งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 6 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is R  [Clear All Filters]
2009
Ubon Dhanesschaiyakupa., อุบล ธเนศชัยคุปต์. The relationship between word recognition skills and reading comprehension in english of EFL Thai students. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2009;17(27)