งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 20 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is คอนกรีต.  [Clear All Filters]
2558
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich. กำลังรับแรงอัดและการซึมผ่านน้ำของคอนกรีตผสมเส้นใยเหล็ก. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich. ปริมาณคลอไรด์ที่ผิวหน้าและการแทรกซึมคลอไรด์ในโครงสร้างคอนกรีตที่ตั้งอยู่สิ่งแวดล้อมทะเลของไทย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์., Ubolluk Rattanasak. สารเคลือบผิวคอนกรีตที่ผลิตจากเถ้าลอยสําหรับใช้งานในสภาวะกรด. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
วิเชียร ชาลี., Wichian Chalee. แบบจำลองเพื่อทำนายการแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีตที่ผสมเถ้าแกลบเปลือกไม้โดยใช้ฐานข้อมูลที่แช่คอนกรีตในสภาพแวดล้อมทะเลถึง 9 ปี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
วิเชียร ชาลี., Wichian Chalee. โครงสร้างทางจุลภาคและการกัดกร่อนเหล็กเสริมของคอนกรีต. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
2556
วิเชียร ชาลี., Wichian Chalee. การปรับปรุงความคงทนของคอนกรีตที่ใช้มวลรวมจากเศษคอนกรีตเก่าเพื่อป้องกันการแทรกซึมของคลอไรด์ในสิ่งแวดล้อมทะเล. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich. ปริมาณคลอไรด์ที่ผิวหน้าและการแทรกซึมคลอไรด์ในโครงสร้างคอนกรีตที่ตั้งอยู่สิ่งแวดล้อมทะเลของไทย (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ปีที่ 1). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich. ปริมาณคลอไรด์วิกฤตในคอนกรีตสำหรับการเริ่มเกิดสนิมของเหล็กเสริม. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich. ปริมาณคลอไรด์วิกฤตในคอนกรีตสำหรับการเริ่มเกิดสนิมของเหล็กเสริม(รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 1). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
วิเชียร ชาลี., Wichian Chalee. ระดับคลอไรด์วิกฤติในคอนกรีตที่ผสมเถ้าแกลบเปลือกไม้ที่แช่ในสภาวะแวดล้อมทะเล. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal 2556;18(2)
2547
ทวีชัย สำราญวานิช., เดชบดินทร์ ศิริ., สิทธิชัย เพียรขุนทด., Taweechai Sumranwanich., Detbodin Siri., Sittichai Pienkuntod. การศึกษาการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีตผสมเถ้าลอยด้วยวิธีการวัดค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซล. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2547.
ทวีชัย สำราญวานิช., เดชบดิทร์ ศิริ, สิทธิชัย เพียรขุนทด., วิชิต พุฒิสันติกุล., วรรณวรางค์ รัตนานิคม., Taweechai Sumranwanich., Detbodin Siri., Sittichai Pienkuntod., Wichit Putthisantikul., Wanwarang Ratananikom. การศึกษาปริมาณเกลือคลอไรด์วิกฤตของการสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีตที่ผสมเถ้าลอย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2547.
อานนท์ วงษ์แก้ว., Arnon Wongkaew. การศึกษาพฤติกรรมการยึดเกาะของคอนกรีตที่ถูกเสริมด้วยแผ่นไฟเบอร์พลาสติกเสริมกำลัง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2547.