งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 21 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is E  [Clear All Filters]
2549
Arnon Chaisuriya., อานนท์ ไชยสุริยา. English Reading Needs and Problems of Gradate Students of Business, Faculty of Humanities and Social Sciences, Burapha University. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2549;14(20)
Saethawat Chamsart., Onniha Saangsook., Sirichom Thungkao., Yoawapha Waiprib., คณะวิทยาศาสตร์. Enzymatic Hydrolyses of Cassava Starch in a 200-L Pilot-Scale Stirred Tank Lysis Reactor. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2549.
Saethawat Chamsart., Chaweewon Sawangwon., Sirichom Thungkao., Yoawapha Waiprib., คณะวิทยาศาสตร์. Enzymatic Hydrolysis of Cassava Starch Tank Lysis Reactor. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2549.