งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 20 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is S  [Clear All Filters]
2557
Kusuma B, Savaminee Teerawut, สวามินี ธีระวุฒิ. Shelf-life extension of pre-cooked shrimp (Litopenaeus vannamei) by oregano essential oil during refrigerated storage. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal. 2557;19(ฉบับพิเศษ ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย.)