งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 10 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is T  [Clear All Filters]
2555
Paradee Anannawee., ภารดี อนันต์นาวี. Teach less, learn more : Educational administrator perspectives. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2555;20(34)