งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 4 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is B  [Clear All Filters]
2557
เพียงพักตร์ สุขรักษ์., Phiangphak Sukkharak., พิเคราะหผล. จารุวรรณ, Pikroapol. J. Bryophytes in Nong Tha Yu Arboretum, Chonburi province. [Internet]. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal. 2557;19(ฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 6.)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/science/article/view/3228/653
2009
Sunate Suwanlaong., สุเนตร สุวรรณละออง. Ban Jumrung an example of success in community development from the East of Thailand. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2009;17(27)