดยปริมาตรของคอนกรีตในคานจำนวน 5 ตัว มีคาน จำนวน 4 ตัว อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมเกลือคลอไรด์ 5% และควบคุมสภาวะเปียกสลับแห้ง (เปียก 5 วัน และแห้ง 2 วัน) ต่อหนึ่งวัฏจักร ส่วนคานอีก 3 ตัว อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีเกลือคลอไรด์ (น้ำเปล่า) โดยมรสภาวะเปียกสลับแห่งเหมือนกัน ภายหลังเผชิญสภาวะเปียกสลับแห่งจนกระทั่งคานคอนกรีตในทั้งสองสิ่งแวดล้อมเกิดการเสียหาย เนื่องจากพบสนิมขึ้นที่ผิวคานคอนกรีตตามแนวเหล็กปลอก ซึ่งพบว่าคานคอนกรีตเสริมเหล็กในสิ่งแวดล้อมเกลือคลอไรด์เกิดความเสียหายมากกว่าคานคอนกรีตเสริมเหล็กในสิ่งแวดล้อมไม่มีเกลือคลอไรด์ จากนั้นทดสอบกำลังรับแรงดัดของคานจนวิบัติ จากข้อมูลกำลังดัดที่ได้และทฤษฎีกำลังรับแรงดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผสมเส้นใยเหล็ก สามารถประมาณพื้นที่หน้าตัดเหล็กเสริมที่สูญเสียไปเนื่องจากการเกิดสนิม โดยการคำนวณย้อนกลับได้ นอกจากนี้ ได้ออกแบบและพัฒนาระบบการควบคุมสภาวะเปียกแห้งแบบอัตโนมัติทำงานด้วยการตั้งเวลา เพื่ออำนวยความสะดวกในการทดลองสภาวะเปียกสลับแห้ง โดยสูบน้ำขึ้นเก็บในถังเป็นเวลา 120 ชั่วโมง (แห้ง) และปล่อยน้ำลงอ่างแช่เป้นเวลา 48 ชั่วโมง (เปียก) รวมเวลาต่อหนึ่งรอบของสภาวะเปียกสลับแห้ง 168 ชั่วโมง This research aims to study the flexural strength of steel fiber reinforced concrete beam after exposed to chloride environment. Seven reinforced concrete beams of 0.15x0.275x1.80 m size with a constant reinforcement ratio were cast and five of them had steel fiber content of 0.5% by volume of concrete. Four beams were exposed to 5% chloride environment and under cyclic wetting and drying condition (5-day wet and 2-dry per cycle). The others were exposed to no-chloride environment (pure water) and under cyclic wetting and drying condition. After exposure until some deteriorations of steel corrosion were occurred along stirrup bars of beams. It was found that reinforced concrete beams in chloride environment were more deteriorated than those in no-chloride environment. Then, all beams were tested to investigate the flexural strength. From the experimental results and flexural strength theory of reinforced concrete with steel fiber, the loss of cross sectional area of reinforcing steel due to corrosion can be estimated by back calculation.
Research Notesสนับสนุนโดยทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2557 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Alternate TitleStrength and durability of reinforced-concrete beam with steel fiber under chloride attack.