การศึกษากำลังรับแรงของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผสมไฟเบอร์.

Titleการศึกษากำลังรับแรงของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผสมไฟเบอร์.
Publication TypeResearch
Year of Publication2549
Authorsทวีชัย สำราญวานิช., ปรัชญา จูเหล็ง., นัฐภา ภาระศรี., อภินันท์ ภูชัน., สุรสิทธิ์ หมั่นวิชา., Taweechai Sumranwanich., Prachya Juleang., Nuttapa Parasri., Apinan Phuchan.
Corporate Authorsคณะวิศวกรรมศาสตร์., Faculty of Engineering.
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
Cityชลบุรี (Chonburi).
Typeงานวิจัย.
Abstractโครงการวิจัยนี้มุ่งศึกษาพฤติกรรมกำลังรับแรงดดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผสมเส้นใยไฟเบอร์ โดยศึกษาไฟเบอร์จำนวน 3 ชนิด อันได้แก่ สตีลไฟเบอร์ กลาสไฟเบอร์ และอาคิลิกไฟเบอร์ โดยผสมลงในคอนกรีตในอัตราส่วน 0.1% 0.2% และ 0.5% โดยปริมาตรของคอนกรีต พร้อมกันนี้ได้ทดสอบกำลังรับแรงอัด แรงดึง แรงดัด โมดูลัสยืดหยุ่นและอัตราส่วนปัวซองค์ของคอนกรีตที่ผสมไฟเบอร์ พร้อมทั้งนำเสนอวิธีการคำนวณกำลังรับแรงดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผสมไฟเบอร์ที่สภาวะต่างๆ อันได้แก่ เมื่อคานเริ่มแตกร้าว เมื่อเหล็กเสริมคราก และเมื่อรับกำลังสูงสุดและใช้วิธีการคำนวณนี้ในการคำนวณหากำลังรับแรงดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผสมไฟเบอร์ชนิดต่างๆด้วย ผลจากการทดลองพบว่า เมื่อใช้ปริมาณเหล็กเสริมในคานคอนกรีตเสริมเหล็กเท่ากัน การใส่สตีลไฟเบอร์ กลาสไฟเบอร์ และอาคิลิกไฟเบอร์ผสมในคอนกรีตช่วยเพิ่มกำลังรับแรงดัดและความเหนียวของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผสมไฟเบอร์ให้สูงกว่าคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ไม่ผสมไฟเบอร์ และที่อัตราส่วนการใช้ไฟเบอร์ 0.1-0.2% โดนปริมาตรของคอนกรีต กำลังรับแรงดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผสมอาคอลิกไฟเบอร์มีค่าสูงกว่าที่ผสมสตีลไฟเบอร์และกลาสไฟเบอร์ แต่ที่อัตราส่วนการใช้ไฟเบอร์ 0.5% โดยปริมาตรของคอนกรีต กำลังรับแรงดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผสมสตีลไฟเบอร์มีค่าสูงกว่าที่ผสมกลาสไฟเบอร์และอาคิลิกไฟเบอร์ และในการใช้วิธีการคำนวณที่นำเสนอคำนวณหากำลังรับแรงดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผสมไฟเบอร์ต่างๆ 3 ชนิด ที่ทำการทดสอบโดยผู้แต่งเอง และผลการทดสอบคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผสมสตีลไฟเบอร์จากนักวิจัยอื่นๆ ซึ่งผลจากการเปรียบเทียบพบว่า ค่ากำลังรับแรงดัดที่คำนวณได้มีความคลาดเคลื่อนจากผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ This research project aims to study the fiexural strength behavior of fiber-reinforced concrete beam. There were three types of fiber used in this study, which were steel fiber, glass fiber and acrylic fiber. The fiber contents in reinforced concrete (RC) were 0.1%, 0.2% and 0.5% by volume of concrete. The compressive strength, tensile strength, flexural strength, modulus of elasticity and Poisson’s ratio of concrete were also investigated, this project proposes the method for calculating the flexural strength of fiber-reinforced concrete beam at various states, which were cracking state, yielding state and ultimate state. This method was applied to determine the flexural strength of reinforced concrete beam with three types of fiber. From the experimental results, the reinforced concrete beam with steel fiber, glass fiber and acrylic fiber exhibited higher flexural strength and ductility than a normal RC beam at the same steel ratio. For fiber content of 0.1-0.2% by volume of concrete, the flexural strength of RC beam with acrylic fiber was larger than those of steel fiber and glass fiber. But, for fiber content of 0.5% by volume of concrete, the flexural strength of RC beam with steel fiber was higher than those of glass fiber and acrylic fiber and flcxural strength of reinforced concrete beam with steel fiber perfonned by other researches. The verification showed that the proposed method was satisfactory for determining the flexural strength of fiber-reinforced concrete beam.
Research Notesสนับสนุนโดยทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
Alternate TitleA study of strength of reinforced concrete beam with fibers.