งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 252 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย.  [Clear All Filters]
2560
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich. การศึกษาการแทรกซึมคลอไรด์ของคอนกรีตเพื่อทํานายอายุการใช้งานของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2560.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich. การแพร่ของคลอไรด์และความสามารถเก็บกักคลอไรด์ของซีเมนต์เพสต์ ผสมเถ้าลอย ผงหินปูน สารขยายตัวและเส้นใย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2560.
วิเชียร ชาลี., Wichian Chalee. ความคงทนของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตจากเถ้าถ่านหินที่แช่ในสิ่งแวดล้อมทะเลเป็นเวลา 5 ปี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2560.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich. ความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์ของคอนกรีตผสมซิลิก้าฟูม. ชลบุรี (Chon buri).: มหาวิทยาลัยบูรพา (ฺBurapha University).; 2560.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich. ความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์และการเกิดสนิมของเหล็กเสริมใน คอนกรีตผสมเถ้าลอยและผงหินปูนที่เผชิญสิ่งแวดล้อมทะเล. . ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2560.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich. ความต้านทานคลอไรด์ของคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กและผง หินปูน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2560.
วรรณวรางค์ รัตนานิคม., Wanwarang Ratananikom. ความถูกต้องและความแม่นยำของผลการทดสอบ Atterberg limit จากการทดสอบหลายวิธี. ชลบุรี (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา (ฺBurapha University).; 2560.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich. ค่าคลอไรด์วิกฤตของคอนกรีตที่ผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดและผงหินปูน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2560.
2559
สยาม ยิ้มศิริ., Siam Yimsiri. กลไกการเสื่อมสภาพของโครงสร้างฐานรากของทางรถไฟ: กรณีศึกษาของทางรถไฟสายเหนือ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ภูสิต กุลเกษม., Pusit Kulkasem., สุวรรณา รัศมีขวัญ., Suwanna Rasmequan., เบญจภรณ์ จันทรกองกุล., Benchaporn Jantarakongkul., กฤษณะ ชินสาร., Krisana Chinnasarn., อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์., Annupan Rodtook., เหลือสินทรัพย์. ชิดชนก, Lursinsap. C, ยาใจ. อภิเชษฐ์, Yajai. A. การตรวจจับการหกล้มของผู้สูงอายุในห้องพักในบ้านพักคนชรา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ทิพยรัตน์. อาลักษณ์, Thipayarat. A. การบูรณาการภาพรวมของชุดการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของซัลโมเนลลาอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อยกระดับมาตรฐานการส่งออก. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich., นามจันทร์. ศักดิ์จุฬา, Namjan. S. การประยุกต์ใช้เถ้าก้นเตาแทนที่ทรายบางส่วนสำหรับคอนกรีตภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเล. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich., สถิตมั่นในธรรม. บุญไชย, Stitmannaithum. B, เชื้อสวัสดิ์ ธิดาพร, Chuosavasdi. T. การประเมินสัดส่วนผสมของคอนกรีตผสมเถ้าลอยและคอนกรีตผสมฝุ่นหินปูนในคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ชาลี วิเชียร, Wichian Chalee. การผลิตจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตโฟมจากเถ้าถ่านหิน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ., Soipatta Soisuwan., จันทร์ฑา นาควชิระตระกูล., Nakvachiratrakul. C, บุญรวม ปฏิภาณ, Boonruam P, แซ่แบ๊ แดง, Saebea. D. การผลิตแหล่งพลังงานสะอาดจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ทิพยรัตน์. อาลักษณ์, Thipayarat. A. การพัฒนานวัตกรรมชุดตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบ่มร่วมกับการใช้อุปกรณ์ต้นแบบกล้องจุลทรรศน์แมชชีนวิชชั่นสำหรับเร่งการตรวจหาเชื้อเพื่อลดการนำเข้าชุดทดสอบสำเร็จรูปราคาแพง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
รัตนานิคม. วรรณวรางค, Wanwarang Ratananikom. การศึกษาผลของปริมาณอินทรียวัตถุที่สะสมอยู่ในดินตะกอนทะเลที่ขุดลอกบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ต่อค่าพิกัดข้นแหลวและคุณสมบัติพลาสติก. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ญาณิศา ละอองอุทัย., Yanisa Laoong-u-thai., วชิรา ดาวสุด., Daosud W. การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพโดยหัวเชื้อจากของเสียตะกอนเลนบ่อกุ้งทะเล. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
สยาม ยิ้มศิริ., Siam Yimsiri. กำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มชนิดปลายฝังในหินในเขตเมืองพัทยา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich. กำลังและความคงทนของคานคอนกรีตเสริมเหล็กผสมเส้นใยเหล็กภาคใต้การทำลายของเกลือคลอไรด์. 2559.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich. ความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์ของมอร์ต้าร์ที่ผสมเถ้าลอย ผงหินปูนและสารขยายตัว. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich. ความต้านทานคลอไรด์ของคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กและผงหินปูน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich. ความสามารถเก็บกักคลอไรด์และโครงสร้างโพรงของซีเมนต์เพสต์ผสมเถ้าลอย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.

Pages