งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 14 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is I  [Clear All Filters]
2552
สมาน สรรพศรี., Saman Suppasri. Image of life in the city. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2552.